மூன்றாம் திருவந்தாதி -பாசுரம் -75-ஸ்ரீ நம்பிள்ளை படி வியாக்யானம் –

அவதாரிகை –

இப்படி
விரோதி நிரசன சீலனான
கிருஷ்ணன்  தனக்கு வாசஸ் ஸ்தானமாக
விரும்பி இருக்கும் திருமலை
விருத்தாந்தத்தை
அனுபவிக்கிறார் –

——————————————————————————–

சார்ந்தகடு தேய்ப்பப்த் தடாவிய கோட்டுச்சிவாய்
ஊர்ந்தியங்கும் வெண் மதியின் ஒண் முயலை -சேர்ந்து
சின வேங்கை பார்க்கும் திருமலையே ஆயன்
புன வேங்கை நாறும் பொருப்பு —–75-

———————————————————————————

வியாக்யானம் –

சார்ந்தகடு தேய்ப்பப்த் தடாவிய கோட்டுச்சிவாய் –
பரப்பை யுடைத்தான
சிகரத்தின் உடைய
உச்சியிலே கிட்டிக் கீழ் வயிறு தேயும்படிக்கீடாக –

ஊர்ந்தியங்கும் வெண் மதியின்-
தன் போக்யதையாலே மெல்ல சஞ்சரியா நின்றுள்ள
சிகரத்திலே தேய்கையாலே
சாணையில் இட்டாப் போலே
ஒளியை யுடைத்தான சந்தரன் பக்கல் யுண்டான –

ஊர்ந்தியங்கும்-வெண் மதியின்-
தன்னிளைப்பார லாம் என்று சஞ்சரிக்கிற
வெளுத்த நிறத்தை யுடைத்தான சந்தரன் –

ஒண் முயலை –
அவன் பக்கல் யுண்டான
அழகிய முயலை
அதுக்கு பரபாகமாய் இருக்கிறபடி –

சேர்ந்து சின வேங்கை பார்க்கும் திருமலையே –
கோபத்தை யுடைத்தான
வேங்கைப் புலி வந்து கிட்டி
தனக்கு ஆமிஷமான முயல் என்று
புத்திபண்ணி கண் வைக்கும் திருமலையே –
சஹஜ சாத்ரவத்தாலே பார்க்கும் –
ஒருவனைப் பற்றி அத்தாலே விசஜாதியமாய் இருக்கையாலே கிட்டாது
பார்த்த படியே இருக்கும் –

ஆயன் புன வேங்கை நாறும் பொருப்பு –
கிருஷ்ணன் என்னது என்று அபிமானிக்கும் நிலமாய்
ஜாதி உசிதமான வேங்கையின் பரிமளத்தை யுடைத்தான திருமலை –
காட்டு வேங்கையின் பரிமளமே யான திரு மலை –

ஆயன் –
காடும் மலையும் உகக்குமவன் –
காட்டிலே வர்த்திக்கும் இடையருக்குக்காட்டில்
மரங்களுடைய நாற்றம் சாலப் ப்ரியம் இ றே-

——————————————————————————————-

பேய் ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: