மூன்றாம் திருவந்தாதி -பாசுரம் -74-ஸ்ரீ நம்பிள்ளை படி வியாக்யானம் –

அவதாரிகை –

அவன் பக்கல் ச்நேஹம் உடையாரில்
யசோதைப் பிராட்டிதனைப் பரிவர் இல்லை கிடீர்
என்கிறார் –
நமக்கு எம்பெருமான் பக்கலிலே வலியமூட்ட வேண்டி இருக்கும் –
இவருக்கு வெளிச் சிறப்பு கார்யகரமாகாதே
கலக்கமே கார்யகரமாய்த்து
என்கிறார் –

————————————————————————————–

நலமே வலிது கொல் நஞ்சூட்டுவன் பேய்
நிலமே புரண்டு போய் வீழ  -சலமே தான்
வெங்கொங்கை   யுண்டான் மீட்டாய்ச்சி யூட்டுவான்
தங்கொங்கை வாய் வைத்தாள் சார்ந்து ——–74-

—————————————————————————————-

வியாக்யானம் –

நலமே வலிது கொல் –
அறிவில் காட்டிலும்
பிரேமமானது சால வலிதாய் இருக்கும் ஆகாதே –
ஸ்த்ரீத்வ பிரயிக்தமான அச்சத்தில் காட்டில்
ச்நேஹமே வலிதாகாதே –

சலமே தான் நஞ்சூட்டுவன் பேய் நிலமே புரண்டு போய் வீழ  –
சலத்தாலே -க்ரித்ரிமத்தாலே
தாய் வேஷத்தைக் கொண்டு
நஞ்சை யூட்டுவதாக
விஷ பானத்தைப் பண்ணுவிப்பதான
திண்ணிய நெஞ்சை யுடையாளான பூதனை
பூமியிலே மறிந்து போய் விழும்படிக்கு ஈடாக  –

வெங்கொங்கை   யுண்டான் –
வெவ்விய முலையை
உண்டவனை –

மீட்டாய்ச்சி யூட்டுவான் –
பூதனை பக்கல் நின்றும் பிள்ளையை மீட்டு
அதுக்குப் பரிகாரமாக
அம்ருதத்தை புஜிப்பிக்கைக்காக –

யூட்டுவான் –
யூட்டுகைக்காக் –

சார்ந்து -தங்கொங்கை வாய் வைத்தாள் –
விஷ முலை யுண்டதுக்குப் பரிகாரமாக
அம்ருதத்தை யுடைத்தான தன் கொங்கையை  –
கேட்ட விடத்தே மோஹித்து விழாதே
அவ்வளவு கால் நடை தந்து
தன்னுடைய முலையை
அவன் வாயிலே கொடுத்தாள் –
ஆனபின்பு
நலமே வலிது கொல் –

——————————————————————————————-

பேய் ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: