மூன்றாம் திருவந்தாதி -பாசுரம் -73-ஸ்ரீ நம்பிள்ளை படி வியாக்யானம் –

அவதாரிகை –

இவனுடைய திருவடிகளை
ஏத்தும் இதுவே கிடீர்
வாக் இந்த்ரியத்தால் கொள்ளும் பிரயோஜனம்
என்கிறார் –

———————————————————————————-

இடம் வலம் ஏழ் பூண்ட இரவித் தேரோட்டி
வடமுக வேங்கடத்து மன்னும் -குட நயந்த
கூத்தனாய் நின்றான் குரை கழலே கூறுவதே
நாத் தன்னால் உள்ள  நலம் ——73-

————————————————————————————-
வியாக்யானம் –

இடம் வலம் ஏழ் பூண்ட இரவித் தேரோட்டி –
மேருவுக்கு இடமாயும்
வளமையும்
சஞ்சரிப்பதாய்
ஏழு நாமத்தை யுடைத்தாய் இருப்பதுமான
ஏழு குதிரைகள் பூண்ட ஆதித்ய ரதத்தை நடத்தி –
அன்றிக்கே
இடத்திலும் வளத்திலும் ஏழாகப் பூண்ட
ஆதித்ய ரதத்தை நடத்து -என்றுமாம் –
இவற்றால்
பீஷோதேதி சூரிய -என்கிறபடியே
ஆதித்ய அந்தர்யாமியாய்க் கொண்டு இருந்து
அத்தை நடத்தின படி
அன்றிக்கே
பாரத சமரத்திலே
ஆதித்ய ரதம் என்ற ரதத்தை
இடமாகவும் வலமாகவும் ஒட்டி
பிரதிபஷத்தை முடித்த படியாகவுமாம் –
ஆதித்ய பிரகாசமான தேரை -என்றுமாம் –
முதல் சொன்ன பொருள்
ஜகன் நிர்வஹணத்துக்கு உபலஷணம் –

வடமுக வேங்கடத்து மன்னும் –
வடக்கில் திக்குக்குப் பிரதானமாய் யுள்ள
திருமலையிலே நித்ய வாசம் பண்ணா நிற்பானுமாய்-

குட நயந்த கூத்தனாய் நின்றான் –
கிருஷ்ணனாய் வந்து அவதரித்து  குடக்கூத்தை
விரும்பி யாடின முக்தன் ஆனவனுடைய –
தன் அழகை
மன்றிலே பிறர்க்கு இடுமவன் –

குரை கழலே கூறுவதே நாத் தன்னால் உள்ள  நலம் –
ஆபரண ஒலி யை உடைத்தான திருவடியை ஏத்தும் அதுவே
நாவால் உள்ள பிரயோஜனம்
என்கிறார் –

நாத் தன்னால் உள்ள  நலம் –
நாவால் படைக்கும் சம்பத்து –
குடக் கூத்தாடின
இளைப்பாலே
திருமலையிலே வந்து நின்றான் போலே –

——————————————————————————————–

பேய் ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: