மூன்றாம் திருவந்தாதி -பாசுரம் -72-ஸ்ரீ நம்பிள்ளை படி வியாக்யானம் –

அவதாரிகை –

அயர்வறும் அமரர்கள் அதிபதியான
சர்வேஸ்வரனை
கண்டு அனுபவிக்கலாவது
திருமலையிலே
கிடீர் -என்கிறார் –

————————————————————————————

குன்று ஒன்றினாய குற மகளிர் கோல்வளைக்கை
சென்று விளையாடும் திங்கழை  போய் -வென்று
விளங்குமதி கோள் விடுக்கும் வேங்கடமே மேலை
இளங்குமரர்   கோமான் இடம் —–72-

————————————————————————————-

வியாக்யானம் –

குன்று ஒன்றினாய குற மகளிர் –
ராம பக்தியாலே திருவடி
பரம பதத்தை விட்டு
சம்சாரத்தைப் பற்றினான் –
அச்ப்ருஷ்ட சம்சார கந்தராகையாலே
நித்ய சூரிகள் சம்சாரத்தை விட்டு
பரம பதத்தைப் பற்றினார்கள்
இவர்கள் அவ்விரண்டையும் விட்டுத் திருமலையைப் பற்றி இருப்பார்கள் –

குன்று ஓன்று  இத்யாதி –
குன்று ஒன்றையுமே யுடையரான குற மகளிர்
திருமலை அல்லது அறியாத குறவர்கள் பெண் பிள்ளைகள் –
திருமலைக்கு கீழே இழயில் குடிப் பழி  இ றே –

சென்று விளையாடும் கோல் வளைக்கை –
இப்பெண் பிள்ளைகள் சென்று
விளையாடுகிற போது
தர்ச நீயமான  வளையை உடைத்தான கையானது –

திங்கழை  -வென்று –
சுற்று உடைமையாலும்
பசுமையாலும்
செவ்வையாலும் ஆக
மூங்கில்களை வென்று –

போய் விளங்குமதி கோள் விடுக்கும்-
அதுக்கு மேலே போய்
உஜ்ஜ்வலமாகா நின்ற சந்த்ரனுக்கு
ராஹூ வானவன் க்ரஹிக்க ஒண்ணாது என்று
அவனால் வந்த வ்யசனத்தைப் போக்கும் –

கோல் வளைக்கை யானது மூங்கிலையும் வென்று
சந்திர வ்யசனத்தையும் வென்றது என்றபடி –
அவ்வளவு அன்றிக்கே
சென்று  விளையாடுகிற குற மகளிர் கோல் வளைக் கையிலே தீங்கழை  யுண்டு –
அவர்கள் ஊஞ்சல் ஆடுகைக்காக வளைத்து விட்ட மூங்கில் ஆனது போய்
விளங்கு மதி கோள் வென்று கொடுக்கும் -என்னவுமாம் –
அன்றிக்கே
இவர்கள் வளையின் ஒளி சந்தரன் ஒளி
புகுரப் பெறாத மூங்கில் இருட்டை வெளியாக்கி அருகில்
சந்தரன் மறுவையும் போக்கும் -என்றுமாம்  –
முற்பட்ட பொருளில் கைக்கு எட்டுகையாலே மறுவைத் துடைப்பர்கள் -என்றுமாம் –
இத்தால் –
திருமலையினுடைய ஒக்கம் சொன்னபடி
அங்கன் இன்றிக்கே
இவர்கள் கையாலே சென்று விளையாடுகிற தீங்கழை யுண்டு
குழலானது போய்ச் சந்தரன் வ்யசனத்தைப் போக்கும் என்றுமாம் —

வேங்கடமே –
இப்படிப் பட்ட திருமலையே கிடீர் –

மேலை இளங்குமரர்   கோமான் இடம் –
எல்லோருக்கும் மேலாய் இருப்பாருமாய்
நிரந்தர அனுபவத்தாலே
நித்ய யுவாக்க்களுமாய் இருந்துள்ள
அயர்வறும் அமரர்களுக்கு ஸ்வாமி யானவனுடைய ஸ்தானம் –
பரம பதத்தில் தன்னோடு ஒக்க
எல்லோரும் பஞ்ச விம்சதி வார்ஷ்கராய் இ றே இருப்பது
அவர்களுக்கு சேஷியானவன் வர்த்திக்கிற தேசம் –

—————————————————————————————-

பேய் ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: