மூன்றாம் திருவந்தாதி -பாசுரம் -71-ஸ்ரீ நம்பிள்ளை படி வியாக்யானம் –

அவதாரிகை –

இப்படித் திர்யக்குகளும் ஆஸ்ரயிக்கலாம் படி
ஸூ லபமான
திருவேங்கடமுடையான் வர்த்திக்கிற
திருமலை
வ்ருத்தாந்தாத்தை அனுசந்தித்து
இனியர் ஆகிறார் –

————————————————————————————

களிறு முகில் குத்தக் கையெடுத்தோடி
ஒளிறு மருப்பொசிகை யாளி -பிளிறி
விழக் கொன்று நின்றதிரும் வேங்கடமே மேனாள்
குழக் கன்று கொண்டு எறிந்தான் குன்று ——–71-

—————————————————————————————

வியாக்யானம் –

களிறு முகில் குத்தக் கையெடுத்தோடி –
முகில் குத்த -தனது துதிக்கையை
எடுத்துக் கொண்டு
பெரிய வேகத்தோடு சென்று
ஆனையானது மேகத்தைக் கண்டு
பிரதிகஜம் என்று கொண்டு புத்தி பண்ணிக் குத்த –

ஒளிறு மருப்பொசிகை யாளி –
இது இங்கனே செய்யா நிற்கச் செய்தே –
நடுவே நின்ற யாளியானது –
இந்த யானையினுடைய வெளுத்த  நிறத்தை உடைத்தான
கொம்பை முறியா நின்ற கையை உடைத்தாய்க் கொண்டு
கை எடுத்தோடி –
ஒளிறு மருப்பொசிகை யாளி -என்று
யாளிக்கு விசேஷணம் ஆகவுமாம்-

மருப்பொசிகை யாளி –
மருப்பை ஒசிக்கை
ஸ்வ பாவமான யாளி –

பிளிறி விழக் கொன்று நின்றதிரும் –
ஆனையானது சப்தித்துக் கொண்டு
விழும்படிக்கு ஈடாகக் கொன்று –
பின்னையும்
தன் சீற்றம் மாறாமையாலே-அவ்விடம் தன்னிலே சென்று
ஷூத்ர மிருகங்கள் மண்ணுன்னும் படி
கர்ஜியா நிற்கும்  –
விழக் கொன்று பிளிறி நின்ற -என்றாக்கிச்
சினத்தாலே நின்று
முழங்கா நின்றது ஆய்த்து-
கொன்ற விஜயத்தாலே சப்தித்திக்கும் -என்றபடி –

வேங்கடமே –
இப்படிப் பட்ட திருமலை -கிடீர் –

மேனாள் குழக் கன்று கொண்டு எறிந்தான் குன்று –
பண்டு குழக் கன்றைக் கொண்டு விளங்கனிக்கு
எறிந்தவனுடைய திருமலை –
சஹஜ சத்ருக்களை முடித்து
விரோதி போகப் பெற்றோம் என்று
உகந்து நிற்கிறவன் வந்து
வர்த்திக்கிற தேசம் –
அந்த ஆனையினுடைய மௌக்த்யம் போலே
இருப்பது ஓன்று ஆய்த்து
இவனுடைய மௌக்த்யமும்-
திருமலையில் பின்னை ஒன்றுக்கு ஓன்று
பாதகமாமோ என்னில்
அக்னீஷோமீய ஹிம்சை போலே இருப்பது
ஓன்று இ றே அவற்றிற்கு –

—————————————————————————————-

பேய் ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: