மூன்றாம் திருவந்தாதி -பாசுரம் -68-ஸ்ரீ நம்பிள்ளை படி வியாக்யானம் –

அவதாரிகை –

இப்படிப் பட்டவனுடைய அழகை அனுபவிக்கும் போது
திருப்பாற் கடல் ஏறப் போக வேண்டா
திருமலையிலே அனுபவிக்கலாம் கிடீர்
என்கிறார் –

———————————————————————————-

பார்த்த கடுவன் சுனை நீர் நிழல் கண்டு
பேர்த்தோர் கடுவன் எனப் பேர்ந்து -கார்த்த
கள்ங்கனிக்கிக் கை நீட்டும் வேங்கடமே மேனாள்
விளங்கனிக்குக் கன்று எறிந்தான் வெற்பு —-68-

———————————————————————————–
வியாக்யானம் –

பார்த்த கடுவன் சுனை நீர் நிழல் கண்டு –
சுனையிலே நீரைப் பார்த்த கடுவன்
தன்னுடைய நிழலைக் கண்டு
இது நம்முடைய நிழல் என்று புத்தி பண்ண வறியாதே-

பேர்த்தோர் கடுவன் எனப் பேர்ந்து –
வேறே ஒரு கடுவன் என்று
பிரதிபத்தி பண்ணி
தன நிழல் என்று புத்தி பண்ண மாட்டாதே
தனக்கு எதிரியான கடுவன் என்று நினைத்து –
வேறு ஒரு களாவும் கடுவனுமாக புத்தி பண்ணி –

கார்த்த கள்ங்கனிக்கிக் கை நீட்டும்-
கருத்த நிறத்தை உடைத்தான
களாப் பழத்துக்கு கையை நீட்டா நிற்கும்
ஒரு சுனையின்   கரையிலே களாவின் மேல் தான் நிற்குமே  –
அது தன்னிலே நிழலைக் கண்டால் -அத்தப் படியே தோற்றுமே-
அது தன் நிழல் என்று புத்தி பண்ணாதே
தான் இருந்த களாவில்   இது தன் கை படாததே
அதில் உள்ளதுவும் பெற வேணும் என்னும் சாபல்யத்தாலே
தா என்று கை நீட்டா   நிற்கும் –

கார்த்த –
கையில் சிவப்புக்குப் பகைத் தொடை –

வேங்கடமே –
இப்படிப் பட்ட திருமலையே –

மேனாள் விளங்கனிக்குக் கன்று எறிந்தான் வெற்பு –
பண்டு ஒரு நாள் விளாவினுடைய பழத்துக்கு
கன்று எரிந்தவனுடைய வெற்பு –

இவற்றின் உடைய மௌக்த்யம் போலே யாய்த்து
அவனுடைய மௌக்த்யம் -இருக்கும்படி –
அசூரா வேசத்தாலே வந்தது என்று அறியாதே
அவனும் ஏதேனும் ஒன்றைக் கொண்டு பழம் பெறப் பார்க்கிறான் இ றே-
இருவர் செயலும் ஓன்று போலே இருக்கை  –

————————————————————————————————-

பேய் ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: