மூன்றாம் திருவந்தாதி -பாசுரம் -66-ஸ்ரீ நம்பிள்ளை படி வியாக்யானம் –

அவதாரிகை –

தானொரு வடிவு கொண்டு வந்து
விரோதியைப் போக்கினான் என்னுமது
ஓர் ஏற்றமோ –
கண் வளர்ந்து அருளுகிற இடத்திலே வந்து கிட்டின
விரோதிகளை முடிக்க வல்லவனுக்கு
என்கிறார் –
உணர்த்தி உண்டான போது
விரோதி நிரசனம் பண்ணுகை ஓர் ஏற்றமோ
அவதானம் இன்றிக்கே இருக்கச் செய்தே
விரோதிகளை முடிக்க வல்லவனுக்கு
என்கிறார் –

————————————————————————————

காய்ந்திருளை மாற்றிக் கதிரிலகு மா மணிகள்
ஏய்ந்த பணக் கதிர் மேல் வெவ்வுயிர்ப்ப-வாய்ந்த
மதுகைடபரும் வயிறுருகி மாண்டார்
அதுகேடவர்கு இறுதி யாங்கு   ——-66-

————————————————————————————–

வியாக்யானம்

காய்ந்திருளை மாற்றிக் கதிரிலகு மா மணிகள் –
திரு வநந்த வாழ்வான் உடைய
பணங்களில் உண்டான ரத்னங்களின் உடைய
ஒளிகளானவை
இருளைப் போக்கும் போது
காய்ந்து போக்கா நிற்கும் ஆயத்து —
தன சினம் கொண்டு போக்கா நிற்கும் ஆயத்து –
சஹாவ ஸ்தானம் இல்லாத மாத்திரமே அன்றிக்கே
வேணும் என்று போக்குகிறாப் போலே இருக்கை

ஏய்ந்த பணக் கதிர் –
தனக்குத் தகுதியான பணங்களில் உண்டான
ரத்னங்களின் உடைய
விளங்கா நின்றுள்ள ஒளியானது
காய்ந்து கொண்டு இருளை மாற்ற –

கதிர் மேல்-
அவ் ஒளிக்கு மேலே –

வெவ்வுயிர்ப்ப-
நெடு மூச்சு விட –
காய்ந்து இருளை மாற்றுகிற
கதிரோடு கூட –

வெவ்வுயிர்ப்ப-
பகவத் அனுபவத்தாலே வந்த ஹர்ஷத்துக்குப் போக்கு வீடாக
உஸ்வாச நிச்வாசங்களைப் பண்ண –

வாய்ந்த மதுகைடபரும் வயிறுருகி மாண்டார்-
இவ்வளவிலே வந்து
விரோதிகளாய்க் கிட்டின
மதுகைடபரும் குடல் அழுகி முடிந்தார்கள் –

அதுகேடவர்கு இறுதி யாங்கு-
அதுவே அவர்களுக்குக் கேடுமாய்-விநாசமுமாய்-ஆயத்து –
அச்சோ -அத்தனையும் வேணும் -என்கிறார் –
என்றும் என் பிள்ளைகளுக்குத் தீமைகள் செய்வார்கள் அங்கனம் ஆவர்களே -பெரியாழ்வார் திரு மொழி -3-3-7-

ஆங்கு –
தாம் வாழவும் ஜீவிக்கவும் பெற்ற இடமே
அவர்களுக்கு
அபிசந்தி பேதத்தாலே மற்றைப்படி யாய்த்து –
அங்கே கிடக்குமது நாட்டாருக்கு ஸ்வரூப சித்திக்கு உடலாய் இருக்க
இவர்களுக்கு -அது தானே
விநாச்யமாய் விட்டது –
அப்படுக்கையிலே கிட்டினவர்கள்
ஸ்வேன ரூபேண அபி நிஷ்பத்யதே -என்கிறபடியே
ஸ்வரூப ப்ராப்தி பெற்றுப் போகா நிற்க
இவர்களுக்கு பிரகிருதி தோஷத்தாலே விநாசமே சித்தித்து விட்டதாய்த்து –

————————————————————————————————
பேய் ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: