மூன்றாம் திருவந்தாதி -பாசுரம் -63-ஸ்ரீ நம்பிள்ளை படி வியாக்யானம் –

அவதாரிகை –

இந்த தேசங்களிலே வந்து சந்நிஹிதனான அவன் தான்
சால சீலவானாய் இருப்பான் ஒருவன் கிடீர்
என்கிறார் –
தாழ்வுக்கு எல்லையான சௌசீல்யம் –
சாதக வேஷத்தையும்
சித்தமான வேஷத்தையும்
ஒக்க தரிப்பதே –
என்கிறார் –

——————————————————————————-

தாழ் சடையும் நீண் முடியும் ஒண் மழுவும் சக்கரமும்
சூழரவும் பொன்னாணும் தோன்றுமால் சூழும்
திரண்டருவி பாயும் திருமலை மேல் எந்தைக்கு
இரண்டுருவும் ஒன்றாய் இசைந்து —-63-

———————————————————————————

வியாக்யானம் –

தாழ் சடையும் –
சாதக வேஷமானது தோற்றும் படிக்கு ஈடாக
தாழ்ந்த ஜடையும் –
சிக்குத் தலை என்று அறுவராது ஒழிவதே
என்கிறார் –

நீண் முடியும் –
ஆதி ராஜ்ய ஸூ சகமான திரு வபிஷேகமும் –
நீண் முடியோ பாதியாக
நினைத்து இருப்பதே
தாழ் சடையும் –

ஒண் மழுவும்-
ஹிம்சைக்கு பரிகரமான
மழுவும் –

சக்கரமும் –
அருளார் திருச் சக்கரம் -திரு விருத்தம் -33-என்கிறபடியே
ரஷைக்கு பரிகரமான
திரு வாழியும்-

சூழரவும் –
பயாவஹமாம் படி
இடையிலே சூழப் பட்ட சர்ப்பமும் –

பொன்னாணும் –
ஐஸ்வர்ய பிரகாசகமாம் படி
திருவரையிலே சாத்தின
பொன்னரை நாணும்-

தோன்றுமால் –
இவை ஒக்க தோன்றா நின்றது –
அவனும் சரீர பூதன் இ றே-

சூழும் திரண்டருவி பாயும் திருமலை மேல் எந்தைக்கு –
எங்கும் ஒக்க சூழ்ந்த அருவிகள்
திரண்டு பாயா நின்றுள்ள
திருமலையிலே நின்றுள்ள
என் நாயனானவனுக்கு -என் அப்பனுக்கு –

இரண்டுருவும் ஒன்றாய் இசைந்து –
அவ்விரண்டு உருவும் இசைந்து ஒன்றாய் இருந்ததீ-
விசஜாதீயமான வடிவுகளாய் இருக்கச் செய்தேயும்
அசாதாராண  விக்ரஹம் போலே இரா நின்றதீ –

இசைந்து –
இசையாது என்று காணும் -இருந்தார் –
ஓன்று சாதக வேஷமாய்
ஓன்று ஒப்பனைக்குக் கண்ட வடிவாய்
இருக்கை அன்றிக்கே
இரண்டும் ஓன்று என்று சொல்லலாம் படி
தகுதியாய் இருந்ததீ –
இது ஒரு சௌசீல்யம் இருந்தபடியே -என்கிறார் –
கண்ணுதல் கூடிய அருத்தனை –பெரிய திருமொழி -7-10-7-
என்னக் கடவது இ றே –

——————————————————————————————

பேய் ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: