மூன்றாம் திருவந்தாதி -பாசுரம் -57-ஸ்ரீ நம்பிள்ளை படி வியாக்யானம் –

அவதாரிகை –

இப்படிப் பட்ட பெருமையை யுடையவனை
அனுசந்திக்கும் இதுவே கிடாய்
நமக்கு உத்க்ருஷ்டமாகை ஆகிறது
என்கிறார் –
கருடத்வஜனுமாய்
ஸ்ரீ யபதியும் ஆனவன்
திருவடிகளை ஆஸ்ரயி -என்கிறார் –
முடியாது என்று பேசாது இராதே அவனை
ஆஸ்ரயிக்கில் எல்லாரும் மேலாவது
என்கிறார் –

—————————————————————————————-

பொலிந்து இருண்ட கார் வானில் மின்னே போல் தோன்றி
மலிந்து திருவிருந்த மார்வன் -பொலிந்த
கருடன் மேல் கண்ட கரியான் கழலே
தெருடன் மேல் கண்டாய் தெளி ——–57-

———————————————————————————————
வியாக்யானம் –

பொலிந்து இருண்ட கார் வானில் மின்னே போல் தோன்றி –
இருளை யுடைத்தான
கார்காலத்தில் கருத்த மேகத்திலே மின்னினாப் போலே
யாய்த்து பிரட்டி அவன் மார்வில் இருந்தால் இருக்கும் படி –

மலிந்து திருவிருந்த மார்வன் –
பெரிய பிராட்டியார் தன் வேண்டப்பாடு தோன்ற
எழுந்து அருளி இருக்கும் படியான
மார்வை யுடையவன் –
அன்றிக்கே
மலிந்து திரு விருந்த என்று
அவளும் தண்ணீர் தண்ணீர் என்று
ஆசைப் படா நிற்கும் -என்றுமாம் –

பொலிந்த கருடன் மேல் கண்ட கரியான் கழலே –
பெரிய பிராட்டியாரை உடையவன்
என்னும் இடத்துக்கு மேலே
வேறே யொரு வேண்டற்பாடு காணும்
திருவடி மேல் இருக்கும் அத்தால் –
அவ் வழகுக்கு  மேலே ஆரழகு -என்றுமாம்
பெரிய திருவடியை நடத்தா நின்றுள்ள
கருத்த நிறத்தை யுடைய சர்வேஸ்வரன்
திருவடிகளே –

பொலிந்த கருடன் –
சம்ருத்த்னான திருவடி என்றுமாம் –
மகா மேருவிலே ஓர் அஞ்சன கிரி இருந்தாப் போலே இருக்கை –
திருவடி மேரு போலே –
எம்பெருமான் அஞ்சன கிரி போலே-

கரியான் –
ஒன்றுக்கு ஓன்று பரபாகமாய் இருக்கிறபடி –

தெருடன் மேல் கண்டாய் தெளி –
தெருள் தன் –
தெருளுதல்
தெருளப் படுமது -அனுசந்திக்கப் படுமது –
ஞான விபாகமான பக்தி யாகவுமாம் –

மேல் கண்டாய் –
இது எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக அனுசந்தி –
இத்தை ஒழிந்தவை அடங்கலும் கீழ் –
இது ஒன்றுமே கிடாய் மேல் –
சேஷ பூதன் ஸ்வ ரூபத்துக்கு ஈடான உதகர்ஷம் இது கிடாய் –

தெளி –
இத்தை ஒலக்க வார்த்தை என்று இராதே
அழகிதாக புத்தி பண்ணு

கருடன் மேல் கொண்ட கரியான் –
இரண்டையும் விளக்கும் மின் போலே பிராட்டி –

———————————————————————————————–

பேய் ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: