மூன்றாம் திருவந்தாதி -பாசுரம் -56-ஸ்ரீ நம்பிள்ளை படி வியாக்யானம் –

அவதாரிகை –

இப்படிப் பட்டவனுடைய அழகை
அனுபவித்துப் போமித்தனை போக்கி
இன்ன படிப் பட்டு இருக்கும் என்று கொண்டு
நம்மால் பரிச்சேதிக்கப் போகாது கிடீர்
என்கிறார் –
பிரயோஜ்னத்திலே சொல்லில்
சொல்லும் அத்தனை –

———————————————————————————-

நிறம் வெளிது செய்து பசிது கரிது என்று
இறையுருவம் யாம் அறியோம் எண்ணில் -நிறைவுடைய
நா மங்கை தானும் நலம் புகழ் வல்லளே
பூ மங்கை கேள்வன் பொலிவு ——-56-

————————————————————————————-

வியாக்யானம் –

நிறம் வெளிது செய்து பசிது கரிது என்று இறையுருவம் யாம் அறியோம் எண்ணில் –
இறையினுடைய திரு நிறமானது
வெளுத்து இருக்கும்
சிவந்து இருக்கும்
கருத்து இருக்கும்
பச்சென்று இருக்கும்
என்று கொண்டு ஆராயும் இடத்தில்
நம்மால் ஏக தேசமும் அறியப் போகாது –

யாம் அறியோம் எண்ணில் –
எண்ணாதே
பக்தியால் பேசிக் கொண்டு நிற்கில்
நிற்கும் இத்தனை –
இது தான் நம்முடைய ஞான வைகல்யத்தாலே
வந்தது ஓன்று அன்று –

நிறைவுடைய நா மங்கை தானும் –
நாட்டில் அவனைப் பேசப் புகுவார்
தன்னை யாஸ்ரயிக்க இருப்பாளுமாய்
தான் அவனைப் பேசுகையிலே ஒருப்பட்டு
அதுக்கு ஈடான பெருமையையும் உடையளான
சரஸ்வதி யானவளும்-
கலங்காதே பேசுகைக்கு மத்யச்தையாய்ப் பிறந்த
தெளிவை உடையவளும் –

நலம் புகழ் வல்லளே –
அவனுடைய கல்யாண குணங்களைப் பேசி முடிக்க வல்லளோ-
அங்குத்தைக்குத் தகுதியாகப் புகழ  வல்லளே-என்றுமாம் –

என் தான் அவள் மாட்டாமைக்கு அடி -என் என்னில்
பூ மங்கை கேள்வன் பொலிவு –
இவள் யாவள் ஒருத்திக்கு சேஷ பூதையாய் இருக்கிறாள் –
அப்படிப் பட்டவள் தானும் கூட சேஷ பூதையாக யுடையவனுடைய சம்ருத்தியை
இவளாலே புகழ்ந்து தலைக் கட்டலாமோ –
ஸ்ரீ யபதியினுடைய சம்ருத்தியைச் சிலராலே பேசப்போமோ-
அவனும் அவளுமாய் நிற்கிற இடத்திலே சொல்லலாமோ
அப்ரமேயம் ஹித்த்தேஜ யஸ்ய சா ஜநகத்மஜா -ஆரண்ய  -37-18
உயர்வற உயர்நலம் உடையவன் –

இறையுருவம் யாம் அறியோம் எண்ணில் –
அவன் கொண்ட வடிவு ஒன்றுக்கும் இத்தனை –
அவன் கல்யாண குணங்களைப் பேச முடியுமோ என்றபடி –

——————————————————————————————-
பேய் ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: