மூன்றாம் திருவந்தாதி -பாசுரம் -50-ஸ்ரீ நம்பிள்ளை படி வியாக்யானம் –

அவதாரிகை –

அவன் ஆஸ்ரித அர்த்தமாகப் பண்ணின
வியாபாரங்களுக்கு ஓர் அவதி இல்லை
என்றதே -கீழே –
அது எங்கே கண்டோம் -என்னில்
ஓர் ஆனைக்காக
பீஷ்மாதிகள் பக்கலிலும் சீறாத சீற்றத்தை
ஒரு நீர்ப் புழுவின் மேலே
பண்ணிற்றிலனோ -என்று
ஆஸ்ரித பஷபாதத்தை
யருளிச் செய்கிறார் –

————————————————————————————

சூழ்ந்த துழாய் அலங்கல் சோதி மணி முடி மால்
தாழ்ந்த வருவித் தடவரைவாய் -ஆழ்ந்த
மணி நீர்ச் சுனை   வளர்ந்த மா முதலை கொன்றான்
அணி நீல வண்ணத்தவன் ————50-

—————————————————————————————–

வியாக்யானம் –

சூழ்ந்த துழாய் அலங்கல் சோதி மணி முடி மால் –
சாத்தின திருத் துழாய் மாலையையும்
ஆதிராஜ்ய ஸூசகமான திரு வபிஷேகத்தையும்
உடைய சர்வேஸ்வரன் –

சூழ்ந்த துழாய் அலங்கல் –
ஆகமுதலியாக இட்ட
திருத் துழாய் மாலை –

சோதி மணி முடி –
மிக்க தேஜஸ் சை உடைத்தான
மணிகளை யுடைய முடி –

மால் –
சர்வேஸ்வரன் –

தாழ்ந்த வருவித் தடவரைவாய் –
பூமி யளவும்   வரத் தாழ்ந்த வருவிகளை யுடைத்தான
மலையினுடைய
தாழ்வரை இடத்தே –

ஆழ்ந்த மணி நீர்ச் சுனை   வளர்ந்த –
ஆழ்ந்து நிர்மலமான நீரை உடைத்தாய் இருந்துள்ள
சுனையிலே வளர்ந்த –
பழையதான நீரை உடைத்தான
மடுவிலே
மனுஷ்யர் முகம் காணாத படி வளர்ந்த –

மா முதலை கொன்றான் –
பெரிதான முதலையை நீர்ப் புழு என்று பாராதே
சினத்தோடு கொன்றான் –
பீஷ்மாதிகள் மேலும் விடாத
திரு வாழியை இ றே-ஒரு முதலையின் மேலே விட்டது –
அதுக்கடி
ஆஸ்ரித வாத்சல்யம் -இருந்தபடி –

அணி நீல வண்ணத்தவன் –
இத்தை முடித்துப் பின்னை
தன்னிறம் பெறுகிறான் ஆய்த்து –
ஆஸ்ரித விரோதியான முதலை போயிற்றது என்று
ஸ்ரமஹரமான வடிவை உடையவன் –

அணி நீல வண்ணத்தவன் –
ஸ்ரீ கஜேந்திர ஆழ்வான் விடாய் தீர்த்த படி –

கொன்றான் –
தன் விடாய் தீர்ந்தான் –

ஆபரண ரூபமான
நீல நிறத்தை யுடையனாய்ச் –
சூழ்ந்த துழாய் அலங்கல் சோதி மணி முடியை உடையனான –
சர்வேஸ்வரன்-
மா முதலை கொன்றான் –

———————————————————————————————

பேய் ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: