மூன்றாம் திருவந்தாதி -பாசுரம் -47-ஸ்ரீ நம்பிள்ளை படி வியாக்யானம் –

அவதாரிகை –

தேவர்கள் உடைய அபேஷிதம் செய்யுமவன் கிடீர்
நம்முடைய விரோதிகளைப் போக்கி
நம்மை அடிமை கொள்ளுவான்
என்கிறார் –

—————————————————————————————

நின்ற பெருமானே நீரேற்று உலகெல்லாம்
சென்ற பெருமானே செங்கண்ணா -அன்று
துரக வாய் கீண்ட துழாய் முடியாய் நங்கள்
நரகவாய் கீண்டாயும் நீ ——–47-

—————————————————————————————–

வியாக்யானம் –

நின்ற பெருமானே நீரேற்று –
அவாப்த சமஸ்த காமன் ஆனவன் தான்
மகா பலி பக்கலிலே சென்று –
உதக ஜலத்துக்கு கை ஏற்று கொண்டு
நின்றான் -ஆய்த்து-

நின்ற பெருமானே –
சேஷித்வம் தோன்றும்படி நின்றவனே –

உலகெல்லாம் சென்ற பெருமானே –
அவன் நீர் வார்த்த அநந்தரம்
ஜகத் அடங்கலும் தானே யாம்படி அளந்து கொண்டான் ஆய்த்து
உடையவன் என்று தோன்றும்படி நின்றவனே –

செங்கண்ணா –
இந்த்ரன் கார்யம் செய்து தலைக் கட்டுகையாலே
உண்டான ப்ரீதி பிரகர்ஷத்தாலே
சிவந்த திருக் கண்களை யுடையவனே –

அன்று துரக வாய் கீண்ட துழாய் முடியாய் –
ஒப்பனை குறி அழியாது இருக்கச் செய்தே
கேசி வாயைக் கிழித்துப் பொகட்டவனே
வைத்த வளையும்
அசையாமல் கீண்டபடி

நங்கள் நரகவாய் கீண்டாயும் நீ –
ஒரு கேசி வாயைக் கிழித்தது ஆச்சர்யமோ
எங்களுடைய நரகத்தின் வாயைக் கிழித்துப் பொகட்ட உனக்கு –
எங்கள் உடைய சம்சாரத்தின் வாயைக் கிழித்துப் பொகட்டவன் அன்றோ  –
விலஷணர்க்கு சம்சாரம் இ றே நரகம் –
நிரயோ யஸ்த்வயா விநா -ஆரண்யம் -30-18-உன்னை பிரிந்து இருப்பது அன்றோ நரகம் -சீதைப் பிராட்டி –

————————————————————————————————-

பேய் ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: