மூன்றாம் திருவந்தாதி -பாசுரம் -46-ஸ்ரீ நம்பிள்ளை படி வியாக்யானம் –

அவதாரிகை –

திருமலையிலே வந்து
சந்நிஹிதன் ஆனவன்
பிரயோஜனாந்தர பரர் உடைய அபேஷிதமும்
செய்து தலைக் கட்டுமவன் கிடீர்
என்கிறார் –

—————————————————————————————

மலை முகடு மேல் வைத்து வாசுகியைச் சுற்றித்
தலை முகடு தான் ஒரு கை பற்றி -அலை முகட்டு
அண்டம் போய் நீர் தெறிப்ப அன்று கடல் கடைந்தான்
பிண்டமாய் நின்ற பிரான் –  ——46–

—————————————————————————————–

வியாக்யானம் –

மலை முகடு மேல் வைத்து-
ஓங்கின சிகரத்தை யுடைத்தான
மலையைத் தன் மேல் வைத்து

வாசுகியைச் சுற்றித் –
வாசுகி என்கிற பாம்பை அதின் நடுவே கடை கயிறாகச் சுற்றி –

தலை முகடு தான் ஒரு கை பற்றி –
கீழ்க் கடைகிற மலை ஆழாத படி
ஆமையாயத் தாங்கினாப்   போலே
அம்மலை மேல் கொந்தளியாத படியாக
அதின் தலையை ஒரு கையை இட்டு அமுக்கி –

அலை முகட்டு அண்டம் போய் நீர் தெறிப்ப அன்று கடல் கடைந்தான்-
கடைகிற போதை
அலையானது அண்ட பித்தியினுடைய உச்சியிலே சென்று தெறிக்கும் படி
அலை மேல் நீர் அண்ட பித்தியிலே போய்த் தெறிப்ப
அன்று கடலைக் கலக்கினவன் –

பிண்டமாய் நின்ற பிரான் –
இதுக்கு பரம காரணம் ஆனவன் –
கட சராவாதி கார்யங்களுக்கு முன்பில் அவஸ்தை யான
மிருத் பிண்டம் போலே
ஏகோஹவை நாராயண ஆஸீத் -என்னும்படியே –

பிரான் –
கார்யமான இவை அழிந்து
தானே யான அன்று
இவற்றுக்கு அடங்க ஹிதம் பார்க்கும் உபகாரகன்
ஜகத் காரண பூதனான பரிவன் -என்றபடி –

பிண்டமாய் நின்ற பிரான் –  கடைந்தான் –
பெற்ற பாவிக்கு ஜீவனம் தேடி விட வேண்டாவோ

பிரான் –
சங்கல்ப்பத்தாலே ரஷிக்கலாய் இருக்க
உடம்பு நோவக் கடல் கடைவதே
என்ன சௌலப்யம் தான் –

——————————————————————————————

பேய் ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: