மூன்றாம் திருவந்தாதி -பாசுரம் -43-ஸ்ரீ நம்பிள்ளை படி வியாக்யானம் –

அவதாரிகை –

ஆஸ்ரிதரான ஸ்ரீ பிரஹலாத ஆழ்வான்  ஒருவனையும்
நோக்கின அளவேயோ
ஆபத்து கரை புரண்டால் எல்லாரையும் தன் பக்கலிலே வைத்து நோக்குவான் ஒருவன் கிடீர்
என்கிறார் –
அவன் சங்கல்பத்திலே யன்றோ லோகம் கிடக்கிறது
என்கிறார் –

————————————————————————————-

சின மா மத களிற்றின் திண் மருப்பைச் சாய்த்து
புனமேய பூமி யதனைத் -தனமாகப்
பேரகலத்துள்  ஒடுக்கும் பேரார மார்வனார்
ஓரகலத்துள்ள உலகு —–43-

—————————————————————————————-

வியாக்யானம் –

சின மா மத களிற்றின் திண் மருப்பைச் சாய்த்து –
சினத்தையும் உடைத்தாய்
பெரிய வடிவையும் உடைத்தாய்
மத முதிதமாய்க் கொண்டு
முன்னடி தோற்றாதே வருகிற
குவலயா பீடத்தின் உடைய திண்ணியதான கொம்புகளை முறித்து
அநாயாசேன பறித்து –

புனமேய பூமி யதனைத் –
சேதனர்க்கு நல்ல போகங்களை விளைப்பித்துக் கொள்ளுகைக்கு ஈடான
பிரதேசங்களோடு கூடின பூமியை –

தனமாகப் –
வஸ்துவாக ஆதரித்துக் கொண்டு –

பூமியதனைத் தனமாக –
காடும் ஓடையும் கிடீர்
இவன் நிதி போலே நோக்கிற்று –

பேரகலத்துள்  ஒடுக்கும் –
இஜ் ஜகத் அடங்கப் புக்காலும்
இடம் விஞ்சி இருக்கிற திரு வயிற்றிலே வைத்து நோக்கும்
ஸ்வ பாவனாய்-

பேரார மார்வனார் –
இது செய்யும் இடத்து
ஒப்பனை குறி அழியாமல் செய்ய வல்லனானவன்
இது போலே குணமும் அழகியதாகை என்றும்
தன்னுடைமை யானது ரஷிக்கப்பட்டது என்ற
ஹர்ஷத்தாலே ஒருபடி ஆபரணம் பூண்டால் போலே இருக்கிறபடி –

ஓரகலத்து உள்ளது உலகு –
அத்விதீயமாய்
அபரிச்சேத்யமான
சங்கல்பத்து உள்ளது ஜகத்து –

அன்றிக்கே –
ஓரப்பட்டு இருப்பதான
அனுசந்திக்கப் பட்டு இருப்பதான
சங்கல்பரூப ஜ்ஞானத்து -என்னவுமாம் –
சங்கல்ப்பத்தாலே ரஷிக்க வல்லனாய் இருக்கச் செய்தே
கை தொட்டு செய்கிறது
ஆஸ்ரித வாத்சல்யம்  –

———————————————————————————————

பேய் ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: