மூன்றாம் திருவந்தாதி -பாசுரம் -34-ஸ்ரீ நம்பிள்ளை படி வியாக்யானம் –

அவதாரிகை –

காஞ்சி புரத்திலே பல திருப்பதிகளிலே
நிற்பது
இருப்பது
கிடப்பதான
இவனுடைய வியாபாரங்களை அனுசந்தித்து
இதுக்கடி
பண்டு திரு உலகு அளந்து அருளின ஸ்ரமத்தாலே வந்தது ஓன்று அன்றோ
என்று கொண்டு அஞ்சுகிறார் –
அவனுடைய சத்தை பரார்த்தமான பின்பு
அவனைக் காண ஆசைப்படாய் என்று
தம்முடைய திரு உள்ளத்தைக் குறித்து
அருளிச் செய்கிறார் –

—————————————————————————

அன்றிவ்வுலகம் அளந்த அசைவே கொல்
நின்றிருந்து வேளுக்கை நீணகர்வாய் -அன்று
கிடந்தானைக் கேடில் சீரானை முன் கஞ்சைக்
கடந்தானை நெஞ்சமே காண்—-34-

————————————————————————–

வியாக்யானம் –

அன்றிவ்வுலகம் அளந்த அசைவே கொல்-
இந்த லோகத்துக்கு ஒரு நினைவு இன்றிக்கே இருக்கிற அன்று
நின்றாப் போலே நின்று
இஜ் ஜகத்தை அடங்கத் தாவி நின்று
அளந்து கொண்ட அந்த ஆயாசமோ

இருந்து வேளுக்கை-
திரு  வேளுக்கையிலே எழுந்து அருளி இருந்து –

நீணகர்வாய் -அன்று கிடந்தானைக் –
என்று கூட்டவுமாம் –
மகா நகரமான திரு வெக்காவிலே சாய்ந்து அருளினவனை –

திரு உலகு அளந்து அருளி நின்றான்
திருவடிகள் நொந்த வாறே இருந்தான்
அது நொந்தவாறே சாய்ந்தான் –

கேடில் சீரானை –
நித்ய சித்தமான கல்யாண குணங்களை யுடையவனை-

முன் கஞ்சைக் கடந்தானை –
முன் கம்சனால் வந்த விரோதத்தைப் போக்கினவனை –
கம்சன் நினைத்த வஞ்சனையைத் தப்பி
அவன் தன்னோடு முடித்தவனை –

நெஞ்சமே காண்-
நெஞ்சமே நீ அனுசந்தியாயோ
உனக்கு இது ஒழிய வேறு அந்ய பரதை என்
நமக்காகத் தன்னை அழிய மாறினவனை அனுசந்தியாது இருக்க வேணுமோ
பூமியை அடங்கலும் அளந்த வருத்தத் தாலேயோ
திரு வேளுக்கையில் இருக்கிறதுவும்
திரு வெக்காவில் கண் வளர்ந்து அருளுகிறதுவும்
என்று அனுசந்தி
என்றபடி –

——————————————————————————————–

பேய் ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: