மூன்றாம் திருவந்தாதி -பாசுரம் -27 -ஸ்ரீ நம்பிள்ளை படி வியாக்யானம் –

அவதாரிகை –

பகவத் சமாஸ்ரயணம் பண்ணினாரில்
ஆரானும் ஒருவர் பாபபலம் புஜித்தார் உண்டு என்று இதுக்கு முன்பு எங்கேனும் கேட்டு அறிவதுண்டோ
என்கிறது –
ஒருவன் பாபபலம் புஜிய நின்று உள்ளவனை
கெடுவாய் நீ ஒரு காலும் பகவத் சமாஸ்ரயணம் பண்ணிற்று இல்லையோ –என்பார் உண்டு  இத்தனை இ றே  –
கிம் த்வயா நார்ச்சிதோ தேவ கேசவ க்லேச நாசன -ஸ்ரீ விஷ்ணு தர்மம்
கெடுவாய்   நீ நல்ல வழி போய்த்திலை   யாகாதே -உன்னை நீ கெடுத்துக்   கொள்வதே –
மித்ரா மௌபிகம் கர்த்தும் ராம ஸ்த்தானம்  பரீப்சதா வதம் ச அநிச்சதா கோரம்   த்வயா சௌ புருஷர்ஷப -சுந்தர -21-19-
என்னக கடவது இ றே
அனர்த்தத்தை வேண்டுவத்தைப் பண்ணிப் பரிகாரத்தில் இழிந்திலை யாகாதே –

————————————————————————————-

ஆரேதுயர் உழந்தார் துன்புற்றார் ஆண்டையார்
காரே மலிந்த கருங்கடலை –  நேரே
கடைந்தானைக் காரணனை நீரணை மேல் பள்ளி
அடைந்தானை நாளும் அடைந்து —-27

————————————————————————————–

வியாக்யானம் –

ஆரேதுயர் உழந்தார் துன்புற்றார் –
இதுக்கு முன்பு துயர் உழந்தாரில் துன்புற்றார் ஆர் –
தாம்தாம் பண்ணின நிஷித்த கர்மத்தின் உடைய பலமான துக்கத்தை
அனுபவித்தார் உண்டோ –
அக்னி நா சிஞ்சேத்-நெருப்பினால் நனைத்தல் போல இருப்பது ஓன்று இ றே
பகவத் பஜனம் பண்ணியும் பாப பலானுபவம் பண்ணுகை யாகிறதும் –
பகவத் சமாஸ்ரயணம் பண்ணினாரில்
முன்பு பண்ணின பாப பலம் புஜித்தார் ஆர் –
கௌந்தேய பிரதிஜா நீ ஹி ந மேபக்த ப்ரணச்யதி -கீதை 9-31-
அர்ஜுனா என்னுடைய பக்தருக்கு நாசம் இல்லை
இதுக்கு நீ பிரதிஞ்ஞை பண்ண அமையும்
கடலுக்கு தொடுத்த அம்பு அவன் மேல் விடாமையே அன்றிக்கே
அவன் சத்ருக்கள் மேலே விட்டது இல்லையோ
அனுக்ரஹ பலம் காணுதலே இ றே உள்ளது –

ஆண்டையார்-
எக்காலத்தே உள்ளார் –

காரே மலிந்த கருங்கடலை –
அவன் அசக்தனாய்
அவர்கள் பாப பலம் புஜிக்கிறார்களோ-
சர்வ சக்தியை ஆஸ்ரயித்தார்க்கு துரிதம் உண்டோ  –
மேகங்களாலே நெருங்கின சமுத்ரத்தை
உலக்கை விடு நகம் இட்டுக் கடைந்தவனை

நேரே கடைந்தானைக் –
மேலே படிந்த மேகங்கள் சலியாத படி
அமுதமே படும்படிக்கு யீடாக கடைந்தவனை –

காரணனை-
ஜகத் காரண பூதனானவனை –
உறவு போட்கனாய்த் தான் விடுகிறேனோ –
இவனை விட்டு புறம்பு போகைக்குஓர் இடம் இல்லை -என்றபடி –

நீரணை மேல் பள்ளி  அடைந்தானை –
அவன் தான் இவன் ரஷணத்தில் உத்யுக்தன் அல்லாமையாலே தான் நோவு படுகிறானோ –
காரணன் ஆகையாலே கிட்ட வந்த படி
ஆஸ்ரித கார்யம் செய்கைக்காகக் கிட்டக் கிடக்கிற படி –

நாளும் அடைந்து –
அவனை ஆஸ்ரயித்து துயர் அழுந்து துன்புற்றார் ஆரோ
ஆஸ்ரயணம் தான்  போக ரூபமாய் இருக்கையாலே
நாளும் அடைந்து என்று அங்கே கூட்டவுமாம் –
அன்றிக்கே –
ஆண்டையார் –
ஒரு காலத்தில் உள்ளும்

நாளும் –
ஒரு நாளும் -என்னவுமாம்
பகவத் பிரபாவத்தை விஸ்வசித்து இருக்கிற அழகு இ றே இவர் இங்கன் சொல்லுகைக்கு அடி –

பட்டர் ஒரு திரு நாளிலே திரு ஊற்றன்கரையிலே எழுந்து அருளி இருந்து சிலவற்றை அருளிச் செய்தார்
அவ்வளவிலே சிறியாத்தான் ஸ்ரீ பாதத்தை ஆஸ்ரயித்தார் ஒருவர் பட்டர் பக்கலிலே சென்று
ஜீயா சோணாட்டில் பட்டார்கள் அடையத் திரண்டு கிடந்தது
இனித் தான் சந்த்யையாய் இருந்தது
எழுந்து இருக்கல் ஆகாதோ -என்ன
ஏன் சொன்னாயே
பெருமாளும் சம்ப்ரமுமாய் இங்கனே பெரியது ஒன்றாய் செல்லா நிற்க
நான் கர்த்தவ்யத்திலே சிறிது குறைய நின்றேன் என்று எமன் பட்டோலை எழுதுகிறானோ -என்ன
அப்போது சொல்லாய் திருமார்பா -பெரிய திருமொழி -6-3-9-என்கிற பாட்டை அருளிச் செய்தார்
நல்லனை வினைகள் நலியாமல் நம்பு நம்பீ
ஒரு ராஜா விருந்து நாட்டுக் கணக்கு கேளா நின்றால்
பட்டோலை வாசித்துக் கொண்டு வருகிற அடைவிலே
அந்தரங்கனாய் இருப்பான் ஒருவன் பேரில் சிகையும் வாசித்தால்
அப்பேர் அமையும் -மேல் சொல்லாய் -என்றால் பின்னை
அப்பேர் ஒரு நாளும் வாசிக்கலாய் இராது
அப்படியே சர்வேஸ்வரன் இவனை ஒரு நாள் அங்கீ கரித்தால் பின்னை
யமாதிகள் ஒரு நாளும் ஆராயப் பெறார்கள்-

ஆக –
இப்பாட்டால் அவனுக்கு சக்தியில் குறை உண்டோ
சம்பந்தம் போழ்க்கனாயோ -தாங்கள் பண்ணின கர்ம பலம் தங்களுக்கு
அனுபவிக்க வேண்டுகிறது -என்கை-

——————————————————————————————

பேய் ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: