மூன்றாம் திருவந்தாதி -பாசுரம் -15 -ஸ்ரீ நம்பிள்ளை படி வியாக்யானம் –

அவதாரிகை –

இப்படிப் பெரியனான சர்வேஸ்வரனை நீர் கண்டு
அனுபவிக்கப் பெற்றபடி எங்கனே
என்ன
நிர்ஹேதுகமாக என் ஹிருதயத்திலே   புகுந்து கண் வளர்ந்து அருளக் கண்டேன் இத்தனை
என்கிறார்
அவன் தன்னாலே ஸ்வயம் வரிக்கப் பட்ட எனக்கு
இத்துக்கம் ஒன்றும் இல்லை இ றே
என்கிறது –
இவருக்கு அவன் தானே யோகாப்யாசம் பண்ணி வந்தபடி-

——————————————————————————————-

பணிந்து உயர்ந்த பௌவப் படுதிரைகள்  மோத
பணிந்த பண மணிகளாலே அணிந்த -அங்கு
அனந்தன் அணைக் கிடக்கும் அம்மான் அடியேன்
மனம் தன் அணைக் கிடக்கும் வந்து —–15-

——————————————————————————————–

வியாக்யானம் –

பணிந்து உயர்ந்த பௌவப் படுதிரைகள் 
சமுத்ரத்திலே உண்டாகா நிற்பதாய்
ஓங்குவது தாழ்வது ஆகிற நீர்களானவை வந்து அலை எறியும்படி
கிளர்ந்தும் அடங்கியும் செல்லுகிற திரைகள் மோத-
சிறு திவலையும் -திரு மேனியிலே ஒரு மலை விழுந்தால் போலே இருக்கை –

பணிந்த பண மணிகளாலே –
அத் திவலைகள் திரு மேனியிலே படாதபடி
தாழ்ந்த பணி மணிகளாம் பணத்தில் உண்டான ரத்னங்களாலே –

அணிந்த -அங்கு அனந்தன் அணைக் –
அதனாலே அலங்க்ருதனான திரு வநந்த ஆழ்வான் ஆகிற பள்ளி மெத்தையிலே –

கிடக்கும் அம்மான்-
கண் வளர்ந்து அருளுகிற சர்வேஸ்வரன்-

அடியேன் மனம் தன் அணைக் கிடக்கும் வந்து –
அங்கு நின்றும் போந்து
அனந்யார்ஹமான என்னுடைய மனசாகிற படுக்கையில் கண் வளர்ந்து அருளும்
அவன் பரிய படுக்கையில்  கிடக்குமவன்
பரியவும் அறியாதே –
படுக்கை வாய்ப்பும் இன்றிக்கே -இருக்க
வந்து என் மனசிலே தங்கா நின்றான் –
பரிவாரைக் கை விட்டுப் பரிய வறியா விடிலும் -முறை யுணர்ந்தாரை தானே வந்து உகக்கும் –
அனந்தன் பாலும் கருடன் பாலும் –பெரியாழ்வார் திருமொழி -5-4-8-
பனிக் கடலில் பள்ளி கோளை–பெரியாழ்வார் திருமொழி -5-4-9-இத்யாதி
அங்கு வகுத்தது என்று கிடக்கும்
இங்கு உகந்து கிடக்கும்
எங்கே தங்குமவன் எங்கே வந்து தங்குகிறான்
கிடைக்கைக்கு ஒரு படுக்கை இல்லாதவன்
படுக்கை உள்ள இடம் தேடி வருமா போலே
திரு வயோத்யையில் உள்ளார் வளைப்புக் கிடக்க
ஆவா சந்த்வஹ மிச்சாமி -ஆரண்ய -5-34-என்று திரிந்தால் போல –

——————————————————————————–

பேய் ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: