முதல் திருவந்தாதி-பாசுரம் -89 -ஸ்ரீ நம்பிள்ளை படி வியாக்யானம் –

அவதாரிகை –

கீழ்ப் பிறந்த லாபமானது திரியட்டும்
பின்னாட்டும்படி சொல்லுகிறார் –
நாட்டார்க்கு நினைக்கையில் உள்ள அருமை போரும்
இவர்க்கு இவ்விஷயத்தை மறைக்கைக்கு –

———————————————————————-

எனக்காவார் ஆரோருவரே எம்பெருமான்
தனக்காவான் தானே மற்றல்லால் புனக்காயாம்
பூ மேனி காணப் பொதியவிழும் பூவைப் பூ
மா மேனி காட்டும் வரம் ——-89-

————————————————————————–
வியாக்யானம் –

எனக்காவார் ஆரோருவரே –
எனக்கு ஒப்பாக வல்லார் ஒருவர் உண்டோ
என் தான்
ஈஸ்வரன் உமக்கு ஒப்பாக மாட்டானோ -என்னில்

எம்பெருமான் தனக்காவான் தானே மற்றல்லால் –
சர்வேஸ்வரன் தான் தனக்கு ஒப்பாம் இத்தனை போக்கி
எனக்கு ஒப்பாக வல்லனோ –
அதாகிறது
சேஷ பூதனாய் இப் பேறு பெற்றான் ஒருவன் அல்லனே
என்னைப் போலே ஒருவன் பிரசாதத்தால் வந்த ஏற்றம் உண்டோ அவனுக்கு

நீர் இங்கனே குறைவற்றாரைப் போலே சொல்லுகிறது என்
சாஷாத் கரிக்கப் பெறாத குறை உமக்கு இல்லையோ -என்னில்
அக்குறை போலியைக் கண்டு தீரப் பெற்றேன் என்கிறார்
அவனோடு சத்ருச பதார்த்தங்கள் வர்த்திக்கிற தேசத்திலே நின்றேன்
ஓர் அடி அன்றோ குறைய நின்றது –
புனக்காயாம் பூ மேனி –
புனத்திலே நின்ற
செவ்வியை உடைத்தான
காயாம்பூவினுடைய நிறம் –

காணப் பொதியவிழும் பூவைப் பூ –
காணக் காண
அலருகிற பூவைப் பூவினுடைய நிறம்

இவை –
மா மேனி காட்டும் வரம் –
அந்த ப்ரார்த்திதமான வடிவைக் காட்டா நின்றன  -என்னுதல்
அன்றிக்கே –
வரிஷ்டமாகக் காட்டா நின்றன -என்றுமாம்
அதாகிறது –
அழகிதாக காட்டா நின்றது -என்கை –

பூவையும் காயாவும் நீலமும் பூக்கின்ற காவி மலர் என்றும்
காண்டோறும் பாவியேன் மெல்லாவி மெய் மிகவே பூரிக்கும் –
அவ்வவை எல்லாம் பிரான் உருவே என்று -பெரிய திருவந்தாதி -73-என்னக் கடவது இ றே –

—————————————————————————————

பொய்கை ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: