முதல் திருவந்தாதி-பாசுரம் -85 -ஸ்ரீ நம்பிள்ளை படி வியாக்யானம் –

அவதாரிகை –

இப்படிப் பட்ட அபரிச்சின்ன விஷயமான வைபவத்தை எல்லாம்
கண்டு அனுபவித்தாயாய்
ஏறிமறிந்து இருக்கிற நீ
இன்னும் பேராது கண்டு அனுபவியாய் -என்ன
என் செய
நாம் எல்லாம் செய்தோமாய் அன்றோ இருக்கிறது என்ன
இந்த்ரிய ஜெயம் பண்ணி
ஆஸ்ரயணத்திலே  இழிந்த வித்தனை யல்லது
நீ அவன் படிகளிலே என் கண்டாய்
என்கிறார் –

————————————————————————-

படி கண்டு அறிதியே பாம்பணையினான் புட்
கொடி கண்டு அறிதியே கூறாய் வடிவில்
பொறி யைந்து முள்ளடக்கிப்   போதொடு நீரேந்தி
நெறி நின்ற நெஞ்சமே நீ ———-85-

—————————————————————————-

வியாக்யானம் –

படி கண்டு அறிதியே –
அவனுடைய பிராகாரங்களைக் கண்டு அறிதியே
அன்றிக்கே
அவனுடைய திரு மேனியைக் கண்டு அறிதியே -என்றுமாம்
படி -என்று திரு மேனிக்கு பேர்
இந்த பிரகார விசேஷமாய்ப் புகும் இ றே திருமேனி –

பாம்பணையினான் புட்கொடி கண்டு அறிதியே-
அவன் திருவநந்த ஆழ்வானுக்கு உடம்பு கொடுத்து இருக்கும்
படி கண்டு அறிதியே
த்வஜம் முன்னாக அவன் வந்து தோற்றும் தோற்றரவு கண்டு அறிதியே –

கூறாய் –
எல்லாம் கண்டாயாய் இருக்கிற நீ
இன்னது கண்டேன் என்று சொல்லிக் காணாய் –

வடிவில்  பொறி யைந்து முள்ளடக்கிப்  –
ஸ்ரோத்ராதி கள்  ஐந்தையும் புறம் போகாத படி
உடம்புக்கு உள்ளே நியமித்து -என்னுதல்
அன்றிக்கே
வடிவில்லாத பொறி ஐந்தும் உள்ளடக்கி -என்னுதல்
இத்தால்
ஒரு வழிப்பட்டு இருக்கை அன்றிக்கே
பல அபி சந்திகளை -பெரிய திருமொழி -1-6-3-என்னுமா போலே –

போதொடு நீரேந்தி நெறி நின்ற நெஞ்சமே நீ –
இப்படி இந்த்ரியங்களை நியமித்து
புஷ்பாத் யுபகரணங்களை தரித்துக் கொண்டு
வழிப்பட நின்று
உபாசித்தானாய் இருக்கிற நீ
அவ் உபாசன பலமாக இவற்றில் நீ எவ்வம்சம் கண்டாய்
சாஷாத் கரிப்பதுக்கு முன்னே ஜ்ஞான லாபத்தைக் கொண்டு ஆறி இருக்கக் கடவதோ
ப்ராப்தி சமயத்திலும் கூட அபர்யாப்தி வேண் டி இருக்க
ஜ்ஞான லாபத் தளவிலே திருப்தி பிறந்து இருக்கவோ
இனி அவ்வளவு அமையும் என்னும் படி இருக்குமாகில்
அது பிராப்யமாக மாட்டாதே
பிறந்த ஞான லாபத் தளவிலே பர்யவசித்து   ஆறி இருக்குமது
அஞ்ஞான கார்யமேயாம் அத்தனை இ றே
மயர்வற மதி நலம் அருளினன் என்ற
அனந்தரத்திலே இ றே மடல் எடுத்தது –

————————————————————————————-

பொய்கை ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: