முதல் திருவந்தாதி-பாசுரம் -56 -ஸ்ரீ நம்பிள்ளை படி வியாக்யானம் –

அவதாரிகை –

பேராயர்க்கு ஆட்படுகை யாவது அவன் விஷயீ கரிக்கப் புக்கால்
தன் செல்லாமை தோற்ற நிற்கை யல்லது சர்வேஸ்வரன் உடைய பிரபாவம்
ஒருவரால் பரிச்சேதிக்க ஒண்ணாது கிடீர்
என்கிறார் –

——————————————————————————

பேரேவரப் பிதற்ற லல்லால் எம்பெம்மானை
ஆரே யறிவார் அது நிற்க நேரே
கடிக்கமலத் துள்ளிருந்தும் காண்கிலான் கண்ண
னடிக் கமலம் தன்னை யயன் ——56-

———————————————————————————–

வியாக்யானம் –

பேரேவரப் பிதற்ற லல்லால் –
ஏதேனும் ஒன்றைச் சொல்ல நினைத்தால்
திரு நாமம் வாயிலே வரும்படி வாசனை பண்ணுமது அல்லால்
நாத் தழும்பெழ நாரணா என்று அழைத்து -பெருமாள் திரு மொழி -2-4-என்னக் கடவது இ றே

அங்கன் அன்றிக்கே

அவன் மடுவின் கரையிலே வந்தாப் போலே
வரும்படி திரு நாமங்களை
அக்ரமாகச் சொல்லிக் கூப்பிடும் அது அல்லால் –
எம்பெம்மானை ஆரே யறிவார் –
என் நாயகன் ஆனவனை யார் தான் அறிவார்
இவருக்கு அவன் தானே காட்டின படி –

அது நிற்க –
அவ்விடை யாட்டம் கிடக்கிடீர்

நேரே -இத்யாதி –
அறிவார் கிடகிடீர்
அறியாதாரைக் கேட்கல் ஆகாதோ –
சர்வேஸ்வரன் உடைய பரிமளத்தை யுடைத்தான
திரு நாபீ கமலத்திலே அவ்யவதா   நேன பிறந்து
அவ்விடம் தன்னையே இருப்பிடமாக யுடையனான சதுர்முகன் ஆனவன்
இன்னம் திருவடிகளைக் காணப் பெற்றிலன் –

கடிக்கமலத் துள்ளிருந்தும் காண்கிலான் –
கடற்கரையிலே குடில்;  கட்டி இருக்கும் காட்டில்
கடலைப் பரிச்சேதிக்க ஒண்ணுமோ
அபரிச்சேத்யம் என்று அறியில் அறியலாம்
அவன் பெரிய கிழாய் கிழாயனாய்
ப்ரஹ்ம விதாம் வர -யுத்த -120-3-என்னும் அவனான பின்பு
அவன் தானே வரும்படி மறை காட்டும் இத்தனை போக்கி
ஒருவரால் அறிந்ததே விடப் போமோ
என்கிறார் –

———————————————————————————————–

பொய்கை ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: