முதல் திருவந்தாதி-பாசுரம் -52 -ஸ்ரீ நம்பிள்ளை படி வியாக்யானம் –

அவதாரிகை –

ஏன் தான் -இவன் பேர் சொல்லாவிடில் ஜீவிக்கை யரிதோ-
என்னில் நாட்டில் துர்மாநிகளாய்  அதிகாரிகளாய்த்
திரிகிற வர்கள் அடங்கலும் தம் தாமுடைய அதிகாரங்கள்
நிர்வஹித்துக் கொள்ளுகிறது
அவனை ஆஸ்ரயித்துக் காண்
என்கிறார்  –

—————————————————————–

எண்மர் பதினொருவர் ஈரறுவர் ஓரிருவர்
வண்ண மலரேந்தி வைகலும் நண்ணி
ஒரு மாலையால் பரவி யோவாது எப்போதும்
திரு மாலைக் கை தொழுவர் சென்று —-52–

————————————————————————

வியாக்யானம் —

எண்மர் பதினொருவர் ஈரறுவர் ஓரிருவர் –
அஷ்ட வசூக்களும்
ஏகாதச ருத்ரர்களும்
த்வாதச ஆதித்யர்களும்
அஸ்வினி தேவதைகளுமான
இவர்கள் –

வண்ண மலரேந்தி –
நாநா விதமான புஷ்பங்களை தரித்துக்  கொண்டு –

வைகலும் நண்ணி –
எப்போதும் கிட்டி

ஒரு மாலையால் பரவி-
வி லஷணமான புருஷ ஸூ க்தாதிகளைக் கொண்டு
அக்ரமாக ஸ்தோத்ரம் பண்ணி

யோவாது எப்போதும் –
எப்போதும் -விச்சேதிக்கக் கடவதன்றிக்கே –

திரு மாலைக் கை தொழுவர் சென்று –
திருமால் -வேண்டிற்று எல்லாம் பெறுகைக்கு அடி
எல்லாரும் நம் வாசலிலே வரும் இத்தனை -என்று
அபிமானித்து இருக்கக் கடவர்கள்
அவையடங்க அழிந்து
தாங்களே சென்று
ஆஸ்ரயிப்பார்கள்-
தது பர்யபி பாத ராயணஸ்  சம்பவாத் -ப்ரஹ்ம ஸூ தரம் -1-3-25-
தேவர்களுக்கும் பவிஷ்யத்தாய் இருந்துள்ள
அதிகார அர்த்தமாக ஆதித்ய அந்தர்யாமியாய் இருந்துள்ள
பரமாத்மா உபாசனம் விதியா நின்றது இ றே –

———————————————————————————–

பொய்கை ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: