முதல் திருவந்தாதி-பாசுரம் -33 -ஸ்ரீ நம்பிள்ளை படி வியாக்யானம் –

அவதாரிகை –

இப்படி இருக்கிறவனை உள்ளீடாகக் கொள்ளாதே
நாட்டார் ஓதுவது உரு எண்ணுவதாய்க் கொண்டு  செய்யா நிற்கிற
சந்த்யாதி கர்மங்களாலே ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை கிடீர்
என்கிறார் –

——————————————————————————-

நகர மருள் புரிந்து நான்முகற்குப் பூ மேல்
பகர மறை பயந்த பண்பன் பெயரினையே
புந்தியால் சிந்தியா தோதி யுரு வெண்ணும்
அந்தியா லாம் பயன் அங்கு என் —–33–

———————————————————————————–

வியாக்யானம் –

நகர மருள் புரிந்து நான்முகற்குப் பூ மேல் –
நான்முகற்குப் பூ மேல் -நகர மருள் புரிந்து-
ஸ்ருஷ்ட்யாதி கார்யங்கள் எல்லாவற்றையும் பண்ணுகைக்கு ஈடான இருப்பிடமாகத்
திரு நாபீ கமலத்தை இவனுக்கு வாசஸ் ஸ்தானமாகக் கொடுத்தான் –
ஒரு கார்யத்தை விரியச் செய்யும் அவனுக்கு
ஓர் இடத்திலே நல் தரிக்க இருந்து கொள்ள வேணும் இ றே
ஜன்ம தேசத்தையே கொடுத்து விட்டான்
அந்தரங்கர்க்கு கிட்ட மாளிகை சமைக்குமா போலே –

பகர மறை பயந்த –
இருப்பிடம் கொடுத்தாலும் பிரயோஜனம் இல்லை இ றே ஜ்ஞான பிரதானம் பண்ணாத அன்று
இவ்வருகு உள்ளார்க்கு எல்லாம் இவன் அறிவிக்கும் படிக்கு ஈடாக வேதத்தை இவனுக்குத் தெரிவித்த நீர்மையை உடையவன்
செல்வப் பிள்ளைகளை மாளிகைக்கே வைத்து ஒதுவிப்பாரைப் போலே
யோ வை வேதாம்ச்ச ப்ரஹி ணோதி தஸ்மை -என்னுமா போலே –

பண்பன் பெயரினையே புந்தியால் சிந்தியாது –
சத்தையையும் வெளிச் சிறப்பையும் பண்ணிக் கொடுக்கக் கடவனவனுடைய
திரு நாமத்தையே புத்தியாலே அனுசந்தியாதே
பண்பன் பெயரினை
அவன் குணங்களுக்கு வாசகமான திரு நாமங்களை
புந்தியால் சிந்தியாது –
ஸ்வா பாவிக சம்பந்தத்தை அனுசந்தித்து அவனை உகப்பியாதே –

ஒதி யுரு வெண்ணும் அந்தியா லாம் பயன் அங்கு என் –
இடக்கை பத்துருக் கொண்டு
வாயாலே சொல்லுகிற இத்தால்
அவ்விடத்தில் பிரயோஜனமாய்த் தலைக் கட்டுவது ஏதோ
நெஞ்சு விஷயாதிகளைப் பற்றிக் கிடக்க
வாயாலே சொல்லுவது
கையாலே எண்ணுவதாகிற
இவ்விருத்திகளால் என்ன கார்யம் உண்டு
எம்பெருமானை அகலுகையே பலித்ததாய் விடுமத்தனை
சந்த்யையாலே எல்லா அனுஷ்டானங்களையும் நினைக்கிறது  –

—————————————————————————————

பொய்கை ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: