முதல் திருவந்தாதி-பாசுரம் -10 -ஸ்ரீ நம்பிள்ளை படி வியாக்யானம் –

அவதாரிகை –

பெரிய வடிவைக் கொண்டு சிறிய செயலைச் செய்த படி சொல்லிற்று கீழ்
இங்குச் சிறிய வடிவைக் கொண்டு பெரிய செயலைச் செய்தபடி சொல்லுகிறது –

——————————————————————

மண்ணும் மலையும் மறி கடலும் மாருதமும்
விண்ணும் விழுங்கியது மெய்யன்பர்  எண்ணில்
அலகளவு கண்ட சீராழி யாய்க்க்கு அன்றிவ்
வுலகளவும் உண்டோ வுன் வாய்——-10-

————————————————————————

வியாக்யானம் –

மண்ணும் மலையும் மறி கடலும் மாருதமும் விண்ணும் விழுங்கியது மெய்யன்பர் –
பிரளய ஆபத்தில் சகல லோகங்களையும் தன வயிற்றிலே வைத்து
பவனாய் இருப்பதோர் ஆலிலையிலே
கண் வளர்ந்து அருளின இவ் வாச்ச்ர்யத்தை
அறிவுற்றார் ஆனவர்கள் மெய் என்னா நின்றார்கள்
மண்ணும் புனலும் என்ன வேண்டாவோ என்னில்
பூதங்கள்
ஆதார பூமியையும்
அதுக்கு ஆணி அடித்தால் போலே இருக்கிற மலைகளையும்
அதுக்கு வெளியே இருக்கிற கடலையும்
அதுக்கு மூச்சாய் இருக்கிற காற்றையும்
அதுக்கு அவகாச பிரதானம் பண்ணுகிற ஆகாசத்தையும்
இவற்றை அடைய வயிற்றிலே வைத்தது மெய் என்னா நின்றார்கள்
ஐந்தர ஜாலிகர் உடைய வியாபாரம் போலே யாய்ப் போகாமே
யதா பூத வாதியான வேதமும்
அதில் அர்த்த நிஷ்டை யுடையரான வைதிக புருஷர்களும்
இத்தை சத்யம் என்னா நின்றார்கள் –
எண்ணில் –
இப்படி இருக்கிற உன்னைப் பரிச்சே திக்க இழியும் அன்று

அலகளவு கண்ட சீராழி யாய்க்க்கு –
அலகு அளவு கண்ட சீர் –
எண்ணிறந்த கல்யாண குணங்களையும்
திரு ஆழியையும்
உடையவனான உனக்கு
அலகு ஆகிறது பரிச்சேதகம் இ றே
அத்தை அளவு கண்ட சீர் அளவு காணப் புக்க அலகு தான்  அளவு படும்படியாய் இருக்கும் –
மதி ஷயான் நிவர்த்ததே ந கோவிந்த குண ஷயாத் -யென்னும்படியாய் இருக்கும் இ றே –

அன்றிவ் வுலகளவும் உண்டோ வுன் வாய் –
இவற்றை அடங்க வயிற்றிலே வைக்கிற போது
இஜ் ஜகத்தோ பாதி யும்
போருமோ உன் வாய்
இது என்ன ஆச்சர்யம் தான்
என்கிறார் –

————————————————————————————-

பொய்கை ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: