முதல் திருவந்தாதி-பாசுரம் -9 -ஸ்ரீ நம்பிள்ளை படி வியாக்யானம் –

அவதாரிகை –

இவ்வளவே அன்று கிடீர் –
ஆபத்து வந்தால் ஆஸ்ரித அநாஸ்ரித விபாகம் அறத்
தன்னை அழிய மாறியும் காரியம் செய்யும்
ஸ்வபாவங்கள்   கிடீர் –
என்கிறார் –

———————————————————————-

பொரு கோட்டு ஓர் ஏனமாய்ப் புக்கு இடந்தாய்க்கு அன்று உன்
ஒரு கோட்டின் மேல் கிடந்த தன்றே விரி தோட்ட
சேவடியை நீட்டித் திசை நடுங்க விண் துளங்க
மாவடிவின் நீ யளந்த மண் ———9-

————————————————————————–

பொரு கோட்டு ஓர் ஏனமாய்ப் –
பொரா நின்ற கோட்டை உடைத்தான அத்விதீயமான வராஹமாய்
கண்ட விடம் எங்கும் இடந்து கொண்டு வருகிற படி –
ஒரு காலும் பொராது இருக்க மாட்டாத ஜாதி பிரயுக்தமான
ஸ்வ பாவம் இருக்கிறபடி
பூமியைப் பொராத போது பிராட்டி திரு முலைத் தடத்தில் குங்குமத்தை யாகிலும் இடந்திடா நிற்கும் –
ஒரஎனம் –
அழிவுக்கு  இட்ட உடம்புக்கு ஆலத்தி வழிக்க வேண்டி இருக்கை-
புக்கு இடந்தாய்க்கு –
அண்ட பித்தியிலே புக்கு ஒட்டிக் கிடக்கிற இத்தைப் புக்கு எடுத்துக் கொண்டு ஏறின படி
முத்துக்கு முழுகுவார் சுற்றுக் கோணம் கொண்டு எடுக்குமா போலே

அன்று உன் ஒரு கோட்டின் மேல் கிடந்த தன்றே –
நீ எப்படிப் பெரிய பாரிப்போடே கூட அன்று எடுத்த பூமி யானது
உன் திரு எயிற்றிலே ஒரு நீல மணி அழுத்தினால் போலே யன்றோ கிடந்தது
இத்தால்
ரஷ்யத்தின் அளவில்லாத ரஷகத்வ பாரிப்பு இருக்கிறபடி சொல்லுகிறது
உதாரராய் இருப்பார் ஒருவருக்கு உண்ணச் சொன்னால் ஒன்பது பேர்க்குச் சோறு சமைக்குமா போலே –
விரி தோட்ட சேவடியை நீட்டித் –
விகசிதமான இதழை உடைத்தான தாமரை போலே இருக்கிற சிவந்த திருவடிகளை நீட்டி
இதழைச் சொல்லப் பூ தன்னடையே வரும் இ றே
அங்கன் அன்றிக்கே
பிரகாசமான திருத் தோடுகளை யுடையவனே -என்று
சம்போதனை -ஆகவுமாம்-

திசை நடுங்க விண் துளங்க –
திக்குகளில் உள்ளார் நடுங்க –விண்ணில் உள்ளார் நடுங்க
அபிமாநிகளான தேவ ஜாதி நடுங்க
தேவர்களுக்காகச் செய்த செயல் இ றே இது தான்
இது என்னாய்  விளைகிறதோ என்னும் அத்தாலே நடுங்கினார்கள் –

மாவடிவின் நீ யளந்த மண் –
பெரிய வடிவைக் கொண்டு அளந்து
உன் கால் கீழே இட்டுக்   கொண்ட பூமி
உன் திரு எயிற்றிலே ஏக தேசத்தில் அன்றோ கிடந்தது
தலையாலே சுமந்து நோக்கிலும் நோக்கும்
தலையிலே காலை வைத்து நோக்கிலும் நோக்கும் –

——————————————————————————-

பொய்கை ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: