முதல் திருவந்தாதி-பாசுரம் -11 -ஸ்ரீ நம்பிள்ளை படி வியாக்யானம் –

அவதாரிகை –

இப்படி சர்வ ரஷகனானவனை ஒழிய
நான் மற்று எங்கேனும் போகிலும் -என்னுடைய இந்த்ரியங்கள் ஆனவை
அவனை ஒழிய வேறு சிலரை ஸ்தோத்ரம் பண்ணாது -என்கிறார்
அவன் ஜகத் ரஷனத்தில் நின்றும் மீளாதாப் போலே
இவருடைய இந்த்ரியங்களும் அவனை விட்டு மீளா –
அல்லாதார்க்கு அவன் பக்கலிலே இந்த்ரியங்களை மூட்டுகைக்கு உள்ள
அருமை போரும் இவர்க்கு அகற்றுகைக்கு –

————————————————————————

வாய் அவனை அல்லது வாழ்த்தாது கை யுலகம்
தாயவனை அல்லது தாந்தொழ  பேய் முலை நஞ்
சூணாக வுண்டான் உருவோடு பேர் அல்லால்
காணாக் கண் கேளா செவி ——–11-

————————————————————————-

வியாக்யானம் –

வாய் அவனை அல்ல்லது வாழ்த்தாது –
என்னுடைய வாக் இந்த்ரியமானது
அவனை யல்லது போக்கி
ஸ்தோத்ரம் பண்ணாது
லௌகிகர் படி அமையும் காண்-என்றாலும் கேளாது –

கை யுலகம் தாயவனை அல்லது தாந்தொழ  –
என்னுடைய கைகள் ஆனவை
தானே கொடு வந்து தன திருவடிகளைத் தலை மேலே வைத்தவனை யல்லது
தொழப் பாரா
திரு வுலகு அளந்து அருளின நீர்மையைக் கண்டால்
நான் வேண்டா வென்னிலும் தொழுது அல்லாது நில்லாது
தொழாதார்   தலையிலும் இருந்து
தொழு வித்துக் கொள்ளும் திருவடிகள் –

பேய் முலை நஞ்சூணாக வுண்டான் –
அவளும் முலை கொடுத்து அல்லது தரியாதாளாய் கொண்டு வந்தாள்-
இவனும் முலை உண்டால்  அல்லது  தரியாதானாய்க் கொண்டு உண்டான்

உருவோடு பேர் அல்லால் காணாக் கண் கேளா செவி –
அவன் உருவு அல்லது காணா கண்
அவன்  உடைய பேர்அல்லது கேளாது செவி –

இத்தால் சொல்லிற்று ஆயத்து –
தம்முடைய சர்வ இந்த்ரியங்களும் அவன் பக்கலிலே பிரவணமான படியைச்
சொல்லுகிறது
ஹ்ருஷீ கேசன் அன்றோ –

———————————————————————————-

பொய்கை ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: