திரு விருத்தம் -திருவாய் மொழி தொடர்பு ..

திரு விருத்தம் -திருவாய் மொழி தொடர்பு ..

ருக்கு சாமத்தாலே சரசமாய் ஸ்தோபத்தாலே பரம்புமா போலே தொல்லார் தொடையல் இசை கூட்ட
அமர் சுவை ஆயிரம் ஆயிற்று -ஆச்சார்ய ஹிருதயம் -சூர்ணிகை -51
இதற்கு மா முனிகள் வியாக்யானம் -சாம சங்க்ரஹமான ருக்கானது – ஸ்வ விவரணமாய் -ருசஸ் சாம ரஸா -என்கிறபடியே
தனக்கு ரசமாய் இருந்துள்ள கான ரூபமான சாமத்தாலே ரஸ ஸஹிதமாய்-ஹாவு ஹாவு ஹாவு -இத்யாதியான
ஸ்தோபத்தாலே விஸ்திருதமாம் போலே
ருக்வேத ஸ்தானமாய் இருக்கிற -சொல்லார் தொடையலான திரு விருத்தம் நூறு பாட்டும் -இசை கூட்டி என்றவாறே இசையில்
கூட்டின வாறே சாம வேத ஸ்தானேயாய்-அமரசுவை ஆயிரம் என்கிற படியே -சரஸமாய் இருந்துள்ள ஆயிரம் பாட்டாக பரம்பிற்று -என்கை –

பாசுரம் -1-பொய் நின்ற ஞானமும் -துறையடைவு-தாமான நிலையில் அருளியது -ஒழிவில் காலம் -3-3-
பாசுரம் -2- செழு நீர்த் தடத்துக் கயல் -துறையடைவு-தலைவியின் வேறுபாடு கண்ட தோழி வியந்து உரைத்தல் -கோவை வாயாள் -4-3-
பாசுரம் -3-குழல் கோவலர் மடப்பாவையும் -துறையடைவு-பிரிவாற்றாத தலைவி நெஞ்சு அழிந்து உரைத்தல் -வெள்ளைச் சுரி சங்கு -7-3-
பாசுரம் -4-தனி நெஞ்சம் முன் அவர் -தலைவனைப் பிரிந்த தலைவி வாடைக்கு ஆற்றாது வருந்தி கூறல் -ஓடும் புள்ளேறி -1-8-
பாசுரம் -5-பனிப்பு இயல்வாக உடைய-துறையடைவு -வாடைக்கு வருந்தி மாமை இழந்த தலை மகளைக் கண்டு தோழி இரங்குதல் -மாயா வாமனனே -7-8-

பாசுரம் -6-தடாவிய அம்பும் முறிந்த சிலைகளும்-துறையடைவு-தலைவியின் அழகை தலைவன் வியந்து பேசுதல் -உண்ணும் சோறு -6-7-
பாசுரம் -7ஞாலம் பனிப்பச் செறித்து-துறையடைவு-கால மயக்கு -இன்னுயிர்ச் சேவல் -9-5-
பாசுரம் -8-காண்கின்றனகளும் கேட்கின்றனகளும்-துறையடைவு -தலைவன் பொருள் வயிற் பிரிதல் குறிப்பால் அறிந்த தலைவி தோழிக்கு கூறல் -கையார் சக்கரம் -5-1-
பாசுரம் -9-திண் பூஞ் சுடர் நுதி நேமி-துறையடைவு -தலைவன் தலைவியின் நீங்கல்  அருமை கூறுதல் -பொலிக பொலிக –5-2-
பாசுரம் -10-மாயோன் வட திருவேம்கட நாட-துறையடைவு -தலைவன் தோழியிடம் குறை கூறல் -மதி உடன்படுதல் -நெடுமாற்கு அடிமை -8-10-

பாசுரம் -11-அறியான யாம் இன்று காண்கின்றன-துறையடைவு -பிரிவாற்றாத தலைவியின் வேறுபாடு கண்டு தலைவன் உரைத்தல் -மாலுக்கு வையம் -6-6-
பாசுரம் -12-பேர்கின்றது மணி மாமை -துறையடைவு-தலைவன் பிரியப் பெற்ற தலைவி தன் ஆற்றாமை கூறி நெஞ்சொடு கலாய்த்தல் -மாசறு சோதி -5-3-
பாசுரம் -13-தனி வளர் செங்கோல் நடாவு -துறையடைவு-தலைவி பிரிவு மேலிட இருளுக்கும் வாடைக்கும் இரங்கல் -மல்லிகை கமழ தென்றல் -9-9-
பாசுரம் -14-ஈர்வன வேலும் அம் சேலும்-துறையடைவு -தலைவன் தலைவியின் அழகைப் பாராட்டுதல் -நலம் பாராட்டு -துவளில் மா மணி மாடம் -6-5-
பாசுரம் -15-கயலோ நும் கண்கள் என்று-துறையடைவு -தோழி தலைவன் எண்ணம் தெரிந்து அவனை நோக்கி உரைத்தல் -கண்ணன் கழலினை -10-5-

பாசுரம் -16-பல பல ஊழிகள் ஆயிடும்-துறையடைவு -தலைவனைப் பிரிந்த தலைவி தோழியை நோக்கி இருள் வியந்து உரைத்தல் -பயிலும் சுடர் ஒளி -3-7-
பாசுரம் -17-இருள் விரிந்தால் அன்ன -துறையடைவு-தலைவி கடலை நோக்கித் தேர்க்கால் சுவடுகளை அழிக்காதே என்றல் -அணைவது அரவணை மேல் -2-8-
பாசுரம் -18-கடல் கொண்டு எழுந்தது வானம்-துறையடைவு -கார்காலம் கண்டு வருந்திய தலைவியைப் பார்த்துத் தோழி இரங்கல் -சூழ் விசும்பணி முகில் -10-9-
பாசுரம் -19-காரிகையார் நிறை காப்பவர் யார் என்று -துறையடைவு-செவிலி பழிக்கு இரங்குதல் -பாலனாய் ஏழு உலகு -4-2-
பாசுரம் -20-சின்மொழி நோயோ கழி பெரும் தெய்வம்-துறையடைவு -வெறி விலக்கு -தீர்ப்பாரை யாமினி -4-6-

பாசுரம் -21-சூட்டு நல் மாலைகள் தூயன ஏந்தி -துறையடைவு-எருதுகளை அடக்கித் திருமணம் செய்யக் கூறுதல் -வீற்று இருந்து ஏழு உலகம் -4-5-
பாசுரம் -22-கொம்பு ஆர் தழை கை ,சிறு நாண் எறிவிலம் -துறையடைவு-தோழி தலைவனைக் கேலி செய்தல் -நல்குரவும் செல்வமும் -6-3-
பாசுரம் -23-புனமோ புனத்து அயலே -தலைவன் குறை யுற உரைத்தல்-துறையடைவு -கடல் ஞாலம் செய்தேனும் -5-6-
பாசுரம் -24-இயல்வாயின வஞ்ச நோய் கொண்டு -உலாவும்-துறையடைவு -பிரிவாற்றாத தலைவிக்காகச் செவிலித் தாய் இரங்குதல் -கரு மாணிக்க மலை -8-9-
பாசுரம் -25-எம் கோல் வளை முதலா -துறையடைவு-தலைவன் மாலைக்குத் தலைவி ஆசைப்படுதல் -மாயக் கூத்தா வாமனா -8-5-

பாசுரம் -26-நானிலம் வாய்க் கொண்டு நல் நீர்-துறையடைவு -நகர் காட்டல் -மாலை நண்ணி -9-10
பாசுரம் -27-சேமம் செங்கோன் அருளே-துறையடைவு -தலைவி மாலை பெற்று மகிழ்தல் -எல்லியும் காலையும்
பாசுரம் -28-தண்  அம் துழாய் வளை கொள்வது-துறையடைவு -தலைவனைப் பிரிந்த தலைவி வாடைக்கு வருந்துதல் -கங்குலும் பகலும் -7-2-
பாசுரம் -29-இன்னன்ன தூது எம்மை ஆள் அற்றப்பட்டு-துறையடைவு -தலைமகள் அன்னப் பறைவையை வெறுத்து உரைத்தல் -பொன்னுலகு ஆளீரோ -6-8-
பாசுரம் -30-அன்னம் செல்வீரும் வண்டானம் செல்வீரும் -துறையடைவு-பிரிந்த தலைவி அண்ணன்களையும் குருகுகளையும் தூது விடுதல் -அஞ்சிறைய மட நாராய் -1-4-

பாசுரம் -31-இசைமின்கள் தூது என்று இசைத்தால் இசையிலம் -துறையடைவு-தூது செல்லாத மேகங்களைக் குறித்துத் தலைவி இரங்குதல் -எம் கானல் அகம் கழிவாய் -9-7-
பாசுரம் -32-மேகங்களோ உரையீர் திருமால் திருமேனி -துறையடைவு-தலைவி போலி கண்டு பேசுதல் -வைகல் பூம் கழிவாய் -6-1-
பாசுரம் -33-அருள ஆர் திருச் சக்கரத்தால் அகல் விசும்பும்-துறையடைவு -தலைவி ஆற்றாமை கண்ட தோழி தலைவனை வெறுத்தல்-ஏறாளும் இறையோனும் -4-8-
பாசுரம் 34-சிதைக்கின்றது ஆழி என்று ஆழியைச் சீறி -துறையடைவு-கூடல் இழைத்து  வருந்தும் தலைவி நிலையை தோழி தலைவனுக்கு உரைத்தல் -மின்னிடை மடவார்கள் -6-2-
பாசுரம் -35-பால் வாய் பிறைப் பிள்ளை-துறையடைவு -மாலைக்கு ஆற்றாமையின் மேல் தலைவி வாடைக்கு இரங்குதல் -வாயும் திரையுகளும் -2-1-

பாசுரம் -36-துழா நெடும் சூழ் இருள் என்று தம் தண் தார் -துறையடைவு-தோழி தலைவனின் கொடுமையைக் கூறல் -ஆடி ஆடி அகம் கரைந்து -2-4-
பாசுரம் -37-கொடும் கால் சிலையார் நிறை கோள் உழவர்-துறையடைவு -நற்றாய் தன் மகள் சென்ற பாலை நிலக் கொடுமையை கூறி இரங்கல் -மண்ணை யிருந்து  துழாவி -4-4-
பாசுரம்-38-கடம் ஆயினகள் கழித்து தன கால் வன்மையால் -துறையடைவு-தலைவனைப் பிரிந்த தலைவி போலி கண்டு மகிழ்தல் -சொன்னால் விரோதம் இது -3-9-பாசுரம் –
பாசுரம்-39-நீலத் தட வரை மேல் பண்டரீக நெடும் -துறையடைவு-தலைவனின் உருவம் பற்றித் தலைவி கூறுதல் -ஏழை யாராவி -7-7-
பாசுரம் -40-கோலப் பகல் களிறு ஓன்று கல் புய்ய குழாம் -துறையடைவு-இருள் கண்ட தலைவி தோழியிடம் திருமண விருப்பம் கூறுதல் -மானேய் நோக்கு -5-9-

பாசுரம் -41-என்றும் புன் வாடை இது கண்டு அறிதும் -துறையடைவு-வாடைக்கு வருந்திய தலைவி வார்த்தை -நீராய் நிலனாய் -6-9-
பாசுரம் -42-வன் காற்று அறைய ஒருங்கே மறிந்து -துறையடைவு-தலைவி தலைவன் கண் அழகில் ஈடுபட்டு உரைத்தல் -பொரு மா நீள் படை -1-10-
பாசுரம் -43-கண்ணும் செந்தாமரை கையும் அவை அடியோ அவையே-துறையடைவு -தலைவனின் வடிவ அழகு பற்றித் தலைவி கூறல் -உயர்வற உயர் நலம் -1-1-
பாசுரம் -44-நிறம் உயர் கோலமும் பெரும் உருவும்-துறையடைவு -தலைவி தலைவன் பெருமை கூறுதல் -பத்துடை அடியவர் -1-3-
பாசுரம் -45-பெரும் கேழலார் தம் பெரும் கண் மலர்ப்–துறையடைவு-தலைவி தலைவன் நீரில் உதவியதை நினைந்து உரைத்தல் -ஊனில் வாழ் உயிரே -2-3-

பாசுரம் -46-மட நெஞ்சம் என்றும் தமது என்றும் -துறையடைவு-நெஞ்சைத் தூது விட்ட தலைவி இரங்குதல் -அருள் பெறுவார் அடியார் -10-6-
பாசுரம் -47-திரிகின்றது வட மாருதம் திங்கள் வெம் தீ-துறையடைவு -பிரிவாற்றாது வருந்தும் தலைவி நிலை கண்டு செவிலி இரங்குதல் -நாங்கள் வரி வளை -8-2-
பாசுரம் -48-மெல்லியல் ஆக்கிக் கிருமி -நன்னிமித்தம் கண்டு -துறையடைவு-பல்லிக்குரல் கேட்டதை -தான் ஆறி இருத்தலை தலைவி தோழிக்கு கூறுதல் -என்றைக்கும் என்னை -7-9-
பாசுரம் -49-பண்டும் பல பல வீங்கு இருள் காண்டும் -துறையடைவு-தலைவி இருளுக்கு ஆற்றாது தோழியிடம் பேசல் -ஊரெல்லாம் துஞ்சி -5-4-
பாசுரம் -50-ஒள் நுதல் மாமை ஒளி பயவாமை -துறையடைவு-தலைவன் மீண்டு வருகையில்த் தேர்பாகனிடம் கூறல் -கிளரொளி இளைமை -2-10-

பாசுரம் -51-மலை கொண்டு மத்தா அரவால் சுழற்றிய-துறையடைவு -கடலோசைக்கு ஆற்றாத தலைவி இரங்கல் -நண்ணாதார் முறுவலிப்ப -4-9-
பாசுரம் -52–அழைக்கும் கரும் கடல் வெண் திரைக்கே -துறையடைவு-கால மயக்கு -அந்தாமத் தன்பு -2-5-
பாசுரம் 53-வார் ஆயின முலையாள் இவள்-துறையடைவு-கட்டுவிச்சி கூறுதல்-வைகுந்தா மணி வண்ணனே -2-6-
பாசுரம்-54-வீசும் சிறகால் பறத்தீர் -துறையடைவு-வண்டு விடு தூது -கேசவன் தமர் -2-7-
பாசுரம் -55-வண்டுகளோ வம்மின் நீர்ப் பூ நிலப் பூ மரத்தில் ஒண் பூ -துறையடைவு-நலம் பாராட்டுதல்-சார்வே தவ நெறி -10-4-

பாசுரம் -56-வியலிடம் உண்ட பிரானார் விடுத்த-துறையடைவு -தலைவன் இரவில் கலந்ததைத் தோழியிடம் தலைவி கூறுதல் -கண்கள் சிவந்து -8-8-
பாசுரம் -57-புலக் குண்டலப் புண்டரீகத்த போர்க் கெண்டை -துறையடைவு-தலைவன் தோழனிடம் எதிர்வார்த்தை பேசுதல் -முடியானே மூவுலகும் -3-8-
பாசுரம் -58-கழல் தலம் ஒன்றே நிலம் முழுது ஆயிற்று -துறையடைவு-தோழி தலைவன் பெருமையை கூறி தலைவியை ஆற்றுதல் -திண்ணன் வீடு -2-2-
பாசுரம் -59-அளப்பரும் தன்மை அவ் ஊழி அம் கங்குல்-துறையடைவு -இரவு நீடுதற்கு ஆற்றாத தலைவியைப் பற்றிச் செவிலி இரங்குதல் -முந்நீர் ஞாலம் -3-2-
பாசுரம் -60-முலையோ முழு முற்றும் போந்தில -துறையடைவு-தலைவியின் இளமைக்குச் செவிலி இரங்குதல் -அறுக்கும் வினையாயின -9-8-

பாசுரம் -61-வாசகம் செய்வது நம் பரமே -துறையடைவு-தோழி தலைவன் நீர்மையைத் தலைவிக்கு கூறுதல் -பிறந்தவாறும் -5-10-
பாசுரம் -62-இறையோ இரக்கினும் ஈங்கு ஓர் பெண் பால் -துறையடைவு-தலைவியின் ஆற்றாமையைத் தோழி தலைவனுக்குக் கூறுதல் -தேவிமார் ஆவார் -8-1-
பாசுரம் -63-வண்ணம் சிவந்துள வான் நாடு அமரும் -துறையடைவு-தலைவி தோழியிடம் தலைவன் இயல்பை எடுத்துக் கூறுதல் -இவையும் அவையும் -1-9-
பாசுரம் -64-இருக்கு ஆர் மொழியால் நெறி இழுக்காமை -துறையடைவு-தலைவன் பேர் கூறி தரித்து இருத்தலைத் தலைவி தோழிக்குக் கூறி இரங்கல் -பாமுரு மூவுலகும் -7-6-
பாசுரம் -65-கற்றுப் பிணை மலர்க் கண்ணின் குலம் வென்று -துறையடைவு-தலைவியின் கண்கள் கவர்ந்ததைத் தலைவன் கூறல் -நோற்ற நோன்பு -5-7-

பாசுரம் -66-உண்ணாது உறங்காது உணர்வுறும் எத்தனை -துறையடைவு-தலைவன் தோழன் பேச்சை மறுத்தல் -ஆராவமுதே -5-8-
பாசுரம் -67-காவியும் நீலமும் வேலும் கயலும் பல பல-துறையடைவு -தலைவன் தன்  வலி யழிவு  உரைத்தல் -உலகமுண்ட பெரு வாயா -6-10-
பாசுரம் -68-மலர்ந்தே ஒழிந்தில மாலையும் -துறையடைவு-கால மயக்கு காலம் இளையது என்றல் -கொண்ட பெண்டிர் -9-1-
பாசுரம் -69-கார் ஏற்று இருள் செகில்  ஏற்றின் சுடருக்கு-துறையடைவு-
மாலைப் பொழுது கண்டு மயங்கிய தலைவியைத் தோழி ஆற்றுதல் -கற்பார் இராம பிரானை -7-5-
பாசுரம் -70-வளை வாய்த் திருச் சக்கரத்து எங்கள்-துறையடைவு -தலைவி இரவின் நெடுமைக்கு இரங்குதல் -பிறவித் துயரற -1-7-

பாசுரம் -71-ஊழி களாய்  உலகு ஏழும்  உண்டான் -செவிலித் தாயின் கோபத்தைத் தலைவி தோழியிடம் கூறுதல் -எங்கனேயோ  அன்னைமீர்காள் -5-5-
பாசுரம் -72-சூழ்கின்ற கங்குல் சுருங்கா இருளின்-துறையடைவு-இருளுக்கு ஆற்றாத தலைவி இளம்பிறை கண்டு தளர்ந்து உரைத்தல் -சீலமில்லாச் சிறியன் -4-7-
பாசுரம் -73 வால் வெண் நிலவு உலகு ஆரச் சுரக்கும் – துறையடைவு-தலைவி இளம் பிறை கண்டு தளர்தலைக் கண்டு தோழி இரங்கல் –வேய் மரு தோள் இணை -10 -3 –
பாசுரம் -74 -தளர்ந்தும் முறிந்தும் வரு திரைப் பாயில்- துறையடைவு–செய்ய தாமரை -3 -6 –
பாசுரம் -75-உலாகின்ற கெண்டை ஒளி யம்பு -துறையடைவு-தலைவன் தலையின் வூரைப் பற்றி விசாரித்தல் -சன்மம் பல பல -3 -10 –

பாசுரம் -76 – இடம் போய் விரிந்து இவ்வுலகு அளந்தான் -துறையடைவு-தலைவனது மாலை பெறாது வருந்தும் தலைவி சந்த்ரனைக் கண்டு வருந்துதல் –ஓராயிரமாய் -9 -3
பாசுரம் -77–திங்கள் அம் பிள்ளை புலம்ப -துறையடைவு-மாலைப் பொழுதுக்கு ஆற்றாது தொலைவு இரங்குதல்–தாள தாமரை -10-1-
பாசுரம் –78-நலியும் நரகனை வீட்டிற்றும் -துறையடைவு-பிரிவாற்றாத தலைவி தலைவன் ஆற்றலை எண்ணி நெஞ்சு அழிந்து இரங்கல் -துறையடைவு-இன்பம் பயக்க-7-10
பாசுரம் –79-வேதனை வெண் பூரி நூலனை -துறையடைவு-தலைவனைப் பிரியாத மகளிரது சிறப்பைக் கூறித் தலைவி இரங்குதல் -மெய்ம்மாம் பூம் பொழில் –3 –5–
பாசுரம் –80-சீர் அரசு ஆண்டு தன் செங்கோல் சில நாள் -துறையடைவு-பிரிவு ஆற்றாத தலைவி மாலைப் பொழுதுக்கு இரங்குதல் -முடிச் சோதியாய் -3–1-

பாசுரம் -81–உருகின்ற கன்மங்கள் மேலன-துறையடைவு-வெறி விலக்குத் தொடங்கிய தோழி இரங்குதல் -வீடுமின் முற்றவும் -1-2-
பாசுரம் -82–எரி கொள் செந்நாயிரு இரண்டுடனே-துறையடைவு–தலைவி தலைவனின் கண் அழகைப் பாராட்டி இரங்குதல் -துறையடைவு-உருகுமால் நெஞ்சு -9–6-
பாசுரம் -83-விளரிக் குரல் அன்றில் மென் பெடை-துறையடைவு-அன்றிலின் குரலுக்கு தலைவி தளர்வதைக் கண்டு தோழி இரங்குதல் -உண்ணிலாய ஐவரால் -7–1-
பாசுரம் -84-தையல் நல்லோர்கள் குழாங்கள் குழிய-துறையடைவு-தலைவி தலைவனைக் ககாண விரைதல்–மையார் கருங்கண்ணி -9–4-
பாசுரம் -85-மாணிக்கம் கொண்டு குரங்கு எறிவு ஒத்து -துறையடைவு-மழைப் பொழுது கண்டு தலைவி வருந்துதல் -எம்மா வீடு -2-9-

பாசுரம் -86-அடைக்கலத்து ஓங்கு கமலத்து அலர் -துறையடைவு-தலைவனைப் பிரிந்த தலைவி வருந்துதல் -வள வேழ்வுலகு -1-5-
பாசுரம் -87-புலம்பும் கன குரல் போழ் வாய அன்றிலும் -துறையடைவு–தலை ஆற்றாமைக்கு தோழி இரங்குதல் -பண்டை நாளாலே -9-2-
பாசுரம் -88-திருமால் உரு ஒக்கும் மேரு -துறையடைவு–போலி கண்டு அழிகிற தலைவி ஆற்றாமைக்கு இரங்குதல் -புகழும் நல் ஒருவன் -3-4-
பாசுரம் –89–தீ வினைக்கு ஆறு நஞ்சை -துறையடைவு-தலைவனது கலவிக்கு விரைகிற தலைவி இரங்குதல் -துறையடைவு-அங்கும் இங்கும் -8-3-
பாசுரம் -90-தலைப் பெய்து யான் உன் திருவடி -துறையடைவு–தலைவனைப் பிரிந்த தலைவி ஆற்றாது உரைத்தல் -குரவை ஆய்ச்சியர் -6–4-

பாசுரம் -91-சுருங்கு உறி வெண்ணெய் தொடு உண்ட -துறையடைவு–தலைவி தோழியிடம் தன் கற்பு உணர்த்தி அறத்தோடு நிற்றல் -வார் கடா அருவி -8–4-
பாசுரம் -92- பேண் நலம் இல்லா அரக்கர் -துறையடைவு—தலைவனைக் குறித்து தலைவி இரங்குதல் -ஆழி எழ -7–4-
பாசுரம் –93-காலை வெய்யோற்கு முன் ஒட்டுக் கொடுத்த -துறையடைவு—இருளைக் கண்ட தலைவி -தோழி செவிலி தாயாரை வெறுத்தல் –ஒரு நாயகமாய் -4–1-
பாசுரம் –94-மைப்படி மேனியும் செந்தாமரைக் கண்ணும் -துறையடைவு–தலைவியைப் பார்த்த தோழன் தலைவனிடம் வியந்து பேசுதல் -இருத்தும் வியந்து -8-7-
பாசுரம் –95-யாதானும் ஒரு ஆக்கையில் புக்கு –துறையடைவு–தலைவி அறத்தோடு நிற்கத் துணிதல் -திருமாலிருஞ்சோலை -10-8-

பாசுரம் -96-வணங்கும் துறைகள் பல பல ஆக்கி -துறையடைவு–தலைவி வெறி விலக்குவிக்க நினைத்தால் -ஒன்றும் தேவும் -4-10-
பாசுரம் -97-எழுவதுவும் மீண்டு படுவதும் பட்டு -துறையடைவு–தலைவனைப் பிரிந்து தூக்கம் இல்லாமல் தலைவி வருந்துதல் -பருவத்தில் ஈசனை -1-6-
பாசுரம் -98-துஞ்சா முனிவரும் அல்லாதாவரும் -துறையடைவு-தலைவனது அருமையை தோழி கூறுதல் -கெடுமிடராய-10-2-
பாசுரம் -99-ஈனச் சொல் ஆயினும் ஆக -துறையடைவு–தலைவி தன் அன்புறுதியைத் தோழிக்கு கூறுதல் -செஞ்சொல் கவிகாள் -10-7-
பாசுரம் -100-நல்லார் நவில குருகூர் நகரான் –துறையடைவு–முனியே நான்முகன் -10-10-

———————————————————————————–

கோயில் கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம் –
பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம் –
நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம் –
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: