திருவாய்மொழி வியாக்யானம் -ஈடு -10-9-8-ஸ்ரீ M.A V .சுவாமிகள்–

இவ் உலகங்கட்கு எல்லாம் அவ்வருகே
பரமபததுக்கு புறம்பாக
நித்ய சூரிகள் இவர்களை
எதிர் கொள்ளுகிறபடியை
அருளிச் செய்கிறார் –

———————————————————————————————————————

குடி அடியார் இவர் கோவிந்தன் தனக்கு என்று
முடி யுடை வானவர் முறை முறை எதிர் கொள்ள
கொடி அணி நெடு மதிள் கோபுரம் குறுகினர்
வடிவுடை மாதவன் வைகுந்தம் புகவே

———————————————————————————————————————

குடி அடியார் இவர் கோவிந்தன் தனக்கு என்று –
கோவிந்தன் தனக்கு -இவர் -குடி அடியார் -என்று –
அவனுடைய எளிமையில் தோற்று
உற்றார் உறவினர்களோடு எழுதிக் கொடுத்தவர்கள் என்றாயிற்று
நித்ய சூரிகள் ஆதரிப்பது –
குடந்தை எம் கோவலன் குடி அடியார் -என்றார் மேலே –
குடி அடியார் இவர் கோவிந்தன் தனக்கு -என்றது இங்கே –
இதற்கு கருத்து என் என்னில்
இவர்கள் அவதாரங்களைப் பற்றினவர்கள்
இவர்கள் உகந்து அருளின நிலங்களைப் பற்றினவர்கள் என்று ஆயிற்று அவர்கள் சிறப்பிப்பது –

முடி யுடை வானவர் –
அவனைப் போன்ற பெருமையில் குறைவு அற்றவர்கள் ஆயிற்று இவர்களை ஆதரிப்பார்கள்
திருமுடி அவனுக்கும் நித்ய சூரிகளுக்கும் ஒக்குமாகில் வாசி என் என்னில்
அவன் சேஷித்வத்துக்கு முடி சூடி இருப்பான்
இவர்கள் சேஷத்வத்துக்கு முடி சூடி இருப்பவர்கள் –

முறை முறை எதிர் கொள்ள –
வகை வகையாக தாம் தப்பாமல் எதிர் கொள்ள –
யத்ர பூர்வே சாத்யா -புருஷ சூக்தம்
எவ்விடத்தில் முன்னோர்கள் பற்றத் தக்கவர்கள்
சாத்யா -உத்தேச்யர்
அடியார்கள் குழாம் களை உடன் கூடுவது என்று கொலோ -3-3-10- என்றும்
சொல்லுகிறபடியே
தங்களுக்கு உத்தேயர் ஆனவர்களுக்கு உத்தேச்யர் ஆகிறார் அன்றோ இவர்கள்

கொடி அணி நெடு மதிள் கோபுரம் குறுகினர் –
இவர்கள் வருகிறார்கள் என்று கொடிகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டு இருப்பதாய்
ஒக்கத்தை உடைத்தாய் -பரம பதத்துக்கு எல்லையான
திரு மதிளிலே திருக் கோபுரத்தை சென்று கிட்டினார்கள் –

வடிவுடை மாதவன்-
மகோத்சவம் இவ ஆசாத்யா புத்ரானன விலோகனம்
யுவவே வாசுதேவ அபூத் விஹாய அப்யாகதாம் ஜராம்-ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -5-20-52-
கிழத்தன்மை விட்டு வாசுதேவன் காளைப் பருவத்தை அடைந்தான் -என்கிறபடியே
கம்சனைக் கொன்ற பின்பு பிள்ளையைக் கண்ட
ஸ்ரீ வசுதேவரும் தேவகி பிராட்டியாரும் போலவும் –
நந்தாமி பஸ்யநபி தர்சனேன பவாமி த்ருஷ்ட்வாச புன யுவா-அயோத்யா -12-105
பெருமாளைக் கண்ட சக்கரவர்த்தி மீண்டும் இளமைப் பருவம் அடைந்தார்
என்று சொல்லப் பட்டால் போலவும் –
அன்றிக்கே –
வடிவுடை மாதவன் –
தங்கள் வரவால் உண்டான உவகையாலே புதுக் கணித்த
வடிவை உடைய
திருமகள் கேள்வன் -என்னுதல் –

வைகுந்தம் புகவே –
பரம பதத்தில் புகுகைக்காக
வந்து கிட்டினார் -என்றவாறே
தனக்கும் பிராட்டிக்கும் வடிவு இட்டு மாறினால் போலேயாம் -என்றபடி-

புறம்பாக நித்ய சூரிகள் எதிர் கொள்ள
கோபுரம்
கோவிந்தன் தனக்கு இவர்கள் குடி அடியார்
முடி வைத்த வானவர் முறையாலே எதிர் கொள்ள
கொடி-கோபுரம்
சௌலப்யம் தோற்று சபரிகரமாக எழுதிக் கொடுத்தவர்கள்
குடும்பம் வேண்டியவர் எல்லாரும்
குடந்தை எம் கோவலன் கீழே
கோவிந்தன்
அங்கும் கோவிந்தான்
கோ வாக்கு பூமி
திருக்குடந்தை வாசகம் பெற்றவன்
திருக் கோவலூர் பூமி தானம் பெற்ற
கிடை அடியார் கோவிந்தன் அணைக்கு
விபவங்கள் உகந்து அருளின நிலங்களில் ஆசை  வைத்து  
இப்படி ஈடுபட்டவர்கள் என்பதால் ஸ்லாக்கிப்பர்கள்
முடி உடை வானவர்
அவனோபாதி கிரீடம்
தம்மையே ஒக்க அருள் செய்வான்
தம்மைப் போலே ஆக்கி வைத்து இருப்பான்
த்வார பாலகர்கள் அழகாக இன்றும் சேவிக்கலாம்

சங்கு சக்கரம்   கிரீடம் உண்டே
பாகவதர்களையும் அவனைப் போலே நினைக்க தன் அவன் ஆசை
திரு அபிஷேகம் அவனுக்கும் இவர்களுக்கும் ஒக்கும் என்றால் வாசி என்ன
கிரீடம் அபிஷேகம் செய்யும் காலத்தில் அணிந்து
கொண்டை கொப்பாரம்
கிரீடம் மகுடம் சூடாவதம்சம்
ஹம்ச வாகனம் கொண்டை மகுடம்
கருட வாகனம் கொப்பாரம் சூடாவதம்சம்
ரஷகத்வதுக்கு உதி செஷித்வ சூசகம்
அடிமை செஷத்த்வ சூசகம்
பர்யாயமாக முறை வைத்து எதிர் கோல
அடியார்கள் குழாங்கள் தங்களுக்கு உதேச்யர்
நித்யர் முக்தர் சேர ஆசை பட்டார்
பூர்வே சாத்யாக முனமே இருப்பவர்கள்
வர வேர்க
வருகிறார்கள் என்று கொடிகளால் அலங்க்ரதம
கௌரவம் என்பதால்
வீடு திருத்துவான் வைத்து இருந்தான்
மதிள் மேலே கோபுரம்
அடைய வளைந்தான் முதல்
வடிவுடை மாதவன் வைகுந்தம்
அழகிய திருமேனி
கம்ச வதத்துக்கு பின்பு -தளர்ந்த -வசுதேவர் தேவகி
60 வயசில் கம்ச வதம் பின்பு பிள்ளையை கண்டதும் யவனம் திரும்ப
பெருமாளைக் கண்ட சக்கரவர்த்தி போலே
யவனம் வந்தது
ஆழ்வார் அடைந்த பின்பு  
நித்ய யுவா
யவனம் புதுக் கணித்தது
ஸ்ரீ யபதி யதான பரமபதம்
தங்கள் வரவால் உண்டான ஹர்ஷத்தால்
தனக்கும் பிராட்டிக்கும் வடிவு இட்டு மாறினப் போலே

——————————————————————————————————————————————————–

நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
நம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
வடக்கு திருவீதி பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: