திருவாய்மொழி வியாக்யானம் -ஈடு -10-9-11-ஸ்ரீ M.A V .சுவாமிகள்–

நிகமத்தில்
இத் திருவாய் மொழியைக் கற்றவர்
நித்ய சூரிகளோடு ஒப்பர்
என்கிறார்-

—————————————————————————————————————————-

வந்தவர் எதிர் கொள்ள மா மணி மண்டபத்து
அந்தமில் பேர் இன்பத்து அடியரொடு இருந்தமை
கொந்து அலர் பொழில் சூழ் குருகூர்ச் சடகோபன் சொல்
சந்தங்கள் ஆயிரத்து இவை வல்லார் முனிவரே

————————————————————————————————————————

வந்தவர் எதிர் கொள்ள –
அவர் வந்து எதிர் கொள்ள –
வடிவுடை மாதவன் -அவர் -பிராட்டி யோடு கூட எம்பெருமான்
தானே வந்து எதிர் கொள்ள –
அன்றிக்கே –
இந்த பிரகிருதி சம்பந்தம் இல்லாத -நல் வேதியர் -அயர்வறும் அமரர்கள் எதிர் கொள்ள -என்னவுமாம் –

மா மணி மண்டபத்து –
ஆனந்த மயமான திரு மா மணி மண்டபத்திலே –

அந்தமில் பேர் இன்பத்து –
எல்லை இல்லாத கிலேசங்களுக்கு எல்லாம் எதிர் தட்டே அன்றோ –
இந்த உலக வாழ்க்கையில் சுகம் என்று மயங்கும் இத்தனையே உள்ளது துக்கமேயாம்
பாண்டு ஒருவன் மேல் -மான் உருக் கொண்ட மனைவி உடன் சேர்ந்த முனிவன் -மேல் அம்பை விட
இவ் உலக வாழ்க்கையில் ஆயிரம் கூற்றில் ஒரு கணம் ஆயிற்று சுகம் உள்ளது
அதனையும் அனுபவிக்க ஒட்டிற்று இல்லையே -என்றானே அன்றோ –

அடியரொடு இருந்தமை –
அடியார்கள் குழாம் களை உடன் கூடுவது என்று கொலோ -2-8-10 என்று ஆசைப் பட்டபடியே இருந்தமை –

கொந்து அலர் பொழில் சூழ் குருகூர்ச் சடகோபன் சொல்
எப்பொழுதும் மலர்களை உடைத்தான சொலையாலே
சூழப் பட்ட
திரு நகரியை உடைய ஆழ்வார் அருளிச் செய்த –
போக்கிலே ஒருப்பட்ட வாறே திரு நகரியே தொடங்கிபோலே காணும் சோலை செய்வது -அலர் –

சந்தங்கள் ஆயிரத்து –
விருத்தங்களை உடைத்தான ஆயிரம் -என்னுதல்
வேதத்தின் உருவான ஆயிரம் -என்னுதல் –

இவை வல்லார் முனிவரே –
இப்பதத்தினை கற்க வல்லார்
அப் பரம பதத்திலே பகவான் உடைய குணங்களை அனுபவித்து
அவற்றிலே ஈடுபட்டவராய்
அதற்கு அவ்வருகு கால் வாங்க மாட்டாதே
இருக்குமவர்களைப் போலே ஆவார்கள்-

நிகமத்தில்
அந்தமில் பேர் இன்பத்தில்
நித்யர் உடன் ஒப்பர்
இவை வல்லார் வந்தவர் எதிர் கொள்ள
எம்பெருமானும்
வந்து அவரே எதிர் கொள்ள
அவர் -சர்வேஸ்வரன் பிராட்டிமார் உடன்
மா மணி மண்டபம்
ஆனந்தமில் பேர் இன்பம்
இன்பம்
பேர் இன்பம்
அந்தமில் பேர் இன்பம்
அநந்த கிலேச
நிரதிசய ஆனந்தம்
சம்சார சாகரம் கோசரம் அநந்த  கிலேச பாஜனம்
எதிர் தட்டாக
சுகம் என்று பிரமிக்கும் துக்கம்
பாம்பு
ஒரு ஷணம்
ஜடபரதன் மான் குட்டி ஆசை கொண்டு மானாக பிறந்து
பெண் மான் கூட
பாணம்
சம்சாரத்தில் ஒரு ஷணம் சுகம் அனுபவிக்க முடியாமல்
பாண்டு கெடுக்க -அ ல்ப ஆயுஸ்
புலி பாலும் கிணறு பாம்பு புலி எலி கடிக்க தென் சொட்ட நாக்கால் பீஷ்மர் சொல்லிய கதை
கீழே நரகம்
மேலே ஸ்வர்க்கம் போன்ற
சம்சாரத்தில் இருந்து
சுகமே இல்லையே
அது தான் அந்தமில் பேர் இன்பம்
ஆடி  ஆடி 2-4 அடியார்கள் உடன் கூடுவது என்று கொலோ
மாயப்பிரான் அடியார் குலான்களை உடன் கூடுவது
எதோ உபாசனம் பலம்
அடியரொடு இருந்தமை
பாகவதர்கள் உடன் சேர்ந்தார்
குருகூர் நித்ய வசந்தம்
ஆழ்வார் அருளிச் செய்த
பரம  பதம் -திரு நகரி தொடங்கி பரம பதம் வரை அலங்க்ருதம்
எழு பொழிலும் ஆக்கி வைத்தான்
போக்கிலே ஒருப்பட்டவாறே
சத்தங்கள் ஆயிரம்
சந்தஸ் ஆயிரம் எண்ணுதல்
வேத ரூபம் சாந்தோக்யம்
இவை வல்லார்
பகவத் குண அனுபவம் பண்ணி
அதிலே அவ்வருகே போக மாட்டாமல் முனிவர்
அமரர்
ஆழ்வார் குண அனுபவ நிஷ்டர் அதனால் முனிவர் தம்மைப் போலே ஆவார்
அதிலே ஈடுபட்டு
கால் வாங்க மாட்டாமல் பலன் சொல்லி தலைக் கட்டினார்

———————————————————————————————————————————————————–

சூழ்ந்து நின்ற மால் விசும்பில் தொல்லை வழி காட்ட
ஆழ்ந்து அதனை முற்றும் அனுபவித்து -வாழ்ந்த அங்கு
அடியருடனே இருந்த ஆற்றை உரை செய்தான்
முடி மகிழ் சேர் ஞான முனி

சாரம்
மா முனிகள்
சூழ்ந்து நின்ற மால் ஆழ்வார் இடம் அன்பு கொண்டு சூழ்ந்து
வழி காட்ட
ஆழ்ந்து அதனை முற்றும் அனுபவித்து
அடியார் உடன் இருந்த வாற்றை
உரை செய்த
முடி மகிழ் சேர் ஞான முனி
மனன சீலர்

—————————————————————————————————————————————————

நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
நம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
வடக்கு திருவீதி பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: