திருவாய்மொழி வியாக்யானம் -ஈடு -10-9-10-ஸ்ரீ M.A V .சுவாமிகள்–

நித்ய சூரிகள் இவர்களை
கொண்டாடும் படியை
அருளிச் செய்கிறார் -.

——————————————————————————————————————————————-

விதி வகை புகுந்தனர் என்று நல் வேதியர்
பதியினில் பாங்கினில் பாதங்கள் கழுவினர்
நிதியும் நல் சுண்ணமும் நிறை குட விளக்கமும்
மதி முக மடந்தையர் ஏந்தினர் வந்தே

—————————————————————————————————————————————–

விதி வகை புகுந்தனர் என்று —

வைகுந்தம் புகுவது மண்ணவர் விதியே -என்று இவர்கள் சொல்லுகிற வார்த்தை அன்று என்று
வேறு சிலர் –
இவர்கள் இங்கே வந்து புகுரப் பெற்றது
நாம் செய்த புண்ணியத்தின் பலம் அன்றோ -என்பர் -என்றது
விஷயங்கள் நடை யாடுகிற இவ் உலகத்தில் இருந்து வைத்து
வேறு பயனைக் கருதாதவராய் –
பகவானுடைய குணங்களை அனுபவிக்கிற மகா புருஷர்களாய்
விண்ணுளாரிலும் சீரியர் எனப்படுகிற
இவர்கள் வந்து புகுரப் பெற்றது நாம் செய்த புண்ணியத்தின் பலம் என்றோ என்பார்கள் என்றபடி –
மேலே -வைகுந்தம்புகுவது -என்றார் –
இங்கு புகுந்தனர் -என்கையாலே தங்கள் புன்யத்தைக் காட்டுகிறது –

நல் வேதியர் –
யத்ர ரிஷய பிரதம ஜாயே புராணா
எவ்விடத்தில் காண்கின்றவர்களும் முன் தோன்றியவர்களும்
பழமையானவர்களும் –
யத்ர பூர்வே சாத்யா சந்திதேவ –
எங்கும் உள்ளவர்களும் பற்றத் தக்கவர்க்களுமான தேவர்கள்
தத் விப்ராச விபத்யவ ஜாகுயாம்ச சமிந்ததே விஷ்ணோ யத் பரமம் பதம்
எங்கும் பரந்து இருக்கின்ற திரு மாலுக்கு யாதொரு சிறந்த இடம் உண்டோ

அந்த பரம பதத்தை -ஞானம் நிறைந்தவர்களும்
துதிப்பதையே தன்மையாய் உடையவர்களும்
எப்பொழுதும் ஜாக்ரதையோடு கூடினவர்களுமான
நித்ய சூரிகள் அடைகிறார்கள் -என்று
வேதங்களால் சொல்லப் பட்டவர்கள் –

பதியினில் –
ஆதி சேடன் -பெரிய திருவடி முதலானவர்கள்
தங்கள் திரு மாளிகைகளிலே கொடு புக்கு –

பாங்கினில் பாதங்கள் கழுவினர் –
இவன் பிறப்பு இறப்புகளில் உழன்று திரிந்து போந்த ஒருவன்
நாம் சம்சாரத்தின் வாசனை தீண்டப் பெறாதவர்கள்
என்ற வாசி வையாதே
இவனை சிங்காசனத்திலே உயர வைத்து
அவர்களுக்கு பாங்காக தாங்கள் இருந்து
திருவடிகளை விளக்குவார்கள் –

நிதியும் நல் சுண்ணமும் நிறை குட விளக்கமும்
அவ்வளவிலே பகவானுக்கு தொண்டு செய்கிறவர்கள் வந்து
எதிர் நிற்ப்பார்கள்
ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களுக்கு செல்வமான திருவடி நிலைகளையும்
திருச் சுண்ணப் பிரசாதத்தையும்
நிறை குபங்களையும்
மங்கள தீபங்களையும் -ஏந்தி –

மதி முக மடந்தையர் -ஏந்தினர் வந்தே
வேறு தேசத்திற்கு போன பிள்ளைகள் வந்தால்
தாய் முகம் குளிர்ந்து இருக்குமா போலே
உவகையாலே பூர்ண சந்தரனைப் போலே
இருக்கிற முகங்களை உடையவர்கள் வந்து எதிர் கொண்டார்கள் —

நித்ய சூரிகள் இவர்களை கொண்டாடும்படியை அருளிச் செய்கிறார்
விதி வகை புகுந்தனர்
பாக்ய அனுகூலம்
திரு பத தீர்த்தம்
நிதி ஸ்ரீ சடகோபன் பரம நிதி
ஜீயர் சுவாமிகள் எழுந்து
நல சுண்ணம் வாசனை
நிறை குடத்தில் விளக்கு
இவர்கள் சொல்லும் வார்த்தை
நாம் பண்ணின பாக்ய பலன்
விஷயங்கள் நடந்த சம்சாரத்தில்
விண்ணுளாரிலும் சீரியர்
அனனியா பிரயோஜனர்
இவர்கள் என்ன பாக்கியம் சிலர் சொல்ல
அது வார்த்தை இல்லை
அது கிடக்கட்டும் நாம் செய்த பாக்கியம்
ஒருவருக்கு ஒருவர் பரஸ்பரம் பாக்கியம் சொல்லிக் கொள்ளும்படி பகவத் விஷயம்

சதா பச்யந்தி சூரய
பல நீ காட்டி இருந்தாலும்
பகவானை நினைத்து தொழுவார் விண்ணில் உள்ளாரை விட உயர்ந்தவர்கள் திருவிருத்தம்
புகுந்தனர்
கீழ் புகுவது அடைவது
இங்கே புகுந்தனர் நுழைந்து விட்டார்கள்
தங்கள் பாக்கியம் காட்டி
யத்ர பூர்வ சாத்ய-வேதங்களால் பிரதிபாத்ய நித்யர்
பிரதம சாதா முதலில் உண்டான
புராதானர்
விழித்துக் கொண்டு
நல வேதியர்
வேதத்தில் சொல்லப்  பட்டவர்கள்
பதியினில் பாங்கினில் பதங்கள்
அச்ப்ருஷ்ட சம்சார கந்தர் என்று வாசி இல்லாமல்
ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்
தங்கள் கிரஹத்தில்
எப்படி சேர்க்க வேண்டும்
அனந்தன் கருடர் போல்வார்
பதியினில் தங்கள் கிரகத்தில்
பாங்கினில் சம்சாரி சேதனன் நினையாதே
தங்களையும் அச்ப்ருஷ்ட சம்சார கந்தர் நினைக்காமல்
சிம்காசனம் ஏற்றி வைத்து தாள நின்று
திரு நாராயணபுரம் கோஷ்டியில் உள்ள அனைவர்கள் ஸ்ரீ பாத தீர்த்தம்
பரஸ்பர  நீச பாவனை கடல் ஓசை ஆக்காமல்
எனக்கு ஆகட்டும்
அவனுக்கு ஆகட்டும்
அனைவர் திருவடிகளையும் தொட்டு
குழந்தைகள் காலையும் தொட்டு
பாங்கினில் சேர்க்க வேண்டும்
பரிசாரிகைகள் எதிரே வந்து
திருவடி நிலை
நிதிபரம தனம் ஸ்ரீ சடகோபம்
வாசனை பொடிகள்
மங்களமான சத்கார
மதி முக மடந்தையர் ஏந்தினர் வந்தே
குடம் விளக்கு பொடி சுத்த
தேசாந்தர பிரஜை வந்தால் தாய் முகம் மலருமா போலே மதி முகம்
மஞ்சள் கந்த பிரசாதம்
நிறை குடம் மங்கள தீபங்கள் ஏந்தினர் வந்தே

———————————————————————————————————————————————————–

நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
நம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
வடக்கு திருவீதி பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: