திருவாய்மொழி வியாக்யானம் -ஈடு -10-1-5-ஸ்ரீ M.A V .சுவாமிகள்–

அவன் எழுந்து அருளி நிற்கின்ற
திரு மோகூரை அடைந்து அனுபவிக்க வாருங்கோள்
என்கிறார் –

———————————————————————————————————————

தொண்டீர் வம்மின் நம் சுடர் ஒளி ஒரு தனி முதல்வன்
அண்ட மூ வுலகளந்தவன் அணி திரு மோகூர்
எண் திசையும் ஈன் கரும்போடு பெரும் செந்நெல் விளைய
கொண்ட கோயிலை வலம் செய்து இங்கு ஆடுதும் கூத்தே

————————————————————————————————————————

தொண்டீர் வம்மின் –
பகவான் இடத்தில் ஆசை உடையீராய் இருப்பீர்
அனைவரும் வாருங்கோள் –

நம் சுடர் ஒளி ஒரு தனி முதல்வன் –
தனக்கு மேல் ஓன்று இல்லாத பேர் ஒளிப் பிழம்பாய்
மூன்று விதக் காரணமும்
தானே யானவன்
தஸ்ய மத்யே வஹ்னி சிகா அணி யோர்த்த்வா வியவச்தித்த
நீலதோயதா மத்யஸ்தா வித்யுல்லேதேவ பாஸ்வர
நீவார சூகவத் தன்வீ பிதாப ஸ்யாத் தநூபாமா -என்றும்
சதைவ சோமய இதம் அக்ரே ஆஸீத் ஏகம் ஏவ அத்விதீயம் -என்றும் -என்கிற
பிரமாண சித்தியைப் பற்றி -நம் -என்கிறார்
அன்றிக்கே
தம் வடிவு அழகினையும்
தமப்பனான தம்முடைய சம்பந்தத்தையும் நமக்கு அறிவித்தவன் -என்னுதல் –

அண்ட மூ வுலகளந்தவன் –
அண்டத்துக்கு புறம்பே இருக்கிறவன்
மகா பலியால் கவரப் பட்ட
அண்டத்துக்கு உள்ளே இருக்கிற
மூன்று வகைப் பட்ட உலகங்களையும் அளந்து கொண்டவன் –
படைத்தது விடுதலே அன்றி
படைக்கப் பட்ட உலகத்தை வலி உள்ளவர்கள் கவர்ந்து கொண்டால்
எல்லை நடந்து கொண்டு காப்பாற்றுகின்றவன்-என்பார்
அளந்து -என்கிறார் –
அணி திரு மோகூர் –
அவனுக்கு ஆபரணமான நகரம் -என்னுதல்
இந்த உலகத்துக்கு ஆபரணமான நகரம் -என்னுதல் –

எண் திசையும் ஈன் கரும்போடு பெரும் செந்நெல் விளைய –
எட்டுத் திக்குகளிலும்
ஈன்ற கரும்போடு
பெரும் செந்நெல் விளையும்படி –

கொண்ட கோயிலை –
திரு உள்ளத்தாலே ஏற்ற கோயில்
கரும்புக்கு நிழல் செய்தால் போல் இருக்கும் -பெரும் செந்நெல் –
அகால பலினொ வ்ருஷா சர்வேச அபி மது ச்ரவா
பவந்து மார்க்கே பகவன் அயோத்யாம் பிரதி கச்சதி -யுத்தம்-17-18-
அவனுடைய திரு முகப் பார்வையாலே ஊரும்
காலம் அல்லாத காலங்களிலும்
மரங்கள் பயனைக் கொடுக்கின்றன -என்றபடியே ஆயிற்று –

வலம் செய்து –
வலம் வந்து –

இங்கு ஆடுதும் கூத்தே –
அங்கு சென்று
அஹம் அன்னம் அஹம் அன்னம் அஹம் அன்னம்
அஹம் அந்நாத அஹம் அந்நாத அஹம் அந்நாத –
என்று களிக்கும் களிப்பினை
இங்கே களிப்போம் –

திரு மோகூர்  அனுபவிப்பதே பாக்கியம் வாரும் என்கிறார்
தொண்டீர் வம்மின்
சபலம் -கைங்கர்யம் செய்ய
நம் சுடர் ஒளி ஒரு தனி முதல்வன்
நிரவதிக தேஜோ
முதல்வன்
தனி முதல்வன்
ஒரு
மூன்று காரணங்கள்
நம்
அழகு -பிராப்தி காட்டி
நம்
அண்டம் மூ உலகு அளந்தவன்
மூன்று வகைப் பட்ட உலகங்கள் அளந்து
சிருஷ்டித்து விடாமல் எல்லை நடந்து ரஷிப்பவன்
கீழே ஒரு தனி முதல்வன் சிருஷ்டித்து
பிரபலர்-மகா பலி போல்வார் துர்பலனை அபஹரித்தால்
அவனுக்கு ஆபரணம்
சம்சாரத்துக்கும் ஆபரணம்
எட்டு திக்கிலும் கரும்பும் பெரும் செந்நெலும்
திரு உள்ளத்தால் விரும்பு உகந்து அருளின நிலங்கள்
கரும்புக்கு நிழல் செந்நெல்
நெல்லு காய்ச்சி மரம் பட்டணத்தான் பயிர் என்று அறியாதவன்
பெரும் செந்நெலும் -கரும்பை விட
அவன் சந்நிதியால் அகாலோ வருஷோ
வளம் செய்து
ஆடுதும் கூத்தே இங்கு
அங்கு போனால் அஹம் அன்னம் ஆடுகிற கூத்தை இங்கே களிப்போம் வாரும்
ப்ரீதிக்கு போக்குவீடு
அனைவரையும் அழைக்கிறார்

——————————————————————————————————————————————————-

நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
நம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
வடக்கு திருவீதி பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: