ஸ்ரீ ஸ்தோத்ர ரத்னம்- ஸ்லோகம் -47-48-49-50-51-52-53-54-55-56—ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை அருளிச் செய்த வியாக்யானம் –

ஸ்தோத்ரம் -47-அவதாரிகை –

இதில்
பிராப்யனான ஈஸ்வரன் உடைய வைலஷண்யத்தையும்
தம்முடைய பூர்வ வருத்தத்தையும் பார்த்து
விதி சிவா சநகாதிகள் உடைய மனஸ்ஸூக்கு
அத்யந்த தூரமாய்
அஸ்ப்ருஷ்ட சம்சார கந்தரான நித்ய சூரிகள் ஆசைப்படுமதான
கைங்கர்ய சாம்ராஜ்யத்தை
சம்சாரியானவன் ஆசைப்படுவாதாவது -என்-
ராஜ அன்னம் விஷ சம்ஸ்ப்ருஷ்டம் ஆவதே -என்று
வளவேழுலகில்-1-5- ஆழ்வாரைப் போலே
தம்மை நிந்திக்கிறார் –

திக ஸூ சிமவி நீதம் நிர்த்தயம் மாமலஜ்ஜம்
பரம புருஷ யோ அஹம் யோகி வர்யாக் ரகண்யை
விதி ஸிவ ஸ்நகாத் யைர் த்யாது மத்யந்த தூரம்
தவ பரி ஜன பாவம் காம்யே காம வ்ருத்த —47–

அஸூசிம் –
அநாதியான தேக சம்பந்த யுக்தனான என்னை
தேக சம்பந்தா பாவம் சத்தா பிரயுக்தமான
நித்ய சித்தர் இறே நித்ய ஸூத்தர்

அ விநீதம்-
இவாத்மாவுக்கு தேக சம்பந்தம் அஸூசி ஹேது என்று
அறிக்கைக்கு அடியான ஆசார்ய சேவை இல்லாமையாலே
ஸூஷிதன் அல்லாத -என்னை

நிர்த்தயம் –
அம்ருதத்தை விஷத்தாலே தூஷித்தால் போலே
விலஷண போக்யமான பகவத் தத்தவத்தை
கண்ணற்று தூஷிக்கப் பார்த்த நிர்த்தயனை

அலஜ்ஜம் –
கடதாஸி சார்வ பௌமனை மேல் விழுமா போலே –
நம்மைப் பாராதே மேல் விழுந்தோம்
இது அபஹாஸ்யம் -என்று லஜ்ஜிக்கவும் அறியாத என்னை –

மாம் திக் –
இப்படி ஹேய குண பூர்ணனான என்னை
வேண்டேன் என்று தம்மை குத்ஸிக்கிறார் –

பரம புருஷ –
சர்வாதிகனான புருஷோத்தமனே –

யோ அஹம் –
நிஹீ நாக்ர கண்யன் என்று பிரசித்தனான -நான் –

யோகி வர்யாக் ரகண்யைவிதி ஸிவ ஸ்நகாத் யைர் த்யாது மத்யந்த தூரம் –
யோகி ஸ்ரேஷ்டரில் பிரதமகண்யரான ப்ரஹ்ம ருத்ராதிகள் என்ன –
ப்ரஹ்ம பாவ நிஷ்டரான சநகாதிகள் என்ன
இவர்களாலே நினைக்கைக்கும் அத்யந்தம் தூரமாய் உள்ளத்தை –

தவ பரி ஜன பாவம் –
ஆத்ம ஸ்வாமியாய்
நிரதிசய போக்யரான தேவர் உடைய
கைங்கர்ய அம்ருதத்தை
சத்தா பிரயுக்தமான ருசியையும் வைலஷண்யத்தையும் உடைய
நித்ய ஸூரிகள் ஆதரிக்கும் அத்தை அன்றோ நான் ஆதரித்தது –

காம்யே –
சங்கத்து அளவிலே நின்றேனோ
பெற்று அல்லது தரியாத தசையைப் பற்றி நின்றேன்
கதா நு சாஷாத் கரவாணி -என்றும்
கதா ப்ரஹர்ஷயிஷ்யாமி -என்றும் -கூப்பிட்டேன்

காம வ்ருத்த –
விஷய பிரவணனாய்
யுக்த அயுக்தங்கள் பாராதாப் போலே
தோற்றிற்றுச் செய்த நான் –
ராகம் ஸ்வ ரூபத்தைப் பார்க்க ஒட்டாதே-

(அம்மான் ஆழிப் பிரான் அவன் எவ்விடத்தான் -யான் யார் –
அசுசிம் -அவிநீதம் –நிர்த்தயம் -அலஜ்ஜம் -நான்கு விசேஷணங்கள்
தம்முடைய புன்மையை அருளிச் செய்கிறார் -நிர்ப்பயம் -பாட பேதம் தேசிகன் காட்டுகிறார் –
திருமாற்கு யாமார் வணக்கமார் ஏ பாவம் நல் நெஞ்சே நாமா மிகவுடையோம் நாழ் -பெரிய திருவந்தாதி -10-)

——————————————————————————-

ஸ்தோத்ரம் -48-அவதாரிகை –

தம்முடைய அயோக்யதையை அனுசந்தித்து –
அகலப் பார்த்தவர்
ருசியின் மிகுதியாலே அகல மாட்டாதே நிற்க
இந்த அயோக்யதைக்குப் பரிஹாரமும்
நம் கிருபா ஜநிதமான பிரபத்தியே காணும் – என்ன மீண்டாராய்
இந்த அயோக்யதா ஹேது பூத சர்வ அபராதங்களுக்கும்
பரிஹாரம் தன்னுடைய வெறுமையை முன்னிட்டுப்
பண்ணும் பிரபத்தியே யாகாதே -என்று
வேதாந்திர ரஹச்யத்தை முன்னிட்டு
கேவல கிருபையாலே தேவர் என் பாபத்தைப் போக்கி
விஷயீ கரிக்க வேணும் -என்கிறார் –
அதவா
தாம் பிரார்த்தித்த போதே ப்ராப்யம் சித்தி யாமையாலே
சம்சாரியான நாம் ஆசைப்படக் கடவோமோ -என்று
நிந்தித்துக் கொண்டு –
பின்பும் ருசியாலே அகல மாட்டாதே
இப்படி விளம்பிக்கைக்கு ஹேதுவான பாபத்தையும்
தேவர் உடைய கேவல கிருபையாலே
போக்கித் தந்து அருள வேணும் -என்கிறார் ஆகவுமாம் –
அத்தலையில் பெருமையின் எல்லையைப் பார்த்து அன்றோ அகன்றார் அங்கு
இங்கு நீர்மையின் எல்லையைப் பார்த்து கிட்டுகிறார் –

அபராத சஹஸ்ர பாஜநம்-
பதிதம் பீம்ப வார்ண வோதரே
அகதிம் சரணா கதம் ஹரே
க்ருபயா கேவல மாத்மஸாத் குரு–48–

அபராத சஹஸ்ர பாஜநம்-
தேவர் குணைக பாஜநராப் போலே
அஸங்குசிதமான அபராதங்களுக்குக் கொள்கலமான என்னை –
அபராத சப்தத்தாலே சொல்லிற்று
புண்ய பாப ரூபமான பகவன் நிக்ரஹ அனுக்ரஹம் -என்கை
ஆகையால் இந்த வேதார்த்தத்தை வெளி இடுகிறார் –

பதிதம் –
அந்த பாபத்தை விளைக்கும் சம்சாரத்திலே இருந்து இறே கூப்பிடுகிறது –
கொடு வினைத் தூற்றுள் நின்று –

பீம் –
ஜ்ஞானம் பிறந்தார்க்குக் கட்டடங்க
பய அவஹமாய் இருக்கும் -என்கை –
அஹம் பீதோ அஸ்மி தேவேஸ சம்சாரே அஸ்மின் பயாவஹே-

பவார்ணவ –
பரிச்சேதிக்க அரியதாய்
அத்தாலே துஸ்தரமாய் இருக்கை –
சம்சாரம் ஆகிற கடலிலே புக்கார்க்கு
விஷ்ணு போதம் ஒழியத் தம் தாமால்
கரை ஏற ஒண்ணாது இருக்கை –
வைகுந்தன் என்பதோர் தோணி பெறாது உழல்கின்றேன் -நாச் திருமொழி -5-4-என்னக் கடவது இறே

உதரே-
நின் பன் மா மாயப் பல் பிறவியில் படிகின்ற யான் -3-2-2- என்கிறபடியே
எடுக்கப் பார்த்தாலும் எட்டாத படியாய் இருக்கை –

பதிதிம்-
கர்மம் புகத்தள்ள விழுந்து கிடக்கிற படி –

அகதிம் –
உன்னை ஒழிய வேறு புகல் அற்று இருக்கிற என்னை –

சரணா கதம் –
சரணா கத சப்த யுக்தனான என்னை –

ஹரே –
மித்ர பாவமே யடியாக
சமஸ்த துக்கங்களையும் போக்குகையே ஸ்வ பாவமாக உடையவனே –

க்ருபயா கேவல –
ஆர்த்த ப்ரபன்னன் அல்லன் -என்னாதே
க்ருபா மாத்திர மநோ வ்ருத்தி -என்கிறபடியே
சஹகாரம் இல்லாத கிருபையினாலே

ஆத்மஸாத் குரு –
ஆத்மா ஸாத்தாகப் பண்ணி அருள வேணும் –
நம்முடையவன் என்று விஷயீ கரித்து அருள வேணும் –

(இங்கே விசேஷணங்களை மாத்திரம் அருளிச் செய்து -விசேஷயமான தம்மை
மாம் -என்று கூட சொல்லிக் கொள்ள திரு உள்ளம் இல்லாமல் –
கீழ் அனுசந்தித்த நைச்ய பாவம் தொடர்கிறது-
பகவத் சந்நிக்குள் புகும் பொழுது அனுசந்திக்க வேண்டிய ஸ்லோகம் – )

—————————————————————————-

ஸ்தோத்ரம் -49-அவதாரிகை –

அபராத பஹூளமான பின்பு
சாஸ்த்ரீயமான உபாயாந்தரங்களைப் பற்றி போக்குதல்
விட்டுப் பற்றுதல் -செய்கை ஒழிய
கிருபயா கேவல மாத்ம ஸாத் குரு – என்று
நம்மை நிர்பந்திக்கிறது என் -என்ன
சாஸ்த்ரீய அனுஷ்டானத்துக்கு ஜ்ஞானமே இல்லை
வேறு கதி இல்லாமையாலே விட மாட்டேன்
ஆனபின்பு கிருபா கார்யமான விசேஷ கடாஷமே
எனக்கு உஜ்ஜீவன சாதனம் -என்கிறார் –

அவிவேகக நாந்த திங்முகே
பஹூதா ஸ்ந்தத துக்க வர்ஷிணி
பகவன் பவது ர்த்தி நே பத
ஸ்கலிதம் மாமவ லோகயாச்யுத—49-

அவிவேக-க நாந்த திங்முகே –
அதாவது -விவேக அபாவம்
ஜீவ பர விவேக அபாவம் –
தேஹாத்ம விவேக அபாவம்
த்யாஜ்ய உபாதேய விவேக அபாவம்
பந்த விமோசன விவேக அபாவம்
இவை ஆகிற மேக படலங்களாலே திரோஹிதமான
மனஸ்சை யுடையவனாகை யாலே
உஜ்ஜீவன உபாயத்தில் திங் மாதரமும் தெரியாது இருக்கிறதற்கு மேலே –

பஹூதா ஸ்ந்தத துக்க வர்ஷிணி –
பஹூ பிரகாரமாய் இடைவிடாதே யுண்டான துக்க வர்ஷத்தை உடைத்தானதிலே –
அவிவேகம் துக்கத்தை விளைக்கை யாவது –
அஜ்ஞாநத்தாலே கர்மமாய் –
அத்தாலே தேவாதி சரீர பிரவேசமாய்
அத்தாலே தாப த்ரயரூபமான துக்கமாய் இருக்கும் –
பொய்ந்நின்ற ஞானமும் பொல்லா ஒழுக்கும் அழுக்கு உடம்பும் -என்கிறபடியே

பஹூதா –
ஆத்யாத் மிகாதி பஹூ பிரகாரமாய் இருக்கை –
பகவன்-
இந்த துக்கத்தை பரிஹரிக்கைக்கு இத்தலையில்
ஜ்ஞான சக்த்யாத்ய பாவமும்
தேவரால் அல்லது பரிஹாரம் இல்லை
என்கிற இதுவும் தேவரீர் அறியீரோ -என்கை –
இதிலும் தேவரீர் அறியாதது உண்டோ –

பவதுர்த்தி நே –
சம்சாரம் ஆகிற மழைக் கால விருளிலே-
துர்த்திநம் -மேக திமிரம்

பத ஸ்கலிதம் –
கொடு வினைத் தூற்றுள் நின்று பாவியேன் பல காலம் வழி திகைத்து அலமருகின்றேன்-3-3-9-என்கிறபடியே

மாம் –
கர்மாதி யுபாயங்களில் பிரச்யுதனான என்னை –
நான் படுகிற பாடு இதுவானால்
சாஸ்த்ரீய அனுஷ்டானத்துக்கு நான் ஆர் –
தேவரை ஒழிய வேறு உண்டோ -என்று கருத்து –

அவலோகய-
அவலோகனதா நேன பூயோ மாம் பாலய -என்று சொல்லுகிற படியே
சகல கிலேசமும் போம்படி பார்த்து அருள வேணும்
சாதனாந்தர நிஷ்டர்க்கும் தேவர் விசேஷ கடாஷம் உத்தாரகம் இறே –
ஜாயமா நம் ஹி புருஷம் யம் பஸ்யேன்மது ஸூதன -என்று
அதிகார சித்தியும் தேவர் கடாஷம் இறே

அச்யுத –
அடியரை வல்வினைத் துப்பாம் புலன் ஐந்தும் துஞ்சக் கொடான் -1-7-2-என்கிறபடியே
ஆஸ்ரிதரை ஒரு வழியாலும் நசிக்க விட்டுக் கொடாதவர் இறே தேவர் –
அவர் உயிரைச் சோர்ந்தே போகல கொடாச் சுடரை -2-3-6- என்னக் கடவது இறே –

——————————————————————

ஸ்தோத்ரம் -50-அவதாரிகை –

தேவர் கிருபையால் அல்லது வேறு எனக்கு
இல்லாதவோ பாதி
தேவர் கிருபைக்கு நான் அல்லது விஷயம் இல்லை –
இத்தை இழவாதே கொள்ளீர் – என்கிறார்-

ந ம்ருஷா பரமார்த்த மேவ மே
ஸ்ருணு விஜ்ஞாப நமேக மக்ரத
யதி மே ந தயிஷ்யஸே ததோ
தய நீயஸ் தவ நாத துர்லப—50-

ந ம்ருஷா பரமார்த்த மேவ –
இது சம்சாரத்திலே கேட்டு அறிவது ஓன்று அல்லாமையாலே
மெய்யாக மாட்டாது -என்று
ஈஸ்வர ஹ்ருதயத்தில் பிறந்த அதி சங்கையைத் தவிர்க்கைக்காக
அந்வய வ்யதிரேகத்தாலே சத்யம் -என்கிறார் –

ந ம்ருஷா-
லௌகிகர் பக்கலிலே இரக்கம் பிறக்கைக்காக
அபுத்த்யா சொல்லும் வார்த்தையைப் போலே பொய் அன்று –

பரமார்த்த மேவ –
நினைவுக்கு வாய்த்தலை இருந்து அறியும் தேவர் திரு முன்பே
விண்ணப்பம் செய்யும் அதுவே உஜ்ஜீவன உபாயம்
என்று இருக்கும் என்னுடைய விண்ணப்பத்தை
மெய் நின்று கேட்டு அருளாய் அடியேன் செய்யும் விண்ணப்பம் -என்னக் கடவது இறே

ஏகம் –
அத்விதீயம்
இதுக்கு மேலாக நிஷ்கர்ஷித்துச் சொல்லுவது ஒரு வார்த்தை இல்லை –
இதுவே எல்லையான நிஷ்கர்ஷம் –

அக்ரத ஸ்ருணு –
மேல் கார்யம் செய்யிலும்
செய்யாது ஒழியிலும் முற்படக் கேட்டு அருள வேணும் –
சம்சாரத்தில் பரிமாறாதது ஓன்று என்று அனாதரியாதே
அவதானம் பண்ணிக் கேட்டு அருள வேணும் –

யதி மே ந தயிஷ்யஸே –
தயைக ரஷ்யனான எனக்கு
தயை பண்ணி அருளீர் ஆகில் –

தத-
தேவரீரைக் கிட்டின இவ்வஸ்து தப்பினால் பின்பு

தய நீயஸ் தவ –
ரஷ்ய விஷயார்த்தி யாகைக்கு
தயையே அன்று -பிராப்தியும் உண்டு -என்கை

துர்லப –
தயைக ரஷ்யராய் இருப்பார் துர்லபர்
ஸ மகாத்மா ஸூ துர்லப -என்னும் அவர் இறே தேவர் –

(கொள்வார் தேட்டமான தேவரீர் கிருபைக்கு என்னைப் பாத்ரமாக்கா விடில் வேறு கிடைப்பது அரிது –
இழக்காதே -என்று சமத்காரமாக அருளிச் செய்கிறார் )

————————————————————————–

ஸ்தோத்ரம் -51-அவதாரிகை –

இப்படி தய நீயத யாவான்களான
இருவர்க்கும் முக்யமான
இஸ் சம்பந்தம்தானும்
தேவரீர் உடைய கிருபையாலே யாயிற்று
ஆனபின்பு -இதைக் கை விடாதே ரஷித்து அருள வேணும்
என்கிறார்-

தத் அஹம் த்வத் ருதே ந நாதவான்
மத்ருதே த்வம் தயநீயவான் ந ஸ
விதி நிர்மிதமே ததந்வயம்
பகவன் பாலய மா ஸம ஜீஹப —51-

தத் –
ஆதலால் தய நீயர் தேவருக்கு துர்லபமான பின்பு –

அஹம் –
ஸா பதாரனாய்
அனுதாபம் பிறந்த நான் –

த்வத் ருதே ந நாதவான் –
ப்ருஸம் பவதி துக்கித -என்று
துக்கியான என்னிலும் என் துக்கத்தைப் பொறுக்க மாட்டாத
தேவரை ஒழிய நாதவான் அல்லேன் –
பர துக்க அஸ்ஹிஷ்ணுத்வம் இறே தயை –

மத்ருதே தவம் தயநீயவான் ந ஸ –
தயைக ரஷ்யனான என்னை ஒழிந்தாலும்
தேவரீர் உடைய கிருபை குமர் இருந்து போம் இத்தனை –

விதி நிர்மிதமே ததந்வயம் –
ஏதத் அநவயம் விதி நிர்மிதம்
ஒருவரை ஒழிய ஒருவருக்குச் செல்லாத
இம்முக்ய சம்பந்தம் தேவரீர் உடைய
கிருபையால் வந்தது –
விதி வாய்க்கின்று காப்பாரார் -5-1-1- என்கிறபடியே –
இப் பஷத்தில் ததஹம் -என்கிற இடத்தில்
தச்சப்தம் மேலுக்கு உடலாக இங்கும் அந்வயிக்கக் கடவது –
அதவா
விதி என்று தைவமாய்
இச்சாத ஏவ தவ விஸ்வ பதார்த்த சத்தா -என்கிறபடியே
சத்தா பிரயுக்தமான சம்பந்தத்தைச் சொல்லிற்று -ஆகவுமாம் –

பகவன் –
இவற்றில் தேவருக்கு அறிவிக்க வேண்டியது உண்டோ –

பாலய –
இதை ரஷித்து அருள வேண்டும் -என்னுதல்
இதி புசித்து அருள வேண்டும் -என்னுதல்
புஜ பால நாப்யவஹாரயோ –

மா ஸம ஜீஹப –
இத்தலையில் பூர்வ அபராதத்தைப் பார்த்தாதல்
தேவர் பூர்த்தியைப் பார்த்த்தாதல்
கை விட்டு அருளாது ஒழிய வேண்டும் –

(விதி -ஸூஹ்ருத விசேஷம் -பகவத் கிருபையே -உன்தன்னோடு உறவேல் நமக்கு இங்கே ஒழிக்க ஒழியாதே- )

——————————————————————————

ஸ்தோத்ரம் -52-அவதாரிகை –

இதில்
ஆத்ம அநு ரூபமாக வன்றோ
நம்முடைய ரஷணம் இருப்பது –
தய நீயரான உம்முடைய ஸ்வ ரூபத்தை நிஷ்கர்ஷித்து
நம் பக்கலிலே சமர்ப்பியும் -என்ன
சிறப்பில் வீடு -2-9-5- என்கிற பாட்டின் படி
எனக்கு அதில் நிர்ப்பந்தம் இல்லை
அஹம் புத்தி போத்யமான இவ்வஸ்து
தேவர் திருவடிகளிலே என்னாலே சமர்ப்பிதம் – என்கிறார் –

வபுராதி ஷூ யோ அபி கோ அபி வா
குண தோ அஸாநி யதா ததா வித
ததயம் தவ பாத பத்மயோ
அஹமத் யைவ மயா ஸ்மர்ப்பித்த –52-

வபுராதி ஷூ யோ அபி கோ அபி வா –
தேக இந்த்ரிய மன பிராண புத்திகளைச் சொல்லுகிறது –
இவற்றில் ஒன்றே ஆத்மா என்பாரும்
ப்ரக்ருதே பரமாய்
ஜ்ஞான ஆனந்த லஷணம் என்பாருமாய்
ஸ்வ ரூபத்தில் -விப்ரதிபத்தி -அபிப்ராய பேதம் -உண்டாய் இருக்கும்
இவற்றில் ஏதேனும் ஓன்று ஸ்வ ரூபமாகவும் –

குண தோ அஸாநி யதா ததா வித –
ஸ்வ பாவாத –
அணுத்வ விபுத்வ சரீர பரிமாணத்வ நித்யத்வ அநித்யத்வ
ஜ்ஞாத்ருத் வதாதிகளிலே
விப்ரதிபத்தி உண்டாய் இருக்கும்
அதில் ஏதேனும் ஓன்று ஸ்வரூபம் ஆகிலும்
அதிலும் எனக்கு ஒரு நிர்பந்தமும் இல்லை –

தத் –
தஸ்மாத்
கீழ் சொன்ன ஸ்வரூப ஸ்வ பாவங்களிலே நிர்ப்பந்தம் இல்லாமையாலே –

அஹம் –
பராகர்த்த வ்யாவ்ருத்தனாய்
பிரத்யகர்த்த பூதனாய்
ப்ரத்யஷ பூதனாய்
பிரகாசிக்கிற நான் –

தவ பாத பத்மயோ –
ரஷகரான தேவரீர் உடைய
போக்யமான திருவடிகளிலே –

அத்யைவ –
ஆத்ம ஷணிகம் ஆகிலும்
இந்த ஷணத்திலே சமர்ப்பிதம் -என்கை –

மயா ஸ்மர்ப்பித்த –
என்னாலே சமர்ப்பிதன் –
யோ அஹம் அஸ்மி ஸ சந் யஜே –
யஸ்ய அஸ்மி ந தமந்த ரேமி –
ஆத்மா ராஜ்யம் தனம் மித்ரம் களத்ரம் வஹநானி ஸ –இதி தத் ப்ரேஷிதம் சதா –
ராஜ்யஞ்ச அஹஞ்ச ராமஸ்ய தர்மம் வக்தும் இஹார்ஹசி –

(தேஹ இந்திரிய மன பிராணாதிகளில் விலக்ஷணனாய் அஹம் புத்தி போத்யனாய் உள்ளவனே ஆத்மா –
சித்தாந்தமும் அருளிச் செய்தார் ஆயிற்று -)

———————————————————————————

ஸ்தோத்ரம் -53-அவதாரிகை –

இவரை பிரமத்தோடே விடுகிறது என் -என்று பார்த்து அருளி –
நீர் ஆர் –
அத்தை ஆருக்கு சமர்ப்பித்தீர் -என்ன
நிரூபித்த விடத்து
எனதாவியும் நீ –எனதாவி யார் யானார் -2-3-4- என்கிறபடியே
உமதை நீரே ஸ்வீகரித்தீர் இத்தனை
ஆத்மா சமர்ப்பணமும் ஆத்மா அபஹாரத்தோ பாதி -என்று
பண்ணின ஆத்மா சமர்ப்பணத்தை அனுஸ்யிக்கிறார் –
பகவத் பர தந்த்ரமான ஆத்மாவுக்கு
அநாதி அவித்யா சித்தமான ஸ்வா தந்த்ர்யம் அடியாக
பகவத் வைமுக்யம் பிறந்து
அத்தாலே ஹதன் என்று பீதி பிறந்த அளவிலே
ததீயத்வ அனுசந்தானத்தாலே வந்த
தாதாம்யைக கரண சங்கல்பம் ஆதல் –
ராஜ ஆபரணத்தை ரஷித்து வைத்து
ப்ராப்த காலங்களிலே கொடுக்குமா போலே
ஆத்மாவை ஈஸ்வரன் பக்கலிலே சமர்ப்பிக்கை என்னுதல் –
இவை இரண்டும் அர்த்தம் அன்று என்னும்படி
பண்டே அவனைத்தான வஸ்துவை அவனதாக இசையுமது
ஒழிய -சமர்ப்பணமும் ஆத்மா அபஹாரத்தோடு ஒக்கும்

மம நாத யதஸ்தி யோஅஸ்ம்யஹம்
சகலம் தத்தி தவைவ மாதவ
நியத ஸ்வ மிதி பரப்புத்ததீ
அதவா கிந்நு சமர்ப்பயாமி தே–53-

மம நாத யதஸ்தி யோஅஸ்ம்யஹம்
நாத –
அகில ஜகத் ஸ்வாமின்
அவனைத்தான சம்பந்தத்தைச் சொல்லுகிறது –
மம யதஸ்தி யோஅஸ்ம்யஹம் –
குணமாயும்-விபூதியாயும் மமதா விஷயமாயும்
உள்ளது யாதொன்று
அதுக்கு ஆஸ்ரயமான நான் யாவனொருவன் ஆகிறேன்

தத் சகலம் –
ஔ பாதிகமாயும்
ஸ்வா பாவிகமாயும்
உள்ளது எல்லாம் –

தவைவ மாதவ –
ஸ்ரீ ய பதியாய் -சர்வ சேஷியாய் உள்ள உன்னுடையது
அவதாரணத்தால்
அந்ய சேஷத்வத்தை வ்யாவர்த்திக்கிறது-

ஹி –
சர்வேஷா மேவ லோகானாம் பிதா மாதா ஸ மாதவ -இத்யாதி
பிரமாண பிரசித்தியைச் சொல்லுகிறது –

நாத மாதவ –
சர்வ ஸ்வாமி யாய் -ஸ்ரீயபதியான வஸ்துவுக்கே
அனன்யார்ஹ சேஷம் சர்வ பதார்த்தங்களும் -என்கை –
யானே நீ என் உடைமையும் நீயே -2-9-9-
நியதஸ்வம்-
சமர்ப்பணம் மிகையாம்படி ஜ்ஞானம்
பிறந்த காலத்துடன் பிரமித்த காலத்துடன்
வாசி அற நியதஸ்வம்-

இதி பரப்புத்ததீ –
என்று தெரிந்த புத்தியை யுடைய நான் –

அதவா –
கீழில் சமர்ப்பண பஷ வ்யாவ்ருத்தி –

கிந்நு சமர்ப்பயாமி தே
இத்தை உடைய உனக்கு எதை சமர்ப்பிப்பேன்
சமர்ப்பணீயம் ஏது
சமர்ப்பகர் ஆர் –
சமர்ப்பணீயம் ஆகைக்கு ஸ்வாம்யம் இல்லை –
சமர்ப்பிக்கைக்கு ஸ்வா தந்த்ர்யம் இல்லை –
சம்சார பீதையாலே சமர்ப்பிக்கையும்
ஸ்வரூப யாதாம்ய ஜ்ஞானத்தாலே அநு சயிக்கையும்
இரண்டும் யாவன் மோஷம் அநு வர்த்திக்கக் கடவது-

(எனது ஆவி தந்து ஒழிந்தேன் இனி மீள்வது என்பது உண்டே –என்றதுமே –
எனதாவி யாவியும் நீ பொழில் எழும் உண்ட எந்தாய் -எனது யாவி யார் யான் யார் தந்த நீ கொண்டாக்கினையே –
திருக் குருகைப் பிரான் பிள்ளான் –இப்படி எம்பெருமான் உடன் கலந்த கலவையால் உள்ள நிரவதிக ப்ரீதியாலே
அறிவு இழந்து இவ்வாத்மா தன்னுடையது அன்று என்று நிரூபிக்க மாட்டாராய் –
அவன் தம்மோடு கலந்த இப்பெரு நல் உதவிக்கு கைம்மாறாக தம்முடைய ஆத்மாவை அவனுக்கு மீளா வடிமையாகக் கொடுத்து –
பின்னையும் தம்முடைய ஸ்வரூபத்தை உள்ளபடி விவேகித்து -என்று அருளிச் செய்கிறார் –
கர்ம உபாத்திகம் அன்றிக்கே ஞான விபாக கார்யம் -ஆகையால் அடிக் கழஞ்சு பெறுமே)

————————————————————————

ஸ்தோத்ரம் -54- அவதாரிகை –

ஆத்மா அபஹார பர்யாயமான ஆத்ம சமர்ப்பணத் தளவிலே நான் நில்லாமையாலே –
நிர்ஹேதுக கிருபையால்
இந்த சேஷத்வத்தை உணர்த்தினாப் போலே
இந்த ஜ்ஞானம் புருஷார்த்த உபயோகியாம்படி
இந்த கிருபையாலே
ஸ்தான த்ரயோதித -பர பக்தியைத் தந்து அருள வேண்டும் என்கிறார் –

ஸ்தான த்ரயம் ஆவது
புருஷஸ் ஸ பர பார்த்த பக்த்யா லப்யஸ் த்வ நன்யயா -ஸ்ரீ கீதை -8-22
பக்த்யா த்வ நன்யயா சக்ய -11-54-என்றும்
மத் பக்திம் லபதே பராம் -18-54-

அவபோதி தவா நிமாம் யதா
மயி நித்யாம் பவதீ யதாம் ஸ்வயம்
க்ருபயைதத நனய போக்யதாம்
பகவன் பக்திமபி ப்ரயச்ச மே—54-

மயி நித்யாம் பவதீ யதாம் அவபோதி தவாந-
என் பக்கலிலே நியதியான
த்வத் விஷய சேஷதையை –
பவதீ யதை -என்கையாலே அந்ய சேஷத்வ வ்யாவ்ருத்தி
மயி நித்யாம் -என்றது இத்தலையில் பகவச் சேஷத்வம் ஸ்வரூபம் -என்கை
ஸ்வ த்வமாத்மனி ஸ்ஞ்ஜாதம் ஸ்வாமி த்வம் ப்ரஹ்மணி ஸ்திதம் –
இமாம் என்று சேஷத்வத்தில் இனிமையாலே கொண்டாடுகிறார்

யதா அவபோதி தவாந –
யாதொருபடி அறிவிக்கப் பட்டேன் –

ஸ்வயம் க்ருபயா –
கேவல கிருபையாலே
ஸ்வயம் -கேவலம் –

ஏதத நனய போக்யதாம் –
இது ஒழிய வேறு ஒன்றுக்கும் நெஞ்சுக்கு விஷயம் ஆகாதபடி இருக்கும்
போக்யதையை உடைத்தான -பக்தியை –

பகவன் –
ஒன்றை ஒருத்தனுக்கு கொடுப்போம் என்றால்
ஒரு தடை இல்லாத ஜ்ஞான சகத்யாதிகளால்
பூரணன் -என்கை –

பக்திமபி ப்ரயச்ச
யாதொரு படி ஜ்ஞானத்தைத் தந்தாய்
அப்படியே பக்தியையும் தந்து அருள வேணும் –

மே
அஞனாய் அசக்தனாய் ருசி மாத்ரமேயாய்
இருக்கிற எனக்கு-

(சேஷத்வ ஞானம் அருளி ஆத்ம சமர்ப்பணத்துக்கு அனுதபிக்கச் செய்தது போலவே
ஸ்வயம் புருஷார்த்தமான பக்தியையும் தந்து அருள வேணும் –
வேறு ஒன்றுக்கும் நெஞ்சுக்கு விஷயமாக்காத படி இருக்கும் போக்யதை யுடைத்தான பக்தியை -என்றபடி – )

————————————————————————

ஸ்தோத்ரம் -55 அவதாரிகை –

பகவத் ப்ரசாதத்தாலே லப்தமான பக்தி ப்ராசுர்யத்தாலே
தச் சேஷத்வ அளவில் பர்யவசியாதே
ததீய சேஷத்வத்தை பிரார்த்திக்கிறார் –
ஆழ்வார் -கண்கள் சிவந்து -8-8- விலே பகவச் சேஷத்வத்தை அனுபவித்து
கருமாணிக்க மலை -யிலே அனன்யார்ஹ சேஷத்வத்தை
அனுசந்தித்து
அவ்வளவிலும் பர்யவசியாதே
நெடுமாற்கு அடிமை யிலே ததீய சேஷத்வத்தை
அனுசந்தித்தாப் போலேயும்
ஸ்ரீ இராமாயண புருஷர்களில் ஸ்ரீ சத்ருகன ஆழ்வானைப் போலேயும்
ததீய சேஷத்வத்தை பிரார்த்திக்கிறார் –

தவ தாஸ்ய ஸூ கைக ஸங்கி நாம்
பவ நேஷ் வஸ்த்வபி கீட ஜன்ம மே
இதரா வஸ தே ஷூ மா ஸம பூத்
அபி மே ஜன்ம சதுர்முகாத்மா நா—55-

தவ தாஸ்ய ஸூக
ஐஸ்வர்ய கைவல்ய ஸூகங்கள்
விக்நமாம் படி இறே
தாஸ்ய ஸூகம் இருப்பது –
தஸ்யாந்தராயோ மைத்ரேய தே வேந்த்ரத் வாதிகம் பலம் –
ஸ்வர்க்காப் திஸ் தஸ்ய விக்னோ அநு மீ யதே -என்றும்
அற்றது பற்று எனில் உற்றது வீடு உயிர் செற்றது -1-2-5-என்றும்
இறுகல் இறப்பு -4-1-10-என்றும்
இவை தாச்யத்துக்கு விரோதியாய் இறே இருப்பது –

ஏக ஸ்ங்கி நாம் –
நிஸ் தரந்தி மநீ ஷீண -என்றும்
ஸோ த்வன பாரமாப் நோதி தத் விஷ்ணோ பரமம் பதம் -என்றும்
சம்சார நிவ்ருத்தியால் வந்த ஸூகமும்
பரம பத ப்ராப்தியால் வந்த ஸூகமும்
தாஸ்ய ஸூகத்துக்கு
அபாயம் -என்கை –
தஸ்ய யஜ்ஞ் வராஹ்ஸ்ய விஷ்ணோ ரமித தேஜஸ
ப்ரணாமம் யே அபி குர்வந்தி தேஷாமபி நமோ நம –
வாஸூ தேவஸ்ய யே பக்தா சாந்தாஸ் தத் கத மானஸா
தேஷாம் தாஸ்ஸ்ய தாஸோ அஹம் பவேஜஜன்மநி ஜன்மநி
அடியார் அடியார் அடியார் எம் கோக்கள் அவர்க்கே குடிகளாய்ச் செல்லும் நல்ல
கோட்பாடே –வாய்க்க -8-10-10-என்னக் கடவது இறே
தாஸ்ய ரசம் ரசித்தால்

தேஷாம் -பவநேஷ் கீடஜன்ம மே வஸ்த்வபி-
அவர்கள் திருவடிகளில் அடிமை செய்ய வேண்டா –
அவர்கள் திரு மாளிகையில் ஒரு கீடமாய்
ஜனிக்கும் அதாகிலும் உண்டாக வேண்டும்
அபி -சப்தம் அவதாரணத்திலே யாய்
கீட ஜன்மமே உண்டாக வேண்டும் என்றுமாம் –
மனுஷ்யாதி ஜன்மங்களில் ஆசைப் படாது ஒழிந்தது
தேசாந்தர பிராமண சம்பாவனையாலே
உத்பத்தி ஸ்திதி நிலையங்கள் அங்கேயாகக் கிடையாது என்னும் அத்தாலே
எல்லாரும் உத்க்ருஷ்ட ஜன்மங்களை அன்றோ ஆசைப் படுவது -என்ன
தம் தாம் உகந்த தன்றோ புருஷார்த்தம் என்கிறது
எனக்கு இதுவே பெற வேணும் என்கை –

இதரா வஸ தே ஷூ –
தாஸ்ய ரசம் அறியாதே -எனக்கு என்னும் அவர்கள் இருப்பிடத்திலே

மா ஸம பூத் அபி மே ஜன்ம சதுர்முகாத்மா நா –
சதுர முகாத்மனா ஜன்மாபி மா ஸம பூத்
சதுர்முக ரூபேண வரும் ஜன்மமும் எனக்கு உண்டாமதன்று
சதுர முகாதி ஜன்மம் லௌகிகருக்கு ஸ்லாக்யமானாலும்
தாஸ்ய ருசியை உடைய எனக்கு வேண்டா -என்கிறார் –
அன்வயத்திலும் வ்யதிரேகத்திலும் இரண்டிலும் உண்டான
நிர்ப்பந்தம் தோற்ற இருக்கலாம் -என்கிறார் –

———————————————————————————–

ஸ்தோத்ரம் -56-அவதாரிகை –

ஸ்ரீ வைஷ்ணவ க்ருஹத்தில் பிறக்கும் பிறப்பால்
வந்த ஏற்றம் எல்லாம் வேணுமோ –
அவர்கள் கண்டால் உபேஷியாதே -நம்முடையவன் -என்று
விசேஷ கடாஷம் பண்ணுகைக்கு
அர்ஹனாம் படி பண்ணி அருள வேணும் – என்கிறார் –

ஸ்க்ருத் த்வ தாகார விலோக நாஸ்யா
த்ருணீ கருதா நுத்தம புக்தி முக்திபி
மஹாத்மபிர் மாமவ லோக்யதாம் நய
ஷானே அபி தே யத் விரஹொ அதிது ஸ்ஸ்ஹ–56-

ஸ்க்ருத் த்வ தாகார விலோக நாஸ்யா –
பஸ்யேம சரதஸ் ஸ்தம் –
சதா பஸ்யந்தி ஸூராய -என்கிறபடியே
சதா தர்சனம் பண்ண வேண்டி இருக்க -ஸ்க்ருத் -என்றது
சத்தையை தரிப்பைக்கைக்கு
ஒருகால் அமையும் என்கைக்காக-
போக மோஷங்களை உபேஷிக்கைக்கும் ஒரு கால் அமையும் -என்கைக்காக –
ஒரு நாள் காண வாராய் -8-5-1- என்று இ றே விடாய்த்தவர் வார்த்தை –
நம்மை ஒரு கால் காட்டி நடந்தால் நாங்கள் உய்யோமே -பெரிய திருமொழி -4-9-1-

த்வ தாகார விலோக ந –
ஸ்வரூபத்து அளவிலும்
தத் ஆஸ்ரயமான குணத்தளவிலும் பர்யவசியாதே
உபயத்துக்கும் ப்ரகாசகமான விக்ரஹத் தளவிலே வர
அவகாஹித்தவர்கள் –

ஆஸ்யா த்ருணீ கருதா நுத்தம புக்தி முக்திபி –
காண வேண்டா காண்-
காண வேணும் என்னும் ஆசை தானே த்ருணீ கரிப்பிக்கும்
அநுத்தம புக்தி -ப்ரஹ்மாதிகள் போகம்
அநுத்தம முக்தி –பரம புருஷார்த்த லஷண மோஷம் –
அலமத்ய ஹி புக்திர் ந பரமார்த்தி ரலஞ்ச ந
யதா பஸ்யாம் நிர்யாந்தம் ராமம் ராஜே ப்ரதிஷ்டிதம்
த்வயாபி ப்ராப்த மைஸ்வர்யம் –
ஏதே வை நிரயாஸ்தாத ஸ்தா நஸய பர மாதமான –

மஹாத்மபிர் –
மஹாத்மா நஸ்துமாம் பார்த்த தை வீம் பிரகிருதி மாஸ்ரிதா-
ஸ மஹாத்மா ஸூ துர்லப -என்றும்
பேராளன் பேரோதும் பெரியோரை –பெரிய திரு மொழி -7-4-4-என்றும்
ஈஸ்வரன் தானும்
ஆழ்வார்களும் கூடக் கவி பாடுகிறவர்களாலே –

மாம் –
புருஷார்த்தின் மேல் எல்லையிலே ருசியை உடைய என்னை

அலோக்யதாம் –
அவலோகன விஷயனாம் படி –

நய –
சர்வ சக்தியான தேவர் நிர்வஹிக்க வேண்டும்
நம் பக்கல் ஒழிய நம்முடையார் பக்கல்
கீட ஜன்ம மே அப் யஸ்து -என்றும்
அவலோக்யதாம் நய -என்றும்
அத்ய ஆதாரத்தைப் பண்ணுகிறது எத்தாலே -என்ன
ஸா பேஷனான நான் ஆதரிக்கைக்கு ஹேதுவைச் சொல்லுகிறேன்
ஸ்வத பூரணரான தேவர்க்கு அவர்கள் உடைய விஸ்லேஷம்
அசஹ்யமாய் இருக்கைக்கு ஹேது அருளிச் செய்ய வேணும் -என்கிறார்

ஷானே அபி தே யத் விரஹொ அதிது ஸ்ஸ்ஹ
ஸ்வத பூர்ணனாய் அவாப்த சமஸ்த காமனான தேவருக்கு
ஷண மாதரம் துஸ் ஸ்ஹம் அன்று –
அதி துஸ் ஸ்ஹம் -என்கை
சிரம் ஜீவதி வைதே ஹீ யதி மாஸ்ம் தரிஷ்யதி
ந ஜீவேயம் ஷணம் அபி விநா தாமஸி தேஷணம்
யத் விநா பரதம் த்வாஞ்ச ஸ்த்ருக் நஞ்சாபி மா நத –
ஸ்ம்ஸ்மராம் யஸ்ய வாக்யாநி
ஜ்ஞாநீ த்வாத் மைவ மே மதம்
மம ப்ராணா ஹி பாண்டவா
கிம் கார்யம் ஸீதயா மம –

———————————————————————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ ஆளவந்தார் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: