திருவாய்மொழி வியாக்யானம் -ஈடு -9-4-10-ஸ்ரீ M.A V .சுவாமிகள்–

இப்படி
அவனைப் பெற்று
கிருதார்த்தன் ஆனேன்
என்கிறார் –

————————————————————————————————————————-

அடியான் இவன் என்று எனக்கு ஆர் அருள் செய்யும்
நெடியானை நிறை புகழ் அம் சிறைப் புள்ளின்
கொடியானைக் குன்றாமல் உலகம் அளந்த
அடியானை அடைந்து அடியேன் உய்ந்தவாறே

———————————————————————————————————————————-

அடியான் இவன் என்று –
மேல் செய்யப் புகுகிற கொடை தக்கதே -என்று சொல்லுகைக்காக
அடியான் என்று
ஒரு பெயரை இட்டாயிற்றுக் கொடுத்தது –

எனக்கு ஆர் அருள் செய்யும் நெடியானை-
கொள்ளுகிற என் அளவு அன்றிக்கே
தன் அளவிலே அருள் செய்த சர்வேஸ்வரனை –
அருள் பெறுவார் அடியாரே அன்றோ –
புத்ரர்களுக்கு அம்சம் அன்றோ உள்ளது
எல்லா வற்றிலும் கூறு உண்டாய் இருக்கும் அடியார்க்கு –
பிள்ளை அகளங்க பிரமராயர் -பட்டரைசமாதானம் செய்ய வேண்டும் என்று
பட்டர் திரு உள்ளத்துக்கு உகந்த -இருகை மத வாரணம் –
என்கிறவனை பட்டர் பக்கல் வரவிட
அவனும் சில வார்த்தைகளை விண்ணப்பம் செய்து
திரு உள்ளம் மகிச்சியை உடையதாய் இருக்கிற அளவிலே
இவனுடைய வைஷ்ணத்வம் இருக்கும் படி திரு உள்ளம்
பற்றி இருக்கை உண்டே -என்றானாக
சொல்ல வேண்டுமோ கர்ப்ப தாசர்கள் -கருவிலே திரு உடையார் -அன்றோ என்றது தொடக்கமாக
இப்பாசுரத்தை அருளிச் செய்தார் பட்டர் –

ஆர் அருள் செய் நெடியானை –
பெறுகிற என் அளவில் அன்றிக்கே
தருகிற தன் அளவிலே தந்தான் –

தனக்கு அளவு தான் என் என்ன –
நெடியானை –
சர்வேஸ்வரன் -என்னும் அத்தனை –

நிறை புகழ் அம் சிறைப் புள்ளின் கொடியானைக் –
இது தான் நான் இன்று இருந்து விரித்து கூற வேண்டி இருந்ததோ
கட்டிக் கொண்டு இருக்கிற கொடியிலே தெரியாதோ –
சூரம் வீரம் முதலிய குணங்களில் பிரசித்தியை உடையனாய்
பகவானை எப்பொழுதும் அனுபவித்துக் கொண்டு இருக்கும் அனுபவத்தாலே
காட்சிக்கு இனிய வேஷத்தை உடையனாய்
இருக்கிற பெரிய திருவடியை கொடியாக உடையவனை
பெரிய திருவடியை அங்கீ கருத்தால் போலே என்னை அங்கீ கரித்தவனை –

இப்படி அங்கீ கரித்த தற்கு இத்தலையில் என்ன நன்மை உண்டு -என்னில் –
குன்றாமல் உலகம் அளந்த அடியானை –
குணத்தையும் குணம் இல்லாமையையும்
நிரூபணம் செய்யாதே
திரு உலகு அளந்து அருளினாப் போலே
ஒரு காரணமும் இல்லாமல் நிர்ஹெதுகமாக -அங்கீ கரித்தான் -என்கிறார்
ஒரு அடியும் குறையாமல்
பூமிப் பரப்பை அளந்து கொண்ட
திருவடிகளை உடையவனை –
தன் பெருமையையும் சௌலப்யத்தையும் என்னை அனுபவிப்பித்தான் –

அடைந்து அடியேன் உய்ந்தவாறே –
அடிமைத் தன்மையே காரணமாக
உஜ்ஜீவித்த படி -என் –
அடிமைப் பட்டு இருக்கும் ஞானத்துக்கு
இத்தனை பிரயோஜனம் உண்டோ –

அடைந்து அடியேன் உய்ந்தவாறே
ஆரருள் செய்த நெடியான்
அடியான் இவன் என்று தேர்ந்து எடுத்து
மேல் பண்ண புகுகிற ஔதார்யம்
சர்வ முக்தி பிரசங்கம் வாராமைக்காக அடியான் பெயரைக் கொடுத்து
தன்னளவில் கொடுத்த –
கொள்ளும் இவன் அளவு அன்றி –
அருளை வாரி வழங்கி
யோக்யதை ஒன்றும் இல்லாமல் அற அருள்
அருள் பெறுவார் அடியார் இ றே
புத்ரர்களுக்கு அம்சம் மட்டும்
அகளங்க பிரமராயன் ஐதிகம் பட்டரை சமாதானம் செய்ய
பிரமராயன் மந்த்ரி –
திருக் கோஷ்டியூர் -போக
இருகை மத வாராணம் அனுப்பி -அந்தரங்க கைங்கர்யம் சாத்தாத ஸ்ரீ வைஷ்ணவர் பட்டர் ப்ரீதி கொண்டவர்
வார்த்தை பேச திரு உள்ளம் பிரசன்னமாக
கர்ப்ப தாசர்கள் -தொண்டைக்குலம் -பாக்யம்தான் –
அடியான் -கர்ப்ப தாசன்
தீர்த்த காரர் குடும்பம் –
தீர்த்த காராராக திரிந்து போகிறார்கள் அருமை தெரியாமல் இப்பொழுது
திருவேலைக்காரனை அனுப்பி -கைங்கர்ய பரர
நெடியான் சர்வேஸ்வரன்
புள்ளின் கொடியான் –
கட்டிக் கொண்ட கொடியாலெ
நிறை புகழ் அழகிய சிறகை
சௌர்ய வீராதி புகழ்
நிரந்த பகவத் தர்சனீயத்தால் அழகிய
அவனை விஷயீ கரித்தால் போலே என்னையும்
நிர்ஹெதுகமாக
ஓர் அடியும் குறையாமல் பூமிப் பரப்பை கொண்ட -எளிமை
பெருமை சௌல்பயம் இரண்டையும் அனுபிப்பித்து
சேஷத்வ ஞானத்துக்கு இவ்வளவு பிரயோஜனம் உண்டோ

—————————————————————————————————————————————————

நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
நம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
வடக்கு திருவீதி பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: