Sri Valimiki Raamaayanam -Ayothyaa Kaandam -Sargams -97/98/99/100/101/102/103/104-

kim atra dhanuShaa kaaryam asinaa vaa sacarmaNaa |
mahaa iShvaase mahaa praajne bharate svayam aagate || 2-97-2

2. mahesvaase = wielding a great bow; mahaapraaj^Ne = and highly wise man; svayam = himself; aagate = is coming; atra = here; kim kaaryam = what is the use; dhanuSara = or a sword; sacharmaNaa = with a shield?

“While Bharata, wieldin a bow and highly wise-man himself is coming here, what is the use of a bow or sword with a shield?”

bhraatR^iiNaaM saMgrahaarthaM cha sukhaarthaM chaapi lakShmaNa |
raajyamapyahamichchhaami satyenaayudhamaalabhe || 2-97-6

6. lakSmaNa = O; Lashmana; aham = I; ichchhami = desire; raajyamapi = the throne only; samgrahaartham = for the protection; sukhaartham chaapi = and happiness; bhraatR^iiNaam = of my brothers; aalabhe = I touch; satyma = in vow; aayudham = my weapon.

“O, Lakshmana! I desire the throne only for the protection and happiness of my brothers. I touch my weapon and swear this fact.”

manye.ahamaagato.ayedhyaaM bharato bhraatR^ivatsalaH |
mama praaNaatrpiyataraH kuladharmamanusmaran || 2-97-9
shrutvaa pravraajitaM maaM hi jaTaavalkaladhaariNam |
jaanakyaasahitaM viira tvayaa cha puruSharShabha || 2-97-10
snehenaakraantahR^idayaH shikenaakulitendriyaH |
draShTumabhyaagato hyeSha bharato naanyatha.a.agataH || 2-97-11

9;10;11. aham = I;manye = think; bharataH = Bharata; aagataH = returned; ayodhyaam = to Ayodhya; bhratR^ivatsalaH = full of affection for his brothers; priyataraH = he is dearer; mama = to me; praaNaat = than my life; anusmaram = he who is mindful; kuladharmam = of the duties of his race;shrutvaa = hearing; pravraajitam = of my exile; jaTaavalkala dhaariNam = and that I was weraing matted locks and the antelope skin; sahitam = accompanied; jaanakyaa = by Janaki; tvayaacha = and you; viira = O; valiant; puruSarSabha = the most excellent among men!; snehena = in his companionship towards me; shokena = and by the distress; aakraanta hR^idayaH = that troubles his mind; akulitendriyaH = and with perplexed senses;eSaH = his; bharataH = Bharata; abhyaagataH = has come; draSTum = to see; (me); na aagataH = he has not come; anyathaa = for any other purpose.

“I think Bharata was back to Ayodhya, with full of affection for his brothers. He is dearer to me than my life- he who is mindful of the duties of his race. Hearing of my exile and that I was wearing matted locks and the antelope skin, accompanied by Seetha and you, O most valiant of warriors, in his devotion towards me and due to the distress that troubles his mind, Bharata has come to see me. He has not come with any other motive.”

katham nu putraaH pitaram hanyuH kasyaa.ncid aapadi |
bhraataa vaa bhraataram hanyaat saumitre praaNam aatmanaH || 2-97-16

16. saumitra = O; Lakshma!; katham nu = How should; putraaH = sons; hamyuH = strike; pitaram = their father; kasyaam chit aapadi = (even) in anydistress; bhraataaraa = or a brother; hanyaat = strike; bhraataram = a brother; aatmanaH praaNam = who is as dear to him as his life?

“O, Lakshmana! How should a son strike his father, even in a distress or a brother strike a brother who is as dear to him as his life?”

yadi raajyasya hetoH tvam imaam vaacam prabhaaShase |
vakShyaami bharatam dR^iShTvaa raajyam asmai pradiiyataam || 2-97-17

17. tvam prabhaase yadi = If you are speaking; imaam vaacham = these words; raajyasya heto = for the sake of the kingdom; dR^iSTvaa = after seeing; bharatam = Bharata; vakSyaami = I shall tell; asai = him; pradiiyataam = to give; raajyam = the kingdom.

“If you are uttering these words for the sake of the kingdom, I shall tell Bharata to give the kingdom to you, when I see him.”

tathaa ukto dharma shiilena bhraatraa tasya hite rataH |
lakShmaNaH pravivesha iva svaani gaatraaNi lajjayaa || 2-97-19

19. tathaa = thus; uktaH = spoken; dharma shiilena = by his honourable; bhraatraa = brother; tsya = to whom; hite rataaH = he was devoted;lakSmaNa = ; lajjayaa = abashed; pravivesheva = as though sinking; svaam = into his; gaatraaNi = limbs.

At these words spoken by his honourable brother, to whom he was devoted, abashed, shrank into himself.

vriiDitam lakShmaNam dR^iShTvaa raaghavaH pratyuvaaca ha |
eSha manye mahaa baahur iha asmaan draShTum aagataH || 2-97-21

21. dR^iSTvaa = observing; vriiDitam = the emberassed; lakSmaNam = lakshman; raaghavaH = Rama; pratyuvaacha ha = replied; manye = I think; mahaabaahuH = the mighty armed; eSaH = Dasaratha; aagataH = came; iham = here; draSTum = to see; asmaan = us.

Observing the emberassed , Rama said, “I think the mighty armed Dasaratha came here to see us.”

adhyardham iShkvaaku camuur yojanam parvatasya saa |
paarshve nyavishad aavR^itya gaja vaaji ratha aakulaa || 2-97-30

30. saa = that; ikSvaakuchamuuH = royal army of Ikshvaku race; gaja vaaji rathaakulaa = crowded iwth elephants; horses and chariots; nyavishat= was encamped; aavR^itya = around; paarshve = the edge; parvatasya = of the mountain; adhyardham youjanam = occupying; an area of one Yojana and a half.

That royal army of Ikshvaku race, crowded with elephants horses and chariots was encamped around the edge of the mountain occupying an area of one Yojana and a half.

yaavan na raamam drakShyaami lakShmaNam vaa mahaa balam |
vaidehiim vaa mahaa bhaagaam na me shaantir bhaviShyati || 2-98-6

6. shaantiH = peace; na bhaviSyati = will not come; me = to me; yaavat = until which time; na drakSyaami = I do not see; raamam = Rama;mahaabalam = the immensely strong; lakSmaNam vaa = Lakshmana or; mahaabhaagam = the illustrious; vaidehiim vaa = Seetha.

“Peace will not be with me until I do not see Rama or the very mighty Lakshmana or the illustrious Seetha.”

siddhaarthaH khalu saumitriryashchandravimalovamam |
mukhaM pashyati raamasya raajiivaakShaM mahaadyuti || 2-98-10

10. saumitriH = Lakshmana; yaH = who; pashyati = is seeing; mukham = the face; raamasya = of Rama; mahaa dyuti = having a great luminance;chandra vimalopamam = resembling the bright moon; raajiivakSam = and having lotus = eyes; siddhaarthaH khalu = is indeed an accomplished man.

“Lakshmana, who is seeing regularly the face of Rama having a great luminance resembling the bright moon and having lotus eyes, is indeed an accomplished man.”

manye praaptaaH sma tam desham bharadvaajo yam abraviit |
na atiduure hi manye aham nadiim mandaakiniim itaH || 2-99-9

9. manye = I think; praaptaaH sma = we have reached; tam desham = that place; yam = about which; bharadvaajaH = Bharadwaja; abraviit = told (us); aham = I; manye = believe; mandaakiniim nadiim = Mandakini River; naati duure = is not so far; itaH = from here.

“I think we have reached the place about which Bharadwaja directed us. I believe Mandakini River is not far from here.”

tam tu kR^iShNa ajina dharam ciira valkala vaasasam |
dadarsha raamam aasiinam abhitaH paavaka upamam || 2-99-26
simha skandham mahaa baahum puNDariika nibha iikShaNam |
pR^ithivyaaH sagara antaayaa bhartaaram dharma caariNam || 2-99-27
upaviShTam mahaa baahum brahmaaNam iva shaashvatam |
sthaNDile darbha sasmtiirNe siitayaa lakShmaNena ca || 2-99-28

26; 27; 28. dadarsha = (Bharata) saw; tam raamam = that Rama; kR^iSnaajinadharam = clad in an antelope-skin; chiira valkala vaasanam = and robes of bark; aasiinam = seated closely; paavakopamam = resembling a fire (in brilliance); simha skandham = with the neck and shoulders of a lion;mahaa baahum = mighty arms; puN^DariikanibhekSaNam = and eyes resembling the lotus; dharmachaariNam = the very virtuous; bhartaaram = lord;pR^ithivyaaH = of the Earth; saagaraantaayaaH = extending upto the ocean; shaashvatam = the eternal; brahmaaNamiva = Brahma; upaviSTam = and seated; sthaNNile = on the ground; darbhasamstiirNe = spread with Darbha grass; siitayaa lakSmaNena cha = with Seetha and Lakshman.

Bharata saw that Rama clad in an antelope-skin and robes of bark, seated close by, resembling a fire (in brilliance), with the neck and shoulders of a lion, mighty arms and eyes resembling the lotus, the very virtuous Lord of the Earth extending upto the ocean, the Eternal Brahma, and seated on the ground spread with Darbha grass, with Seetha and Lakshmana.

man nimittam idam duhkham praapto raamaH sukha ucitaH |
dhig jiivitam nR^isha.nsasya mama loka vigarhitam || 2-99-36

36. raamaH = Rama; sukhochitaH = who used to have comfort; praaptaH = has got; idam duHkham = this unpleasantness; mannimittam = because of me; dhik = cursed be; mama = my; nR^ishamsam = reprechensible; jiivitam = existence; lokavigarhitam = that the whole world condemns!

“Rama who used to have happiness, has fallen into this misfortune, because of me cursed be my reprehensive existence that the whole world condemns!”

shatrughnaH ca api raamasya vavande caraNau rudan |
taau ubhau sa samaalingya raamo apy ashruuNy avartayat || 2-99-40

40. shatrughnashchaapi = Shatrughna too; rudan = weaping; vavande = throw himself; raamasya = at Rama’s; charaNau = feet; saH raamashcha = and that Rama too; samaaliN^gya = embracing; tau ubhau = them both; avartayat = could not restrain; ashruuNi = his tears.

Shatrughna too, weeping, threw himself at Rama’s feet and Rama too, embracing them both, allowed his tears to fall.

aaghraaya raamaH tam muurdhni pariShvajya ca raaghavaH |
anke bharatam aaropya paryapR^igcchhat samaahitaH || 2-100-3

3. aaghraaya = smelling; muurdhni = the crown of his head; aaropya = placing him; an^ke = on his lap; raamaH = Rama; raaghavaH = born in Raghu dynasty; pariSvajya cha = embraced; tam bharatam = that Bharata; paryapR^ichchhat = and enquired (as follows); samaahitaH = with an absorbent mind.

Smelling the crown of his head, placing him on his lap, Rama who was born in Raghu dynasty embraced Bharata and with an absorbent mind, enquired of him as follows:

sa kaccid braahmaNo vidvaan dharma nityo mahaa dyutiH |
ikShvaakuuNaam upaadhyaayo yathaavat taata puujyate || 2-100-9

9. taata = My darling! puujyate kachchit = are you treating respectfully; yathaavat = as before; saH = that; upaadhyaayaH = preceptor;ikSvaakuuNaam = of the Ikshvakus; braahmaNaH = the one who knows the sacred scriptures; vidvaan = the learned; dhamanityaH = who constantly keeps up the virtues; mahaadyutiH = and who has a great splendour.

“My darling! Are you treating respectfully as before that preceptor of the Ikshvakus, the one who knows the sacred scriptures, the one who knows the sacred scriptures, the learned who constantly keep up the virtues and he who has a great splendour?”

kaccin mukhyaa mahatsu eva madhyameShu ca madhyamaaH |
jaghanyaaH ca jaghanyeShu bhR^ityaaH karmasu yojitaaH || 2-100-25

25. kachchit = I hope that; mukhyaaH = superior; bhR^ityaaH = servants; yojitaaH = are assigned; mahatsu = superior; karmasu eva = works only; madhyamaaH = mediocre servants; madhyameSu cha = in mediocre works; jaghanyaaH tu = and inferior servants; jaghanyeSu = in inferior works.

“I hope that superior servants are assigned superior works only, mediocre servants in mediocre works and inferior servants in inferior works.”

kaccid aShTaadashaany eShu sva pakShe dasha panca ca |
tribhiH tribhir avijnaatair vetsi tiirthaani caarakaiH || 2-100-36

36. vetsi katsit = do you get to know; tribhiH tribhiH = through three; chaarakaiH = spies; avij^NaataiH = each unacquainted with each other;aSTaadasha = the eighteen*; tiirthaani = functionaries; anyeSu = of the enemies; dasha paN^cha cha = and the fifteen functionaries; svapakSe = of your own side?

“Do you get to know throught three spies, each unacquainted with each other, about the eighteen* functionaries of the enemies and the fifteen functionaries of your own side?”

*They are: 1)the chief minister; 2) the king’s family priest; 3)the crown prince; 4)the leader of the army; 5) the chief warder; 6) the chamberlain (antaHpuraaH adhyaksha); 7)the superintendent of gails (kaaraagaara adhyaksha); 8) the chancellor of the exchequer; 9)the herald; 10)the government advocate; 11) the judge; 12)the assessor; 13) the officer disbursing salaries to army men; 14) the officer drawing money from the state exchequer to disburse the workmen’s wages; 15) the superintended of public works; 16) the protector of the borders of a kingdom, who also performed the duties of a forester; 17) the magistrate; 18) the officer entrusted with conservation of waters; hills, forests and tracts difficult of access.: The fifteen functionaries of one’s own side are the last fifteen of this very list, omitting the first three; viz; the chief ministers, the family priest and the crown prince.

aayaH te vipulaH kaccit kaccid alpataro vyayaH |
apaatreShu na te kaccit kosho gagcchhati raaghava || 2-100-54

54. raaghava = O; Bharata! kachchit = I hope; te = your; aayaH = income; vipulaH = is abundant; kachchit = I hope; vyayaH = expenditure;alpataraH = is minimum; kachchit = I hope; te = your; koshaH = treasure; nagachchhati = does not reach; apaatreSu = undeserving people; raaghava = O; Bharata!

dashapaMchachaturvargaan saptavargaM cha tattvataH |
aShTavargam trivargaM cha vidyaastisrashcha raaghava 2-100-68
indndriyaaNaaM jayaM buddhyaM ShaaDguNyaM daivamaanuSham |
kR^ityaM viMshativargaM cha tathaa prakR^itimaNDalaM || 2-100-69
yaatraadaNDavidhaanaM cha dviyonii saMdhivigrahau |
kachchhidetaan mahaapraajJNa yathaavadanumanyase 2-100-70

68; 69; 70. mahaapraajNaH = O; the very wise; raaghavaH = Bharata!; buddhvaa kachchit = Have you understood; etaan = the following;anumanyasi = and do you deal them; yathaavat = properly; dasha = the ten evils; pancha = the five kinds of fortifications; four expedients; sapta vargamcha = the seven limbs of state; aSTavargam = the eight evils; trivargamcha = the three objects of human pursuit; trisraH = the three vidyaaH cha = branches of learning; jayam = subjugation; indriiyaaNaam = of the senses; SaaDguNyam = the six strategic expedients; kR^ityam = adversity brought about; daiva = by divine agencies; maanuSam = and by human agencies; vimshati vargamchaa = the twenty types of monarchs; tathaa = and; prakR^iti maNDalam = the entire population of kingdom; yaatraadaNDavidhaanamcha = setting forth on an expedition; drawing up an army in battle array;dviyonii = the two bases; sandhivigrahau = peace and war.

“O, the very wise Bharata! I hope you understand the following and deal them properly the ten evils(1); the five kinds of fortifications(2); the four expedients(3); the seven limbs of state(4); the eight evils (born of anger) the three objects of human pursuit(5); the three branches of learning(6) subjugation of the senses, the six strategic expedients(7); adversity brought about by divine agencies(8); and by human agencies(9); the twenty types of monarches(10); and the entire population of the kingdom, setting about an an expedition, drawing up an army in a battle-array and the two bases viz, peace and war.

(1). Ten evils attendant on royalty to be eschew. Hunting, gambling, sleeping during the day, lustfulness, inebriation, pride, calumny, lounging about idly or aimlessly, diversions such as singing and dancing. (2). Five kinds of fortifications: By moat, high bank, trees thickly planted, a space destitute of grain or provisions, the turning of waters. (3) Four expedients:- Making peace, liberality, sowing dissension, chastisement. (4) Seven limbs of state king, ministers, friends, treasure, territory, forts and an army. (5) Three objects of human pursuit: Religious merit, material wealth and sensuous enjoyment or the three kinds of power (viz. energy, power of dominion, power of counsel) (6) Three branches of learning: the three Vedas, the knowledge relating to agriculture, commerce and other vocational pursuits and political science. (7) Six strategic expedients: Coming to terms with the enemy, waging war against him, marching against him, biding one’s time to seek a favourable opportunity, causing dissension in the enemy’s ranks, seeking protection of a powerful ally. (8) Adversity brought about by divine agencies: Fire, water in the shape of excessive rains or floods, epidemic or endemic diseases, famine and pestulence, earthquakes and Tsunamis. (9) Adversity brought about by human agencies: officials, thieves, enemies, king’s favourites and king himself, when acutated by greed. (10)Twenty types of monarchs (who are not worth-negotiating with):1. a king who is yet a child. 2. Aged. 3. Who has been ailing for a long time. 4. who has been ostracised by his own kith and kin. 5. ho is characterized by a cowardly attitude. 6. who is surrounded by cowards. 7. who is greedy. 8. has greedy associated. 9. who has estranged his ministers and others. 10. who confers with fickle-minded persons 11. who speaks ill of divine begins and brahmins; 12. who is extremely indulged in sensuous pleasures and luxuries; 13. who is ill-fated; 14. a fatalist (who believes that all things are pre-determined or subject to fate); 15. who is afflicted by famine and; 16. by military reverses; 17. who (mostly) remains away from home; 18. who has numerous enemies; 19. who is in the clutches of adverse times and; 20. who is not devoted to truth and piety.

tam mattam iva maatangam nihshvasantam punaH punaH |
bhraataram bharatam raamaH pariShvajya idam abraviit || 2-101-15

15. raamaH = Rama; pariSvjya = embraced; bhraataram = his brother; tam = bharata; that Bharata; niH shvasantam = who sighed; punaH punaH= again and again; maataN^gam iva = like an elephant; mattam = in rut; abraviit = and spoke; idam = these words.

Rama embraced his brother Bharata, who sighed again and again like an elephant in rut, and spoke as follows:-

evam kR^itvaa mahaa raajo vibhaagam loka samnidhau |
vyaadishya ca mahaa tejaa divam dasharatho gataH || 2-101-24

24. vyaadishyacha = having commanded thus; mahaaraajaH = the great king; mahaatejaaH = with a great splendour; dasharathaH = Dasaratha;kR^itvaa = made; vibhaagam = the division of duties; evam = in this manner; loka sannidhau = in the presence of the people; gataH = and scended;divam = to heaven.

“Having commanded thus, the emperor Dasaratha with a great splendour, made the division of duties in this manner (for us two) in the presence of the people and then ascended to heaven.”

shaashvato.ayaM sadaa dhramaH sthito.asmaasu nararShabha |
jeShThaputre sthte raajan na kaniiyaan nR^ipo bhavet || 2-102-2

2. nararSabha = O; the foremost of men!; ayam = this one; sthitaH = is established; sadaa = forever; asmaasu = in us; shaashvataH = as an eternal; dharmaH = law; jyeSTha putre sthite = when the elder son is there; kaniiyaan = the younger son; na bhavet = cannot become; nR^ipaH = a king; raajan = O; Majesty!

“O, the foremost of men! O, Majesty! It has been ever the established tradition in us that while the elder son is there, the younger one cannot become a king.”

uttiShTha puruShavyaaghra kriyataamudakaM pituH |
ahaM chaayaM cha shatrughnaH puurvameva kR^itodakau || 2-102-7

7. uttiSTha = arise; puruSa vyaaghraH = O; the tigr among men!; udakam kriyataam = let the traditonal libations of water be offered; pituH = to our father; aham = I and; ayam = this; shatrughnashcha = Shatrughna; puurvam eva = have previously; kR^itodakau = offered the tradiotnal libations of water.

“Arise, O the Tiger among men! Let the traditional libations of water be offered to our father. Shatrughna and I have previously done it.”

taM tu vajramivotsR^iShTamaahave daanavaariNaa |
vaagvajraM bharatenoktamamanojJNaM paramtapaH || 2-103-2
pragR^ihya raamo baahuuvai puShitaagro yathaa drumaH |
vane parashunaa kR^ittastathaa bhuvi papaata ha || 2-103-3

2; 3. amanojNam = unpleasant; vaagvajram = thunder bolt of word; uktam = spoken; bharatena = by Bharata; vjramiva = like a thunderbolt;utkR^iSTam = released; daana vaariNaa = by Indra the Lord of celestials; aahave = in a battle; raamaH = Rama; paramtapaH = the tormentator of his enemies; pragR^ihya = stretched forth; baahuu = his hands; papaata ha = and fell; bhuvi = on the ground; yatha tathaa = in the same manner as;drumuH = a tree; puSpitaagraH = covered at extremities with blossoms; kR^ittaH = cut off; parashunaa = by an axe; vane = in the forest.

Hearing that unpleasant thunder bolt of words spoken by Bharata, like a thunderbolt released by Indra the Lord of celestials in a battle, Rama the tormentator of his enemies, stretched forth his hands and fell on the ground, in the same manner as a tree covered at extremities with blossoms was cut off by an axe in the forest.

kim nu tasya mayaa kaaryaM durjaatena mahaatmanaH |
yo mR^ito mama shokena mayaa chaapi na saMskR^itaH || 2-103-9

9. durjaatena = In my misfortune; mayaa kimnukaaryam = what can I do; tasya = for that; mahaatmanaH = high souled one; yaH = who; mR^itaH= died; mama shokena = of grief on my account; na samskR^itashchaapi = and not even last rites were performed; mayaa = by me.

“In my misfortune, what can I do for that high-souled one? He died of grief on my account and I did not perform the last rites for him!”

niShpradhaanaa manekaagraaM narendreNa vinaa kR^itaam |
nivR^ittavanavaaso.api naayodhyaaM gantumutsahe || 2-103-11

11. nivR^tta vanavaso.api = even after the end of my exile; na utsahe = I do not wish; gantum = to go; ayodhyaam = to Ayodhya; anekaagraani = which is in a disarranged state; niSpradhaanaam = deprived of a chief; vinaakR^itaam = and bereft; narendreNa = of a king.

‘Even after the end of my exile, I do not want to return to Ayodhya which is i a disarranged state, deprived of a chief and made bereft of a king.”

siite mR^itaste shvashuraH pitraa hiino.asi lakShmaNa |
bharato kuHkhamaachaShTe svargataM pR^ithiviipatim || 2-103-15

15. siite = O; Seetha!; te shashuraH = Your father-in-law; mR^itaH = is dead; lakSmaNa = O; Lakshman!; asi = you have become; hiinaH = bereft; pitraa = of your father; bharataH = Bharata; aachaSTe = is telling; duHkham = a sorrowful news; pR^ithiviipatim = of the emperor; svargatam = being dead.

“O, Seetha! your father-in-law is dead. O, Lakshmana! You have become bereft of your father. Bharata is informing a sorrowful news of the emperor being dead.

aanayeN^gudipiNyaakaM chiiramaahara chottaram |
jalakriyaarthaM taatasya gamiShyaami mahaatmanaH || 2-103-20

20. aanaya = bring; iNgmdi piNyaakam = the crushed pulp of Ingudi Tree; aahara = and bring; chiiramcha = a piece of bark for being wrapped about my loins; uttaram = and another for being used as an upper garment; gamiSyaami = I shall go; jalakriyaartham = to offer libatiouns of water;taatasya = for our father; mahaatmanaH = the great souled.

“Bring the crushed pulp of Ingudi Tree and bring a piece of bark for being wrapped about my loins and another for being used as my loins and another for being used as an upper garment, so that we may proceed to offer libations of water for our magnanimous father.”

dakShiNaagreShu darbheShu saa dadarsha mahiitale |
pituriN^gudipiNyaakam vyastamaayatalochanaa || 2-104-8

8. aayata lochanaaH = the large-eyed; saa kausalya; dadarsha = observed; iNgudi piNyaakam = a ball make of Indugi pulp; nyastam = which was placed (by Rama); pituH = (in honour of his) father; mahiitale = on the ground; darbheSu = on a heap of Darbha grass; dakSiNaagreSu = the raised spiked of which pointed towards the south.

The large-eyed Kausalya observed a ball made of Ingudi pulp, which was placed by Rama in honour of his father on the ground, on aheap of Darbha grass, the raised spikes of which pointed towards the south.

taaM pariShvajya duHkhaartaaM maataa duhitaram yathaa |
vanavaasakR^ishaaM diinaaM kausalyaa vaakyamabraviit || 2-104-23

23. maataayathaa = as a mother; duhitaram = as her daughter; pariSvajya = embracing; taam = that Seetha; duHkhaartaam = who was afflicted with grief; vana vaasakR^ishaam = emaciated because of her stay in the forest; diinaam = and miserable; kausalyaa = Kausalya; abraviit = spoke;vaakyam = (the following) words:

Kausalya embraced the miserable Seetha as a mother her daughter, she who was emaciated because of her stay in the forest and afflicted with grief, and spoke the following words:

tato jaghanyaM sahitaiH samantribhiH |
purapradhaanaishcha sahaiva sainikaiH |
janena dharmajJNatamena dharmavaa |
nupopaviShTo bharatastadaagrajam || 2-104-29

29. tadaa = then; tataH jaghanyam = after they sat; saH bharataH = that Bharata; dharmavaan = the pious man; sahitaiH = along with; mantribhiH= his counsellors; pura pradhanai shcha = the leading citizens; sainikaissahaiva = with warriors; dharmajJNa ta mana = and virtuous janena = people;upopaviSTaH = approached and sat near; agrajam = his elder brother.

Then, after Rama and Vasishta sat, Bharata the pious man along with his counsellors, the leading citizens, warriors and virtuous people seated himself at a lowel level at a proximity to Rama.

————————————————————————————————————————————————————————-

ஸ்ரீ சீதா ராம ஜெயம்
ஸ்ரீ வால்மீகி பகவான் திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் ஒஎரிய பிராட்டியார் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: