Sri Valimiki Raamaayanam -Ayothyaa Kaandam -Sargams -89/90/91/92/93/94/95/96..

kaccit sukham nadii tiire avaatsiiH kaakutstha sharvariim |
kaccic ca saha sainyasya tava sarvam anaamayam || 2-89-5

5. kaakutthsa = O; Bharata; kachchit vaatsiiH = did you pass; sharvariim = the night; sukham = happily; nadiitiire = on the banks of the river?; (I hope); sarvam = all; anaamayam = taavat kachchit = is well indeed; te = to you; saha sainyasya = along with your army.

“O, Bhrata! Did you pass the night happily on the banks of the river? I hope all is well with your army.”

te tathaa uktaaH samutthaaya tvaritaaH raaja shaasanaat |
panca naavaam shataany eva samaaninyuH samantataH || 2-89-10

10. lathaa = thus; uktaaH = spoken; tvaritaaH = (rising) immediatley; raajashaasanaat = on the command of their king; te = they; samaaninyuH = brought together; aashu = quickly; pancha shataani = five hundred; naavaami = boatsamantataH = from very quarter.

Rising immediately on hearing the command of their king, they quickly brought together five hundred boats from every quarter.

taam aaruroha bharataH shatrughnaH ca mahaa balaH |
kausalyaa ca sumitraa ca yaaH ca anyaa raaja yoShitaH || 2-89-13
purohitaH ca tat puurvam gurave braahmaNaaH ca ye |
anantaram raaja daaraaH tathaiva shakaTa aapaNaaH || 2-89-14

13; 14. bharataH = Bharata; aaruroha = ascended; taam = it; shatrughnaH = Shatrughna; mahaabalaH = the exceedingly strong man; kausalyaacha= Kausalya; sumitraacha = Sumitra; yaaH = and whatever; anyaaH = other; raaja yoSitaH = royal women; (mounted the boats); tatpuurvam = Prior to them; purohitashcha = Vasisha; the royal priest; ye = and whatever; guravaH = elderly; braahmaNaashcha = Brahmanas; anantaram = thereafter; raaa daaraaH = the king’s wives; tathaiva = and; shakaTaavaNaaH = the bullock-carts and the provisions.

Vasishta, the royal priest and whatever elderly Brahmanas were present there ascended the boats, even before Bharata, Shatrughna, Kausalya, Sumitra. Whatever royal women were present also took theri seats. Thereafter followed the king’s wives a well as bullock- carts and provisions.

sa braahmaNasyaashramamabhyupetya |
mahaatmano devapurohitasya |
dadarsha ramyoTajavR^ikShaShaNDaM |
mahadvanaM vipravarasya ramyam || 2-89-23

abhyupetya = approaching; aashramam = the hermitage; braahmaNasya = of that Brahmana; mahaatmanaH = the hight-souled; deva purohitasya = and the family- priest of gods; saH = Bharata; dadarsha = saw; mahat vanam = and extensive grove; vipravarasya = of the chief of ascities; ramyam = which was enchanting; ramyoTaja vR^ikSaSaNDam = with its leafy huts and treees.

Approaching the hermitage of that high-souled Brahmana and the family priest of gods, Bharata saw an extensive and enchanting grove with its leafy huts and tress the chief of ascatics.

vasiShTham atha dR^iShTvaa eva bharadvaajo mahaa tapaaH |
sa.ncacaala aasanaat tuurNam shiShyaan arghyam iti bruvan || 2-90-4

4. atha = then; dR^iSTvaiva = on seeing; vasiSTham = Vasishta; bhararadvaajaH = Bharadwaja; mahaatapaaH = the great ascetic; samchachaala = rose; tuurNam = quickly; aasamaat = from his seat; bruvan = asking; shiSyaan = his disciples; arghyam iti = to fetch water to wash the hands (of the distinguished guests) with.

On seeing Vasishta, Bharadwaja the great ascetic rose quickly from his seat, asking his disciples to fetch water to wash the hand (of the distinguished guests) with.

suShuve yama mitraghnam kausalya aananda vardhanam |
bhraatraa saha sabhaaryo yaH ciram pravraajito vanam || 2-90-11
niyuktaH strii niyuktena pitraa yo asau mahaa yashaaH |
vana vaasii bhava iti iha samaaH kila caturdasha || 2-90-12
kaccin na tasya apaapasya paapam kartum iha igcchhasi |
akaNTakam bhoktu manaa raajyam tasya anujasya ca || 2-90-13

11; 12 13. amitraghnam = that annihilator of enemies; suSuvo = born of; kausalyaa = Kausalya; aananda ardhanam = for the increase of her happiness; yaH = he who; bhraatraa saha = with his brother; sabhaaryaaH = and his wife; pravraajitaH = have been exiled; vanam = to the forest;chiram = for a long period; yaH asau = that Rama; mahaayashaaH = who is full of glory; striiniyuktena = throught the intrigues of a woman; niyuktaH = was condemned; iti = thus; bhava = to be; vanavaasii = living in the forest; chaturdasha = for fourteen; samaaH = years; pitraa = by his father; na ichchhasi = I hope you do not intend; kartum = to do; paapam = any harm; iha = now; tasya = to that; apaapasya = irreproachable prince; anujasyacha= and his younger brother; bhoktumanaaH = in order to enjoy; raajyam = the kingdom; akaN^Takam = without any hindrance.

“That annihilator of enemies, born of Kausalya for the increase of her happiness, he who with his brother and his wife have been exiled to the forest for a long period, that Rama who is full of glory, through the intrigues of a woman was condemned to dwell in the forest for fourteen years by his father. I hope you do not intend to do any harm to that irreproachable prince and his younger brother in order to enjoy the throne without hindrance.”

tvam maam evam gatam matvaa prasaadam kartum arhasi |
sha.nsa me bhagavan raamaH kva samprati mahii patiH || 2-90-18

18. bhaagavan = O; venerable One! matvaa = believing; maam = me; evam gatam = to have come (for the aforesaid purpose); tvam = you; arhasi= ought; kartum = to do; prasaadam = a favour; shamsa = tell; me = me; kva = where;raamaH = Rama; mahiipatiH = the lord of the world; (is to be found) samprati = now?

“O, venerable one! Believing me to have come for the aforesaid purpose, you ought to do a favour for me. Tell me where Rama the Lord of the world is to be found now?”

jaane ca etan manahstham te dR^iDhii karaNam astu iti |
apR^igcchham tvaam tava atyartham kiirtim samabhivardhayan || 2-90-21

21. jaane cha = I was aware; etat = this (of your purpose) te manasstham = in your mind; (so that); apr^ichchham = I asked; tvaam = you; iti = in this manner; astu = there must be; dR^iDhiikaraNam = confirmation; strenghen; samabhivardhayan = and to strengthen; kiirtim = your fame; atyartham= immeasurably.

” I was aware of your purpose in your mind. But, I desired to confirm it and it is on this account that I asked you, in order to strengthen you fame immeasurably.”

tataH tathaa ity evam udaara darshanaH |
pratiita ruupo bharato abraviid vacaH |
cakaara buddhim ca tadaa mahaa aashrame |
nishaa nivaasaaya nara adhipa aatmajaH || 2-90-24

24. bharataH = Bharata; udaara darshanaH = of a broad out look; pratiitaruupaH = and whose reality (as an admirer of Rama) had now come to be known; tataH = thereafter; abraviit = answered; ityevam = be these; vachaH = words; tathaa = “so it be”; tadaa = then; naraadhipaatmajaH = the prince; chakaara = made up; buddim = his mind; nishaanivaasaaya = to stay for the night; tadaashrame = in this hermitage.

Bharata of a broad outlook and whose reality (as an admirer of Rama) had now come to be known, answered thus: “So be it”. Then, the prince made up his mind to stay for that night in the hermitage.”

senaayaaH tu tava etasyaaH kartum igcchhaami bhojanam |
mama pritir yathaa ruupaa tvam arho manuja R^iShabha || 2-91-4

4. manujarSabha = O the excellent among men!ichchhami = I wish; kartum = to offer; bhojanam = food; tava = to your; etasyaaH = this;senaayaaH = army; arhaH = you ought to ; (fulfil); mama = my; priitiH = satisfaction; yathaaruupaatathaa = in every suitable way.

“O, Bharata the excellent among men! I wish to offer food to your army. You ought to fulfil my satisfaction in every suitable way.”

agni shaalaam pravishya atha piitvaa apaH parimR^ijya ca |
aatithyasya kriyaa hetor vishva karmaaNam aahvayat || 2-91-11

11. atha = thereafter; pravishya = entering; agnishaalaam = the fire-sanctuary (the place where the sacrificial fire is kept); piitvaa = sipping;aapaH = water; parimR^ijyacha = and wiping the lips; kriyaahatoH = and in order to fulfil his duties; aatithyasya = towards the guests; aahvayat = (he) invoked; vishva karmaaNam = visva Karma (the architect of gods)

Meanwhile, entering the fire-sanctuary (the place where the sacrificial fire is kept), sipping water and wiping the lips, Bharadwaja invoked Visvakarma (the architect of gods) in order to fulfil his duties towards the guests (as follows)

ghR^itaaciim atha vishvaaciim mishra keshiim alambusaam |
naagadantaaM ca hemaaM cha himaamadrikR^itasthalaam || 2-91-17

17. atha = And; (I invoke); ghR^itaachiim = the celstial nymphs called Ghritachi; vishvaachiim = Vishvachi; mishra kesiim = Mishra Kesi;alambusaam = Alambusa; naagadantaamcha = Nagadanta; hemaamcha = and Hema; himaam = and Hima; adrikR^ita sthadaam = who has an abode made in mountains.

“I invoke the celestial nymphs called ghritachi, Vishvachi, Mishra Kesi, Alambusa, Nagadanta and Hema as also Hima who has an abode made in mountains.”

aasanam puujayaam aasa raamaaya abhipraNamya ca |
vaala vyajanam aadaaya nyaShiidat saciva aasane || 2-91-39

39. puujamaayaasa = (they) paid reverence; aasanam = to the royal seat; abhipraNamya cha = bowing before it; raamaaya = as if Rama sat thereon; (and thereafter Bharata); aadaaya = taking hold of; vaala vyaajanam = the whisk; nyaSidat = sat down; schivaasane = on the seat meant for the chief minister.

They paid reverence to the royal seat, bowing before it, as if Rama sat thereon and thereafter Bharata, taking hold of the whisk, sat down on the seat meant for the chief minister.

kunjaraaH ca khara uShTraH ca go ashvaaH ca mR^iga pakShiNaH |
babhuuvuH subhR^itaaH tatra na anyo hy anyam akalpayat || 2-91-66

66. kuNjaraasahcha = Elephants; kharoSTraashcha = donkeys; camels; go.ashvaashcha = bullocks; horses; mR^iga pakSiNaH = animals and birds;tatra = there; babhuuvaH = were suitably; subhR^itaaH = fed well; anyaH = one; naakalpayat hi = did not afflict; anyam = the other.

Elephants, donkeys, camels, bullocks, horses, animals and birds there were suitably well-fed. Hence, one did not afflict the other.

bharata ardha tR^itiiyeShu yojaneShu ajane vane |
citra kuuTo giriH tatra ramya nirdara kaananaH || 2-92-10

10. bharata = O; Bharata!; tatra = there; ardhatR^itiiyeSu yojaneSu = at a distance of three and half Yojanas (ie about twenty eight miles); giriH= (is a) mountain; chitra kuuTaH = called Chitrakuta; ajane = which is an un-inhabited region; vane = in the forest; ramya nirjhara kaananaH = with its beautiful cascades and groves.

“O, Bharata! About twenty eight miles from here, there is a mountain called Chitrakuta, in the middle of a lonely forest with its charming Cascades and groves.”

vepamaanaa kR^ishaa diinaa saha devyaa sumantriyaa |
kausalyaa tatra jagraaha karaabhyaam caraNau muneH || 2-92-15

15. tatra = among them; vepamaanaa = the trembling; kausalya = Kaulasya; kR^ishaa = the emaciated; diinaa = and the miserable woman;sumitrayaadevyaasaha = along with the Queen Sumitra; jagraaha = clasped; charaNau = the feet; muneH = of the sage Bharadawaja; karaabhyaam = with their hands.

Kaikeyi with her unfulfilled desire and despised by the whole world, clasped the sage’s feet with bashfulness.

na doSheNa avagantavyaa kaikeyii bharata tvayaa |
raama pravraajanam hy etat sukha udarkam bhaviShyati || 2-92-29

29. bharata = O; Bharata!; kaikeyii = Kaikeyi; na avagantavyaa = is not intended to be understood; tvayaa = by you; doSeNa = by her lapse; etat= this; raama pravraajanam = exile of Rama; bhaviSyati hi = will indeed become; sukhodarkam = a cause for happiness.

“O, Bharata! Kaikeyi is not intended to be understood by you accusatively. The exile of Rama with indeed become ultimately a cause for happiness!”

ayam giriH citra kuuTaH tathaa mandaakinii nadii |
etat prakaashate duuraan niila megha nibham vanam || 2-93-8

8. ayam = this; giriH = mountain; chitrakuuTaH = is Chitrakuta; iyam nadii = this river; mandaakinii = is Mandakini; etat = this; vanam = forest;prakaashate = is appearing; niila meghanibham = like a blue cloud; duuraat = from a distance.

“This mountain is Chitrakuta. This river is Mandakini. This forest is appearing like a blue cloud from a distance.”

te samaalokya dhuuma agram uucur bharatam aagataaH |
na amanuShye bhavaty agnir vyaktam atra eva raaghavau || 2-93-22

22. samaalokya = seeing; dhuumaagram = that spiral of smoke; te = they; aagataaH = returned; bharatam = to Bharata; uuchuH = and said; na bhavati = there can be no; agniH = fire; amanuSye = in a deserted place; vyaktam = Assuredly; raaghavau = Rama and Lakshmana; atraiva = are there.

Seeing that spiral of smoke, they returned to bharata and said; “There can be no fire in a deserted place. Assuredly, Rama and Lakshmana are there.”

vaidehi ramase kaccic citra kuuTe mayaa saha |
pashyantii vividhaan bhaavaan mano vaak kaaya samyataan || 2-94-18

18. he vaidehi = O; Seetha!; ramase kachchit = are you happy; mayaa saha = with me; chitrakuuTe = on this Chitrakuta mountain; pashyantii = seeing; vividhaan = various; bhaavaan = objects; mano vaakkaaya sammataan = agreeable to your thought; word and temperament?

“O, Seetha! Are you happy with me on this Chitrakuta mountain, seeing various objects agreeable to your thought word and temperament?”

tvam paura janavad vyaalaan ayodhyaam iva parvatam |
manyasva vanite nityam sarayuuvad imaam nadiim || 2-95-15

15. vanite = My darling!; tvam = you; nityam = always; manyasva = think; vyaalaan = of the wild beasts; paura janavat = as inhabitants of the city; parvatam = the mountain of Chitrakuta; ayodhyaamiva = as the city of Ayodhya; imaam = and this; nadiim = river; sarayuuvat = as the Sarayu.

“My darling! Think of the wild beasts as inhabitants of the city of Ayodhya, this mountain of Chitrakuta as the city of Ayodhya and this river as the Sarayu from now on!”

hanta lakShmaNa pashya iha sumitraa suprajaaH tvayaa |
bhiima stanita gambhhiraH tumulaH shruuyate svanaH || 2-96-7

7. hanta = Alas!; lakSmaNa = O; Lakshmana; sumitraa = sumitra; suprajaaH = is blessed with a noble son; tvayaa = in you; iha = here; shruuyate= is heard; tumulaH = a tumultuous; svanaH = sound; bhiimastanitagambhiiraH = as terrific as that of a roaring cloud; pashya = see (what it is).

“Alas! O, Lakshmana! Sumitra is blessed with a noble son in you. Here is heard a tumultuous sound as terrific as that of a roaring cloud. See what it is.”

udan mukhaH prekShamaaNo dadarsha mahatiim camuum |
ratha ashva gaja sambaadhaam yattair yuktaam padaatibhiH || 2-96-12

12. prekSamaaNaH = looking; udaN^gumukhaH = towards norhern direction; dadarsha = (Lakshmana) saw; mahatiim = a huge; chamuum = army;rathaashva gaja sambaadhaam = full of chariots; steeds and elephants; yuktaam = accompanied by; yataiH = smart; padaatibhiH = foot-soldiers.

Looking in northern direction, Lakshmana saw a huge army, full of chariots, steeds and elephants accompanied by smart foot-soldiers.

api nau vasham aagagcchhet kovidaara dhvajo raNe |
api drakShyaami bharatam yat kR^ite vyasanam mahat || 2-96-21
tvayaa raaghava sampraaptam siitayaa ca mayaa tathaa |

21. raaghavaH = O; Rama!; kovidaaradhvajaH = will this flag with the insignia of a Kovidara tree; apyaagachchhet = come into our; vasham = subjugation?; apidrakSyaami = Can we see; bharatam = Bharata; yatkR^ite = because of whom; mahat vyasanam = a great misfortune; sampraaptam = is obtained; tvayaa = by you; siitayaa = by Seetha; tathaa = and; mayaa cha = by me.

“O, Rama! Will that flag with the insignia of a Kovidara tree come into our subjugation? Can we see Bharata, because of whom a great misfortune has occurred to you, to Seetha and to me?”

sharaaNaam dhanuShaH ca aham anR^iNo asmi mahaa vane |
sasainyam bharatam hatvaa bhaviShyaami na sa.nshayaH || 2-96-30

30. hatvaa = by killing; bharatam = Bharata; sa sainyam = together with his army; asmin = in this; mahaavane = great forest; bhaviSyaami = I shall; anR^iNaH = discharge my debt; sharaaNaam = to my arows; dhanuSashcha = and my bow.

“By killing Bharata together with his army in this great forest, I shall discharge my debt to my bow and arrows.”

———————————————————————————————————————————————————

ஸ்ரீ சீதா ராம ஜெயம்
ஸ்ரீ வால்மீகி பகவான் திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் ஒஎரிய பிராட்டியார் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: