Sri Valimiki Raamaayanam -Ayothyaa Kaandam -Sargams -113/114/115/116/117/118/119–

tataH shirasi kR^itvaa tu paaduke bharataH tadaa |
aaruroha ratham hR^iShTaH shatrughnena samanvitaH || 2-113-1

1. tataH = thereafter; bharataH = Bharata; shatrughnena samnvitaH = along with Shatrughna; tadaa = then; kR^ivaa = keeping; paaduke = the sandals; shirasi = on his head; hR^iSTaH = and having been pleased; aaruroha = ascended; ratham = his chariot.

Thereafter, keeping the sandals on his head, Bharata delightfully ascended his chariot along with Shatrughna.

sa tam aashramam aagamya bharadvaajasya buddhimaan |
avatiirya rathaat paadau vavande kula nandanaH || 2-113-6

6. tadaa = then; saH bharataH = that Bharata; buddhimaan = endowed with understanding; aagamya = reached; tam aashramam = that hermitage;bharadvaajasya = of Bharatadvaja; avatiirya = descended; rathaat = from his chariot; vavande = and bowed down in salutation; paadau = to the feet of Bharatadwaja.

Then, that Bharata endowed with understanding reached that hermitage of Bharadwaja, descended from his chariot and bowed down to the feet of Bharadwaja in saluation.

ete prayagcchha samhR^iShTaH paaduke hema bhuuShite |
ayodhyaayaam mahaa praajna yoga kShema kare tava || 2-113-12

12. mahaa praajJNa = O; the extremely segacious prince!; samhR^iSTaH = joyfully; prayachchha = bestow; ete = those; hemabhuuSite = gold-encrusted; tava paaduke = sandals of yours; (on us); yogakSama kare = which ensure peace and harmony; ayodhyaayaam = in Ayodhya.

“O, the extremely segacious prince! Bestow joyfully thse gold-encrusted sandals of yours on us and ensure peace and harmony in Ayodhya.”

taam ramya jala sampuurNaam samtiirya saha baandhavaH |
shR^inga vera puram ramyam pravivesha sasainikaH || 2-113-22
shR^inga vera puraad bhuuya ayodhyaam sa.ndadarsha ha |

22. saha baandhavaH = (Bharata) together with his relatives; sa sainikaH = and his army; samtiirya = crossed; taam = that River Ganga; ramya jalasmapuurNaam- full of charming waters; pravivesha = and entered; ramyam = the beautiful; shR^iNgibherapuram = town of Shringibhera;shR^iNgibherapuraat = from that Shringibhera; samdadarha = he saw; ayodhyaam = Ayodhya; bhuuyaH = again.

Bharata accompanied by his relative and his army crossed that River Ganga, full of charming waters and entered the beautiful town of Shringibhera. From Shringibhera, he saw Ayodhya again.

raahu shatroH priyaam patniim shriyaa prajvalita prabhaam |
graheNa abhyutthitena ekaam rohiNiim iva piiDitaam || 2-114-3

3. rohiNiimiva = like the planet Rohini; ekaam = the lonely one; priyaam = the beloved; patniim = consort; raahushatroH = of the moon-god (treated as the enemy by the demon Rahu); piiDitaam = tormented; grahena = by the planet Rahu*; abhyutthitena = in the ascendant; prajvalita prabhaam = though invested with an exceedingly bright splendour; shriyaa = by virtue of her glory.

Ayodhya looked like the planet Rohini, the beloved consort of the moon-god (treated as the enemy by the demon Rahu), tormented by planet Rahu* in the ascendant though ordinarily invested with an exceedingly bright splendour by virtue of her glory.

puShpa naddhaam vasanta ante matta bhramara shaaliniim |
druta daava agni vipluShTaam klaantaam vana lataam iva || 2-114-12

12. (Ayodhya appeared); vanalataamiva = like a flowering creeper; puSpa naddhaam = laden with blossom; vasantaante = in the spring-tide; matt bhramara naaditaam = reverberant with intoxicated bees; drutadaavaagni vipluSTaam = that is suddenly consumed by a forest fire; klaantaam = and withering.

Ayodhya appeared like a flowering creeper laden with blossom in the spring-tide, frequented by a swarm of intoxicated bees, that is suddenly consumed by a forest fire and withering.

nandi graamam gamiShyaami sarvaan aamantraye adya vaH |
tatra duhkham idam sarvam sahiShye raaghavam vinaa || 2-115-2

2. adya = now; gamiSyaami = I am going; nandigraamam = to Nandigrama village; aamantraye = I take leave; sarvaan = of all; vaH = of you; tatra= there; sahiSye = I shall endure; sarvam = all; idam = this; duHkham = woe; raaghavam vinaa = occasioned by Rama’s absence.”

“I am going to Nandigrama village. I take leave of all of you. There, I shall be able to endure all this woe, occasioned by Rama’s absence.”

gataH ca hi divam raajaa vanasthaH ca gurur mama |
raamam pratiikShe raajyaaya sa hi raajaa mahaa yashaaH || 2-115-3

3. raajaa = the king Dasaratha; gataH = went; divam = to heaven; mama guruH = my elder brother; vanasthaH = is in the forest; pratiikSye = I shall await; raamam = for Rama (to return); raajyaaya = tot he kindom; saH hi = since verily he alone; raajaa = is the lord; mahaayashaaH = the celebrated.

“The king Dasaratha went to heaven. My elder brother is in the forest. I shall await for Rama to return to the kingdom; since verily he alone is the celebrated Lord of Ayodhya.”

aaruhya tu ratham shiighram shatrughna bharataau ubhau |
yayatuH parama priitau vR^itau mantri purohitaiH || 2-115-9

9. ubhau = both; shatrughna bharatau = Shatrughana and Bharata; aaruhya cha = having mounted; ratham = the chariot; shiigram = quickly; param priitau = and exceedingly rejoiced; yayatuH = set out; vR^itau = accompanied by; mantri purohitaiH = ministers and family-priests.

Both Shatrughna and Bharata, having quickly mounted the chariot and exceedingly rejoiced, set out, accompanied by ministers and family-priests.

rathasthaH sa tu dharma aatmaa bharato bhraatR^i vatsalaH |
nandi graamam yayau tuurNam shirasy aadhaaya paaduke || 2-115-12

12. saH bharataH = that Bharata; bhraatR^ivatsalaH = affectionate of is brother; dharmaatmaa = and magnanimous; aadaaya = kept; paaduke = the sandals; shirasi = on his head; rathasthaH = while remaining in the chariot; tuurNam = and quickly; yayau = set out; nandigraamam = for Nandigrama.

The magnanimous Bharata, affectionate of his brother, bearing the sandals belong to Rama on his head, set out for Nandigrama.

etad raajyam mama bhraatraa dattam samnyaasavat svayam |
yoga kShema vahe ca ime paaduke hema bhuuShite || 2-115-14

14. etat raajyam = this kingdom; dattam = has been given; mama = to me; sannyaasavat = as a trust; bhraataa = by my brother; Rama; svayam = himself; ime paaduke cha = these sandals; hema bhuuSite = embellished with gold; yogakSamavahe = diffuse gain and security (to the people)

“My brother, Rama has given to me this kingdom as a trust. These sandals, embellished with gold diffuse gain and security to the people.”

chatram dhaarayata kShipramaaryapaadaavimau matau |
abhyaam raajye sthito dharmaH paadukaabhyaam gurormama || 2-115-16

16. dhaarayata = hold; chhatram = the state canopy; kSipram = speedily; imau = these; matau = have been accepted; aarya paadau = as symbols of the feet of my noble brother; aabhyaam paadukaabhyaam = by these wooden sandals; mama guroH = of my brother; dharmaH = piety; sthitaH = has been established; raajye = in the kingdom.

“Hold the state canopy speedily over these wooden sandals, which have been accep

kShipram samyojayitvaa tu raaghavasya punaH svayam |
charaNau tau tu raamasya drakShyaami sahapaadukau || 2-115-18

18. samyojayitvaa = having restored; (these wooden sandals); svayam = personally; raaghavasya = to Rama’s feet; kSipram = immediately; punaH= again; drakSyaami = I shall behold; tau = those; charaNau = feet; raamasya = of Rama; sahapaadukau = along with these sandals.

“Having restored these wooden sandals personally to Rama’s feet immediately after his return, I shall behold those feet of Rama along with these sandals.”

tato nikShiptabhaaro.aham raaghaveNa samaagataH |
nivedya gurave raajyam bhajiShye guruvR^ittitaam 2-115-19

19. tataH = thereafter; aham = I; nikSipta bhaaraH = on whom thus burden has been imposed; samaagataH = having been united; raaghaveNa = with Rama; nivedya = and having restored; raajyam = the kingdom; gurave = to my elder brother; bhajiSye = I shall assume; guruvR^ittitaam = the role of a servant of my elder brother.

“Restoring the kingdom to my elder brother, when re-united with him and thereby laying down the burden, I shall then assume the role of a servant of my elder brother.”

taaghavaaya cha samnyaasam dattveme varapaaduke |
raajyam chedamayodhyaam cha dhuutapaapobhavaami cha 2-115-20

20. dattvaa = giving away; ime vara paaduke = these excellent wooden sandals; samnyaasam = the symbols of trust; idam raajyam cha = this kingdom; ayodhyaamcha = as well as the city of Ayodhya; raaghavaaya = to Rama; bhavaamicha = I shall become; dhuuta paataH = washed of all my sins.

“By giving away these excellent wooden sandals, the symbols of trust, this kingdom, as well as the City of Ayodhya to Rama, I shall be washed of all my sins.”

raamaagamanamaakaaN^kShan bharato bhraatR^ivatsalaH |
bhraaturvachanakaarii cha pratijJNaapaaragastadaa || 2-115-24
paaduke tvabhiShichyaatha nandigraame.avasattathaa |

24. tadaa = then; bharataH = Bharata; bhraatR^iH vachanakaariicha = obedient to his elder brother; bhraatR^ivatsalaH = affectionate of his brothers; pratijJNa paaragaH = and faithful to his vow; tathaa = thus; avasat = resided; nandirgraame = in Nandigrama; abhiSichya = coronating;paaduke = the wooden sandals ( on the throne); aakaaNkSan = and wishing; raamaagamanam = the return of Rama.

Bharata, obedient to his elder brother, affectionate of his brothers and faithful to his vow, thus resided in Nandigrama, coronating the wooden sandals on the throne and wishing always for the return of Rama.

tatastu bharataH shriimaanabhiShichyaaryapaaduke || 2-115-26
tadadhiinastadaa raajyam kaarayaamaasa sarvadaa |

26. abhiSichya = coronating; aarya paaduke = the wooden sandals of his elder brother; shriimaan = the illustrious; bharataH = Bharata; tataH = thereafter; kaaryaamaasa = carried out; raajyam = the state administration; tadadhiinaH = being subservient to them; sarvadaa = always.

Coronating the wooden sandals of his elder brother, the illustrious Bharata thereafter carried out the state administration, always maintaining his subservience to them.

tadaa hi yatkaaryamupaiti ki.nchi |
dupaayanam chopahR^itam mahaarham |
sa paadukaabhyaam prathamam nivedya |
chakaara pashchaadbharato yathaavat || 2-115-27

27. yatkimchit = whatever small; kaaryam = affair; upaiti = came up; mahaarham = or a high-valued; upaayanam = gift; upahR^itam = was offered; saH bharataH = that Bharata; tadaa = then; prathamam = first; nivedya = has reported (it); paadukaabhyaam = to the wooden sandals;pashchaat = and thereafter; chakaara = acted yathaavat = accordingly.

Whatever a small affair of the state came up or whenever a high-valued gift was offered, Bharata used to report that matter to the wooden sandals and then only dealt with it in the proper way afterwards.

raavaNa avarajaH kashcit kharo naama iha raakShasaH |
utpaaTya taapasaan sarvaan jana sthaana niketanaan || 2-116-11
dhR^iShTaH ca jita kaashii ca nR^isha.nsaH puruSha adakaH |
avaliptaH ca paapaH ca tvaam ca taata na mR^iShyate || 2-116-12

11; 12. taataH = O; darling!; iha = here; raakSasaH = a demon; kharonaama = called Khara; raavaNaavarajaH = Ravana’s younger brother;utpaaTya = having uprooted; sarvaan = all; taapasaan = the ascetics; janasthaananiketa = who dwell in Janasthana; dhR^iSTashcha = and who is a boaster; jitakaashiicha = victorious in battle; nR^ishamsaH = cruel; puruSaadakaH = an eater of human flesh; avaliptashcha = haughty; paapashcha = and sinful; na mR^iSyate = is unable to endure; tvaam cha = you also.

“O, darling! Here, a demon called Khara, Ravana’s younger brother- who is a boaster, victorious in battle, cruel and eater of human flesh, haughty and sinful-having uprooted all the ascetics who dwell in Janasthana, is unable to endure you also.”

so atrer aashramam aasaadya tam vavande mahaa yashaaH |
tam ca api bhagavaan atriH putravat pratyapadyata || 2-117-5

5. aasaadya = reaching; aashramam = the hermitage; atreH = of Atri; a sage; saH raamaH = that Rama; mahaayashaaH = the highly celebrated;vavande = offered bhagavaan = the venerable; atriH api = Atri also; pratyapadyata = received; tam = his; putravat = as his own son.

On the way, after reaching the hermitage of a sage called Atri, the highly celebrated Rama offered salutation to that sage. The venerable sage, Atri too received him as his own son.

patniim ca tam anupraaptaam vR^iddhaam aamantrya satkR^itaam |
saantvayaam aasa dharmajnaH sarva bhuuta hite rataH || 2-117-7

7. dharmajJNaH = (Atri) who knew righteousness; ratiH = and who was interested; sarva bhuuta hite = in the welfare of all beings; aamantrya = called vR^iddhaam = patriimcha = his aged wife; (Anasuya) samanupraaptaam = who had just come there; satkR^itaam = she; who was revered by all;saantvayaamaasca = and addressed gently to her.

Atri, who knew righteousness and who was interested in the welfare of all beings, called his aged wife Anasuya who had just come there, she who was revered by all and addressed gently to her.

raaja putri shrutam tu etan muner asya samiiritam |
shreyo artham aatmanaH shiighram abhigagcchha tapasviniim || 2-117-15

15. raaja putri = O; princess!; shrutam = you have heard; idam samiiritam = these words; asya muneH = of this sage; aatmanaH = for your own;shreyaH artham = good; shiighram = quickly; abhigachchha = approach; tapasviniim = the saintly Anasuya.

“O, princess! You have heard what the sage has said. For your own good, approach the saintly Anasuya without delay.”

na ato vishiShTam pashyaami baandhavam vimR^ishanty aham |
sarvatra yogyam vaidehi tapaH kR^itam iva avyayam || 2-117-24

24. vaidehi = O; Seetha!; vimR^ishantii = On a reflection; na pashyaami = I perceive; na = none; vishiSTam = who is a better; baandhavam = friend; ataH = than a husband; yogyam = who protects his wife; sarvatra = in all circumstances; avyayam iva = like the imperishable fruit; kR^itam = accomplished; tapaH = of one’s austerities.

“O, Seetha! On a reflection, I perceive none who is a better friend than a husband, who protects his wife in all circumstances, like the imperishable fruit of one’s austerities.”

yady apy eSha bhaved bhartaa mama aarye vR^itta varjitaH |
advaidham upavartavyaH tathaa apy eSha mayaa bhavet || 2-118-3

3. aarye = O; venerable woman!; yadyapi = even if; eSaH = this; mama bhartaa = my husband; bhavet = be; vR^itta arjitaH = without fortune;eSaH = he; tathaapi = even the; advaidham = should unhesitatingly; upachartavyaH = be obeyed; mayaa = by me.

“O, venerable woman! Even if my husband be without fortune, he should unhesitatingly be obeyed by me.”

saavitrii pati shushruuShaam kR^itvaa svarge mahiiyate ||
tathaa vR^ittiH ca yaataa tvam pati shushruuShayaa divam || 2-118-10

10. saavitrii = Savitri*; mahiiyate = is highly honoured; svarge = in heaven; kR^itvaa = for having done; patishushruuSaam = service to her lord;tvam cha = you too; tathaa vR^ithiH = having such a conduct; yaataa = will proceed; divam = to heaven; pati shushruuSayaa = by obedience to your husband.

Savitri* is now highly honoured in heaven, for having served her lord faithfully heaven, You too, having followed this, will proceed to heaven, in showing obedience to your husband.”

niyamair vividhair aaptam tapo hi mahad asti me |
tat sa.nshritya balam siite chandaye tvaam shuci vrate || 2-118-14

14. siite = O; Seetha; shuchi smite = with a bright smile!; asti hi = there is indeed; mahat = a great; tapaH = merit; aaptam = acquired; me = by me; vividhaiH = in virtue of my various; niyamaiH = pious observances; samshritya = taking shelter; tat balam = of that power; chhandaye = I wish to confer a boon; tvaam = on you.

“O, Seetha with a bright smile! There is a great merit acquired by me in virtue of my various pious observances. Through that power, I wish to confer a boon on you.”

idam divyam varam maalyam vastram aabharaNaani ca |
anga raagam ca vaidehi mahaa arham anulepanam || 2-118-18
mayaa dattam idam siite tava gaatraaNi shobhayet |
anuruupam asamkliShTam nityam eva bhaviShyati || 2-118-19

18; 19. siite = O; Seetha; vaidehi = the daughter of Videha kingdom!; idam = here are; divyam = divine; varam = gifts; maalyam = a garland;vastram = apparel; aabharaNaanicha = jewels; aN^ga raagamcha = scented cosmetic; mahaarham = and a rare; anulepanamcha = cream; idam = these are all; dattam = given; mayaa = by me; shobhayet = to adorn; tava = your; gaatraaNi = limbs; nityameva = It wll be ever; anuruupam = worthy of you;bhaviSyati = and will remain; asamkliSTam = intact (even after constant use).

“O, Seetha, the daughter of Videha kingdom! Here are divine gifts: a garland, an apparel, jewels, a scented cosmetic and rare body-cream. These are all given by me to adorn your limbs. They will be ever worthy of your and will remain in tact (even after constant use).”

anga raageNa divyena lipta angii janaka aatmaje |
shobhayiShyaami bhartaaram yathaa shriir viShNum avyayam || 2-118-20

20. janakaatmaje = O; Seetha! liptaaN^gii = your body; anointed; divyena = with this celestial; aN^garaageNa = cosmetic; shobhayiSyasi bhartaaram = will cause yourhusabdn to look beautiful; yathaa = as; shriiH = Lakshmi (the goddess of fortune and beauty); (does); avyayam = the imperishable; viSNum = Vishnu (the lord of preservation).

“O, Seetha! Your body, anointed with these heavenly cosmetics, will cause your husband to look beautiful, as Lakshmi (the goddess of fortune and beauty) does the imperishable Vishnu (the Lord of Preservation).”

evam uktaa tu saa siitaa taam tato dharma caariNiim |
shruuyataam iti ca uktvaa vai kathayaam aasa taam kathaam || 2-118-26

26. saa siitaa = that Seetha; uktaa = having been spoken; evam = thus; tataH = then; uktvaa = said; iti shruuyataam = “Let this be heard”;kathayaamaasa = and narrated; taam kathaam = that tale; vai = truly; taam = to that; dharmachaariNiim = Anasuya = the virtuous woman.

Then, Seetha obediently answered, saying “Hear me” and began to truly narrate that tale of Svayamvara to the virtuous woman, Anasuya.”

anapatyena ca snehaad ankam aaropya ca svayam |
mama iyam tanayaa ity uktvaa sneho mayi nipaatitaH || 2-118-30

30. aaropya = placing me; svayam = himself; aNkam = in his lap; snchaat = with affection; anapatyena = that childless king; Janaka; uktvaa = spoke; iti = thus; iyam = She; mama tanayaa = is my daughter; snehaH = and his fondness; nipaatitaH = got a place.

“Placing me personally in his lap with affection, that childless king Janaka called one as his daughter, and was very fond of me since then.”

pati samyoga sulabham vayo dR^iShTvaa tu me pitaa |
cintaam abhyagamad diino vitta naashaad iva adhanaH || 2-118-34

34. dR^iSTvaa = seeing; rayaH = my age; pati samyoga sulabham = to be such when union with a husabnd can be easily had; me pitaa = my father; abhyagamat = fell a prey; chintaam = to anxiety; adhanaH iva = like an indegent man; diinaH = miserable; vittanaashaat = from the loss of all his possessions.

“Seeing my age to be such, when union with a husband can be easily had, my father fell a prey to anxiety like an indigent man, feeling miserable by the loss of all his possessions.”

taam dharShaNaam aduurasthaam sa.ndR^ishya aatmani paarthivaH |
cinntaa arNava gataH paaram na aasasaada aplavo yatha || 2-118-36

36. dR^iSTvaa = perceiving; taam dharSaNaam = that ill-treatment; aduurasthaam = to be not far-off; aatmani = for him; paarthivaH = the king Janaka; chintaarNava gataH = was plunged into an ocean of anxiety; naasasaada = and did not reach; paaram = its end; aplavoyathaa = any more than a man without a bark (would reach the end of a sea)

“Perceiving that ill-treatment threatening him at no distant date, the king Janaka was plunged into an ocean of anxiety and did not reach its end any more than a man without a bark would reach the end of a sea.”

ity uktaH tena vipreNa tad dhanuH samupaanayat || 2-118-47
nimeSha antara maatreNa tad aanamya sa viiryavaan |
jyaam samaaropya jhaTiti puurayaam aasa viiryavaan || 2-118-48

47; 48. iti = thus; uktaH = spoken; tena viprena = by that Brahmana; tatodhanuH upaanayat = (Janaka) caused that bow to be brought there;mahaabalaH = the mighty; viiryavaan = and the valiant Rama; aanamya = bent; tat = that bow; nimeSaantara meatreNa = merely within an instant;jhaTiti = and soon; samaaropya = stringed the bow; jyaam = with the bows-cord; puurayaamaasa = ad drew the bow to the full.

“Hearing the words of Vivamitra, Janaka caused the bow to be brought there. The mighty and the valiant Rama bent that bow merely within an instant and immediately stringed the bow with the bow-cord and drew the bow to the full.”

diiyamaanaam na tu tadaa pratijagraaha raaghavaH |
avijnaaya pituH chandam ayodhyaa adhipateH prabhoH || 2-118-51

51. tadaa = then; raaghavaH = Rama; na tu pratijagraaha = did not consent to accept; diiyamaanaam = me who was being offered to him;avijJNaaya = withut knowing; chhandam = the opinion; pituH = of his father; prabhoH = the Lord; ayodhyaadhipateH = and the king of Ayodhya.

“But Rama did not consent to accept my hand till the will of his father, the Lord and the king of Ayodhya had been made known to him.”

mama caiva anujaa saadhvii uurmilaa priya darshanaa |
bhaarya arthe lakShmaNasya api dattaa pitraa mama svayam || 2-118-53

53. dattaa = was given; mama pitraa = by my father; svayam = personally; mama = my; anujaa = younger sister; uurmilaa = Urmila; saadhvii = the virtuous lady; priyadarshanaa = of lovely looks; bhaaryaarthe = as a consort; lakSmaNasyaapi = to Lakshmana.

“My younger sister Urmila, the virtuous lady of lovely looks was given as a consort to Lakshmana by my father himself.”

gamyataam anujaanaami raamasya anucarii bhava |
kathayantyaa hi madhuram tvayaa aham paritoShitaa || 2-119-10

10. gamyataam = go now; anujaanaami = I give you leave; bhava = be; anucharii = a female companion; raamasya = to Rama; aham = I;paritoSitaa = have been charmed; tvayaa = by you; kathayantyaa = speaking; madhuram = sweetly.

“Go now. I give you leave. Be a female companion to Rama. Your sweet conversation has charmed me.”

rakShaa.nsi puruShaadaani naanaaruupaaNi raaghava! |
vasantyasmin mahaaraNye vyaaLaashchashcha rudhiraashanaaH || 2-119-19

19. raaghava = O; Rama!; naanaa ruupaaNi = various forms; puruSaadaani = of man-eating; rakSaamsi = demons; vyaalaashcha = and beasts;rudhiraashanaaH = drinking the blood; vasanti = are living; asmin mahaaraNye = in this great forest.

“O, Rama! Various forms of man-eating demons and beasts drinking the blood are living in this great forest.”

————————————————————————————————————————————————————————-

ஸ்ரீ சீதா ராம ஜெயம்
ஸ்ரீ வால்மீகி பகவான் திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் ஒஎரிய பிராட்டியார் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: