திருக் குறும் தாண்டகம் –4-கேட்க யான் உற்றது உண்டு –ஸ்ரீ பெரிய வாச்சான் பிள்ளை வியாக்யானம்

கேட்க யான் உற்றது உண்டு கேழலாய் யுலகம் கொண்ட
பூக்கெழு வண்ணனாரைப் போதரக் கனவில் கண்டு
வாக்கினால் கருமம் தன்னால் மனத்தினால் சிரத்தை தன்னால்
வேட்கை மீதூர வாங்கி விழுங்கினேற்கு இனியவாறே

———————————————————————————————————————————————————–

கேட்க யான் உற்றது உண்டு –
அடியேன் தேவரீரை ஓன்று கேட்கலுற்றேன்
அத்தை அருளிச் செய்ய வேண்டும் –
அது என் இயம்புதி -என்ன –

கேழலாய் யுலகம் கொண்ட பூக்கெழு வண்ணனாரை-
புஷ்பஹாச ஸூகுமாரமான வடிவை
மானமிலாப் பன்றி யாக்கி –
நிலம் கோட்டிடைக் கொண்டது –
இந்தக் கழஞ்சு மண்ணும் அழிந்தால்
பின்பு ஸ்ருஷ்டிக்கை அரிதாய்ச் செய்து அருளிற்றோ –
இத்தை எனக்கு அருளிச் செய்ய வேணும் –
பிரளயம் கொண்ட பூமி -தன்னை எடுக்க இறே
இவன் இதுக்கு உத்தரம் சொல்லுவது –

போதரக் கனவில் கண்டு –
மிகவும் நெஞ்சிலே கண்டு –
இந்த்ரியங்களால் வ்யவச்சேதம் இன்றிக்கே
அவயவதாநேன விசதமாக கண்டு –

கனவு -மானஸ அனுபவம்

வாக்கினால் கருமம் தன்னால் மனத்தினால் சிரத்தை தன்னால் வேட்கை மீதூர வாங்கி –
மநோ வாக் காயங்களாலும்
ஸ்ரத்தையாலும்
மிக்க அபிநிவேசத்தை உடையவனாய் –

விழுங்கினேற்கு இனியவாறே –
விழுங்கி னேனுக்கு இனிதாய் இருந்தது –
விழுங்குகை -அனுபவிக்கை –
எவ் விஷயங்களை அனுபவித்து ரசித்துப் போந்த
எனக்கு
எவ் விஷயம் ரசிக்கிறது –

விழுங்கினேற்கு இனியவாறே —
எனக்கு இனிதான வழி என் தான் –
எவ் வழியாலே முடிக்கப் போந்த விஷயம்
எவ் வழியாலே இனிதாயிற்று –
இது இனிதான வழியை அருளிச் செய்ய வேண்டும் –
இதுக்கு அவன் என்ன உத்தரம் சொல்லுவது –
பிரளயம் கொண்ட பூமியை எடுத்தது உடைமை மங்காமைக்கு அன்றோ –
அவ்வோபாதி மங்க ஒண்ணாது என்று
சம்சார பிரளயத்தில் நின்றும் இவரை எடுத்தான் இத்தனை இறே –

இனிய வாறு கேட்க –நான் உற்றது உண்டு -என்று அந்வயம்

——————————————————————————

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: