திரு மாலை-40–திரு மறு மார்வ நின்னை–பெரியவாச்சான் பிள்ளை அருளிய -வியாக்யானம் –

ஜன்மத்தால் வந்த தண்மை அன்றிக்கே
எத்தனையேனும் தண்ணிய வ்ர்த்தம் உடையாரும்
மேம்போருளில் -சொன்ன ஜ்ஞானத்திலே உண்டார் ஆகில்
அவர்களுக்கு அந்த கர்ம பலம் அனுபவிக்க வேண்டா –
என்கிறார் –

——————————————————————————————————————————————————————–

திரு மறு மார்வ நின்னைச் சிந்தையுள் திகழ வைத்து
மருவிய மனத்தராகில் மா நிலத்து உயிர் கள் எல்லாம்
வெருவறக் கொன்று சுட்டிட் டீட்டிய வினையரேனும்
அருவினைப் பயனது  உய்யார் அரங்க மா நகர் உளானே –

——————————————————————————————————————————————————————-

திரு மறு மார்வ –
திருவையும் மறுவையும்-மார்விலே உடையவனே –
ஸ்ரீ ய பதியான சர்வேஸ்வரனே
ஸ்ரீ வத்ஸ வஷா -என்கிற இது சர்வேஸ்வர சிஹ்னம் இ றே
பிராட்டி திரு மார்பில் எழுந்து அருளி இருக்கிற இருப்பை அனுசந்திக்கிறார் இ றே வாத்சல்யம் தோற்றுகைக்காக –
அலர்மேல் மங்கை உறை மார்பா -என்றும்
நின் வல மார்பினில் வாழ்கின்ற மங்கையும் பல்லாண்டு -என்றும் இ றே
இவர்கள் வார்த்தை இருப்பது
இது தான்
மேம் பொருளில் -மறைத்த லஷ்மீ சம்பந்தத்தை
அதில் நிஷ்டை உடையவர்களுடைய வைபவம் சொல்லுகிற இடத்தில் வெளி இடுகிறார் –
உபாய உபேயங்கள் இரண்டுக்கும் அவள் சம்பந்தமே வேண்டும் என்ற இடம் தோற்றுகைக்காக –

நின்னைச் சிந்தையுள் திகழ வைத்து –
ஸ்ரீ ய பதியான உன்னை உபாயாந்தரங்கள் கலசாமல்
நெஞ்சிலே விளங்கும்படியா அத்யவசித்து
சமிதை பாதி சாவித்திரி பாதி யாக இவன் தலையிலும் சிறிது சகாயம் உண்டாகில்
அவனுடைய உபாயபாவம் திகழாதே மழுங்கும் என்கை –

ரஷிப்பிக்கைக்கு பிராட்டியும்
ரஷிக்கைக்கு ஈஸ்வரனும்
இப்படி அறிந்து துணிகைக்கு தானும் –
அறிவிக்கைக்கு ஆச்சார்யனும் ஒழிய
வேறு ஓன்று வேண்டாது இருக்கை –
வைத்து
என்று இம் மிதுனத்தின் உடைய பவ்யத்தையைச் சொல்லிற்று ஆகவுமாம் –

மருவிய மனத்தராகில் –
இவ்வம்சம் உபாய அத்யாவச்யதைச் சொல்லுகிறது –
பிரயோஜனாந்தரன்களை விட்டு
ஸ்ரீ ய பதியே பிரயோஜனம் என்று அத்ய்யவசித்து இருப்பார்கள் ஆகில்
ஆகில்
என்ற இது –
பிராபக விஷயமாகவுமாம்
பிராப்ய விஷயமாகவுமாம்
இத் துணிவு சேதனன் ஒருவனுக்கு கிட்டுவது அன்று என்னும் இடம் தோற்றுகைக்காக-

மா நிலத்து உயிர் கள் எல்லாம் வெருவறக் கொன்று –
ஒரு ஜந்துவை ஹிம்சிக்கும் போது ஜகத்தடைய
நடுங்கும்படி வாய்த்து நலிவது –
இத்தால் இவனுக்கு ஹிம்சையினுடைய ருசி சொன்னபடி –

சுட்டிட்டு-
சாஸ்த்ராதிகளால் நலியும் அளவு அன்றிக்கே
பிராணனோடே தக்த்தமாக்கி –

ஈட்டிய வினையரேனும் –
ஆம் மகா பாதகங்களை புருஷார்த்தம் ருசி உடையார் அவ்வவோ புருஷார்த்தங்களை ஆதரிக்குமா போலே ஆய்த்து
இவன் இவற்றை ஏறிட்டுக் கொள்ளுவது –
ஜ்ஞானம் பிறந்தவனுக்கு இது சம்பவியாமையாலே
பூர்வ வ்ருத்தத்தைச் சொல்லுகிறது –

ஏலும் –
ஜன்மாந்தர சஹாஸ்ரேஷூ -என்றும்
பஹூனா ஜன்ம நாமந்தே -என்றும் –
அநேக ஜன்ம சம்சித்தா -என்றும்
சொல்கிறபடியே இவனால் இவனுக்கு முன்பு செய்யக் கூடாது –
கூடிற்றே யாகிலும் –

அருவினைப் பயனது உய்யார் –
தாங்கள் தேடி ஜீவிக்கப் பெறார்கள் –
கடலுக்கு தொடுத்த அம்பை மருகாந்தரத்திலே விட்டாப் போலே
அசல் பிளந்து ஏறிடும் அத்தனை
த்விஷிந்த பாப க்ர்த்யாம் -என்னக் கடவது இ றே
அங்கன் இன்றியே
கர்ணன் விட்ட சர்ப்ப சிரச் போலே கிரீடத்தோடு போக்கும் -என்னுதல்
அங்கன் இன்றியே
பகதத்தன் விட்ட சக்தியை மார்பில் ஏற்றாப் போலே
தான் அனுபவித்தல் பொறுத்தேன் -என்னுதல் செய்யும் இத்தனை –
அவன் -சர்வ பாபேப்யோ மோஷ இஷ்யாமி -ஏன்னா நிற்க
இவர்களுக்கு அனுபவிக்க விரகு உண்டோ –

அரங்க மா நகர் உளானே –
இவை எல்லாம் அவதார சமயங்களிலே அன்றோ என்ன
ஒண்ணாத படி அவதாரத்தில் பிற்பாடர்க்கு ஆக வன்றோ
கோயிலிலே வந்து கண் வளர்ந்து அருளுவது –
இது தான் ஈஸ்வரன் ஆசைப் பட்டு போம் இத்தனை ஒழிய
இவ்வதிகாரிகளுக்கு சம்பவியாது
ப்ராமாதிகமான புண்யத்தையும் பாதகம் என்று இருக்கிறவர்கள் பாபத்தில் இழியவோ
மார்வில் இருந்து ந கச்சின் ந அபராத்யதி -என்னுமவள் தானே குறை சொன்னாலும்
என் அடியார் அது செய்யார் -செய்தாரேல் நன்று செய்தார் -என்னும் அவனும் என்னா
பாபங்களில் இழிவார்களா
வாய்க்கரையர் நினைக்கவும் நிலன் அன்று என்க

—————————————————————————————————————————————————————

பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம் .
தொண்டர் அடிப்பொடி ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம் .
பெரிய பெருமாள் பெரியப்ராடியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: