திரு மாலை-17–விரும்பி நின்று ஏத்த மாட்டேன் –பெரியவாச்சான் பிள்ளை அருளிய -வியாக்யானம் –

கீழ் ஆதரம் பெருகின படி சொல்லிற்று
இதில் அகவாயில் ஆதரம் விளைந்து
புறவே கட்டு அழியாமல் இருக்கை அன்றிக்கே
சஷூராதி கரணங்களும் தன்னைக் கண்டு சேதன சமாதியாலே களிக்கும் படி பண்ணினான் –
என்கிறார் –

————————————————————————————————————————————————————————

விரும்பி நின்று ஏத்த மாட்டேன் விதியிலேன் மதி யொன்று இல்லை
இரும்பு போல் வலிய நெஞ்சம் இறை இறை உருகும் வண்ணம்
சுரும்பமர் சோலை சூழ்ந்த வரங்க மா கோயில் கொண்ட
கரும்பினைக் கண்டு கொண்டேன் கண்ணினை களிக்குமாறே –

———————————————————————————————————————————————————————–

விரும்பி நின்று ஏத்த மாட்டேன்-
மனோ வாக் காயங்கள் உடைய பூர்வ வருத்தத்தை அருளிச் செய்கிறார் .
விஷயம் விலஷணம் ஆனால் -அத்ய ஆதரத்தோடு வியவசிதனாய் நின்று
ஸ்தோத்ரம் பண்ண வேணும் இ றே-
அது செய்ய மாட்டிற்று இலேன் –
சோஹம் ஸ்துதௌ நச சாமர்த்யவான் -என்னுமா போலே
பகவத் விஷயத்தை பேச வென்றால்
வாக் இந்த்ரியதுக்கு சக்தி இல்லை
வ்யதிரிக்த விஷயங்களை பேச வென்றால் ஆதரம் உண்டாய் சக்தியும் உண்டாய் இருக்கும் –

வாக் வியாபாரம் புறம்பே யானாலும் -காயிக வியாபாரங்களில்
நம் பக்கல் பண்ணிற்றது ஏதும் உண்டோ என்ன –
விதியிலேன்-
விதிர்வித் -என்கிறபடியே காயிக வியாபாரத்தைச் சொல்லுகிறது –
உன்னை உத்தேசித்து உன் பக்கல் அனுகூலமாக இதுக்கு முன்பு கையால் ஒன்றும் செய்திலேன் –
சாஜிஹ்வா யாஹரிம் ஸ் தௌ தி -என்கிறவதுவும்
யௌதத் பூஜா கரௌ கரௌ -என்கிறவதுவும் –

புறம்பே தப்பிற்றாகிலும் -நெஞ்சாலே தான் நினைத்தாரோ -வென்ன –
மதி யொன்று இல்லை –
உன் வாசி அறியாது ஒழிந்தால்
நீ ஒருவன் உண்டு என்ற அறிவும் கூட இல்லை –
உன்னை ஒழிந்த சகல பதார்த்தங்களின் உடைய ஸ்வரூப ஸ்வபாவங்களை
உள்ளபடி அறிய ஷமனாய் இருப்பன் –
உன் அளவில் வந்தால் உன் சத்பாவத்திலும் ஞானம் இல்லை –
அசத் ப்ரஹ்மேதி வேத சேத் அசந்நேவ ச பவதி -என்னக் கடவது இ றே–வித்யா ந்யாசில் புனை புணம்-

இப்படி மநோ வாக் காயங்களாலே
அன்யதாவாகக் கார்யம் கொண்டீர் ஆகில்
பிரதானமான மனசை மேலே திருத்திக் கொள்ளுகிறோம் என்ன –

இரும்பு போல் வலிய நெஞ்சம்-
தேவரீருக்கு திருத்திக் கொள்ளுகைக்கு யோக்யதை இல்லை –
இரும்பாகில் அக்நியாலே நிமிர்த்துக் கொள்ளலாம்
இது ஒருபடியாலும் திருத்த ஒண்ணாது -என்கை

இதுக்கு முன்பு -பூர்வ அவஸ்தையில் தாம் நின்ற நிலையை அருளிச் செய்தாராய்
இதுக்கு மேலே -அத்தலையில் பிரபாபம் சொல்கிறார் –
இறை இறை உருகும் வண்ணம் –
இவ்வன்மையோடே முடிந்து போகாதபடி இப்போது என் மனசை சிதிலமாம்படி பண்ணினான் –
கடின ஸ்தலத்திலே வர்ஷித்தால் காடிண்யம் அடங்க நெகிழ்ச்சிக்கு உறுப்பாமாம் போலே
விஷயாந்த்தரத்தாலே மனஸ் ஸூ அதி கடினமானாலும்
சிதிலமாம் படி வயிர உருக்காய் இ றே பகவத் பிரபாவம் இருப்பது –

சுரும்பமர் சோலை சூழ்ந்த வரங்க மா கோயில் கொண்ட
உருக்கின விஷயம் தான் இருக்கிறபடி –
வாண்ண்டுகள் பொருந்தி விட மாட்டாத சோலை –
பரிமளம் படித்தாப் போலே தன்னிலே பிறந்தது என்னும்படி யாய்த்து
வண்டுகள் படிந்து கிடக்கும்படி –
மாறி மாறி வி றே அது கால் வாங்குவது –
மது மாறுவது செவ்வி மாரில் இ றே
ஆக நித்ய வசந்தமான சோலை -என்கை –
சோலையின் போக்யதை புரளி என்னும்பை யாய்த்து ஊரில் போக்யதை இருப்பது –
பரமபத்தோபாதி ஸ்லாக்கியமான கோயிலாக கொண்டான்-

கரும்பினைக் –
கரும்பு -என்றது கை தொட்டால் பிசகு நாறாதே இருக்கும் போக்யமான வஸ்துவை –
பிரப்தமுமாய்
சுலபமுமாய்
இருக்கச் செய்தேயும்
போக்யதை யாய்த்து மிக்கு இருப்பது –
கன்னல் -என்னாது ஒழிந்தது -பாக விசேஷத்தால் ஆக்கனாய் வந்த சாரஸ்யம் அல்ல –
சத்தா பிரயுக்தமான சாரஸ்யம் என்கைக்காக –
ரசோவைச-என்னக் கடவது இ றே –

கண்டு கொண்டு
நிதி எடுத்துக் கொண்டு -என்னுமா போலே
கண்ணாலே பருகும் கரும்பாய்த்து இது –
லோச நாப்யாம் பிபந்நிவ-

என் கண்ணினை களிக்குமாறே –
நரஹாவகமான விஷயங்களைக் கண்டு களித்துப் போந்த
என் கண்கள் கிடீர்
இவ் விஷயத்தைக் கண்டு களிக்கின்றன

இணை –
களிப்புக்கு ஒன்றுக்கு ஓன்று ஒப்பாம் இத்தனை போக்கி வேறு
உபமானம் இல்லை-
முக்தர் சதா தர்சனம் பண்ணிக் களிக்கும் களிப்பும்
இக் கண்ணாலே இப்படி களிக்கிற இதுக்கு சத்ர்சம் அன்று –
கரணாதிபனான என்னை ஒழிய -தானே களியா நின்றன –
இந்த்ரியங்கள் ஞான பிரசரத்வாரம் என்கிற அந்நிலை குலைந்து
சேதன சமாதியாலே தானே களியா நின்றன –
ராமம் மே அநுகதா தர்ஷ்டி –
கர்த்தாவை ஒழியவே கரணங்களுக்கே
அந்வய வ்யதிரேகங்களிலே சோக ஹர்ஷங்கள் உண்டாம்படி இ றே விஷய ஸ்வபாவம் இருப்பது –

——————————————————————————————————————————————————————

பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம் .
தொண்டர் அடிப்பொடி ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம் .
பெரிய பெருமாள் பெரியப்ராடியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: