திரு மாலை-18—இனித் திரைத் திவலை மோத -பெரியவாச்சான் பிள்ளை அருளிய -வியாக்யானம் –

கண்களினுடைய களிப்புக்கு போக்கு வீடான
ஆனந்தாஸ்ருக்கள் பிரவஹிக்கையாலே
குட்யாதி வ்யவதானம் போலே
அநுபாவ்ய விஷயத்தை மறையாது நின்றது -என்று வெறுக்கிறார் –

——————————————————————————————————————————————————————

இனித் திரைத்  திவலை மோத வெறியும் தண் பரவை மீதே
தனிக்கிடந்து அரசு செய்யும் தாமரைக் கண்ணன் எம்மான்
கனி இருந்தனைய செவ்வாய்க் கண்ணனைக் கண்ட கண்கள்
பனியரும் புதிருமாலோ வேன்செய்கேன் பாவியேனே

—————————————————————————————————————————————————————-

இனித் திரைத் திவலை மோத –
ஒண் சங்கதை வாள் ஆழியான் -என்ற இடம் போலே இவ்விடமும்
ஒரு கடைக் குறைத்தலாய் இருக்கிறது யாய்த்து –
இனிதாக திரைகளில் உண்டான திவலையானது ஸ்பர்சிக்க –
மலை போலே சில பெரும் திரைகள் வந்து முறிந்து சிறு திவலையாய்
துடை குத்தி உறக்குவாரைப் போலே
திரு மேனியைப் ஸ்பர்சியா நிற்கும் –
அவை அங்குத்தைக்கு அனுகூலமாக ஸ்பர்சியா நிற்கச் செய்தேயும்
இதுவும் பொறாத திரு மேனியின் சௌகுமார்யத்தை அனுசந்திக்கையாலே
மோத -என்கிறார் யாய்த்து இவர் –
அரக்கர் கோனைச் செற்ற சேவகனார் -என்று
ஆஸ்ரயண வேளையிலே சக்தியை அருளிச் செய்தார் –
இப்போது போக வேலை யாகையாலே சௌகுமார்யத்தை அனுசந்திக்கிறார் இ றே –

எறியும் தண் பரவை மீதே –
திரைக் கிளர்த்தியை உடைத்தாய்
ஸ்ரமஹரமாய் இருந்துள்ள
சமுத்ரத்தில் சாய்ந்து அருளுமா போலே
கண் வளர்ந்து அருளுகிறவன் -என்னுதல் –
அன்றிக்கே –
பரப்பாலும் ஜல சம்ருத்தியாலும்
இது தன்னையே சமுத்ரமாக சொல்லிற்று ஆகவுமாம்
தனிக்கிடந்து-
நினைவு அறிந்து பரிமாறுவார் ஒரு நாடாக உடையவன் கிடீர்
இங்கே வந்து தனியே கண் வளர்ந்து அருளுகிறான் –
இப்படி கண் வளர்ந்து அருளா நிற்க
ஒரு கார்யம் அற்று அந்ய பரராய் திரியா நின்றார்கள் இ றே சுகமே சம்சாரிகள் –
தனியேன் வாழ் முதலே -என்பான் ஒரு தனியேனைக் கிட்டுமோ என்னும் நசையிலே இ றே
தனியே வந்து கண் வளர்ந்து அருளுகிறது –

அதற்கு உடலாகச் செய்யும் கார்யம் தான் எது என்னில்
அரசு செய்யும்-
அரசு செய்கை யாவது -வன்னியம் அறுக்கை
வன்னியம் -ஆகிறது -அஹம் -என்று இருக்கை –
அத்தை அறுக்கை -யாகிறது -நம -என்னப் பண்ணிக் கொள்ளுகை
நம இத்ய வவாதின -என்கிறபடியே
நித்யசூரிகள் உடைய யாத்ரையே இங்கு உள்ளார்க்கும் யாத்ரையாம் படி பண்ணிக் கொள்ளுகை –

இவ்வன்னியம் அறுக்கைக்கு பரிகரம் எது என்னில்
தாமரைக் கண்ணன்-
கையிலே பிரம்மாஸ்திரம் இருக்க வெல்ல ஒண்ணாத இடம் இல்லை இ றே –
அங்கு உள்ளாரை வென்ற பரிகரத்தைக் கொண்டாய்த்து இங்கு உள்ளாரையும் வென்றது
தாமரைக் கண்ணனை விண்ணோர் பரவும் தலை மகனை -என்னக் கடவது இ றே –
அவர்களுக்கு போக உபகரணமான இத்தைக் கொண்டு கிடீர்
இவர்களுடைய விரோதியைப் போக்குவது –

இப் ப்ரஹ்மாஸ்த்ரத்துக்கு அகப்பாட்டார் யார் என்னில் –
எம்மான் –
நான் தோற்று என்னை எழுதிக் கொடுத்தேன் –
சம்சாரிகளுக்கும் இவ்வருகான என்னைத் தோற்பித்த
கண்களுக்கு
இனி வெல்ல ஒண்ணாத நிலம் உண்டோ –
கனி இருந்தனைய செவ்வாய்க்
அக் கண்ணாலே நிர்மமர் ஆனார்க்கு அனுபாவ்யமானவிஷயம் இருக்கிறபடி –
கண்ட போதே நுகரலாம் கனி போலே யாய்த்து திரு அதரத்தில் போக்யதை இருப்பது –
இருந்து -என்றது
அச் செவ்வி என்றும் ஒக்க ஏக ரூபமாய் இருக்கிறபடி –
சதைக ரூபரூபாய -என்னக் கடவது இ றே

கண்ணனைக்-
பெரிய பெருமாளைத் திருவடி தொழுதால்
அவதாரத்துக்கு பிற்பாடர்க்கு உதவுவதற்காக கிருஷ்ணனாய் வந்து
கண் வளர்ந்து அருளுகிறான் -என்று ஸ்மரிக்கலாம் படி யாய்த்து இருப்பது –
யசோதைப் பிராட்டி பிள்ளை மனம் கன்றாமல் தீம்பிலே கை வளரும் படி
வளர்ந்த மொசு மொசுப்பு எல்லாம் தோற்றி இருக்கும் பெரிய
பெருமாளைக் கண்டால் -என்றும்
வசிஷ்டாதி களாலே ஸூசிஷிதராய் வார்ந்து வடிந்த விநயம் எல்லாம்
தோற்றும்படியான சக்கரவர்த்தி திருமகனை ஸ்மரிக்கலாம் படி இருக்கும்
நம்பெருமாளைக் கண்டால் -என்றும் பட்டர் அருளிச் செய்வர் –
கண்ட கண்கள் –
அநாதி காலம் இழந்த இழவு தீர காணப் பெற்ற கண்கள் –
பனியரும் புதிருமாலோ-
கண்டு அனுபவிக்கப் பெற்ற ப்ரீதியாலே
ஆனந்தஸ்ரு ப்ரவஹியா நின்றது –
அனுபவ ஜனித ஹர்ஷம் அடியாக வந்தது ஆகையாலே அதி சீதளமாய்
வறுத்த பயிறு முளைக்கும் படி இருக்கும் என்கை –
விரஹம் அடியாக வந்ததாகில் இ றே உஷ்ணமாய் இருப்பது –
ஆஹ்லாத சீத நேத்ராம்பு -என்னக் கடவது இ றே –

என்செய்கேன் பாவியேனே-
கண்ண நீர் அருவிகள் போலே மறைக்கையாலே -என் செய்கேன் -என்கிறார்
பெறுவர்தற்கு அரிய விஷயத்தை கண்டு அனுபவிக்க பெற்று இருக்க
இதற்கு இடைச் சுவர் உண்டாவதே –
என் செய்கேன் பாவியேன் -என்கிறார் –
ஆலோ -என்றது விஷய அதிசய ஸூ சகம்
அத்தலையில் வை லஷண்யத்தை அளவு படுத்த ஒண்ணாது
அனுபவ ஜனித ஹர்ஷத்தை அளவு படுத்தப் போகிறது இல்லை -என் செய்கேன் பாவியேன் -என்கிறார் –
கண்ணா நீர் ஊற்று மாறாத படி வெள்ளமாய் செல்லுகையாலே இத்தை மாற்றி ஒருக்கால் கண்டதாய் விடப் போகிறது இல்லை –
இவ்விஷயத்தை அநாதி காலம் பாபத்தாலே அனுபவிக்கப் பெற்றிலேன் –
இன்று கண்ண நீர் மறைக்க அனுபவிக்கப் பெற்றிலேன்
என் கார்யம் வெள்ளக்கேடும் வறட்டு கேடுமாய் யாய்த்து -என்கிறார் –
அங்கன் இன்றிக்கே
இப்போது இழவு உண்டாய் -பாவியேன் -என்கிறார் அல்லர்
பாட்டிக்கேட்டு ஈடுபட்டு பாவியேன் என்பாரைப் போலே
பாவியேன் என்கிறார் என்றும் சொல்வார்கள்

——————————————————————————————————————————————————————-

பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம் .
தொண்டர் அடிப்பொடி ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம் .
பெரிய பெருமாள் பெரியப்ராடியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: