திரு மாலை-15-மெய்யர்க்கே மெய்யன் ஆகும் -பெரியவாச்சான் பிள்ளை அருளிய -வியாக்யானம் –

முதல் மூன்று பாட்டாலே -ஸுவ லாபத்தைப் பேசி –
அனந்தரம் –
பதினொரு பாட்டாலே -பரோபதேசம் பண்ணி –
அது தன்னை சம்சாரிகள் ச்வீகரியாமையால்
அவர்கள் பக்கல் நின்றும் கால் வாங்கினாராய் நின்றார் -கீழ் –
இவர்களிலே
அந்ய தமனாய் இருந்துள்ள என்னை -பரோபதேசம் பண்ண வல்லனாம்படி
ஸ்வ விஷயத்திலே -சம்சய நிவ்ருத்தி முதலாக –
பரம பக்தி பர்யந்தமாக பிறப்பிப்பதே -என்று
பெரிய பெருமாள் தமக்கு நிர்ஹெதுகமாகப் பண்ணின
மகா உபகாரத்தை –
மேல் பத்துப் பாட்டாலே -அருளிச் செய்கிறார் –
இது இ றே க்ருதஞ்ஞர் உடைய ஸ்வ பாவம் இருக்கிற படி –
என்னைத் தீ மனம் கெடுத்தாய் உனக்கு என் செய்கேன் -என்னா நிற்பார்கள் இ றே –
இப்பாட்டில் –
அத்வேஷம் பிறந்த அளவில் தன படிகளை எல்லாம் காட்டிக் கொடுக்கும் என்றும்
தானும் ஒருவன் உளன் என்று அறிந்த அளவில் சம்சய நிவ்ருத்தியைப் பண்ணி வைக்கும் என்றும்
இவ்வர்த்தத்தை எனக்கு அத்வேஷம் பிறந்த அளவிலே
காட்டித் தர அனுபவிக்கப் பெற்றேன் -என்கிறார் –

—————————————————————————————————————————————————–

மெய்யர்க்கே மெய்யன் ஆகும் விதியிலா வென்னைப் போலே
பொய்யர்க்கே பொய்யனாகும் புட்கொடி உடைய கோமான்
உய்யப்போம் உணர்வினார்கட்கு ஒருவன் என்று உணர்ந்த பின்னர்
ஐயப்பாடு அறுத்துத் தோன்றும் அழகனூர் அரங்கம் அன்றே

—————————————————————————————————————————————————-

மெய்யர்க்கே மெய்யன் ஆகும் –
இங்கு மெய் -என்று சொல்கிறது பொய் தவிர்ந்த மாத்ரமான அத்வேஷத்தை யாய்த்து –
இவன் பக்கல் உள்ளது அத்வேஷம் ஆனாலும்
அவன் இவன் பக்கல் இருக்கும் படி என் -என்னில் –
மெய்யன் ஆகும் –
மெய்யான பரிமாற்றம் உடையார் திறத்தில் இருக்கக் கடவ படிகளை
கொண்டு இவன் பக்கலிலே இருக்கும் –
அதாகிறது
தன் படிகளை அடங்க இவனுக்கு காட்டிக் கொடுக்கும் –
இரண்டு இடத்திலும் சப்தம் ஒத்து இருக்க
இது அர்த்தம் ஆகிற படி எங்கனே என்னில் –
குண பிரகரணம் ஆகையாலும்
சமஸ்த கல்யாண குணாத்மகனுக்கு இது ஒரு ஏற்றமாக
சொல்ல ஒண்ணாமை யாலும்
இம் மாத்ரமே பற்றாசாக ரஷிக்கைக்கு அடியான
ஸ்வா பாவிக சம்பந்தம் உண்டாகையாலும் –
அவாப்த சமஸ்த காமன் ஆகையாலே இதற்கு மேல் வேண்டாதபடி நிரபேஷனாய் இருக்கையாலும் –
இது தான் சம்சாரிகள் சிலருக்கு சம்பாவிதம் ஆகையாலும்
ஈஸ்வரனுக்கு குற்றம் அல்லாமையாலும்
சப்தத்தை நெருக்கியே அர்த்தம் சொல்லுகிறோம் –
இங்கனம் கண் அழிவற்ற மெய்யனே பரிமாறுவார்
நித்ய சூரிகளே யாகையாலும்
அந்த மெய் சம்சாரிகள் பக்கல் சம்பாவியாமை யாலும்
இனித் தான் சம்சாரிகள் பக்கல் உள்ளது ஒன்றாலே பேறாக வேண்டி இருக்கையாலும்
மித்ர பாவேன சம்ப்ராப்தம் -என்கிற தர்மிக்ராஹக ப்ரமாணத்தோடு செருகையாலும்
இதுவே அர்த்தமாக வேணும் –
இந்த அத்வேஷத்தை -சாதனம் ஆக்க ஒண்ணாது இ றே -சேதனன் ஆகையாலே –
இந்த ருசி ஸ்வரூப அந்தர்பூதம் ஆகையாலும்
அனுபவ வேளையில் உள்ளது ஒன்றாகையாலும்
சாதனம் ஆக மாட்டாது

பொய்யர்க்கே பொய்யனாகும்-
மெய் என்று பேரிடலவதொரு பொய்
இவ்வாஸ்ரய்த்தில் இனி உண்டாக மாட்டாது என்று தோற்றினால்
பின்னை கண்ண நீரோடு யாய்த்து கால் வாங்குவது
சர்ப்ப தஷ்டனை நெற்றியைக் கொத்திப் பார்த்தால் பசை இல்லை யாகில் மிர்த்யன் என்று மீளுமா போலே
இவன் பக்கல் ஜீவன ஹேது இல்லை என்று
ஈடுபாட்டோடு யாய்த்து மீளுவது
மெய்யர்க்கே -என்ற அவதாரணத்தாலே -அத்வேஷ மாத்ரத்தையே சொல்லுகிறது –
பொய்யர்க்கே -என்கிற அவதாரணம் -மெய்க்கு பிரசங்கம் இல்லாத பொய்யரைச் சொல்லுகிறது
மெய் என்று சொல்கிறது சத்தியத்தை
சத்யம் என்கிறது பகவத் விஷயம் பற்றின அறிவை

பொய் -என்று சொல்கிறது -பகவத் வ்யதிரிக்தமான பதார்த்தங்களை விஷயீ கரித்த ஜ்ஞானத்தை
மெய்யர்க்கே மெய்யனாய் பொய்யர்க்கு பொய்யனாய்-போந்தமை எங்கே கண்டோம் என்னில்
என்னைப் போலே-

நான் நெடுநாள் தன பக்கல் வைமுக்யம் பண்ணிப் போந்த இடத்தில்
என்னைக் கிட்ட மாட்டாதே நின்றான்
எனக்கு அத்வேஷம் பிறந்த அளவிலே

மேல் விழுந்து விஷயீ கரித்தான்-
இவை இரண்டும் என் பக்கலிலே கண்டேன் –
விதியிலா வென்னை –
அவனுடைய சீலம் இதுவாய் இருக்க -விஷயாந்தரபிரவணனாய்
பகவத் விஷய விமூகனாய்ப் போந்த பாக்ய ஹீனன் என்று
முன்பு இழந்த இழவுக்கு வெறுக்கிறார் –
பழுதே பல பகலும் போயின -என்று
பெற்ற பேற்றில் காட்டில் இழந்த இழவே மேல் படி இ றே
இவ்விஷயத்தில் கை வந்தார் படி இருப்பது
நிந்திதஸ் ஸ்வ ஸேல்லோகே ச்வாத்மாப்யேனம் விகர்ஹதே -என்னக் கடவது இ றே –

இப்படி மெய் என்று பேரிடலாவது பொய்யைக் கொண்டு
விஷயீ கரிக்கிறவன் தான் ஆள் இல்லாதவான் ஒருவனோ வென்னில் –
புட் கொடி யுடைய கோமான் –
மெய்யான பரிமாற்றத்தை உடையார் அநேகர் உடைய படிகளை
ஒருவன் செய்ய வல்லனாம்படி சமைந்தார் அநேகரை உடையான்
ஒருவன் ஆய்த்து
கொடி -என்றது -தாச விதான வாஹனம் -உப லஷணம்
நிவாச சய்யா -என்னக் கடவது இ றே

கோமான் –
அயர்வறும் அமரர்கள் அதிபதி ஆகையாலே -மேணானிப்பை
உடையவனாய் இருக்குமவன் –
சம்பன்னராய் இருக்குமவர்களே யாகிலும் -தன லோபத்தாலே
ஒரு காசு விழுந்த இடத்தே போய்த் தேடா நிற்பார்கள் ஆய்த்து –
தம் தாம் வஸ்துவை விட மாட்டாமையாலே

உய்யப்போம் உணர்வினார்கட்கு –
கீழ் பொய்யிலே வ்யவஸ்திராய் நின்ற நிலையில் நின்றும்
கால் வாங்கி நாம் உஜ்ஜீவிக்கும் பிரகாரம்
ஏதோ வென்று வெளிச் சிறப்பை உடையவர்களுக்கு –
ஈது ஒழிய முடியப்போம் உணர்வு உண்டு போலே காணும் –
புத்தி நாசாத் ப்ரணச்யதி -என்னக் கடவது இ றே –
உய்யப் போம் உணர்வு ஆகிறது –
யாதார்சிகமாக விளைந்ததொரு ஸூ க்ர்தம் அடியாக
நாமார்
நாம் நின்ற நிலை ஏது
மேல் நமக்குப் போக்கடி ஏது -என்றும் பிறக்கும் உணர்வு –

ஒருவன் என்று உணர்ந்த பின்னை –
ஈஸ்வரனும் ஒருவன் உளன் என்ற அறிவு பிறந்த பின்பு –
கேவல தேகமே யன்று உள்ளது –
தேகாதி ரிக்தமாய் இருப்பதொரு ஆத்மா வுண்டு –
அவனுக்கு ஸ்வாமியாய் இருப்பான் ஒரு ஈஸ்வரனும் உண்டு -என்னும் அறிவுடையார்க்கு
பஞ்ச விம்சகன் ஆத்மா -என்றால் இசைவார் உண்டு
ஷட் விம்சகன் ஈஸ்வரன் என்றால் இசைவார் இல்லை இ றே –

ஐயப் பாடு அறுத்துத் தோன்றும் –
ஈஸ்வர சத்பாவத்தை இசையாத நாள் இ றே இவனுக்கு சம்சயம் உள்ளது
தானே பிராப்யன் என்னும் இடத்திலும்
தானே விரோதியைப் போக்கும் என்னும் இடத்திலும்
உண்டான சம்சயங்களை தானே அறுத்து கொண்டு வந்து தோற்றும் –

இவனுக்கு சம்சய நிவ்ருத்தி பண்ணுவது எத்தாலே -என்னில் –
அழகன் –
சிஷ்யச் தேஹம் சாதிமாம் த்வம் பிரபன்னம் -என்று
அர்ஜுனனுக்கு உபதேசத்தாலே சம்சயம் அறுத்தான் இத்தனை –
அவ்வளவு அல்லாதார்க்கு அழகாலே சம்சயத்தை அறுத்து கொண்டு வந்து –

தோன்றும் –
பிரகாசிக்கும்
திருமேனி யடிகளுக்கு -என்றும் –
கண்டவாற்றால் உலகே தனது என்று நின்றான் -என்றும் –
சொல்லுகிறபடியே கண்ட போதே சர்வாதிக வஸ்து என்று
நிர்ணயிக்கலாம் படி இ றே திரு வடிவு தான் இருப்பது –

ஊர் அரங்கம் அன்றே –
இவ் வழகு ஓர் தேச விசேஷத்திலே போனால் அன்றோ லபிக்கல் ஆவது என்ன
அது வேண்டா –
சம்சாரத்துக்கு உள்ளே கோயிலிலே அனுபவிக்க அமையும் -என்கிறார் –
பரமபதம் கலவிருக்கையாக இருக்க
நத்தம் கோயில் என்னும்படி யாய்த்து
கோயிலில் நித்ய சந்நிதி இருப்பது –

——————————————————————————————————————————————————-

பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம் .
தொண்டர் அடிப்பொடி ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம் .
பெரிய பெருமாள் பெரியப்ராடியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: