திரு மாலை-11-ஒரு வில்லால் ஓங்கு முந்நீர் அடைத்து -பெரியவாச்சான் பிள்ளை அருளிய -வியாக்யானம் –

இப்படி சௌலப்ய காஷ்டையை சொல்லா நிற்கச் செய்தேயும்
அவிக்ர்தராய் இருக்கிற சம்சாரிகளைக் குறித்து
நான் ஆஸ்ரய ணீ யனாகச் சொன்ன சக்கரவர்த்தி திருமகன்
பிறபாடர்க்கு உதவுகைக்காக கண் வளர்ந்து அருளா நிற்க
பாஹ்ய ஹானியாலே -திரு நாமத்தைச் சொல்லி
பிழைக்க மாட்டாதே காலத்தை வ்யர்த்தமே போக்குகிறி கோளே
என்று இன்னாதாகிறார்-

——————————————————————————————————————————————-

ஒரு வில்லால் ஓங்கு முந்நீர் அடைத்து உலகங்கள் உய்யச்
செருவிலே யரக்கர் கோனைச் செற்ற நம் சேவகனார்
மருவிய பெரிய கோயில் மதிள் திருவரங்கம் என்னா
கருவிலே திரு விலாதீர் காலத்தைக் கழிக்கின்றீரே

——————————————————————————————————————————————–

ஒரு வில்லால் –
கைக்கு எட்டிற்று ஒரு வில்லாலே யாய்த்து கடலை அடைத்தது
அதுக்கடி என் என்னில் –
சமுத்ரத்தை அர்த்தித்து வழி வேண்டிக் கிடந்த இடத்தில்
வந்து முகம் காட்டிற்று இல்லை –
சாபமாநய சௌமித்ரே -என்கிறபடியே
கொண்டு வா தக்கானை என்று கையிலே வில்லை வாங்கி
அவ்வில்லு எதிரிகள் பக்கல் தண்ணளி பண்ணினாலும்
பண்ணாத ஆசி விஷோபமான அம்புகளை விட்டார் –

ஓங்கு முந்நீர் –
கடலின் உடைய ஸ்வாபாவிக வேஷத்தை சொல்லுகிறது அன்று –
கையும் வில்லுமாக கண்ட வீர உறைப்பைக் கண்டு
கீழ் மண் கொண்டு மேல் மண் எறிந்து
கொந்தளித்த படியைச் சொல்கிறது –
இது தான் ஆர்த்திக்கு இரங்கும் அது அன்றே
அம்புக்கு இரங்கும் அது இ றே-
உபாத்யாயன் கையிலே கசைகண்டு சிறு பிரஜைகள் காலிலே விழுமா போலே
திருவடிகளில் அளவும் வந்து வெள்ளம் கோத்தது ஆய்த்து –
சமுத்ரச்ய தத க்ருத்தோராமோ ரக்தாந்த லோசன -எண்ணக் கடவது இ றே –

அடைத்து –
நாலிரண்டு அம்பு விட்டவாறே முகம் காட்டி முதுகு எடுத்து கொடுத்தவாறே
அதன் மேலே யாய்த்து ஆணை காட்டிற்று –
ஆகையால் கல்லால் அன்று அடைத்தது -வில்லால் என்கை-
இங்கன் அன்றாகில் விட்ட விட்ட மலைகள் எல்லாம் ஆழ்ந்து போய் அடைத்ததாய் தலைக் கட்டாது –

உலகங்கள் உய்யச் –
பாதாளம் பூமி அந்தரிஷ ஸ்வர்க்கம் –இவ் உலகங்கள் உய்ய –
ராவணன் உடைய பாஹூ பலத்தாலே இவ் உலகங்கள்
எல்லாம் அழிந்து இ றே கிடந்தது –
நயஷ்டவ்யம் நதாதவ்யம் நபோக்தவ்யம் கதஞ்சன -என்று
யஞ்ஞாதிகளையும் விலக்கியும்
அம்பாளே இந்த்ராதிகளை ஜெயித்தும்
பஹூ முகமாக நலிந்தான் –
இவனை அழித்த பின்பு யாய்த்து லோகங்கள் ஜீவித்தது –
அன்றிக்கே –
சே துந்த்ர்ஷ்ட்வா சமுத்ரச்ய -என்கிறபடியே
அசுத்தரானவர்களும் அத்தை தர்சித்து சுத்தராம்படி அடைத்து
என்று கீழே யோஜிக்க்கவுமாம் –

செருவிலே –
மாயாம்ர்கத்தைக் காட்டி ராஜ புத்ரர்களை அகற்றி
திறந்து கிடந்த வாசலிலே நாய் புகுருமா போலே
தனி இருப்பிலே வந்து பிரித்த கோழைப் பையலைப் போலே
அன்றியே
பத்தும் பத்தாக யுத்தத்திலே –

யரக்கர் கோனைச் –
நான் ராஜச ராஜன் என்று தன பரிகரத்தைப் பார்த்து அபிமானித்து இருந்த வனை
தானே அதிக்கிரமம் பண்ணும் அளவு அன்றியே
துர் வர்க்கத்துக்கு அடைய ஒதுங்க நிழலாய் இருந்தவனை –

செற்ற –
அவன் கண் முகப்பே பரிகர பூதரை அழித்து
பிரஜைகளை அழித்து
தன் தலை தரையிலே புரள கண்ணாலே காண்பார் இல்லையாம் படி இருக்க
தானே காணும்படி ஒரோ தலையாக அறுத்து இ றே அழியச் செய்தது –
கச்சா நுஜா நாமி –

நம் சேவகனார் –
ஈச்வரத்தாலே -சேவகனார் -என்கிறார் அல்லர் -சேவக வாசி யாலே –
அதாகிறது -கை இலக்கைக்கு சேவிக்கும் அவன் -என்கை –
அதாகிறது ஓர் அஞ்சலிக்கும் தான் உள்ளதனையும்

இவனை சேவிக்கும் -என்கை –
தாய்த்தலை யற்று யற்று வீழத் தொடுத்த தலைவன் இ றே
அநந்ய கதியான நம் விரோதி வர்க்கத்தை
பிறாட்டியோடே சம்ச்லேஷ விரோதியைப் போக்கினால் போலே
போக்கும் ஆண் பிள்ளை -என்னுதல் –
எல்லார்க்கும் தஞ்சமான பிராட்டிக்கு உதவுகையாலே நமக்கு உதவினான் என்று
எல்லார்க்கும் சொல்லலாம் படி இருக்கையாலே -நம் சேவகனார் -என்னுதல் –
நஞ்சீயர் இப்பாட்டைக் கேட்டவன்று தம்மிலே அனுசந்திதுப் போகா நிற்க
ஒரு சேவகனும் ஸ்திரீயும் விவாதம் பண்ணின அளவிலே
அவனுக்கு இவள் சொன்ன வார்த்தையை கேட்டு
வித்தரான வார்த்தையை அனுசந்திக்கிறது
அதாகிறது
பிணங்கின அளவிலே உன்னால் என் செய்யலாம்
ஏழைக்கும் பேதைக்கும் அன்றோ -சாமந்தனார் -ராஜா -பத்திரம் காட்டிற்று என்றால் –

பட்டரை ஆஸ்ரயித்த சோழ சிகாமணி பல்லவ ராயர்க்கு
ராம லஷ்மண குப்தாஸா – என்கிற ஸ்லோகத்தை அருளிச் செய்து
கடல்கரையில் வெளியை நினைத்து இருக்கும் என்றத்தை அனுசந்திப்பது
அத்தைக் கூடக் கேட்ட நஞ்சீயரும்-பிள்ளை விழுப்பரையரும்-
நம்பி ஸ்ரீ கோவர்த்தன தாசருமாக இதுக்குச் சேர்ந்து இருந்தது என்று
இலை துணை மற்று என்நெஞ்சே – என்கிற பாட்டை அனுசந்தித்தார்கள்
ஆக
அநந்ய கைதிகளான நமக்குத் தஞ்சம் சக்கரவர்த்தி திருமகன் -என்கை

சேவகனார் மருவிய பெரிய கோயில் –
ராவண வதம் பண்ணி வினையற்ற பின்பும்
அவதாரத்தில் பிற்பாடர்க்கு உதவுகைக்காக வாய்த்து கோயிலிலே வந்து கண் வளர்ந்து அருளுகிறது –
ரேபாந்தமாகச் சொல்லிற்று பூஜ்ய வாசி யன்று
சேவகத்தில் உறைப்பைச் சொல்லிற்று

மருவிய –
திரு உள்ளம் பொருந்தி நித்ய வாசம் பண்ணுகிற தேசம்
பர வியூகங்களில் காட்டில் கோயிலில் பொருத்தம் சொல்லுகிறது

பெரிய கோயில்
கோயிலில் பரப்பை நினைக்கிறது அன்று
ராஜா இன்ன இடத்தில் இருந்து நினைப்பிட்டான் என்றால்
பின்னை அவன் தன்னாலும் மாற்ற
நினைப்பிட ஒண்ணாத தேச கௌரவத்தைப் பற்றி சொல்கிறது
அதாகிறது
சம்சாரிகள் கார்யம் வீடு அறுக்கை இ றே
தேசோயம் சர்வ காமதுக் -என்றும்
விஷ்ணோர் ஆயதனம் யயௌ-என்றும் -சொல்லக் கடவது இ றே –
மதிள் திருவரங்கம்-
கண் வளர்ந்து அருளுகிறவருடைய சௌகுமார்யத்தைக் கண்டு
அஞ்ச வேண்டாதபடி மதிளை உடைத்தாய் இருக்கை –
இவ் வஸ்துவின் சீர்மை அறிந்து இருக்கும் திரு மங்கை ஆழ்வார் போல்வார் இட்ட மதிள் இ றே

என்னா-
உடம்பு நோவ வேண்டா
ஒரு உக்தி மாத்ரமே அமையும்
அவருடைய குண செஷ்டிதங்களைப் பற்றின திரு நாமம் வேண்டா
தேச ஸ்பர்சியான திரு நாமமே அமையும் –
கருவிலே திரு விலாதீர்-
ஸூ கரமாய் இருக்க நீங்கள் அநாதரிக்கிறது-
கர்ப்பத்திலும் பகவத் கடாஷம் இல்லாமை இ றே –
ஜாயமானம் ஹி புருஷம் யம்பச்யேன் மது சூதன -என்கிறபடியே-

கர்ப்ப வாச சமயத்திலே தய நீயதையைக் கண்டு குளிர நோக்குவது ஒரு நோக்கு உண்டு –
அது இவனது பகவத் பிராவண்யம் ஆகிற சம்பத்துக்கு அடி –
அதுவும் பெறாதவர்கள் ஆகாதே -நீங்கள் -என்கிறார்
கருவரங்கத்துத் கிடந்தாய் கை தொழுதேன் கண்டேன் -என்றும்
கரு கோட்டியுள் கிடந்தது கை தொழுதேன் -என்றும் சொல்லக் கடவது இ றே-

காலத்தைக் கழிக்கின்றீரே –
விசித்ரா தேக சம்பத்தி ரீச்வராய நிவேதிதம் -என்று
பகவத் சமாஸ்ரயணாதிக்கு கண்ட காலத்தை வ்யர்த்தமே போக்குகிறிகோளே –
கால க்ரித பரிணாமம் இல்லாத தேசத்தில் நின்றும் இங்கே வந்து கிடக்க
நீங்கள் காலத்தை வ்யவர்த்தமே போக்குவதே –
நித்ய சூரிகள் நித்ய அனுபவம் பண்ணா நிற்க
அத்தை விட்டு உங்கள் அவசரம் பார்த்து கிடக்க
நீங்கள் காலத்தை வ்யர்த்தமே போக்குவதே
நித்ய சூரிகள் அனுபவம் உங்களுக்கும் வேண்டும் என்று
அது சாத்மிக்கைக்காக
இங்கே சிரமம் செய்கைக்கு வந்து கிடக்க
நீங்கள் அந்ய பரராய் திரிகிறிகோளே -என்கிறார் —

——————————————————————————————————————————————————-

பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம் .
தொண்டர் அடிப்பொடி ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம் .
பெரிய பெருமாள் பெரியப்ராடியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: