திருமழிசை ஆழ்வார் அருளிய நான்முகன் திருவந்தாதி -13-24–பெரிய வாச்சான் பிள்ளை அருளிச் செய்த வியாக்யானம் –

 

வீடாக்கும் பெற்றி யறியாது மெய் வருத்திக்
கூடாக்கி நின்று உண்டு கொண்டு உழல்வீர் -வீடாக்கும்
மெய்ப்பொருள் தான் வேத முதல் பொருள் தான் விண்ண
வர்க்கும் நற்பொருள் தான் நாராயணன்-13-

வீடாக்கும் பெற்றி யறியாது–
மோஷத்தைப் தருவிக்கும் பிரகாரம் அறியாது
மெய் வருத்திக் கூடாக்கி நின்று உண்டு கொண்டு உழல்வீர்-
சிரகாலம் உண்ணாதே நின்று–பின்பு ஜீவித்து-இப்படி அனுஷ்டிப்போம் என்று நெஞ்சிலே-கொண்டு உழல்வீர் –
கொன்று உழல்வீர் -என்னில்
உங்களை ஹிம்சித்து உழல்வீர் என்றுமாம் –
-வீடாக்கும் மெய்ப்பொருள் தான் –
மோஷத்தை உண்டாக்கும் அவயவஹீத சாதனம் –
வேத முதல் பொருள் தான்-
மோஷ ப்ரதன் என்று வேதத்திலே பிரதிபாதிக்கப் படுமவன் –
விண்ணவர்க்கும் நற்பொருள் தான் –
நித்ய சூரிகளுக்கு பிராப்யன் ஆனவன் –
நாராயணன் –
சர்வேஸ்வரன் –

————————————————————————–

நாராயணன் என்னை யாளி நரகத்துச்
சேராமல் காக்கும் திருமால் -தன் பேரான
பேசப் பெறாத பிணச் சமையர் பேசக் கேட்டு
ஆசைப்பட்டு ஆழ்வார் பலர்-14-

நாராயணன் என்னை யாளி-
அகில ஜகத் ஸ்வாமிந அஸ்மின் ஸ்வாமிந
நரகத்துச் சேராமல் காக்கும் திருமால்தன் பேரான பேசப் பெறாத
பிணச் சமையர் பேசக் கேட்டு  ஆசைப்பட்டு ஆழ்வார் பலர் –
பிராட்டிக்கு பிரியமாக ஆஸ்ரிதரை சம்சாரத்தில்-ப்ரவேசியாமல் காக்குமவன்-
இப்படி சர்வ ரக்ஷகனானவனுடைய  திரு நாமங்களைப் பேசப்
பெறாதே -ஜீவியா நிற்கச் செய்தே -ம்ருதப் ப்ராயராய் இருக்கும் பாஹ்ய குத்ருஷ்டிகள்
வேறே ஓர் அர்த்தம் உண்டு என்று சூழக் கேட்டு-அனர்த்தப் படுவார் சிலர் உண்டு என்றும்-
பரம ப்ராப்யர் நாராயணன் என்றும்-உபபாதிக்கிறார்

————————————————————————–

பல தேவர் ஏத்தப் படி கடந்தான் பாதம்
மலர் ஏற இட்டு இறைஞ்சி வாழ்த்த -வலர் ஆகில்
மார்க்கண்டன் கண்ட வகையே வரும் கண்டீர்
நீர்க்கண்டன் கண்ட நிலை-15-

————————————————————————–

நிலை மன்னும் என் நெஞ்சம் அந் நான்று தேவர்
தலை மன்னர் தாமே மற்றாக -பல மன்னர்
போர் மாள வெம் கதிரோன் மாய பொழில் மறைய
தேர் ஆழியாள் மறைத்தாரால்-16-
பாண்டவ சத்ருக்கள் தனக்கு சத்ருக்களாகவும்-பல மன்னர் முடியும்படி யாகவும்
பீஷோ தேதி சூர்யா -என்று தன் ஆஞ்ஞையாலே
ஒரு முகூர்த்தம் தப்பாமல் உதிப்பது அஸ்தமிப்பது-ஆகிற ஆதித்யன் மறையவும் –
எதிரிகளுக்கு இவ்விடத்தல் அஸ்தமித்தது இல்லை என்று
குறை சொல்லப் போகாதபடி பூமி அடைய மறையவும் -ஆதித்யனை பிரகாசமான திரு ஆழியாலே மறைத்தார்-ஆனவராலே என்நெஞ்சம் ஸ்திதித்தது
நித்ய சூரிகளுக்கு அவ்வருகாய்-சத்ய காமஸ் சத்ய சங்கல்ப என்று ஒதப்படுகிற தாமே
தமக்குத் தகாதபடியான பொய்யாய்ச் செய்கையாலே-என்நெஞ்சு ஸ்திதித்தது-
ஈஸ்வரன் அசத்திய பிரதிஞ்ஞனாய்-ரஷிப்பான் ஆனபின்பு
நம்முடைய  சத்ய தபஸ் சமாதிகளைக் கொண்டு என் என்கை
நயாசோ நாம பகவதி – -இச் ஸ்லோகத்தில் நினைத்த உரம் இப்பாட்டால் சொல்லுகிறது-

———————————————————

ஞானாதிகனான ருத்ரனும் தன்னை-ஆஸ்ரயித்தவர்களுக்கு இவ்வர்த்தத்தை இறே சொல்லிற்று-என்கிறார்

ஆல நிழல் கீழ் அற நெறியை நால்வர்க்கு
மேலை யுகத்து உரைத்தான் மெய்த்தவத்தோன் -ஞாலம்
அளந்தானை ஆழிக் கிடந்தானை ஆல் மேல்
வளர்ந்தானைத தான் வணங்குமாறு -17-
ஆல நிழல் கீழ் அற நெறியை நால்வர்க்கு மேலை யுகத்து உரைத்தான் மெய்த்தவத்தோன்-பகவத் பஜனத்தில் அனுஷ்டிதமான
அனுஷ்டானத்தை உடைய ருத்ரன்-ஆல நிழலிலே அகஸ்த்யாதிகளுக்கு
தர்ம மார்க்கத்தைப் பண்டு சொன்னான் –
சொன்ன படி எங்கனே என்னில் –
-ஞாலம் அளந்தானை ஆழிக் கிடந்தானை ஆல் மேல் வளர்ந்தானைத தான் வணங்குமாறு –
அவதாரத்துக்கு அடியாக திருப் பாற் கடலிலே வந்து-கண் வளர்ந்து
சிறியார் பெரியார் என்ற வாசி வையாதே
எல்லார் தலைகளிலும் ஒக்கத் திருவடிகளை வரையாதே-வைத்து வரையாதே எல்லாரையும் தன் வயிற்றிலே வைத்து-
பவனாய்  இருப்பதொரு ஆலிலையிலே கண் வளர்ந்து ரஷிக்குமவனை-தான் வணங்கும் பிரகாரத்தைச் சொன்னான்-

—————————————————————

குறி கொண்டு பகவானையே பஜிக்கும் அதிலும்-ததீயரைப் புருஷகாரமாகக் கொண்டு
பற்றுகை சீரீயது என்கிறார்

மாறாய தானவனை வள்ளுகிரால் மார்பிரண்டு
கூறாகக் கீறிய கோளரியை -வேறாக
ஏத்தி இருப்பாரை வெல்லுமே மற்று அவரைச்
சாத்தி இருப்பார் தவம்–18-
மாறாய தானவனை வள்ளுகிரால் மார்பிரண்டு கூறாகக் கீறிய கோளரியை –
ஈஸ்வரன் என்று பாராதே-தனக்கு எதிரியான ஹிரண்யனை-கூரிய உகிராலே மார்விரண்டு பிளவாகக் கீண்ட-நரசிம்ஹத்தை
வேறாக ஏத்தி இருப்பாரை –
வேறாக ஏத்தி இருப்பார் ஆகிறார் –
அந்தியம் போதில் அரி உருவாகி அரியை அழித்தவனைப்
பல்லாண்டு -என்று-ரஷகனுக்கு தீங்கு வருகிறது என்று திருப் பல்லாண்டு
பாடும் பெரியாழ்வார் போல்வார்
வெல்லுமே மற்று அவரைச் சாத்தி இருப்பார் தவம் –
சாத்தி இருப்பார் ஆகிறார் –
வல்ல பரிசு வரிவிப்பரேல் -என்று-பெரியாழ்வார் பக்கலிலே நயச்த்த பரராய்
இருக்கும் ஆண்டாள் போல்வார்
தவம் -ஸூ க்ருதம்-

——————————————————————

பிரதானவர்களுக்கும் அறிவு கெடும் இடத்தில்-ரஷிக்கும் நீயே எனக்கு
எல்லா வித அபிமத சித்தியும் செய்வாய் -என்கிறார்

தவம் செய்து நான்முகனால் பெற்ற வரத்தை
அவம் செய்த வாழியான் அன்றே -உவந்து எம்மை
காப்பாய் நீ காப்பதனை யாவாய் நீ வைகுந்த
மீப்பாயும் எவ் உயிர்க்கும் நீயே-19-
தவம் செய்து நான்முகனால் பெற்ற வரத்தை அவம் செய்த வாழியான் அன்றே –
தபசைப் பண்ணி ப்ரஹ்மாவின் பக்கலிலே ஹிரண்யாதிகள்-பெற்ற வரத்தை அழித்து
வரம் கொடுத்தவர்களுக்கும் குடி இருப்புக் கொடுத்த நீயே
உவந்து எம்மை காப்பாய் நீ காப்பதனை யாவாய் நீ வைகுந்தமீப்பாயும் எவ் உயிர்க்கும் நீ
உன் பேறாக ரஷிப்பாய் நீ-ரஷணம் தான் நீ-புனராவ்ர்த்தி இல்லாத மோஷத்தை
எவ் உயிர்க்கும் ஈப்பாய் நீ-

————————————————————————–

நீயே யுலகெல்லாம் நின்னருளே நிற்பனவும்
நீயே தவத் தேவ தேவனும் -நீயே
எரி சுடரும் மால்வரையும் எண் திசையும் அண்டத்து
இரு சுடரும் ஆய இவை –20-

நீயே யுலகெல்லாம்
உன்னை ஒழிய ஜகத்துக்கு-ப்ருதுக் ஸ்திதியும் ப்ருதுக் உபலம்பமும் இல்லை
நின்னருளே நிற்பனவும் –
உன் பிரசாதம் அடியாக-பெரும் பேறு நிலை நிற்பது –
நீயே தவத் தேவ தேவனும் –
சாதனா அனுஷ்டானம் பண்ணி-அதிகாரம் பெற்றவர்களுக்கும்
உன்னை ஒழிய ஸ்திதி இல்லை –
-நீயே எரி சுடரும் மால்வரையும் எண் திசையும் அண்டத்து இரு சுடரும் ஆய இவை –
பிரித்து சொல்லுகிறது என்-
அக்நியும்
குல பர்வதங்களும்
எட்டுத் திக்கும்
அண்டாந்தர வர்த்திகளான சந்திர ஆதித்யர் களுமான-இப் பதார்த்தங்களும் எல்லாம் உன் ஆதீனம்-

———————————————————

இப்படி பூரணன் ஆனவனுக்கு ஆஸ்ரித அர்த்தமாக-வரும் சீற்றத்தைச் சொல்லுகிறது -நரசிம்ஹத்தை தத் காலத்தில்-அனுபவித்தாற் போலே பேசுகிறார் –

இவையா பிலவாய் திறந்து எரி கான்ற
இவையா வெரிவட்டக் கண்கள் -இவையா
வெரி பொங்கிக் காட்டும் இமையோர் பெருமான்
அரி பொங்கிக் காட்டும் அழகு–21-
இவையா பிலவாய் திறந்து எரி கான்ற
அவாக்ய அநாதர -என்று தத்வம் இருக்கிற படி –
பிலம் போலே இருக்கிற வாயைத் திறந்து-அக்நியை உமிழா நின்ற இவை –
அக்னியை உமிழா நின்று-பிலம் போலே இருக்கிற வாய் இவை –
இவையா வெரிவட்டக் கண்கள் –
உயிர்க்கு எல்லாம் தாயாய் அளிக்கின்ற தண் தாமரைக் கண்ணன் -என்கிற கண்கள் –
கொள்ளி வட்டம் போலே இருக்கிற கண்கள்
-இவையா வெரி பொங்கிக் காட்டும் இமையோர் பெருமான்-
அக்நி போலே உஜ்வலமான திருமேனியை உடையனாய்-நித்ய சூரிகளுக்கு நிர்வாஹன் ஆனவன்
அன்றிக்கே
அக்நி கொடுக்கும் ஹவிசை உடைய இந்த்ராதிகளுக்கு நிர்வாஹகன் –
அரி பொங்கிக் காட்டும் அழகு –
நித்ய சூரிகள் பரிய இருக்குமவன்-ஆஸ்ரித அர்த்தமாக நரசிம்ஹமாய்ச்
சீறிக் காட்டின அழகு-

———————————————————–

ஸ்ரீ  நரசிம்ஹ வ்ருத்தம் ப்ரஸ்துதமானது-பின்னாட்டுகிறது –

அழகியான் தானே அரி உருவன் தானே
பழகியான் தாளே பணிமின் -குழவியாய்த்
தான் ஏழுலக்குக்கும் தன்மைக்கும் தன்மையனே
மீனாய் உயிர் அளிக்கும் வித்து-22-
அழகியான் தானே அரி உருவன் தானே
ஆபத் சகனானவனே அழகியான் –
பழகியான் தாளே பணிமின் –
த்யஜிக்கிற சரீரத்திலும்-வர்த்திக்கிற சரீரத்திலும்-புதுயிகோளாய் இருந்துள்ள நீங்கள் -உங்கள் கையில் உங்களைக் காட்டிக் கொடாதே-கால த்ரயத்திலும் சரீரங்களில் பிரவேசிகைக்கு நிதானத்தையும்-அதுக்கு பரிகாரத்தையும் அறியுமவனை
ஆஸ்ரயிக்க பாருங்கோள்-
பிரகிருதி வாசி அறிந்து பழையனாய் பரிகரிக்கும் வைத்தியனை
வ்யாதிக்ரஸ்தர் பற்றுமா போலே
குழவியாய்த் தான் ஏழுலக்குக்கும் தன்மைக்கும் தன்மையனே
கார்ய ஆகாரமான ஜகத்துக்கும்-தன்மாத்ரையான ஜகத்துக்கும்
தானே ஏழுலக்குக்கும் தன்மைக்கும் தன்மையனே
எல்லா சேதன அசேதனங்களுக்கும்-இவற்றின் குணத்துக்கும் குணி
தன்மைக்கும்-தன் பக்கலிலே வைக்கும்-ச தேவ என்று சொல்லப் படுகிறவனே
தன்னை அழிய மாறி சேதனரை ரஷிக்கும்-த்ரிவித காரணமும் –
மீனாய் உயிர் அளிக்கும் வித்து-

—————————————————————

அறிந்த தசையிலும் அறியாத தசையிலும்-சர்வேஸ்வரனே ரஷகனாக அறுதி இட்ட பின்பு-தன் அபிமத சித்திக்கு இவன் செய்ய வேண்டும்-ஸூ க்ருதம் உண்டோ –
சத்தா பிரயுக்தையான இச்சை இவனுக்கு உண்டாகில்-மேல் உள்ளத்துக்கு அவன் கடவன் ஆகில்-இவன் செய்யும் அம்சம் என் என்கிறார் –

வித்தும் இட வேண்டும் கொலோ விடை யடர்த்த
பத்தி யுழவன் பழம் புனத்து -மொய்த்து எழுந்த
கார்மேகம் அன்ன கருமால் திருமேனி
நீர் வானம் காட்டும் நிகழ்ந்து –23-
வித்தும் இட வேண்டும் கொலோ –
வித்து என்று சொல்லுகிறது ஸூ க்ருதத்தை –
விடை யடர்த்த பத்தி யுழவன்
நப்பின்னை பிராட்டிக்கு உதவிற்று என்ற வ்யாஜமாய்-ஆஸ்ரிதர் உடைய பக்திக்கு கர்ஷகன் ஆனவனுடைய
பழம் புனத்து –
பழம் புனங்களில் விதைக்க வேண்டாதே-உதறி முளைக்குமா போலே யாத்ருச்சிக
ஈஸ்வரன் ஜகத் சிருஷ்டியைப் பண்ணுவது –
மொய்த்து எழுந்த கார்மேகம் அன்ன கருமால் திருமேனி நீர் வானம் காட்டும் நிகழ்ந்து –
ருசி பிறந்த பின்பு பிராப்தி அளவும் நாம் தரிக்கைக்கு-அவன் திருமேனிக்கு போலி உண்டு -என்கை
செறிந்து எழுந்த கார் காலத்தில் மேகம் போலே ச்யாமமான-திருமேனியை உடைய சர்வேஸ்வரனுடைய நிறத்தை-நீர் கொண்டு எழுந்த கார் மேகம் காட்டும் –

————————————————————————–

நிகழ்ந்தாய் பால் பொன் பசுப்புக் கார் வண்ணம் நான்கும்
இகழ்ந்தாய் இருவரையும் வீயப் புகழ்ந்தாய்
சினப் போர் சுவேதனைச் சேனாபதியாய்
மனப் போர் முடிக்கும் வகை-24-

நிகழ்ந்தாய் பால் பொன் பசுப்புக் கார் வண்ணம் நான்கும்
அவ்வோ யுகங்களில் சேதனர்க்கு பிரியமான-வெண்மை தொடக்கமான நிறங்களை உகந்தாய் –இகழ்ந்தாய் இருவரையும் வீயப் –மது கைடபர்கள் முடிய
அன்றிக்கே
எல்லா சேனையும் இரு நிலத்து அவித்த -என்னுமா போலே-பஷ த்வ்யத்தையும் முடித்த என்றுமாம் –புகழ்ந்தாய்சினப் போர் சுவேதனைச் சேனாபதியாய் மனப் போர் முடிக்கும் வகை –சினத போரை உடைய ஸ்வேத வாஹனான-அர்ஜுனன் சேனைக்கு நிர்வாஹகனாய்-தர்ம புத்திரன் முடி சூடவும்-த்ரௌபதி குழல் முடிக்கவும்-
துர்யோனாதிகள் முடியும்படியும்-நினைத்த போரை முடிக்க வல்லனாய்ப்-புகழ்ந்தாய்-

—————————————————————

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பிள்ளை லோகம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ ராம பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ திருமழிசை ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: