அருளிச் செயல் அனுபவம்-இங்கும் அங்கும் -சொல் தொடர் ஒற்றுமை–திருச் சந்த விருத்தம் —ஸ்ரீ வேளுக்குடி வரதாசார்யர் ஸ்வாமிகள் .

164-
பூநிலாய ஐந்துமாய் -1
தன்னுளே -10
உபாதான காரணத்வத்தை திருஷ்டாந்த சஹிதமாக சொல்லி அருளி –
ஸ்வ இதர சமஸ்த வஸ்துக்களிலும் விலஷணன் -ஐந்து மாய் என்றும் தத் தத்கத குணங்கள் என்றும்
ஒருமைப் படுத்திக் கூடுவது -சாமாநாதி கரண்யம் -சரீர ஆத்ம சம்பந்தம் –
அவற்றின் சத்தாதிகள் அவன் அதீனம் -இதை யார் நினைக்க வல்லர் –

பரமாணுக்களே -உபாதான காரணம் -என்னும் வைசேஷிகர் நினைக்க வல்லர் அல்லர்
பிரதானமே -உபாதான காரணம் -என்னும் -சாங்க்யர் நினைக்க வல்லர் அல்லர்
நிமித்த உபாதனங்களுக்கு பேதம் சொல்லும் சைவர் நினைக்க வல்லர் அல்லர் –
சித் அசித் ஈஸ்வர தத்வ த்ரயமும் பரஹம பரிணாமம் என்னும் பேத அபேத வாதிகள் நினைக்கவோ –
நிர்விசேஷ சிந் மாத்ரம் ப்ரஹ்மம் தத் வ்யதிகரங்கள் அபரமார்த்தங்கள் என்னும் மாயாவாதிகள் நினைக்கவோ –
வேதாந்த ப்ரேமேயம் கைப்பட்டார் ஒழிய ஆர் நினைக்க வல்லர்
பாஹ்ய குத்ருஷ்டிகளால் நினைக்க ஒண்ணாது -என்கிறார் –

———————-

165-
ஊறோடு ஓசை -2
உண்ணும் சோறு பருகு நீர் -திருவாய்மொழி -6-7-1-
சேலேய் கண்ணியரும் -திருவாய் மொழி -5-1-8-
சப்தாதிகள் ஐந்துக்கும் உப லஷணம்-

————————————————————————————————-

166-
ஆதியாய -5-
நிற்கின்றது எல்லாம் நெடுமால் -நான்முகன் திருவந்தாதி -54
பிரதீதி வ்யவஹாரங்களிலே வந்தால் பிரதானவன் ஆனவனே சாஷாத் கரிக்கும் போது
நிற்கின்றது எல்லாம் நெடுமால் -என்கிறபடி –
விசேஷ்யமான தேவரீர் பிரதானராய் சேதன அசேதனங்கள் விசேஷண மாத்ரமாய் இருக்கையும் -சப்த வாச்யங்களில் பிரதானனாய் நிற்கையும்
நிற்கின்ற -சமஸ்த வஸ்துக்களிலும் சேதன த்வாரா பிரவேசித்து -அவற்றுக்கு வஸ்துத்வ
நாம பாகத்வம் உண்டாகும் படி நிற்கிற நிலை -என்றவாறு –

————————————————————————————————–

167-
ஓன்று இரண்டு மூர்த்தியாய் -7
மூவுருவும் கண்ட போது ஒன்றாம் சோதி -திரு நெடும் தாண்டகம் -2-
ஓன்று பிரதானமான மூர்த்தியும் -அப்ராதமான இரண்டு மூர்த்தியும் -பிரம ருத்ராதிகளைக்
சரீரமாக கொண்டு -அவர்களுக்கு நிர்வாஹனான ஸ்ரீ மன் நாராயணன் –
ஒன்றாம் சோதி -ஒன்றே யாம் சோதி -உத்பாதகமாயும் சரீரியாயும் சேஷியாயும் இருக்கும் தேஜஸ் ஒன்றே
மற்ற இரண்டும் உபபாதமாயும் -சரீரமாயும் -சேஷமாயும் இருக்கும் -எங்கே கண்டோம் என்னில் –

ஏகோ ஹை வை நாராயண ஆஸீத் -என்று ஜகத் காரண வஸ்துவைச் சொல்லி –
ந பிரம்மா நேசான நேமே த்யாவா ப்ருத்வீ -என்று அசேதனமான ப்ருத்வ்யாதிகளோபாதி பிரம ருத்ராதிகளையும்
சம்ஹாரத்திலே கர்மீபவிக்கச் சொல்லுகையாலும் -ஸ ப்ரஹ்ம ஸ சிவ -இத்யாதிகளில்
இவர்களுடைய ஷேத்ரஜ்ஞத்வ சேஷத்வத்தை சொல்லுகையாலும் –
ஏஷ சர்வ பூதாந்தராத்மா என்று சர்வ சப்தத்தாலே க்ரோடீ க்ருதமான வ்யாப்ய பதார்த்தங்களிலே
அந்ய தமர் ஆகையாலும் -கார்யத்வமும் -ஷேத்ரஜ்ஞத்வமும் சேஷத்வமும் சரீரத்வமும் சம்ப்ரதிபன்னம் என்கை –

—————————————————————————————————–

168-
ஆதியான வானவர்க்கும்-8
ஏழு உலகின முதலாய வானோர் -<திருவாய்மொழி -1-5-1-
அஸ்த்ர பூஷணா தயா க்ரமத்தாலே நித்ய ஸூரிகளை ஜகத்துக்குக் காரண பூதராக சொல்லக் கடவது இ றே
அஸ்த்ர பூஷண அத்யாயத்திலே ஸ்ரீ கௌஸ்துபத்தாலே ஜீவ சமஷ்டியை தரிக்கும் என்றும் –
ஸ்ரீ வத்சத்தாலே பிரகிருதி ப்ராக்ருதங்களை தரிக்கும் என்றும்சொல்லா நின்றது இ றே

——————————————————-

169-

நிலாய  சீர் வேத வாணர்-9
மிக்க வேதியர் -கண்ணி நுண் சிறு தாம்பு -9
நிலாய சீர்-வர்த்திக்கிற குணங்கள் -அமாநித்வாத ஆத்ம குணங்களாலும் -உபாசன அங்கமான
சம தமாதி குணங்களாலும் -சம்பன்னராய் இருக்கை
அங்கன் இன்றிக்கே நிலாய சீர் வேத -என்று வேத விசேஷணமாய்
நித்யத்வ அபௌருஷேயத்வ நிர்த்தோஷத்வங்களாலே -காரண தோஷ பாதக பரய யாதி
தோஷ ரஹித கல்யாண குணங்களைச் சொல்லிற்றாகவுமாம்
மிக்கார் வேத விமலர் -என்ற ஆழ்வார் ஸ்ரீ ஸூ க்தி கேட்டு -மிக்க வேதியர்-என்கிறார் –
பகவத் ப்ராப்தியே புருஷார்தம் என்றும் -சரணாகதியே பரம சாதனம் என்றும் -வேதாந்த விஜ்ஞானத்தாலே
ஸூநிச்சிதராய் இருக்குமவர்கள் -அன்றிக்கே மிக்க வேதியர் வேதம்-என்று வேதத்துக்கு விசேஷணம் ஆகவுமாம் –
சுடர் மிகு சுருதி-என்கிறபடியே பிரத்யஷாதி பிரமாணங்களில் அதிகமான வேத பிரமாணம் என்கிறபடியே

—————————————————–

170-

சொல்லினால் படைக்க நீ படைக்க-11
எப்பொருளும் படைக்க–நான்முகனைப் படைத்த -திருவாய்மொழி -2-2-4-
லோக ஸ்ரஷ்டாவான பிரமனும் நாரணனாலே படைக்கப் பட்டவன் –
யோ ப்ரஹ்மாணாம் விததாதி பூர்வம் -என்ற ஸ்ருதி சாயையிலே இருவரும் அருளிய படி –

———————————————————

171

உலகு தன்னை நீ படைத்தி –உலகு தன்னுளே பிறத்தி -12
இருவர் அவர் முதலும் தானே இணைவனாம் -திருவாய் மொழி -2-8-1-
சகல பதார்த்தங்களுக்கும் ஜநகனான நீ -உன்னாலே ஸ்ருஜயனாய் இருப்பான் ஒரு ஷேத்ரஞ்ஞனை ஜனகனாக்கிக்
கொண்டு ஜநிப்பதே -என்று ஆழ்வார் விஸ்மிதர் ஆகிறார் –
இருவர் -இருவரான பிரம ருத்ராதிகளுக்கும் உத்பாதகன் நாரணனே என்றும் -கூறி
இணைவனாம் -அவர்களோடு சமமாக எண்ணலாம்படி விஷ்ணுவாய் அவதரித்த அவதார சௌலப்யம்
ஆக -பரத்வ சௌலப் யங்களை ஆழ்வார்கள்  அனுபவித்தபடி-
காரணத்வத்தாலே வந்த பரத்வமும் கார்யத்வத்தாலே வந்த அபரத்வமான நீர்மையும் இ றே- பராவர சப்தார்த்தம் –
தஸ்மின் த்ருஷ்டே பராவரே -என்று பகவானை வேதாந்தம் பராவரன் -என்று இ றே கூறுவது –

—————————————————————

172-
பணத்தலை-15
பைந்நாகணை-திருப் பல்லாண்டு -9-
பகவானுடைய திரு மேனி ஸ்பர்சத்தாலே விகசிதமான பணங்களை உடையவர் திரு வனந் தாழ்வான் –
பணத்தலை -என்ற இடத்தில் இவ்விஷயம் அஸ்புடம்
திருப் பல்லாண்டில் அதிஸ்புடம் ஆகிறது –

—————————————————————–

173
செங்கண் நாகணை -15
அழல் உமிழும் பூங்கார் அரவு-நான் முகன் திருவந்தாதி -10
சிகப்பு நிற காரணங்கள் பல -பகவத் களிப்பின் மிகுதியால் கண் சிவந்து இருக்கும் -திரு சந்த விருத்த கருத்து –
பரம பதத்தில் அஸ்த்தானே பய சங்கை ஏற்பட்டு அழல் உமிழும் கோபத்தாலே கண் சிவந்து
ஆங்கு -என்றது பரம பதத்தை நினைத்து இ றே -ஈட்டில் -1-10-1-வ்யக்தம் –

———————————————————————–

174-
ஏக மூர்த்தி -17
குன்றில் நின்று -48
விண் மீது இருப்பாய்-திரு வாய் மொழி -6-9-5-பர வ்யூஹ விபவ ஹாரத்த அர்ச்சா -திருமேனிகள் அனுபவம் -பஞ்ச பிரகாரங்கள்
பகல் ஓலக்கம் இருந்து -கறுப்பு உடுத்து சோதித்து கார்யம் மந்தரித்து
வேட்டையாடி ஆராமங்களிலே விளையாடும் ராஜ நீதி -விண் மீது
என்கிற ஐந்திலும் காணலாம் -ஆச்சர்ய ஹ்ருதயம் ஸ்ரீ ஸூ க்தி

————————————————————————

175-
புள்ளின் மெய்ப் பகை-திருச்சந்த விருத்தம் -19
நாகப் பகைக் கொடியான் -திருப்பல்லாண்டு -8-
திருவடிக்கு சகஜ சத்ரு -சாதாரண திருஷ்டியில்
இருவரும் கூட விரும்பி கைங்கர்யம் செய்யும் -கண் வளர்ந்து அருளுகிறது என் கொலோ –
இருவரையும் ஏக கண்டராக்கி அடிமை கொண்ட இது சர்வ சக்தித்வம் பிரகாசிக்க –
அநாதியாக அஹங்காரத்தை விரும்பி போந்த சேதனனை சேஷ தைகதசரான
நித்ய சூரிகளோடு ஒரு கோவையாக்குவது இந்த சக்தி இ றே –
இத்தையே அஹம் -என்று சரம ஸ்லோகத்தில் அருளிச் செய்தான் –

—————————————————————-
176-
ஆமையான கேசவா-20
கேழல் ஒன்றாக இடந்த கேசவன்-திருவாய்மொழி-1-9-2-
கேசவா என்றது பிரமாதிகள் சரணம் புகுர -தத் ரக்ஷண அர்த்தமாக கூர்ம சஜாதியன் ஆகையாலே -மேன்மை அழியாதபடி –
கேழல் -கேசவன் -பிரசஸத கேசன் -அப்போதை திருமேனியும் உளை மயிருமாய் நின்ற நிலை –
கூர்ம வராக அவதாரங்களிலும் அஜகதசவ ஸ்வபாகனாகவே ஆழ்வார்கள் கூறுகிறார்கள் –
கீதையிலும் -அஜோபிசன் அவ் யயாத்மா பூதானம் ஈஸ்வரோபிசன் -என்றான் இ றே –

————————————————————————

177-
பண்டும் இன்றும் மேலும் -22
மனனக மலமற -திருவாய் மொழி -1-1-2-
இப்பாட் டுக்களில் கிரியா பதம் இல்லை –
பண்டும்- பூமி – நாதனே இப்படிப் பட்ட தேவரீருக்கு ஆஸ்ரித வத்சலர் என்னுமிது ஓர் ஏற்றமோ –
என்று வாக்ய சேஷம் கொள்ள -வேண்டும் -அன்றிக்கே -பகவான் ஆழ்வாருக்கு வட தள சயனத்தை
காட்டிக் கொடுக்க -அதிலே வித்தராய் வாய்ப் பேச்சு அற்று போனார் -என்னவுமாம்
மனனக  மலமற –இனன் எனதுயிர் -என்றும் கொள்ளலாம்
அன்றிக்கே
எனன் உயிர் துயரறு சுடரடி தொழுது எழு என் மனனே -என்று கீழ்ப் பாட்டோடு அந்வயம் ஆகவும் கொள்ளலாம் –

—————————————————————–

178-
வரத்தினில் சிரத்தை மிக்க -25
மதிள் இலங்கைக் கோ -திருவாய்மொழி -4-3-1-
பிரம்மா தனக்கு தந்த வரத்தினில் அத்யாதரத்தை பண்ணி -வர ப்ரதனான பிரம்மாவுக்கு
உத்பாதகனான அவனோடு விரோதித்து -தன் வரத்துக்கு புறம்பான வடிவு கொள்ள வல்லை –
என்று உன்னை அறியாதே வரத்தையே விஸ்வசித்து இருந்தவன் –
இம் மதிளும் ஊரும் உண்டே நமக்கு -என்று சர்வ ரஷகனான பெருமாளை மதிளை ரஷகம் என்று
இருந்து சக்கரவர்த்தி திருமகனை எதிரிட்டான் ஆயிற்று -இது இ றே தானே தனக்கு பண்ணிக் கொள்ளும்
-ரஷை -ஆக ஆசூர ராஷசர்கள் ரஷகரான பெருமாளை விட்டிட்டு அரஷகத்தை ரஷகமாக பிரமித்த படி –
இத்தன்மை உடையார் எல்லாரும் ஆசூர ராஷசர்களே –

————————————————————

179-
பௌ நீர் –கிடந்தது கடைந்த -28
பாற் கடலுள் பையத் துயின்ற பரமன் –வங்கக் கடல் கடைந்த-திருப்பாவை 2-30-
சமுத்திர சயன மதனங்களை அனுபவித்தபடி –

—————————————————————

180-
கூனகம் புகத்தெறித்த -30
கொண்டை கொண்ட கூன்–அரங்க ஒட்டி -49
கூனே சிதைய உண்டை வில் நிறத்தில் தெறித்தாய் -திருவாய்மொழி -1-5-5-
ஒருகால் நின்று உண்டை கொண்டு-பெரிய திருமொழி -10-6-2-
உள்ளங்கை நெல்லிக்கனியாக சாஷாத் கரித்த ஸ்ரீ வால்மீகி பகவானும் அறியாத
ஸ்ரீ ராம வ்ருத்தாந்தத்தை அறிந்த ஆழ்வார்கள் ஸ்ரீ ஸூக்திகள் -நிர்ஹேதுக கிருபையால்
மதிநலம் அருளப் பெற்ற படியால் -அபரிச்சின்ன ஞானம் ஆழ்வார்களுக்கு –
உன்னுடைய விக்கிரமம் ஓன்று ஒழியாமல் என்னுடைய நெஞ்சகம் பால் சுவர் வழி எழுதிக்  கொண்டேன் –
கூனி கூன் நிமிர்தவர்-பெருமாள் அஹங்கரிக்கும் ஜீவனுடைய அஹங்காரத்தை அழித்து
குனிய வைக்கிறார் -திருவரங்கம் பெரிய பெருமாள் -எனபது திருமழிசைப் பிரான் அனுபவம் –

————————————————————

181-
ஆதி ஆதி ஆதி நீ -34
வேர் முதல் வித்தாய் -திருவாய்மொழி -2-8-10-
சதேவ சோம்ய இதம் அக்ர ஆஸீத் ஏகமேவ அத்வதீயம் -என்கிறபடி
த்ரிவித காரணமும் நீ -என்றவாறே –
வேர் -சஹ காரி காரணம் -முதல்-நிமித்த காரணம் -வித்து-உபாதான காரணம்
பரம வைதிக சித்தாந்தம் -இது-

——————————————————

182-
பாலின் நீர்மை -44
நிறம் வெளிது செய்து -மூன்றாம் திருவந்தாதி -56
நிகழ்ந்தாய் பால் பொன் -நான்முகன் திருவந்தாதி -24
முன்னை வண்ணம் பாலின் வண்ணம் -பெரிய திருமொழி -4-9-2-
திருமால் கரு நெடுமால் சேயன் -திரு நெடும் தாண்டகம் -3
யுக அநு குணமாக தனது காள மேக நிபஸ்யாமமான நிறத்தை அழிய மாறி -முகம் காட்டுகிறான் –
கலி யுகத்தில் தன் பக்கல் அபிமுகராய் ஒரு வர்ண விசேஷத்தில் ருசி பண்ணுவார் இல்லாமையாலே
ஸ்வாபாவிகமான வடிவு தன்னை கருநீல வர்ணனாய் இருக்கும் படி –

—————————————–
183
எழுந்து இருந்து பேசு -61
வகை யருளாய் -வந்தே-திருவாய்மொழி -3-2-4-
கண் வளர்ந்து அருளா நிற்க அருளிச் செய்ய ஒண்ணாது
எனது பயம் கெட எழுந்து இருந்து அருளிச் செய்ய வேணும்
எழுந்து இருக்கும் போதை சேஷ்டிதத்தாலும் -அருளிச் செய்யும் போதை ஸ்வரத்தாலும்
எனக்கு பயம் கெட வேணும்-என்கிறார் திரு மழிசைப் -பிரான்
சேரும் வகை அருள வேணும் -என்கிறார் நம் ஆழ்வார் –
அது செய்யும் இடத்து முகம் தோற்றாது  அந்தர்யாமித்வத்தால் ஒண்ணாது
வந்து அவதரித்து உனது குண சேஷ்டிதங்களாலே புறம்பு போகாதபடி வந்து
சேர்த்து அருள வேணும் என்கிறார் –
———————————————————-

184-
எம்மாதி -69
முந்நீர் ஞாலம் படைத்த எம் முகில் வண்ணனே -திருவாய்மொழி -3-2-1-
எம்மாதி என்பான் என் என்னில் -ஈஸ்வரன் ஜகத் சிருஷ்டியை பண்ணுகிறது முமுஷு
ஸிச ருஷையாலே யாகையாலே -அந்த ஸ்ருஷ்டி பலித்தது அநந்ய பிரயோஜனர்
பக்கலிலே என்று எம்மாதி என்கிறார் –
எம் முகில் வண்ணனே -ஸ்ருஷ்டி சர்வ சாதாரணம் ஆனாலும் இவர் தமக்காக என்று இருக்கிறார்
எங்கும் ஒக்க வர்ஷித்தாலும் -அது கொண்டு விளைத்துக் கொண்டவன் -எனக்காக -என்று
இருக்குமா போலே -எல்லாருக்கும் ஒக்க அவன் செய்தாலும் -கிருதஞ்ஞன் எனக்காக என்று
இருக்கும் இ றே –
ஸ்ருஷ்டி அவதாராதிகளைப்  போலே -ஸ்வார்தமாக என்று இறே ஞானாதிகர் அநு சந்திப்பது –
ஸ்ரீ வசன பூஷண ஸ்ரீ ஸூ க்தி

—————————————————-

185
நடந்த கால்கள் நொந்தவோ -61
தாளால் உலகம் அளந்த அசைவே கொல் -நான் முகன் திருவந்தாதி -35
அடியார் அல்லல் தவிர்ந்த அசைவோ -திருவாய் மொழி -8-3-5-
அர்ச்சா சமாதியிலே -அர்ச்சக பராதீன ஸ்வ வ்யாபாரங்களை உடையவனாய்
குளிர நோக்குதல் –வினவுதல் -திரு மேனி அசைதல் -எழுந்து உலாவுதல்
இன்றிக்கே இருக்கை -ஆழ்வார்கள் வயிறு பிடிக்கிறார்கள் -இவனுடைய அர்ச்சா சமாதி
என்று தெளியாதே  கலங்கி -பகவானுக்கு என் வந்ததோ -பலவாறு அபேஷிக்கிறார்கள் –
திருக்குடைந்தை -திருவல்லிக்கேணி -திருக்கோளூர் -திருப்புளிங்குடி -எழுந்து அருளிய
பெருமாளை இங்கனம் வேண்டியபடி –

——————————————————

186
எங்கள் செங்கண் மாலை -75
உள்ளமாக் கொள்ளோமே -பெரிய திருமொழி -11-7-6-
மற்று உள்ள ஆழ்வார்களைக் கூட்டிக் கொள்கிறார்கள் இப்படி –

————————————————————-

187
வேங்கடம் அடைந்த மால பாதமே அடைந்து நாளும் உய்ம்மினோ-81
கண்ணன் கழலிணை -திருவாய் மொழி -10-5-1-
இப்படி இருவரும் பரோபதேசத்தை தலைக் கட்டுகிறார்கள் –

————————————————————–

188-
என்னாவி தான் இன்ப வீடு பெற்றதே -120
வீடு பெற்ற குருகூர் சடகோபன்-திரு வாய் மொழி -10-10-11-
யாவதாத்மபாவி விச்சேதம் இல்லாத நிரதிசய ஆனந்தமான கைங்கர்ய ரூப  மோஷத்தை
இப்படி அருளி இருவரும் தங்கள் பிரபந்தங்களைத் தலைக் கட்டின படி –

————————————————-

198
அங்கமாறும் வேதம் நான்கும் -15
அமரவோர் அங்கமாறும் வேதமோர் நான்கும் -திருமாலை -43–

———————————————–

199-
மற்றவன் -25
மாறாளன்-திருவாய்மொழி -4-8-1-

—————————————————

200
படைத்து அடைத்து அதில் கிடந்தது -28
படைத்து அடைத்து அதில் கிடந்தது –92

———————————————-
201-
ஏழை நெஞ்சமே-115
ஏழை நெஞ்சே -பெரிய திருமொழி -8-9-7-

—————————————————————-

ஸ்ரீ கோயில்  கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பூர்வாச்சார்யர்கள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ திருமழிசை பிரான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ ஆழ்வார்கள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: