ஸ்ரீ பின்பழகிய பெருமாள் ஜீயர் அருளிய வார்த்தா மாலை -169-180….

நூற்று அறுபத்து ஒன்பதாம் வார்த்தை
ஆசார்யனாவான் சிஷ்யனுக்கு ஹித காமனாய் இருக்குமவன் –
சிஷ்யனாவான் -சர்வ பிரகாரத்தாலும் ஆசார்யனுக்கு தன்னை ஒதுக்கி வைக்குமவன் –

———————————————————————————————

நூற்று எழுபதாம் வார்த்தை
உடையவர் -சந்யசித்து அருளுகிற போது -சரீர சம்பந்தத்தை விட்டு விட வேண்டுகிறதோ – என்று கேட்க –
முதலியை ஒழிய சந்யசித்தோம் -என்றார் –
இப்படி செய்யலாமோ -என்று அருகிருந்தார் கேட்க -த்ரி தண்டத்தை விடில் அன்றோ -முதலியை விடுவது -என்று அருளிச் செய்தார் –

————————————————————————————————

நூற்று எழுபத் தோராம் வார்த்தை
கோளரி யாழ்வான் என்று ஒருத்தன் -எனக்கு ஹிதம் அருளிச் செய்ய வேணும் என்ன –
பட்டர் பெருமாளையும் பார்த்து -அவனையும் பார்த்து விட்டதில் -இவனுக்கு விசுவாசம் பிறவாமல் நிற்க –
வ்ருதைவ பவதோ யாதா பூயஸீ ஜந்ம சந்ததி -தஸ்யா மன்ய தமம் ஜந்ம சஞ்சிந்த்ய சரணம் வ்ரஜ -என்கிற ஸ்லோகத்தை அருளிச் செய்தார் –
உனக்கு கணக்கற்ற ஜன்மாக்கள் வீணாக கழிந்து விட்டன -அந்த ஜன்மங்களில் ஒன்றான இதிலாவது
அவனே உபாயம் உபேயம் ஆக  என்று நினைத்து -அவனையே உபாயமாக உறுதி கொள்வாய் -என்கை

————————————————————————————————

நூற்று எழுபத் திரண்டாம் வார்த்தை
ஸூக்ருத துஷ்க்ருதங்கள் இரண்டுக்கும் தலை -ஆத்ம சமர்ப்பணமும் -ஆத்ம அபஹாரமும் –
இவற்றிலும் விஞ்சின ஸூ க்ருத துஷ்க்ருதங்கள் -ஆத்ம அபஹார தோஷத்தைப் போக்கி
ஆத்ம சமர்ப்பணத்தைப் பண்ணுவித்த ஆசார்யன் பக்கலிலே க்ருதஜ்ஞதையும் -க்ருதக்நதையும் –

————————————————————————————————

நூற்று எழுபத்து மூன்றாம் வார்த்தை
திருக் கோட்டியூர் நம்பி திரு நாளுக்கு எழுந்து அருளி திருமாலை யாண்டானையும் – அழைத்துக் கொண்டு
எம்பெருமானார் மடமே எழுந்து அருள -அவரும் தண்டன் சமர்ப்பிக்க – அவரைப் பார்த்து அருளி -நீர் திருமாலை யாண்டான் பக்கலிலே
திருவாய் மொழிக்கு அர்த்தம் கேளும் -என்று இவரைத் திருமாலை யாண்டான் திருக் கையிலே காட்டிக் கொடுத்து
தாம் மீண்டு எழுந்து அருளினார் -திருக் கோட்டியூர் நம்பி கோயிலுக்கு எழுந்து அருளி
திருமாலை யாண்டான் பக்கலிலே எழுந்து அருளி -திரு வாய் மொழி வியாக்யானம் நடத்தாமல் தவிருவான் என் -என்று கேட்டு அருள –
ஆள வந்தார் அருளிச் செய்ய -அடியேன் கேட்ட அர்த்தம் ஒழிய இவர் சில விஸ்வாமித்ரர் ஸ்ருஷ்டி பண்ணி –
ஸ்வ கல்பிதமாக சொல்லுகையாலே தவிர்ந்தேன் -என்ன
அவர் சொன்ன அர்த்தம் ஏது என்ன -அறியாக் காலத்துள்ளே -என்கிற பாட்டை -உபகார ஸ்ம்ருதியாக வேணும் என்று -சொன்னார் -என்ன –
அதுவும் ஆள வந்தார் அருளிச் செய்ய நான் கேட்டேன் -என்று நம்பி அருளிச் செய்து –
சாந்தீபன் பக்கலிலே கிருஷ்ணன் அத்யயனம் பண்ணினால் போலே காணும் உம்முடைய பக்கலிலே எம்பெருமானார் திருவாய்மொழி கேட்கிறது –
ஆள வந்தார் திரு உள்ளத்தில் உண்டான அர்த்தம் ஒழிய இவருக்கு பிரகாசியாது என்று இரும் –
நீர் இவருக்கு அஜ்ஞாத் ஜ்ஞாபனம் பண்ணுகிறோம் என்று இராதே கொள்ளும் -என்று அருளிச் செய்து அருளினார் –

——————————————————————————————————–

நூற்று எழுபத்து நாலாம் வார்த்தை –
பின்பழகிய பெருமாள் ஜீயருக்கு ஒருகால் திரு மேனி பாங்கு இன்றியிலே கண்
வளர்ந்து அருளும் போது தமக்கு அந்தரங்கரான ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களை அழைத்து –
நான் இப்போது திருவடி சாராமல் -ஆலச்யம் -காலதாமதம் -பொறுத்து இன்னமும் இங்கே சிறிது நாள்
இருக்கும்படி -ஏழை ஏதலன் -ஆழி எழச் சங்கு -இவற்றை பெருமாள் திருவடிகளில் விண்ணப்பம்
செய்து -பிரபத்தி பண்ணும் கோள் -என்ன –  அவர்களும் அப்படியே செய்து ஜீயருக்கு திரு மேனி
பண்டு போலே பாங்காய்த்து -இதைக் கேட்ட ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் இவருடைய ஆசார்யரான நம்பிள்ளை
ஸ்ரீ பாதத்திலே சென்று -தண்டன் இட்டு -ஜ்ஞான வ்ருத்தருமாய் வயோ வ்ருத்தருமான ஜீயர் இப்படிச்
செய்தார் -இது இவருடைய ஸ்வரூபத்துக்கு சேருமோ -என்று விண்ணப்பம் செய்ய -பிள்ளையும் –
அவருடைய அபிப்ராயம் அறிகிறிலோம் -சகல வேத சாஸ்திரங்களும் போவது பிள்ளை எங்கள் ஆழ்வாருக்கு
ஆய்த்து -அவரைச் சென்று கேளும் கோள் என்ன -அவர்களும் எங்கள் ஆழ்வாரைக் கேட்க -அவரும்
ஸ்ரீ ரெங்க ஸ்ரீ யிலே சங்கம் போலே காணும் -என்ன -பிள்ளை இதைக் கேட்டு அருளி -அழகிது பிள்ளை திரு
நாராயண புரத்து அரையரைச் சென்று கேளும்கோள் -என்ன -அவரும் -துவக்கின கைங்கர்யங்கள்
தலைக் கட்டாமையாலே காணும் -என்ன -இதையும் கேட்டருளி -ஆகிறது அம்மங்கி யம்மாளைக்
கேளும்கோள் -என்ன -அவரும் -பிள்ளை கோஷ்டியில் இருந்து அவர் அருளிச் செய்கிற பகவத் விஷயம்
கேட்கிறவர்களுக்கும் ஒரு தேச விசேஷம் ருசிக்குமோ -என்ன -மீளவும் பிள்ளை இத்தையும் கேட்டருளி –
பெரிய முதலியாரைக் கேளும்கோள்  என்ன –அம்மங்கி அம்மாள் தகப்பனாராக இருக்கலாம் –
அவரும் -பெருமாள் சிவந்த திரு முக மண்டலமும் –
கஸ்தூரி திரு நாமமும் -பரமபதத்தில் கண்டேன் இல்லையாகில் -மூலையடியே முறித்துக் கொண்டு
மீண்டு வருவேன் என்று அன்றோ பட்டர் அருளிச் செய்தார் -அப்படியே இவரும் பெருமாள் திருமுக
மண்டலத்தையும் கஸ்தூரித் திரு நாமத்தையும் விட்டுப் போக மாட்டாராக வேணும் -என்றார்
பிள்ளை -இவை  கேட்டருளி -ஜீயர் திருமுக மண்டலத்தை பார்த்து சிரித்து -இவை எல்லாம் உம்முடைய
நினைவுக்கு ஒக்குமோ -என்ன -இவை இத்தனையும் அன்று -என்று ஜீயர் விண்ணப்பம் செய்ய -ஆனாலும்
உம்முடைய அபிப்ராயத்தை சொல்லும் என்ன -பிள்ளை தேவரீர் சர்வஞஞர் ஆகையாலே அறிந்து
அருளாதது  இல்லை -ஆனாலும் அடியேனைக் கொண்டு வெளி இட்டருள திரு உள்ளமாகில்
விண்ணப்பம் செய்கிறேன் -தேவரீர் திருமஞ்சனச் சாலையிலே எழுந்து அருளி திரு மஞ்சனம்
செய்து அருளி -தூய்தாக திருக் குற்றொலியல் சாத்தி அருளி -உலாவி அருளும் பொழுது –
குறு வேர்ப்பு அரும்பின திரு முக மண்டலத்தில் சேவையும் -சுழற்றிப் பணி மாறுகிற கைங்கர்யத்தையும்
விட்டு -அடியேனுக்கு பரம பதத்துக்கு போக இச்சையாய் இருந்தது இல்லை -என்று ஜீயர் விண்ணப்பம்
செய்தார் -இதைக் கேட்டருளி பிள்ளையும் -முதலிகளும் எல்லாம் -இவ் விபூதியிலே இவ் உடம்போடே
ஒருவருக்கும் இவ் ஐஸ்வர்யம் கூடுமதோ -என்று மிகவும் திரு உள்ளம் உகந்து அருளினார்கள் –

இத்தால் சொல்லிற்று ஆய்த்து -ஆசார்யன் உடைய ஆத்ம குணங்களோடு தேக குணங்களோடு வாசி யற
சிஷ்யனுக்கு உபாதேயமாய் இருக்கிறபடி –

——————————————————————————————————-

நூற்று எழுபத்து ஐந்தாம் வார்த்தை
நஞ்சீயர் பட்டர் ஸ்ரீ பாதத்திலே ஆஸ்ரயித்த அனந்தரத்திலே கையிலே இருந்த சில
பொன்னை வாங்கி பட்டர் ஸ்ரீ பாதத்திலே இட்டு தண்டன் இட்டவாறே -பட்டர் அத்தை எடுத்து
இவரைப் பார்த்து -நான் கொடுத்த த்ரவ்யத்தில் சாபேஷராய் இருக்கிற இவர் உபதேசித்த ஜ்ஞானம்
நமக்கு உத்தாரக  ஹேதுவாக புகுகிறதோ என்று -உனக்கோடுகிறது -என்று கேட்டருளி -இவரைப்
பார்த்து -சர்ப்பதஷ்டனாய் ம்ருதனான ராஜகுமாரனுடைய சம்ஸ்கார தசையிலே -மந்திர ஔ ஷத சக்தி
உடையனாய்  இருப்பான் ஒருவன் வந்து -உன் மகனைப் பிழைப்பிக்க இந்த ராஜ்யத்தை தா என்னிலும்
கொடுக்கும் படியான புத்திர வாத்சல்யத்தை உடைய ராஜாவின் பக்கலிலே -ஒரு பிடி சோறு வேண்டி
உண்டு ம்ருதனான ராஜ புத்ரனைப் பிழைப்பிக்கும் -பிரக்ருதிமான்கள் எல்லாரும் உண்கிற சோற்றிலே
இவனுக்கு இச்சை உண்டாய்த்து என்னா -அந்த விஷ ஹரண சக்தியில் ஏதேனும் குறைந்தது இல்லை இ றே –
அப்படியே எல்லாரும் ஸ்ப்ருஹை  அர்த்த காமம் களிலே எங்களுக்கு ஸ்ப்ருஹை உண்டாய்தே ஆகிலும்
நாங்கள்  உபதேசிக்கிற ஜ்ஞானத்துக்கு -ஒரு சம்சார பந்தத்தை அறுத்து புருஷார்த்தை தர வல்ல சக்தி
உண்டு என்று இரும் -என்று அருளிச் செய்தார் –
இத்தால் -ஆசார்யனுக்கு ஆதல் -வேறு ஒரு ஸ்ரீ வைஷ்ணவனுக்கு ஆதல் -இதர சம்சாரிகளோ பாதி ஹேது
சத்தா பிரயுக்தமான அர்த்த காம ப்ராவண்யம் உண்டாய்த்து என்னா -இவர்களையும் பிரக்ருதி மான்களோ பாதி யாக
நினைக்கல் ஆகாது -எங்கனே என்னில் -காமோபபோக பரமா ஏதாவதி தி நிஸ் சிதா -என்று அர்த்த காமங்கள்
புருஷார்த்தம் என்றிருப்பர் அஞ்ஞர் -ஜ்ஞானவான்கள் சரீர அவசானத்தளவும் -சத்ருசம் சேஷ்டதே  ஸ்வ ஸ்யா
ப்ரக்ருதேர் ஜ்ஞனவா நபி -இத்யாதி பிரக்ரியையாலே வாசனா பிரயுக்தமாக செல்லக் கடவது என்று
அருளிச் செய்தார் –

——————————————————————————————————–

நூற்று எழுபத்து ஆறாம் வார்த்தை
நஞ்சீயர் மடத்திலே பட்டருடைய மூத்த பெண் பிள்ளை -காஞ்சோரிச்  சருகுண்டோ -என்று கேட்டு வர அப்போது –
முன்வாயிலே சிலவற்றை பார்த்து காணாமையாலே இல்லை என்று -பின்னையும் பார்த்தவாறே ஒரு கலத்திலே இட்டு –
தம்முடைய மடியிலே இட்டு கொண்டு எழுந்து அருளின வாறே
இத்தை ஒருவர் கையிலே வர விடல் ஆகாதோ -நீர் கொண்டு எழுந்து அருள வேணுமோ -என்று பட்டர் அருளிச் செய்ய –
அப்பொழுது இல்லை என்று விட்ட மஹா பாபிக்கு ஆளிட்டு இருக்கவும் வேணுமோ -என்று அருளிச் செய்தார் –
இத்தால் ஆசார்ய புத்ர பௌத்ராதி களும் ஆசார்யவத் அநு வர்த்தநீயர்
என்று கருத்து –

———————————————————————————————————

நூற்று எழுபத்து ஏழாம் வார்த்தை
பட்டர் குடும்ப சஹிதமாக கூர குலோத்தமனிலே இருக்கிற நாளிலே -திரு நந்தவனத்திலே அல்பம் உபஹதி உண்டாய்த்தென்னா –
திரு நந்தவனம் செய்கிற ஏகாங்கிகள் சில வார்த்தை சொன்னார்கள் என்று பெரிய ஜீயர்-கூர  நாராயண ஜீயர் -அவர்களை அழைத்து –
நான் பெருமாள் திருக்குழல் சிக்கு நாறுகிறது என்றோ திரு நந்தவனம் செய்கிறது –
பட்டரது குடும்பத்துக்கு இஷ்ட விநியோக அர்ஹமாக திரு நந்தவன வ்யாஜத்தாலே கோலினேன் அத்தனை அன்றோ -என்று அருளிச் செய்தார் –
இத்தால் -சிஷ்யனுக்கு ஆசார்ய குடும்பமே உத்தேச்யம் -என்றது ஆய்த்து

——————————————————————————————————–

நூற்று எழுபத்து எட்டாம் வார்த்தை
தூவியம் புள்ளு திரு அவதரித்தார் என்று -பட்டர் திரு வம்சத்தில் -நம்பிள்ளைக்கு சிலர் விண்ணப்பம் செய்ய –
அப்போது அருகே சேவித்து இருந்த திருப் பேராச்சானைப் பார்த்து -எனக்கு ஒரு தமையனார் திரு அவதரித்தார் –
என்று நம்பிள்ளை அருளிச் செய்தார் –

———————————————————————————————————-

நூற்று எழுபத்து ஒன்பதாம் வார்த்தை
நம்பி திருவழுதி வள நாடு தாசர் திரு நாட்டுக்கு எழுந்து அருளுகிற சமயத்தில் சேவித்துப் போந்த ஸ்ரீ வைஷ்ணவர் அழ –
கெடுவாய் -செத்துப் போகிற நான் போகா நின்றேன் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் வாசிக்க கேட்க இருக்கிற நீ ஏன் அழுகிறாய் –
என்று அருளிச் செய்தார் என்று -பிள்ளை அருளிச் செய்தார் –

———————————————————————————————————-

நூற்று எண்பதாம் வார்த்தை
பெருமாள் கோயிலிலே ஒரு பாகவத ஜன்மத்திலே பிறந்தான் ஒரு ஊமை -அஞ்சாறு
வருஷம் ஊமையாய் இருந்து -அநந்தரம் இரண்டு மூன்று சம்வத்சரம் காணாது இருந்து –
பின்பு அவன் வார்த்தை சொல்ல வல்லனாய் வர இந்த ஆச்சர்யத்தை காண்கைகாக
எல்லாரும் திரண்டு –ஊமாய் எங்குப் போனாய் என்று கேட்க -அவனும் நான் ஷீராப்திக்கு போய் வந்தேன் என்ன –
அங்கே விசேஷம் என் என்று கேட்க -சேனை முதலியார் உடையவராய் வந்து அவதரித்தார் –
என்று சொன்ன அநந்தரம் அவனைக் கண்டது இல்லை -என்று சேநாபதி ஜீயர் அருளிச் செய்தார் –

யாதவ பிரகாசனோடே எம்பெருமானார் படித்து அருளுகிற காலத்தில் அந்த ராஜ்யத்தின்
ராஜாவினுடைய புத்ரியை ப்ரஹ்ம ரஷஸூ பிடிக்கையாலே யாதவ பிரகாசனுக்கு அறிவிக்க –
யாதவ பிரகாசன் போகச் சொன்னான் என்று சொல்லும் கோள் -என்று சொல்லிப் போக விட –
அவன் தன்னை அங்கு நின்று போகச்சொன்னேன் -என்று ப்ரஹ்ம ரஷ ஸூ சொல்ல –
யாதவ பிரகாசனும் போர குபிதனாய் சிஷ்யர்களையும் கூட்டிக் கொண்டு -மஹா மந்தரத்தையும்
ஜபித்துக் கொண்டு ப்ரஹ்ம ரஷஸூ முன்னே போய் நிற்க -ரஷ ஸூ -உம் முடக்கின காலை பின்னையும்
நீட்டி -வாராய் அடே யாதவ பிரகாசா நீ சபிக்கிற மந்த்ரம் நான் அறியேனோ -என்று அந்த
மந்தரத்தையும் சொல்லி -நான் இவற்றுக்கு -போவேனோ நீ உன் ஜன்மமும் அறியாய் -என்
ஜன்மமும் அறியாய் -என்ன -ஆகில் நீ பிரானே சர்வஞ்ஞனாய் இருந்தாய் ஆகில் உன்னுடைய
ஜன்மம் ஏது -என்னுடைய ஜன்மம் ஏது -என்று யாதவ பிரகாசன் கேட்க -உன்னுடைய ஜன்மம் ஸ்ரீ மதுராந்தகத்திலே
ஏரிக் கரையிலே ஒரு புற்றாய் அதிலே ஒரு உடும்பாய் இருப்புதி -திருமலைக்கு பெரும் கூட்டம்
போகிற போது -ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் ஏரிக் கரையிலே நீராடி அங்கே ஸ்வயம்பாகம் செய்து –
அமுது செய்து அருளின தளிகையின் கீழே சிந்தின பிரசாதத்தையும் தீர்த்தத்தையும் பிரசாதப்பட்டாய் –
அத்தாலே நீ இப்படி வித்வானாய் பிறந்தாய் -இனி என்னுடைய ஜன்மம் ப்ராஹ்மண ஜன்மம் –
யாகம் பண்ணினேன் -மந்திர லோப க்ரியாலோபம் வந்தவாறே ப்ரஹ்ம  ராஷஸ் ஆனேன் -என்ன -ஆனால் நீ யார்க்கு போவுதி -என்ன
உன்னுடன் வாசிக்கிறவரிலே ஒருவர் -அந்த கருட விஷ்வக் சேநாதிகள் என்கிற நித்ய சூரிகளிலே
ஒருவர் -என்று உடையவரைக் காட்டி -அவர் திருவடிகளைத் தெண்டன் இட்டு -இவர் போகச் சொன்னார்
ஆகில் போகிறேன் -என்ன -ஆகில் இளையாழ்வார் நீர் போகச் சொல்லீர் -என்ன -ஆனால் நீ போகிறதுக்கு
அடையாளத்தைக் காட்டிப் போ என்ன -இவ்வரசு முறிந்து விழும் -என்று அவ்வரசை முறித்துக் கொண்டு
போயிற்று -யாதவ பிரகாசனும் -இளையாழ்வார் நீர் சர்வஞ்ஞராய் இருந்தீர் -என்று மிகவும் உபச்லோகித்து
மீண்டும் தன்னுடைய மடமே வந்தான் –

———————————————————————————————————-

பின்பழகிய பெருமாள் ஜீயர்திருவடிகளே சரணம் .
பூர்வாச்சார்யர்கள் திருவடிகளே சரணம் .
ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: