அமுத விருந்து -இராமானுஜ நூற்றந்தாதி வியாக்யானம்–94-தவந்தரும் செல்வம் தகவும் தரும்-இத்யாதி ..

பெரிய ஜீயர் அருளிய உரை
தொண்ணூற்று நாலாம் பாட்டு -அவதாரிகை –
தம்மை நிர் ஹேதுகமாக அங்கீகரித்து -கர்மங்களைப் போக்கின படியை அனுசந்தித்தார் கீழ் ..இப்பாட்டில் எம்பெருமானார் தம்மை ஆஸ்ரயித்தார்க்கு-பிரபத்தி நிஷ்டை தொடங்கி-பரமபதம் பர்யந்தமாக கொடுத்து அருளுவாரே ஆகிலும் –
நான் அவர்கள் குணங்களை ஒழிய ஒன்றையும் விரும்பி புஜியேன் -என்கிறார் .

தவந்தரும் செல்வம் தகவும் தரும் சரியா பிறவிப்
பவந்தரும் தீவினை பாற்றித் தரும் பரந்தாம மென்னும்
திவந்தரும் தீதிலிராமானுசன் தன்னைச் சார்ந்தவர் கட்கு
உவந்தருந்தேன் அவன் சீரன்றி யான் ஒன்றும் உள் கலந்தே – – – 94- –

வியாக்யானம் –
ஆஸ்ரயித்தவர்களை-அநிஷ்ட நிவ்ருத்தி -இஷ்ட ப்ராப்திகளில் ஒன்றினுடைய
அலாபத்தாலே -துக்கப்பட விட்டு இருக்கும் -குற்றமில்லாத -எம்பெருமானார் –
தம்மை ஆஸ்ரயித்தவர்களுக்கு-முதல் பூர்வ வாக்கியத்தில் சொல்லுகிற சரணாகதி
நிஷ்டையை கொடுத்து அருளுவார் –
அநந்தரம் – உத்தர வாக்யத்தில் சொல்லுகிற கைங்கர்யத்துக்கு ருசி வேண்டுகையாலே
பக்தி யாகிற சம்பத்தை ப்ராப்ய அநு ரூபமாக வும் கொடுத்து அருளுவர் –
பின்பு -சார்ந்த இரு வல்வினைகளும் சரித்து -திருவாய் மொழி 1-5 -10- – – என்கிறபடியே
ஒரு சர்வ சக்தி சரிக்கில் ஒழிய சரியாததாய் -ஜன்ம பிரயுக்தமான சம்சாரத்தை மேன்மேலும்
உண்டாக்கா நிற்கும் க்ரூர கர்மங்களை -பண்டை வல்வினை பாற்றி அருளினான் -கண்ணி நுண் – 7-
என்கிறபடியே சூத்திர தூளியாம் படி பண்ணிக் கொடுப்பர்-பின்பு
பரந்தாமாஷர பரமவ்யோமாதி சப்திதே -என்கிறபடியே
பரம்தாமம் என்று சொல்லப்படுகிற ஸ்ரீ வைகுண்டத்தை கொடுப்பர் -இப்படி அவர் எல்லாவற்றையும்
தந்தாலும் -நான் அவருடைய குணங்களை ஒழிய வேறு ஒன்றையும் மனப் ப்ரீதியோடு விரும்பி புஜியேன் –
தரும் என்றது -கொடுக்கும் என்றபடி
சலியாப் பிறவிப்பவம் தரும் தீவினை -என்று பாடம் ஆனபோது
சலிக்கையாவது -நிலை பேருகையாய்-நிலை பேர்க்க வரிதாய்-சம்சார ஹேதுவான -துஷ்கர்மம் -என்றபடி –
பவம் – -சம்சாரம்
பாறு -பொடி
பாற்றுகை -பொடியாக்குகை
மகிழ்ந்து என்று ப்ரீதி வாசக சப்தம் உண்டாகையாலே -உவந்து -என்கிற விது விருப்பமாய்-ஆதர வாசியாகிறது .

விசுவாசம் பிறப்பித்து -பரம புருஷார்த்தம் பர்யந்தமாக உபகார பரம்பரைகள் -தீதில் இராமானுசன் –
தபஸ் -பிரபத்தி / -செல்வம் -பக்தி-ருசி பெருக்கி / தகவு -கைங்கர்யம் -/ நிஷ்டை ருசி வேண்டுமே -/ சரியா சரியா -பிறவி -பாட பேதம் -/ஐந்து தரும் சப்தங்கள் -ஓன்று மட்டும் வினை எச்சம் -சரியா பிறவிப் பவம் தரும் தீ வினை —தீ வினைக்கு –விசேஷணமாக -நமக்கு கர்தவ்யம் இசைகையே-தானே அனைத்தையும் அருளிச் செய்வார் -செல்வம் தகவும் -சரம பர்வ -பாகவத கைங்கர்யம் -தரும்/நான்கும்-1- சரணாகதி நிஷ்டை –2-கைங்கர்யத்துக்கு தேவையான பக்தி –3-பிரகிருதி அறுத்து –4-பரம புருஷார்த்த லக்ஷணமான கைங்கர்ய சாம்ராஜ்யத்தையும் க்ரமேண  அருளி -இவற்றை நினைத்து மகிழ்ந்து இல்லாமல்  இவற்றை நிர்ஹேதுகமாக   அருளிய ஸ்வாமி யுடைய  சீரையே உண்டு களிப்பேன் /ருசி ஜனகத்வம் -சொல்லி -சரணாகதி ஆழ்வார் -இங்கு கிரமத்துடன்-ஆச்சார்யர் அருளுவதால் /யான் -நானே செய்ய மாட்டேன் -ஸ்வாமியே தலை மேல் இவற்றை வைத்து சூட்டினால் -மலர் இட்டு நாம் முடியோம் -போலே -மதுரகவி ஆழ்வார் திருப்பான் ஆழ்வார் தொண்டர் அடிப் பொடி ஆழ்வார் எல்லாரும் அங்கே தானே நித்ய கைங்கர்யம் இன்றும் -/காண்டலுமே விண்டே -பிரதம பர்வம் -இங்கு பாற்றி பொடி  பொடியாகும் -உருப்பட வாய்ப்பு இல்லாமல் /தீதில் -உபாயம் உபேயம் அத்யாவசித்து ஆஸ்ரயிப்பார்க்கு -இரண்டும் உபாயம் புருஷகாரம் -குணம் ஹானி -தோஷம் -இரண்டும் இல்லை என்று இருந்தாள் இரண்டும் இருக்குமே -இருக்கும் என்று இருந்தாள் இரண்டும் போகுமே

—————————————————————————————————————
பிள்ளை லோகம் ஜீயர் அருளிய உரை
அவதாரிகை -தம்மை நிர்ஹேதுகமாக அங்கீ கரித்து அநாதியான பாபங்கள் மறுவலிடாதபடி
தம்முடைய கிருபை யாகிற கடாக்ஷத்தாலே
சேதித்து அத்தாலே பிரபன்ன ஜன கூடஸ்தரான எம்பெருமானார் லோகத்திலே அபசித்தாந்தங்களை
வேதார்த்தங்களாக பிரமிப்பிக்கும் குத்ருஷ்டிகளை நிரசித்த உபாகரகர் என்று கொண்டாடினார் – கீழ்ப் பாட்டில் –
இப் பாட்டில் –அந்த எம்பெருமானார் தம்மை ஆஸ்ரயித்தவர்க்களுக்கு சர்வோத்தரக ஹேதுவான பிரபத்தி
உபாயத்தையும் -தத் உத்தர கால க்ர்த்யமான கைங்கர்ய ரூப சம்பத்தையும் – சரீர அநுரூப சம்பந்தத்தை அறுத்து பொகட்டு –
பரம புருஷார்த்த லஷண மோஷத்தையும் அடைவே கொடுத்து அருளுவரே ஆகிலும் -அடியேன் அவருடைய
கல்யாண குணங்களை ஒழிய வேறொன்றை ஆதரித்து புஜியேன் என்று ஸ்வ அத்யவசாயத்தை அருளிச் செய்கிறார் –

வியாக்யானம்–
தீதில் இராமானுசனை -தோஷ குணா ஹானிகளை கசித்தது அங்கீகரியாதே இருந்தார் என்ற குற்றமில்லாத
எம்பெருமானார் –ஆஸ்ர யேன உன்முகராய் வந்த சேதனரை கடாஷித்து -பரீஷ்ய விவிதோபாயை – என்னும் விசேஷ வாக்கியம் இருக்க
-இது குற்றமாய் தலைக் கட்டுமோ எனில் –
இரண்டும் குலைய வேணும் என்று இருக்கில் இரண்டுக்கும் இரண்டும் உண்டாய்த்தாம் -என்று ஸ்ரீ வசன பூஷனத்தில்
சொல்லுகையாலே -தோஷ குணா ஹானிகளை கணிசிக்கிறது பிரபத்தவ்யனுக்கு குற்றமாய் தலை கட்டும் இறே-
த்யஜ்ய தேயதி தோஷேன குணென ந பரிக்ரகயதே -ஏதத் சாதாரணம் பந்தா ஆஸ்ரித ஸ்யகுதம் பலம் -என்னக் கடவது இறே –
தீதாவது -தம்மை ஆஸ்ரயித்தவர்களை-அநிஷ்ட நிவ்ருத்தி இஷ்ட பிராப்திகள் இரண்டினுடையவும் அலாபத்தாலே
துக்கப்பட விட்டு இருக்கை யாகிற குற்றம் -அது இல்லாதவரை -என்றபடி –
தன்னை சார்ந்தவர்கட்கு -இப்படி பட்ட வைபவைத்தை உடைய தம்மை -உபாய உபேய பாவேன அத்யவசித்து ஆஸ்ரயித்தவர்களுக்கு
-முந்துற முன்னம் தவம் தரும் -நியாச மேஷாம் தபஸா மதிரிக்த மாஹூ-என்கிறபடியே சர்வோ உபாய வி லஷணமாய்
-ஸ்வரூப அனுரூபமாய் -த்வயத்தில் பூர்வ வாக்ய பிரதிபாதகமான -கைங்கர்யத்துக்கு -போஜனத்துக்கு ஷூத்து போலே
பூர்வ பாவியாய் இருந்துள்ள -ருசி ரூப பக்தி யாகிற சம்பத்தை ப்ராப்ய அநு ரூபமாக கொடுத்து அருளுவர் –தகவு -தகுதி -அன்றிக்கே
-செல்வம் தரும் –சது நாக வர ஸ் ஸ்ரீ மான் –லஷ்மனோ லஷ்மிசம்பன்ன -என்னும்படியான கைங்கர்ய
சம்பத்தையும் கொடுத்து அருளுவர் –தகவும் தரும் -அந்த கைங்கர்ய செல்வத்தை பெறுவது எப்போதோ என்கிற
ப்ராப்ய த்வரையையும் கொடுத்து அருளுவர் -அங்கனம் அன்றிக்கே செல்வம் தகவும் தரும் -உத்தர வாக்யத்தில் சொல்லுகிற
கைங்கர்யம் சரம பார்வை பர்யந்தமாக இருப்பது ஆகையாலும் -அது பரம தர்மம் ஆகையாலும் – பரம தர்மமான
சரம பர்வ பர்யந்தமாய் இருக்கும் கைந்கர்யா லஷ்மியை கொடுத்து அருளர் என்னவுமாம் -இந்த யோஜனையில்
தகவு ஆவது தர்மம் -சரியா பிறவிபவம் தரும் தீ வினை பாற்றி தரும் -அநந்தரம் -சார்ந்த இரு வல் வினைகளையும் சரித்து –
என்கிற படியே ஒரு சர்வ சக்தி கழிக்கில் ஒழிய -அனுபவத்தாலும் பிராயசித்தத்தாலும் சரியாததாய் -பல யோனிகள் தோறும்
பலபடியாக பிறக்கை ஆகிற சம்சாரத்தை மேன்மேலும் கொழுந்து விட்டு பண்ணக் கடவதான க்ரூர கர்மங்களை
பண்டை வல் வினை பாற்றி அருளினான் -என்கிறபடியே சூத்திர தூளி யாம்படி
பண்ணிக் கொடுப்பார் -காற்று அடித்தவாறே தூள் பறக்குமா போலே பறந்து போகும்படி பண்ணிக் கொடுப்பார்
என்றபடி –பவம் -பவம் -சம்சாரம் என்றபடி –பாரு -பொடி-பாற்றுகை -பொடி யாக்குகை -சர்வ பாபேப்யோ மோஷ
இஷ்யாமி -என்றான் இறே கீதார்ச்சார்யனும் –பரம் தாம் என்னும் திவம் தரும் –அநந்தரம் -பரந்தாமாஷர பரப்ரம்ம
வ்யோமாகதி சப்திதே -என்று கத்ய த்ரயத்தில் அருளிச் செய்தபடி – பரம் தாமம் –என்று சொல்லப்படுகிற –திவம் –
பரமாகாசம் –ஸ்ரீ வைகுண்டம் என்றபடி -அத்தைக் கொடுத்து அருளுவர் -இப்படி பிரபத்தி நிஷ்டை தொடங்கி
பரம பத்தைத் அளவும் கொடுத்து அருளுவரே ஆகிலும் –அவன் சீர் அன்றி யான் -என்று கீழ் சொன்ன படி சர்வ
பிரகாரத்தாலும் உத்தாரகரான எம்பெருமானார் உடைய கல்யாண குணங்களை ஒழிய நான் மற்று ஒரு விஷயத்தை-
உள் மகிழ்ந்து உவந்து அருந்தேன் -மனஸ் சந்தோஷத்தோடு ஆதரித்து அனுபவிக்க கடவேன் அல்லேன் –
அருந்துதல் -உண்டல் -சுழி பட்டோடும் சுடர் சோதி வெள்ளம் -என்னும்படியான பரம பதத்தையும் கூட –
ஐஸ்வர்யா கைவல்யங்களைப் போலே காற்கடை கொள்ள வேண்டும்படி அமுதனார்க்கு இருந்தது காணும் –
எம்பெருமானார் உடைய– பாலே போல் சீர் -என்னும்படியான கல்யாண குணங்களின் உடைய போக்யதை –
இத்தால் -ப்ரீத மனஸ்கராய் -அவருடைய கல்யாண குணங்களையே விரும்பி புஜிப்பேன் -என்கிறார் –
மகிழ்ந்து -என்று ப்ரீதி வாசக சப்தம் உண்டாகையாலே –உவந்து -என்கிற இது -விருப்பமாய் -ஆதர வாசியாய் இருக்கிறது –
சலியா பிறவியென்ற பாடமான போதுசலிக்கையாவது நிலை பெயர்க்கையாய் -நிலை பேர்க்க அரியதாய் –
சம்சார ஹேதுவான துஷ் கர்மங்கள் என்றபடி –நித்யம் யதீந்திர -இத்யாதி ஸ்லோகத்திலே ஜீயரும் அத்தையே
பிரார்த்தித்து அருளினார் இறே –
——————————————————————————————————————-
அமுது விருந்து

அவதாரிகை –
காரணம் இன்றி தம்மைக் கைகொண்டு -கன்மங்களை கழலச் செய்தமையைக் கூறினார் கீழே –
இப்பாட்டில் எம்பெருமானார் -தம்மைச் சார்ந்தார்க்கு தவம் தொடங்கி திவம் முடிய அளிப்பரே
யாயினும்–நான் அவருடைய குணங்களை ஒழிய வேறு ஒன்றையும் விரும்பி
அனுபவியேன்-என்கிறார் –
பத உரை –
தீது இல் -தீமை இல்லாத
இராமானுசன் -எம்பெருமானார்
தன்னை சார்ந்தவர்கட்கு -தம்மை ஆஸ்ரயித்தவர்களுக்கு
தவம் தரும் -சரணாகதி நிஷ்டையை கொடுத்து அருளுவார்
செல்வம் -பின்னர் -பக்திச் செல்வத்தை
தகவும்  -பெரும் பேற்றினுக்கு பொருத்தமாகவும்
தரும் -கொடுத்து அருளுவார்
சரியா – அதற்கு மேல் -சரிந்து விழாத
பிறவிப்பவம் -பிறப்பினால் ஏற்படும் சம்சாரத்தை
தரும் -உண்டாக்கும்
தீவினை -கொடிய கர்மங்களை
பாற்றித் தரும் -தூள் தூளாக்கி கொடுத்து அருளுவார்
பரம் தாமம் என்னும் -கடைசியாக -பரந்தாமம் -சிறந்த இடம் -என்று சொல்லப்படுகிற
திவம் -பரம ஆகாசமான வைகுண்ட லோகத்தை –
தரும் -கொடுத்து அருளுவார்
யான் அவன் சீர் அன்றி -ஆயினும் -நான் அந்த எம்பெருமானார் உடைய குணங்களைத் தவிர
ஒன்றும் -வேறு ஒன்றையும்
உள் மகிழ்ந்து -மனம் மகிழ்வுற்று
உவந்து -விரும்பி
அருந்தேன் -அனுபவிக்க மாட்டேன்
வியாக்யானம் –
தவம் தரும் –
எம்பெருமானார் -தம்மை சார்ந்தவட்கு தரும்தவமாவது -சரணாகதி -நிஷ்டையே -என்க –எம்பெருமானார் கொடுக்கும் பயன்களுடைய அடைவு பேசப்படுகிற இடமிது .ஆதலின் உடலை ஒறுத்தல் -காயகிலேசம் -ஆம் தவம் இங்குக் கூறப்பட வில்லை
கேசித் பாக்யாதிகா புன –என்றபடி –சரணாகதி நிலையில் நிற்பதே -உறு பாக்கியம் என்று உணர்க –
ஆதலின் அது தரும் பயனாக பேசப்படுகிறது –சரணாகதி நிஷ்டையாவது -த்வய மந்த்ரத்தில் முதலாவது வாக்யத்தில்
சொன்ன படி இருத்தல்-திருவடிகளே தஞ்சம் என்னும் துணிவும் -உபயாந்தரங்களில் நெஞ்சு செல்லாமையும் –
பேறு தப்பாது என்று துணிந்து இருக்கையும் —–சரணா கதி நிஷ்டை -என்க .
செல்வம் தகவும் தரும் –
த்வய மந்த்ரத்தில் பிந்திய வாக்யத்தினால் சொல்லப்படுகிற கைங்கர்யத்துக்கு முன்பு –
சாப்பாட்டுக்கு முன்பு தேவைப்படும் பசி போலே -அவசியம் ப்ரீதி தேவைப்படுவதாதலின் –அந்த ப்ரீதி ரூபமான பக்தியை தருகிறார் ..இங்கு செல்வம் என்பது அத்தகைய பக்தியை –
சரணாகதி நிஷ்டன் பெறத்தக்க பயன் அதுவே யன்றோ –தனமாய தானே கை கூடும் -முதல்-திருவந்தாதி – 43- என்று கைங்கர்யத்துக்கு முன்பு தேவப் படுகின்ற பக்தி தனமாகப் பேசப்பட்டு
இருப்பதும் காண்க –
செல்வம் தருவதும் தக்க முறையிலே தருகிறாராம் -பெரும் பேறாகிய கைங்கர்யத்துக்கு தக்கவாறும்
அமைய வேண்டும் அன்றோ பக்தி செல்வம் -.
செல்வம் தருகிறார் –அது பொருந்தவும் தருகிறார் -என்னும் கருத்துடன் –
செல்வம் தகவும் தரும் -என்கிறார் ..இங்கு பக்தி செல்வம் தருவதை மட்டும்
தகவும் -பொருந்தும் படியாகவும் -தருவதாக விசேஷித்து இருப்பது குறிக் கொள்ளத் தக்கது .
எம்பெருமானாரை சார்ந்தவர்கள் சரம பர்வ பர்யந்தமான ஆசார்ய கைங்கர்யத்தை தான் பேறாக
கருதுவர் ..கருதவே அவர்களுடைய பக்தி -அவ் ஆசார்ய கைங்கர்யத்துக்கு தக்கதாக அமைதல் வேண்டும்
வேண்டும் அன்றோ -பேற்றின் எல்லை நிலமான ஆசார்ய கைங்கர்யதிற்கே தக்கதாக ப்சக்திச் செல்வத்தையும்
தருகிறார் -என்றதாயிற்று .
ஆகவே வழி பாட்டிற்கு தக்கதாக பயன் அமையும் –யதோபாசனம் பலம் -என்றபடி -இவர்களுடைய
சரணாகதி நிஷ்டையும் எம்பெருமானார் திருவடிகளே தஞ்சம் -என்னும் துணிவாகவே -கொள்ளப்படுதல்-ஏற்ப்புடைதாகும் .
இனி த்வய மந்திரத்தின் முதல் வாக்யத்தில் சொன்ன -நாராயணன் திருவடிகளே தஞ்சம் –
என்னும் துணிவாகிய சரணாகதி நிஷ்டைக்கும் –பிந்தின வாக்யத்தில் சொன்ன நாராயண
கைங்கர்யத்துக்கும் -எம்பெருமானாரைச் சார்ந்தார் நிலைகள் மாறுபடாவோ-எனில் கூறுதும் –
த்வய மந்திரத்தில் -இரண்டு வாக்யங்களாலும் -முறையே கூறப்படும் சரணா கதி நிஷ்டைக்கும் –
கைங்கர்யத்துக்கும் சரம பர்வமான எம்பெருமானார் அளவும் விஷயமாக கொள்ளுகையால்
மாறுபாடு இல்லை -என்க .
இனி எம்பெருமானாரை சார்ந்த சரம பர்வ நிஷ்டர் ஆனவர்கள் -அவரையே நேரே த்வய மந்த்ரத்தின்
பொருளாக அனுசந்திக்கையாலே -மாறுபாட்டினை சங்கிப்பதர்க்கும் இடமே இல்லை
என்னலுமாம் .
எம்பெருமானாரை த்வயத்தின் பொருளாக அவர்கள் எவ்வாறு அனுசந்திக்கின்றனர் என்பதை
சிறிது விளக்குவாம் -பிராட்டி புருஷகாரத்தாலே தூண்டப்பட்ட வாத்சல்யம் முதலிய குணங்கள்
வாய்ந்த சித்தோ உபாயத்தின் உடைய -நாராயணன் உடைய -திரு மேனியாக அவர்கள்
நம் ஆழ்வாரை அனுசந்திக்கின்றனர் -திரு மேனி பகவானுடைய குணங்களை பிரகாசப் படுத்துவது போலே
நம் ஆழ்வாரும் பிரகாசப் படுத்துவதனால் அவர் திரு மேனி யாயினார் .கல்யாண குணங்கள் உறைந்து
திரு மேனியில் விளங்குவது போலே –நம் ஆழ்வாரிடத்திலும் வண் புகழ் நாரணன் விளங்குவதால்
பொருந்து கின்றது -.அவரை திரு மேனியாக அனுசந்திப்பது -.
அத்தகைய நம் ஆழ்வார் உடைய திருவடி எம்பெருமானார் —
அவரைத் தஞ்சமாக பற்றுகின்றேன் என்று த்வய மந்த்ரத்தின் முதல் வாக்யத்தின் பொருளை
அனுசந்தானம் செய்கின்றனர் .நம் ஆழ்வார் ஆகிய ஸ்ரீ மன் நாராயணனின் திரு மேனியின்
திருவடிகளை உபாயமாக கொண்டால் -உபேயமாக வுமான அந்த திருவடிகளுக்கே கைங்கர்யம்
செய்ய வேணும் என்று பிந்திய வாக்யத்துக்கும் -அவர்கள் பொருள் கொண்டனர் -என்க –விஷ்ணுச் சேஷீ ததீ யச்சுப குண நிலயோ விக்ரஹா ஸ்ரீ சடாரி ஸ்ரீ மான் ராமாநுஜார்ய பத-கமல யுகம் பாதி ரம்யம் ததீயம-என்று
விஷ்ணு சேஷி யானவன் .அவனது நற் குணங்களுக்கு இருப்பிடமான திரு மேனி நம் ஆழ்வார் .-ஸ்ரீ மான் ஆகிய எம்பெருமானார் நம் ஆழ்வாருடைய அழகிய இணைத் தாமரை யடியாக விளங்குகிறார் –
என்னும் பூர்வாசார்யர் ஸ்ரீ சூக்தி இங்கு அனுசந்திக்கத் தக்கது .
சிலர் செல்வம் தகவும் தரும் -என்று புதுப்பாடம் கற்பித்தும் அதனுக்கு உரை வரைந்தும் உள்ளனர் ..
சரியா பிறவி –தீவினை பாற்றித்தரும்
சரியா என்னும் ஈறு கெட்டு -எதிர் மறைப் பெயர் எச்சத்தை தீவினை என்னும் பெயரோடு முடிக்க –
சார்ந்த இரு வல் வினைகளும் சரிந்து -திருவாய் மொழி -1 5-10 – – -என்றபடி .
எல்லா வல்ல இறைவனுக்கு ஒழிய -பிறர்க்கு சரிக்க ஒண்ணாத தீவினை-என்க .
சலியா -என்றும் பாடம் உண்டு .
அப்பொழுது சலித்தல்
அசைதவாய் -அசையாத -அதாவது நிலை பேராத தீவினை என்று பொருள் கொள்க –
பிறவிப்பவம் -பிறவியினாலாய பாவம் -பாவம் -சம்சாரம் –
பாற்றுதல் -பாறாகச் செய்தல் –பாறு -பொடி
சரியாதவைகளும் -பிறவினாலாய சம்சாரத்தை உண்டு பண்ணிக் கொண்டு இருப்பவைகளுமான
கொடிய கர்மங்களை பொடி பொடியாகப் பண்ணிக் கொடுப்பார் -என்றபடி .
பகவானைப் பற்றிய நம் ஆழ்வார் -தம் வினைகள் கமலப் பாதம் காண்டலும் விண்டே ஒழிந்தன -என்றார் .
நம் ஆழ்வாரைப் பற்றிய மதுர கவிகள் -பண்டை வல் வினை பாற்றி யாருளினான் -கண்ணி நுண் – 7- என்றார் .
விண்டிடில் மீண்டும் உருப்படியாதலும் கூடும் .பாறு ஆக்கி விட்டாலோ தீ வினைகள் 
மீண்டும் தலை தூக்க வழி இல்லை .ஆசார்ய அபிமானத்தின் வீறுடைமை இது.
மதுர கவிகளை அடி ஒற்றி –பாற்றித் தரும் -என்கிறார் அமுதனாரும் .
பவம் தரும் -என்னும் இடத்தில் உள்ள –தரும் -என்னும் எச்சம் தீ வினை என்னும் பெயரோடு முடிந்தது .
பாற்றித் தரும் -என்பது ஏனைய இடங்களில் போலேவினை முற்று .
பரந்தாமம் என்னும் நிலம் தரும்
பரம் தாமம் -என்பதற்கு சிறந்த இடம் என்பது பொருள் .
திவம் -என்பதற்கு வான் -என்பது பொருள் .
சிறந்த இடம் எனப்படும் வான் என்பது ஏனைய தேவர்கள் உள்ள வாளினின்றும் வேறுபட்ட தான
பரம ஆகாசம் எனப்படும் வைகுண்டமே யாகும் -என்க –
இங்கே முதலில் த்வய மந்த்ரத்தின் முதல் வாக்யத்தில் சொன்ன சரணாகதி நிஷ்டையும்
பின்னர் -பிந்திய வாக்யத்தில் சொன்ன -அதன் பயனாகிய கைங்கர்யத்துக்கு பொருந்தும்படி யமையும்
பக்தியும் -அதன் பிறகு -நமஸ் சப்தார்த்தமான அநிஷ்ட நிவ்ருத்தி யாகிய தீவினை பாறுதலும்
அதனை யடுத்து சதுர்த்தியின் அர்த்தமான கைங்கர்யத்திற்கு பாங்காக அமையும்
இஷ்டப் ப்ராப்தி யாகிற திவம் பெறுதலும் -முறையே பேசப்பட்டு உள்ள அழகு காண்க –
தீது இல் இராமானுசன்
தன்னை சார்ந்தவர்கட்கு அநிஷ்டத்தை தொலைக்காமலோ இஷ்டத்தை கொடுக்காமலோ
வருந்தும் படி வாளா விட்டு இருத்தல் தீது –அது அறவே இல்லாதவர் எம்பெருமானார் -என்றபடி .
உவந்தருந்தேன் ..உள் மகிழ்ந்து
உள் மகிழ்ந்து உவந்து அருந்தேன் -என்று கூட்டுக
மகிழ்வு மேலே கூறப்படுதலின் -உவந்து என்பதை விரும்பி பொருளில் வந்ததாக கொள்க –ஆதரவும் ப்ரீதியும் -உவந்து மகிழ்ந்து -இரண்டு சப்தங்கள் –
உவந்து அருந்தேன் -விரும்பி அனுபவியேன் -என்றபடி
யான் அவன் சீர் அன்றி ஒன்றும் அருந்தேன் –
எம்பெருமானார் தரும் அவையான தவத்தில் இருந்து -திவம் உட்பட -யாதொன்றையும்
மன மகிழ்வுடன் விரும்பி அனுபவிக்க மாட்டேன் –அவருடைய கல்யாண குணங்களையே
மன மகிழ்வுடன் விரும்பி அனுபவிப்பேன் -என்றதாயிற்று -அவைகள் வலுவிலே என் மடியில்
கட்டப்படில் தவிர்க்க ஒண்ணாது -நானாக மனம் மகிழ்ந்து விரும்பி அவற்றுள் ஒன்றினையும்
விரும்பி அருந்தேன் -என்கிறார் .
எம்பெருமானார் கல்யாண குணங்கள் அவ்வளவு இனிக்கின்றன அமுதனார்க்கு –
நம் ஆழ்வார் செங்கண் மாலை நோக்கி –நின் புகழில் வைக்கும் தம் சிந்தையிலும்
மற்றினிதோ நீ யவர்க்கு வைகுந்தம் என்றருளும் வான் -பெரிய திருவந்தாதி – 53- என்று-அவன் தரும் வைகுந்தத்தினும் அவன் குணங்கள் இனிப்பதாக கூறுவதை இங்கே நினைவு கூர்க-
——————————————————————————————————————–
அடியேன் கேள்வி ஞானத்தினால் ஜல்பித்தது

பெய்வினை போன பின்பு-அநிஷ்டம் நீங்கி -இதில் இஷ்டம் பெற்றமை பேசுகிறார்/உள் மகிழ்ந்து -ப்ரீதி உடன்-மற்று ஒன்றை- தவம்-சரணாகதி/செல்வம் தகவும்-ஏற்ற கைங்கர்யம் தரும்/சலியாத பிறவி-மீண்டும் மீண்டும்-பாவம்-சம்சார ஆரணவம் தரும்-வினை எச்சம்-

சலியாத-சரியாத இரண்டும் பாட பேதம்-தீ வினை பாற்றி தரும்- பொடி பொடி ஆக்கி தருகிறார்/பரம்தாமம் என்னும் திவம்-வான்-தரும்/சொர்க்கம் இல்லை என்று விசேஷிகிறார்-மகிழ்ந்து உவந்து -ப்ரீதி ஆதரவு இரண்டையும் அருளுகிறார்

/ஆச்ரயித்தவர்களை அநிஷ்ட நிவ்ருத்தி இஷ்ட பிராப்திகளில் ஒன்றின் உடைய அலாபத்தாலே துக்க பட விட்டு இருக்கும் குற்றம் இல்லாத –தீதில் ராமானுசன்
-ஒரு சேர செய்பவர் –ஓன்று கூட கொடுக்காத தீது இல்லாதவர்-
/ராமன்-பரதன் இடம் பிரார்த்திக்க -ராஜ்ஜியம் இறக்கி வைத்தான் திரும்பி வர வில்லை ஒன்றை தானே கொடுத்தான் அநிஷ்டம் தொலைத்தான் இஷ்டம் கொடுக்க வில்லை
-அதமம்/மத்யமம் இன்றி உத்தமர் ஸ்வாமி
/பூர்வ வாக்கியம் -தவம் தரும்/ உத்தர வாக்கியம்-கைங்கர்யம்
-தகவும் செல்வம்/ நம் -தீ வினை பாற்றி/ ஆய-பரந்தாமம் -நான்கும் க்ரமமாக கொடுக்கும்
/திரு மந்த்ரம் வாக்கியம் உள்ள நம ஆய /துவயம் உத்தர வாக்கியம் பிரித்து கொள்ள கூடாது
உபநிஷத்-துவயத்தின் பூர்வ வாக்கியம் சொல்லி–நடுவில்- இதம் பூர்ணம்—கல்யாண குணங்களை அனுபவித்து—பின்பு உத்தர வாக்கியம் -கைங்கர்யம் செய்ய/நம் பூர்வர்கள் தான் இரண்டையும் சேர்த்து அருளினார்/முன்னோர் மொழிந்த மொழி முக்கியம்

-சரீரம் போக்கி தருதல் அதில் உள்ள நம -இல்லை கைங்கர்யத்தில் சுய போக்ய புத்தி தவறுகை பிரபல விரோதி தவிர்க்கை தான்
/தவம்-காய கிலேசம் வருத்தி பண்ணுவதை இன்றி பிர பத்தி
/கைங்கர்ய பண்ண ருசி வேண்டுகையாலே பக்தி ஆகிற சம்பத்தை பிராப்ய அனுரூபமாக கொடுத்து அருளுகிறார்
-கர்மமும் கைங்கர்யத்தில் புகும்-தனமாய தானே கை கூடும்-தகவு-அமுதனார் போன்ற சரம பர்வ நிஷ்ட்டை-
செல்வம் மட்டும் போதாது தகவும் செல்வம் தரும் என்று விசேஷித்து சொல்கிறார்
/உபாசனை -ஒரே குணம் நினைத்து இருந்தாலும் -ஏதோ உபாசன பலம்- -குண உப சம்கார பாதம்
-அவனுக்கு எல்லா குணங்களும் இருப்பதாலும்,நம்மால் ஒரே குணத்தை கூட அனுபவித்து முடிக்க முடியாதாலும்,
அங்கு போன பின்பு அனைத்து குணங்களையும் காட்டி அருளுவான்
/இவர் பிரபத்தி ஸ்வாமி திருவடிகளில் பண்ணியதால் தகவு -இங்கு
//பின்பு சார்ந்த தீ வினை/சரியாத துஷ் கர்மங்கள்- இவை பிறவி கொடுக்கும்-தீ வினை-பிறவி பவம் தரும் சரியா தீ வினை
/ சார்ந்த இரு வல்வினைகளும் சரித்து -திரு வாய் மொழி-1-5-10-
இருமை-பெருமை/பாப புண்ய இரண்டும் /ஒரு சர்வ சக்தி சரிக்கில் ஒழிய சரியாததாய்
/பண்டை வல் வினை பாற்றி அருளினான்-/பொடி பொடியாக்கி விட்டார்
-பரந்தாமா அஷர பரம வ்யோமாதி சப்திதே-என்று ஸ்ரீ வைகுண்டத்தை கொடுப்பார் –திவத்திலும் ஆநிரை மேய்ப்ப்பு உவத்தி
/யான் அவன் சீர் அன்றி-அவராக போட்டு விட்டால் மறுக்க மாட்டேன்
மலர் இட்டு யாம் முடியோம்- அவனாக சூடி விட்டால் கொள்வோம் போல
/சலியா பிறவி-நிலை பெருகியே -நிலை பேர்க்க அரியதாய் சம்சார ஹேதுவான துஷ் கர்மம் என்ற படி /
/கண்டேன் கமல மலர் பாதம் காண்டலுமே விண்டேன் -ஆழ்வார்
இங்கு பாற்றி-பொடி பொடியாக விண்டவை சேர வாய்ப்பு உண்டு பொடி போடிஆனால் சேர்க்க முடியாது /
/தீதில்-சாஸ்திர மரியாதை இன்றி- குண ஹானி தோஷம் இரண்டும் உண்டு நமக்கு-திரு மாலை-25 -34 வரை குணம் இல்லாதவற்றை ஐந்து பாசுரங்களாலும் அடுத்து-ஐந்து பாசுரங்களால் தோஷம் இருப்பதை சொல்லி கொண்டார்

/இரண்டும் இருந்தாலும் கை கொண்டாரே-குற்றம் இல்லாதவர் -இந்த தீது இல்லாதவர் தீதிலர்-சிஷ்யனை பரிஷை பண்ணி பார்த்து ஞானம் கொடுக்க வேண்டும்-ஆச்சர்ய லஷணம் உண்டே-/-இது இரண்டும் குலைய வேண்டி இருக்கில்-குண ஹானியும் தோஷமும்- இரண்டுக்கும் இரண்டு உண்டாயுத்தாம்-அங்கீகரிக்க அவற்றையே பச்சையாக கொண்டு-புருஷ காரத்துக்கும் உபாயத்துக்கும் -இது தானே வைபவம்-நாமும் -இரண்டும் குலைந்தது -அதானால் நம்மை கொள்கிறார்கள் என்று இருக்கில்-நமக்கும் இரண்டும்-தோஷமும் குண ஹானியும் –இரண்டும் உண்டாய்த்தாம்-

/நீசனேன் நிறை ஒன்றும் இலேன் என்று இருக்கிறது என்ற எண்ணம் வேண்டும்.தோஷ குண ஹானி இருப்பதை பற்றி கவலை பட வேண்டாம்-இருப்பதை ஒத்து கொண்டால் போதும்- அவற்றை கண்டு விலக்க மாட்டான் என்ற உறுதி வேண்டும்//இந்த குற்றம் இல்லாத தீதில்- குற்றம் இருந்து கை விட்டானால்-,குணம் பார்த்து கொண்டான் ஆகில் அவருக்கு பெருமை சேராதே

/சார்ந்தவர்களுக்கு -உபாயம் உபேயம் என்று நம்பி இருப்பவர்களுக்கு //கைங்கர்யத்துக்கு பக்தி -போஜனத்துக்கு பசி போல ருசி வேண்டுமே– தக்க -செல்வம் /பரே சப்தம் பொலிக நிற்கிறான் பொலிந்து நின்ற பிரான்/ருசி ஜனகன்-வைஷ்ணவ வாமனத்தில் பூர்ணம் -திருக்குறுங்குடி//இதில் கிரமேன- ஆழ்வாருக்கு பக்தி நூல் வரம்பு இல்லை-அவன் காட்டிய குணங்களின் அடைவு மாறு பட்டு இருக்கும் அங்கு-இங்கு நெறியாக அருளி இருக்கிறார்/செல்வம்-கைங்கர்ய செல்வம் என்றும் கொள்ளலாம்-கஜேந்திரன் ஸ்ரீமான் புஷ்பம் சமர்ப்பிக்க தன்னை தான் ரஷிக்காமல்- நாராயணா மணி வண்ணா என்று கூப்பிட்டதால்

//செல்வம் தரும் தகவும் தரும்-பிராப்ய த்வரை – துடிப்பும் தரும்/தகவு-தர்மம் ஆகிய கைங்கர்யம்–சரம பர்வ கைங்கர்யமே தர்மம்-ஆச்சார்யர் உகக்கும் அளவு கைங்கர்யம்-பெருமாளுக்கு என்பர்/பல யோனிகளில் பிறக்கும் ஜன்ம- கர்ம -பொடியாக ஆக்கி-கைவல்யம் இல்லை- பரம்தாமம்- ஸ்ரீ வைகுண்டம்ஆகிலும்–நின் புகழில் வைக்கும் தன் சிந்தை மற்று இனிதோ நீ அவர்க்கு தந்து அருளும் வான் -ஆழ்வார்-திவம் -வானம்-இடம் காட்டுகிறார் சுழி பட்டோடும் சுடர் சோதி/நலம் அந்தம் இல்லா நாடு -என்று எல்லாம் -சொல்ல வில்லை–தாரை –த்வம் அப்ரமேயச -பவான் -என்று சொல்ல வில்லை-வாலி போன்ற வீரனை கை பிடித்த /ஆச்சார்யர் திருவடி பற்றிய இவருக்கும் ஸ்ரீ வைகுண்டமும் அது போல .

./ஸ்ரீ மன் நாராயண- சேமம் குருகையோ – நாரணமோ –ஆழ்வார்/விஷ்ணு சேஷி சுப குண ஆலயம் தான் ஆழ்வார்- ஸ்ரீ சடாரி–மாறன் அடி பணிந்து உய்ந்தவன்/ஸ்ரீமன்- கைங்கர்ய சம்பத்து படைத்த ஆழ்வார் திருவடிகள்/தவம் தரும் என்பதே ஸ்வாமி திருவடிகளில் தான் கைங்கர்யமும் அவர் திருவடிகளில் என்கிறார்/சுழி பட்டோடும் சுடர் சோதி வெள்ளம் கூட ஐஸ்வர்யம் போல கால் கடை கொள்வார் இவர்/குணங்களின் உயர்தியால்

/கேசவன் திருவடியில் பக்தி -பக்தர் சேர்க்கை இரண்டில்- கதா சித் -இது தான் வேண்டும் -இது இல்லா விடில் அது என்பர் ஸ்வாமி/மகிழ்ந்து –வுவந்து =விருப்பும் ஆதரவும்//வாக்கு- குண கீர்த்தனை செய்கை கைங்கர்யம் மனசு ஸ்வாமி நினைந்தே இருக்க மா முனிகளும் பிராதித்தாரே –தீதில்- அனகன்-சத்ருக்னன்- அமலன் விமலன் நிமலன் நின்மலன் போல -மூவர் அனுபவம்-ஸ்வாமி சார்ந்தவர்க்கு இவை எல்லாம் தருகிறார்/ ஆனால் மனசில் ப்ரீதி உடன் அவர் உடைய குணங்களை ஒழிய வேறு ஒன்றையும் விரும்பி புஜியேன்//ஸ்வாமி தம்மை ஆச்ரயிதாருக்கு –உபாயமாகவும் வுபேயமாகவும் பற்றிய அனைவருக்கும்

– பிரபத்தி நிஷ்ட்டை தொடங்கி பரம பத பர்யந்தம் கொடுத்து அருளுவாரே ஆகிலும்-,நான் அவர் குணங்களை ஒழிய ஒன்றையும் விரும்பி புஜியேன் என்கிறார் —

——————————————————————————————————————

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள்  திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ திருமலை நல்லான் சக்கரவர்த்தி ஸ்ரீ ராம கிருஷ்ண ஐயங்கார் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பிள்ளை லோகம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ திருவரங்கத் தமுதனார் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: