அமுத விருந்து -இராமானுஜ நூற்றந்தாதி வியாக்யானம்–92-புண்ணிய நோன்பு புரிந்துமிலேன் -இத்யாதி ..

பெரிய ஜீயர் அருளிய உரை –

தொண்ணூற்றி ரண்டாம் பாட்டு -அவதாரிகை
சேதனர் இவ் விஷயத்தில் அல்ப அனுகூல்யத்தாலே உஜ்ஜீவிக்கலாய் இருக்க —
ஜென்மாதி துக்கங்களை அனுபவிக்கிறபடியையும் -இவர்களுக்கு உஜ்ஜீவன அர்த்தமாக -எம்பெருமானார் செய்த க்ருஷியையும் அனுசந்தித்தார் -கீழ் -இரண்டு பாட்டாலே –
இப்பாட்டில் –தாம் அறிய ஒரு ஹேது அன்றிக்கே -இருக்க -தம்மை அங்கீ கரித்து
அருளுகைக்கும் – -அங்கீகரித்து அருளி பாஹ்யாப்  யந்தர கரண விஷயமாய் -எழுந்து அருளி இருக்கிறபடியையும்-அது -அனுசந்தித்து -வித்தராய் -இதுக்கு காரணம் இன்னது என்று –
அருளிச் செய்ய வேணும் –என்கிறார் –
புண்ணிய நோன்பு புரிந்துமிலேன் அடி போற்றி செய்யும்
நுண்ணரும் கேள்வி நுவன்றுமிலேன் செம்மை நூற் புலவர்க்
கெண்ணரும் கீர்த்தி இராமானுச ! இன்று நீ புகுந்ததென்
கண்ணுள்ளும் நெஞ்சுள்ளும் நின்ற விக் காரணம் கட்டுரையே – – 92– –
வியாக்யானம் –
இப் பேற்றுக்கு உறுப்பாக ஒரு புண்ய வ்ரதத்தை யனுஷ்டிப்பதும் -செய்திலேன் –
திருவடிகளை யாஸ்ரயிக்கைக்கு உறுப்பான சூஷ்ம மாய்-துர்லபமான  ஸ்ரவணத்தை  ஸ்ரவியாத-அளவு அன்றிக்கே -ஸ்ரவிக்க வேணும் என்று பிரசங்கிப்பதும் செய்திலேன் -அநந்ய-ப்ரயோஜனராய் -சாஸ்திர ரூபமான -கவிகளை சொல்ல வல்லவர்களுக்கு பர்ச்சேதிக்க வரிதான-கீர்த்தியை உடையவரே -இப்படி நிரதிசய -பிரபாவரான தேவரீர் அநாதி காலம் செய்யாமல்-இன்று புகுந்து -என்னுடைய கட் கண்ணுக்கும் உட் கண்ணுக்கும் விஷயமாய் –நின்ற இதில்-ஹேதுவைத் தேவரீர் தாமே அருளிச் செய்ய வேணும் .
கட்டுரை -என்றது -சொல்ல வேணும் -என்றபடி-
கட்டுரை என்று -ஒரு முழுச் சொல்லு –
புரிதல்-செய்தல்
நுவல்தல் -சொல்லுதல்
செம்மை-செவ்வை –இத்தால் அநந்ய பிரயோஜ நதையை சொன்னபடி .
பகர்தல் -கட்டுரைத்தல் —கட்டுரைக்கில் தாமரை –ஒவ்வா —
நுவன்றுமிலேன் –ஆச்சார்ய அபிமானம் உத்தாராகம் -சொல்பவர்கள் இடம் கேட்க ஆசையும் இல்லாமல் –
இன்று -பொருளாக்கி வைத்தாய் அன்று புறம் போக்க வைத்தாய் -உரிமையுடன் கேட்ப்பார்கள்
பெற்ற பேற்றுக்கு சத்ருசமாக ஒன்றும் செய்ய வில்லையே என்றே கருத்து –
18 -தேவரீர் நடந்தது போலே இல்லையே -செம்மை நூலுக்கும் புலவருக்கு -தெளிவு படுத்தும் –அனன்யா பிரயோஜனர் –
நிர்ஹேதுக கிருபையால் செய்தீரே –குற்றம் இன்றும் முன்பும் -விலக்காமையே வாசி -என்றபடி –
கண் நெஞ்சு -வாக்குக்கும் உப லக்ஷணம் -பிரபந்தம் செய்து அருளுகிறார் -/கேள்வி -அரும் கேள்வி -நுண் அரும்  கேள்வி-ஆச்சார்ய அபிமானம் உத்தாரகம் என்பதே நுண் அரும்  கேள்வி  /செம்மை நூல்-எளிய தெளிந்த நூல் / -செம்மை புலவர்கள் -எளிய -தெளிந்த ஆர்ஜவம் -அநந்ய பிரயோஜனர் -க்யாதி லாபம் பூஜைக்கு என்று இல்லாமல் / இரண்டுக்கும் எண்ணரும் கீர்த்தி -செம்மை நூல் புலவர்க்கும்  -சிறப்பு உம்மை தொக்கி -மறைந்து /வர்ணாஸ்ரமம் / பகவத் ஆராதனம் / பிரிய கைங்கர்யம் -அடியார்களுக்கு செய்யும் கைங்கர்யம் -இப்படி மூன்றையும் -புண்ணியம் -/நெஞ்சுள்ளான் கண்ணுள்ளான் -பிரதமபர்வத்தில் க்ரமத்தால்-நினைந்த பின்பு தானே பார்ப்போம் – -இங்கு நீ புகுந்து -அக்ரமமாக கண்ணுள்ளும் நெஞ்சுள்ளும் -/
————————————————————————–

பிள்ளை லோகம் ஜீயர் அருளிய உரை

அவதாரிகை -எம்பெருமானாரை ஆஸ்ரியாத கர்ப்ப நிர்பாக்யரை  நிந்தித்தும் சமயக் ஞான ஹீனராய்-நிஷித்த மார்க்க நிஷ்டர் ஆனவர்களுடைய துர் உபதேசத்தாலே அவசன்னராய் போந்த சேதனருடைய-அஞ்ஞானத்தை மாற்றி சர்வருக்கும் ஸ்ரீ ய பதியே சேஷி என்று உபதேசித்த  பரம தார்மிகர் எம்பெருமானார்-என்று சொல்லிப் போந்தார் கீழ் இரண்டு பாட்டுக்களிலும் -இதிலே எம்பெருமானார் உடைய திருமுக
மண்டலத்தைப் பார்த்து -அடியேன் இவ்வளவும் நான் அறிந்ததாக ஒரு சத் கர்மமும் பண்ணினேன் அல்லேன் -அப்படியே உத்தாரகமாய் இருப்பதோர் சூஷ்மமான விசேஷார்த்தத்தை கேட்பதாக பிரசங்கிப்பித்தும் செய்திலேன் –
இது என் ரீதியாய் இருக்கச் சாஸ்திர ப்ரவர்த்தகரானவர்களுக்கும் தொகை இட்டு சொல்ல வரிதான குணவத்தா-பிரதையை உடையரான தேவரீர் இவ்வளவும் வெறுமனே இருந்து -இன்று என்னுடைய சமீபத்திலே பிரவேசித்து
உட் கண்ணுக்கும் கட் கண்ணுக்கும் விஷயமாய் நின்றீர் -இதுக்கு ஹேது தேவரீரே சொல்ல வேணும் என்று-விண்ணப்பம் செய்கிறார் –
வியாக்யானம்புண்ணிய நோன்பும் புரிந்தும் இலேன் -புண்ணியமாவது -1-ஐஹிக ஆமுஷ்மிக சுக துக்க ஹேதுவாய்-சாஸ்த்ரீயமான வர்ணாஸ்ரம நியதமான கர்ம விசேஷம் -இப்படிப்பட்ட வ்ருத்தத்தை பண்ணினேன் அல்லேன் –
புரிதல் -செய்தல் -நோற்ற நோன்பிலேன் -ந தர்ம நிஷ்டோச்மி -என்னக்  கடவது இறே -புண்யா நாம பி புண்யோ ஸௌ-என்கையாலே -புண்ய சப்தம்-2- பகவத் வாசகமாய் அந்த பகவானை உத்தேசித்து தத் ஆராதன ரூபமாய்-பண்ணப்படும் சத் கர்மத்தை என்னுதல் -யத் த்வத் ப்ரியம் ததிஹா புண்யம் -என்கிறபடியே -சர்வேஸ்வரனுக்கு பிரிய தமமாய் -மமபக்த-பக்தேஷூ ப்ரீதிராப்யதி  காபவேத் -தஸ்மாத்  மத்பக்த பக்தாச்ச பூஜா நீயா விசேஷதே – என்று–3-அவன் தன்னால் நியமிக்கப்பட்ட  ததீய விஷயமான கிஞ்சித் காரத்தை -என்னுதல் -அடியேன் இடத்தில்-இப்படிப்பட்ட நோன்பு ஒன்றும் இல்லை-மூன்று அர்த்தங்கள் -புண்ணியத்துக்கும் நோன்புக்கும் –
அடி போற்றி செய்யும் நுண்ணரும் கேள்வி நுவன்றுமிலேன் –தேவரீர் உடைய திருவடிகளை ஆஸ்ரயியைக்கு உறுப்பாய் -சூஷ்மம் என்றும் -சர்வம் குஹ்ய தமம் பூரா-ப்ரவஷ்யாமி என்றும்  நசா ஸூ ஸ்ருஷவே வாச்யம் -என்றும் சொல்லுகிறபடியே -ஸூ சூஷ்மமாய்-பரம ரகஸ்யமாய் -அநாதிகாரிகளுக்கு உபதேசிக்க அரிதான மந்த்ரத்தை ஸ்மரிக்கை  அன்றிக்கே -ஸ்மரிக்கை  வேணும் என்று பிரசங்கிப்பதும் செய்திலேன்  என்னுதல் -தேவரீர் பதினெட்டு தரம்-திருக் கோட்டியூர் நம்பி பக்கலிலே சென்று சார தமமாக சரம ஸ்லோக அர்த்தத்தை யாசித்தால் போலே–(எம்பெருமானார் சென்றது சரம ஸ்லோகார்த்தம் பெற -நம்பி அருளியது திருமந்த்ரார்த்தம் -மீண்டு ஒரு தடவை நம்பி சரம ஸ்லோகார்த்தம் அருளி – அத்தை கூரத் ஆழ்வானுக்கும் முதலியாண்டானுக்கும் தரக் கூடாது -சிச்ருஷை  பெற்று அதிராமம் பெற்ற பின்பே அருள வேணும் என்றாரே )-அடியேன் யாசித்தேன் அல்லேன் -என்னுதல் –(ஆழ்வார் திருவரங்க பெருமாள் அரையர் சரம உபாய  நிஷ்டை -எம்பெருமானார்க்கு அருளிச் செய்தார் -சந்தனம் மஞ்சள் -சமர்ப்பித்து -சர்வத்தையும் கொள்ளை கொள்ள தந்தீரோ என்றாராம் -)-நுவலுதல் -அபேஷித்தல்-நுண்ணறிவிலேன்  -ந சாத்மவேதி -என்ன கடவது இறே -செம்மை நூல் புலவர்க்கு எண்ணரும் கீர்த்தி -பிரதம பர்வம் என்றால் சிலர்-ச குணம் என்றும் -சிலர் -நிர்க்குணன் என்றும் -சிலர் ஹரி என்றும் சிலர் ஹரன் என்றும் -இப்படி அவர் அவர்-புத்திக்கு அநு ரூபமாக சொல்லுககைக்கு உறுப்பாக இருக்கும் -இது சரம பர்வம் ஆகையாலே அந்த தோஷங்கள்
ஒன்றும் இன்றிக்கே இருந்தது என்று -அநந்ய பிரயோஜனராய் கொண்டு -அநேக பிரகாரமாக சாஸ்திர ரூபமான-கவிகளை சொல்ல வல்ல வித்வாக்களுக்கு -(செம்மை நூல் புலவருக்கும் பாடுவதே ஸ்வயம் புரயோஜனமாக கொண்ட )-இவ்வளவு ஏவம் விதம் என்று பரிசேதித்து சொல்ல தலைக் கட்ட-அரிதான கீர்த்தியை உடையரான இராமானுச -எம்பெருமானாரே –செம்மை -செவ்வை -இத்தால்  அநந்ய-பிரயோஜநதையை சொன்னபடி –நூல் -சாஸ்திரம் புலவர் -வித்வாக்கள் -இன்று நீ புகுந்து -இத்தனை நாளும்-காணா கண் இட்டு இருந்து இப்போதாக தேவரீர் அடியேன் உடைய சமீபத்தில் பிரவேசித்தது-
என் கண்ணுள்ளும் நெஞ்சுள்ளும் நின்ற இக்காரணம் கட்டுரையே -நித்ரா பிரமாத
கலுஷீக்ர்தமா ந சஸ்ய தத்ராபி சக்திரிஹமேன-என்கிறபடியே இவ்வளவும் தேவரீர் கண் வட்டத்தில் இருந்தும்-ஆநு கூல்யம்  இல்லாத தோஷத்தால்  வணங்கா முடியாய் போந்த அடியேன் உடைய பாஹ்ய கரணங்களுக்கும்-அந்த கரணத்துக்கும் இலக்காய் -இந்த வீட்டில் இருப்புக்கு ஒரு ஹேதுவை தேவரீரே விசாரித்து-அருளிச் செய்ய வேண்டும் –கண்ணுள்ளும் என்றது வாக்காதிகளுக்கும் உப லஷணம் – கண்ணுள்ளும்
நெஞ்சுள்ளும் நிற்கை யாவது -கண்ணுக்கும் நெஞ்சுக்கும் விஷயம் ஆகை –கட்டுரை என்றது-சொல்ல வேணும் என்றபடி –கட்டுரை –என்று ஒரு முழு சொல்லு –
————————————————————————–

அமுது விருந்து –

அவதாரிகை –
தம்மிடம் உள்ள மூன்று கரணங்களுள் -ஏதேனும் ஓன்று கொண்டு -எளிதில் மாந்தர் உய்வுற வழி இருந்தும் -பிறப்பிற்குள்ளாகி வருந்துவதையும் -அத்தகையோரும் உய்வதற்காக எம்பெருமானார் அருள் சுரந்து –மெய்ப் பொருள் சுரந்து -உபகரித்ததையும் -கீழ் இரண்டு பாட்டுக்களாலே அனுசந்தித்தவர் –
இப்பாட்டில் –தாமறியத் தம்மிடம் ஒரு ஹேதும் இல்லாத போது – தம்மை ஏற்று அருளுகைக்கும் -பின்னர் கண் என்னும் வெளிக் கரணத்திற்கும் -நெஞ்சு என்னும் உட் கரணத்திற்கும் விஷயமாய் -நிலை நின்று எழுந்து அருளி இருப்பதைக் கண்டு -மிக்க ஈடுபாட்டுடன் -இதனுக்கும் காரணம் -இன்னது என்று -அருளிச் செய்ய வேணும் என்று -எம்பெருமானார் இடமே கேட்கிறார் .
பத உரை
புண்ணிய நோன்பு -நல்லதொரு விரதத்தை
புரிந்தும் இலேன் -அனுஷ்டிப்பதும் செய்திலேன்
அடி போற்றி செய்யும் -திருவடிகளை ஆஸ்ரயித்து- மங்களா சாசனம் செய்வதற்கு உறுப்பாகும்
நுண் அரும் கேள்வி-சூஷ்மமாய் அருமைப் பட்ட கேள்வி யறிவைப் பற்றி
நுவன்றும் இலேன் -பேச்சு எடுப்பதும் செய்திலேன்
செம்மை நூல் புலவர்க்கு -செம்மை வாய்ந்த சாஸ்திர வடிவில் கவி இயற்றும் வல்லமை படைத்தவர்களுக்கும்
எண் அரும் கீர்த்தி இராமானுச -இவ்வளவு என்று என்ன இயலாத புகழ் படைத்த எம்பெருமானாரே
நீ -தேவரீர்
இன்று -எதிர்பாராத -இன்றைய நாளிலே
புகுந்து -தாமாகவே உள்ளே வந்து
எண் கண்ணுள்ளும் -அடியேனுடைய கண்ணுக்குள்ளேயும்
நெஞ்சு உள்ளும் -நெஞ்சுக்கு உள்ளேயும்
நின்ற -புலனாய் எழுந்து அருளி இருக்கிற
இக்காரணம் -இந்தக் காரணத்தை
கட்டுரை -இன்னது என்று -அருளிச் செய்ய வேணும் .
வியாக்யானம் –
புண்ணிய –நுவன்றுமிலேன் –
தேவரீரே தாமாக  ஏற்றருளி-கண்ணுக்கும் நெஞ்சுக்கும் புலனாய் நிற்பதற்கு எவ்வளவு புண்ணியம்-பண்ணி இருக்க வேண்டும் -நான் ஒரு புண்ணியமும் பண்ண வில்லையே -இப் பெரும் பேறு-எனக்கு எங்கனம் கிடைத்தது என்று -வியப்புறுகிறார் –
வரவாறு ஓன்று இல்லையால் வாழ்வினிதால் -பெரிய திருவந்தாதி – 56- என்னும் நம் ஆழ்வார்-திவ்ய சூக்தியை இங்கே நினைவு கூர்க-
புண்ணிய நோன்பு என்பதனை -இருபெயரொட்டு பண்புத் தொகையாக மட்டும் கொள்ளாமல் -புண்ணியனாகிய கண்ணனைப் பற்றிய நோன்பு என விரித்து –
பகவத் ஆராதன ரூபமான  நல்ல காரியத்தைக் கூட செய்தேன் இல்லை -என்று உரைப்பதும் உண்டு .
நம் ஆழ்வாரைப் போலே பேற்றுக்கு உடலாக -நோற்ற நோன்பிலேன் -என்றவர் –
அவர் போலவே நுண்ணறிவு தமக்கு இல்லாமையை அடுத்து –-நுண்ணரும் கேள்வி நுவன்றுமிலேன் -என்கிறார் .அடி போற்றி செய்தல்-ஆசார்யன் திருவடிகளை ஸ்வயம் பிரயோஜனமாக அடைந்து -பொங்கும் பரிவாலே -அவற்றுக்கு மங்களா சாசனம் செய்தல் -ஆசார்யன் திருவடிகளை அணுகிப் பேணி-மங்களா சாசனம் செய்தல் -சகல சாஸ்த்ரங்களின்  தாத்பர்ய பொருளாதலின் அது-நுண்ணியதாக அருமைப் பட்டதாய் -கேள்வி அறிவின் முதிர்ச்சியினால் வருவது என்பது தோன்ற –
நுண்ணரும் கேள்வி -என்றார் ..தேவரீர் திருவடிகளை ஆஸ்ரயித்து வாழ்த்துப் பாடுகைக்கு-உறுப்பாக கேள்வி அறிவும் எனக்கு இல்லையே -என்கிறார் .
கேள்வி அறிவு இல்லாதது -கேளாமையினால் மாத்ரம் அன்று –
கேட்க வேண்டும் என்னும் எண்ணம் இல்லாமையினால் அதனைப் பற்றிய பேச்சே இல்லாமையினாலே-என்னும் கருத்துப் பட –நுவன்றுமிலேன் -என்றார் .
செம்மை நூல் புலவர்க்கு எண்ணரும் கீர்த்தி –
நூல் -சாஸ்திரம்-மேலே கீர்த்தி பேசப் படுவதால் -கீர்த்தியைப் பற்றிய சாஸ்திரமாய் அமைந்த கவி வடிவிலான-பிரபந்தங்களை அது கருதுகிறது .
நூற் புலவர் -நூலை யாக்கும் புலவர்
ஏனைய கவி வாணர்கள் போலக் கவி பாடிப் பரிசில் பெறுவார் அல்லர் இப் புலவர் –
வேறு பயன் கருதாது கவி பாடுதலையே பயனாக கருதுமவர் இவர் .
அது தோன்ற –செம்மைப் புலவர் -என்றார் .
செம்மையாவது -வேறு பயனைக் கருதாது மனம் கவி பாடுதலிலேயே ஈடு பட்டு இருத்தல் -இத்தகைய மனப் பான்மை யினால் கீர்த்தியை ஆராய்வதிலேயே நோக்கம் கொண்ட புலவர்க்கும்-எண்ணிக் கணக்கிடுவதற்கு அரிய கீர்த்தி –எம்பெருமானார் உடைய கீர்த்தி -என்கிறார் .
இனி செம்மையை நூலோடு இயைத்தலுமாம்-
நூலுக்கு செம்மையாவது -கருதிய பொருளை அருமை யின்றி ஸ்வ ரசமாய் காட்டும் சொற்களோடு-பொருள் விளங்கு நடையாய் அமைந்து இருத்தல் .இத்தகைய நூல்களை யாக்கும் அறிவாளரும்-எண்ணுதற்கு இயலாதது எம்பெருமானார் கீர்த்தி -என்றபடி .
ஆள் அற்றமையின் என்னை நீர் ஏற்று அருளுனீர்-என்று நினைப்பதற்கு இடம் இல்லை .பல புலவர் தேவரீரை போற்றுவராய் உள்ளனர் –
இனி என்னை ஏற்பதனால் கீர்த்தி பெருகும் என்று நினைத்து -என்னை ஏற்றீர் என்னவும் ஒண்ணாது -அது இயல்பாகவே எண்ணற்றதாய் உள்ளது ..
புலவர்க்கு -சிறப்பும்மை தொக்கியது
நீ -இத்தகைய மேன்மை வாய்ந்ததேவரீர்
இன்று புகுந்து –
இத்தனை நாளும் இல்லாது -எண் வேண்டுகோளை வேண்டாது -தாமாகவே
என்னிடம் புகுந்து -வர வேணும் என்று வரவேற்க வில்லை-
சமயம் பார்த்து உள்ளே நுழைந்தார் –
இதனால் தம்மை எம்பெருமானார் அங்கீ கரித்ததை சொன்னபடி –
எண் கண்ணுள்ளும் –கட்டுரை
புகுந்தவர் வெளியே போக வில்லை
உள்ளேயே இடம் பிடித்துக் கொண்டு விட்டார்
கண்ணுக்கு உள்ளேயே நிற்கிறார் -அதாவது -எப் பொழுதும் அவர் என்  கண்ணுக்கு தோற்றம் அளிக்கிறார் .-நேரே அவரைக் காணாத போதும் -உரு வெளிப்பாட்டினாலே அவர் கண் எதிரிலேயே தோன்றுகிறார் .-அங்கனம் தோன்றுதற்கு காரணம் நெஞ்சிலே உறைந்தமை -நெஞ்சுள்ளும் நிலையாக நிற்கிறார் அவர் .
என்  கண்ணுள்ளும் -உலகியல் இன்பத்தில் நாட்டம் கொண்ட எண் கண்ணுக்கும் என்  நெஞ்சுக்கும்-தன்னை விஷயமாகக் காட்டி அருளுவதே -என்கிறார் .
கமலக் கண்ணன் என்கண்ணின் உளான் -திருவாய் மொழி – 1-9 8- –
மாயன் என் நெஞ்சின் உள்ளான் -திருவாய் மொழி -1 9-5 – – என்னும் நம் ஆழ்வார் அனுபவம் அமுதனாருக்கு-எம்பெருமானார் விஷயத்தில் கிடைக்கிறது .
இன்று புகுதலுக்கும் -கண்ணுள்ளும் நெஞ்சுள்ளும் நிற்றலுக்கும் காரணம்
எனக்கு தெரிய வில்லை -தேவரீர் தான் அருளிச் செய்ய வேண்டும் -என்கிறார் .
கட்டுரை –
காரணம் இல்லாமையின் சொல்ல இயலாது என்னும் கருத்துடன் தேவரீர் தான் சொல்ல வேணும் -என்கிறார் .–திருமாலே கட்டுரையே -திருவாய் மொழி – 3-1 1- – என்பது போலே இதனையும் கொள்க .–நிர் ஹேதுகமான தேவரீர் கிருபை தவிர வேறு காரணம் இல்லை -என்பது கருத்து ..
————————————————————————–
அடியேன் கேள்வி ஞானத்தினால் ஜல்பித்தது –

முடி சோதியாய் உனது முக சோதி மலர்ந்ததுவோ –திரு மாலே கட்டுரையே  –ஆழ்வார்–பதில் இல்லாத கேள்வி–சர்வக்ஜனுக்கும்–அது போல ஸ்வாமி பதில் சொல்ல முடியாத கேள்வி/என் நெஞ்சில் திகழ்வதே/ திரு மால் வந்து நெஞ்சுள் புகுந்தான்/வரவாறு என்– வரவாறு ஓன்று இல்லையேல்-வெறிதே அருள் செய்வார் செய்வார்களுக்கு  உகந்து-வெறிதே-சகாயம் இன்றி –1-தானே -அனுக்ரகம்/2-பாரமாய -பழவினை பற்று அறுத்து வேரோடு-வாசனை இன்றி—3-என்னை தன் வாரமாக்கி வைத்தான்–ஹாரம்  அருகிலே—4- வைத்தது அன்றி-என் உள் புகுந்தான்-நான்கு பெருமைகள்–கோர மாதவம்  செய்தனன் கொல்

–மூன்றும் பண்ண வில்லை நான்-இரண்டு ஆற்றுக்கு நடுவில் கிடக்கிறான்-ஆழ்வார் அணைப்பு எதிர் பார்த்து தான் தவம் செய்தான்-/சாத்திய ஹ்ருத்ச்யனாயும் சாதனம் ஒருக்கடிக்கும் தாய பதி- திரு கடித்தானும் என் உடைய சிந்தையும்–நோன்பு நோற்று விரதம் திரு கடித் தானத்தில் இருந்தான் ஆழ்வாரை பெற-நன்றி மறவாமல் பற்றி இருக்கிறான்-ஸ்வரூபதுடனும் விக்ரகத்தொடும் அந்தர்யாமி நிலை ஆழ்வார்களுக்கு/நமக்கு திவ்ய தேசம் சாதனம் அவனை அடைய/நின்றது … நின்றதும் இருந்ததும் -கிடந்ததும் என் நெஞ்சு உள்ளே/சகல மனுஷ கண்ணுக்கும் இலக்கு/யார் கண்ணுக்கும் விஷயம் ஆக மாட்டான்-இரண்டும் சாஸ்திரம்/காட்டவே காணலாம்

/சரம பர்வ நிஷ்ட்டையில் சங்கை இன்றி அனைவருக்கும் நெஞ்சுக்கும் கண்ணுக்கும் விஷயம் ஆகிறார் ஸ்வாமி//நோன்பு-விரதம் ஒன்றும் இல்லை/அடி போற்றி செய்ய அருமையான ரகசியம் -சூஷ்மம்- ஆன புரிந்தும் இலேன்–ஆரம்பிக்க கூட வில்லை/கர்ம யோகமும் ஞானம் யோகமும் இல்லை என்கிறார் இவற்றால்/வேதம் போல கவி சொல்லும் புலவர்க்கு எண்ணவும்  முடியாத கீர்த்தி உடையவரே–தேவரீர் என் நெஞ்சுள்ளும் கண்ணுள்ளும் -நின்ற இக் காரணம் -என்றும் நின்று கொண்டு இருக்கும் –இக் காரணம் கட்டுரையே/

இப் பாட்டில் தாம் அறிய ஒரு ஹேது இன்றிக்கே இருக்க ,தம்மை அங்கீகரித்து அருளுகைக்கும்,-அங்கீ கரித்து   அருளி பாஹ்ய அப்யந்தர கரண விஷயமாய் ,எழுந்து  அருளி இருக்கிற படியையும்-அனுசந்தித்து வித்தராய் இதுக்கு காரணம் இன்னது என்று அருளி செய்ய வேணும் என்கிறார்//யான் அறியேன் என்று சொல்லாமல் கட்டுரையே என்கிறார்

/இன்று நீ புகுந்து -உகந்து என்கிற அர்த்தத்தில் வியாக்யானம்//இப் பேற்றுக்கு உறுப்பாக ஒரு புண்ய வரத்தை அனுஷ்டிப்பதும் செய்திலேன்-புரிந்தும் -இலேன்-முதலில் உம்மை தொகை-சாமான்ய ஆத்மா குணங்கள் போல்வன இல்லை -இவை மட்டும் இல்லை என்று/புள்ளும் சிலம்பின காண்– முதலில் சொல்ல- உம்மை தொகை-முன் அடையாளம்-நாங்கள் எழுந்து வந்து இருக்கிறோம்-நீங்கள் வந்தது அடையாளம் இல்லை என்று சொல்ல புள்ளும் என்கிறாள்/போற்றி செய்தல்-ஆச்ரயிக்கை-அரும் கேள்வி -பாகவதரை போற்ற/நுண் அரும் கேள்வி-ஆச்சர்யரை போற்ற – கேள்வி-பகவானை போற்ற –மூன்று நிலை/-செல்வத்துள் செல்வம் செவி செல்வம்/ நுண்ணுதல் – கேட்க்க பேச்சு கூட எடுக்க வில்லை-கேட்க வேண்டும் என்று -பிரசன்கிப்பதும் செய்திலேன்-//செம்மை நூல்-தெளிவான நூல்  புலவர்/ செம்மை புலவர்–அநந்ய பிரயோஜனர்– இருவருக்கும் எண்ணரும் கீர்த்தி—பரி சேத்திக்க அரிதான கீர்த்தி உடையவரே//வாக்குக்கும் மனசுக்கும் அப்பால் பட்டவர்–ஆள் இல்லாமல் வர வில்லை //வந்து புகழ் தேட வரவில்லை-தளிர் புரையும் திருவடி என் தலை மேலே/எங்கும் பக்கம் நோக்கு அறியான் பைம் தாமரை கண்ணன்-இவர் நெஞ்சுக்குள்ளும்  கண்ணுக்குள்ளும் விஷயம்-கீர்த்தி சேர்க்க வர வில்லை

இன்று உகந்து என் கட் கண்ணுக்கும் உட் கண்ணுக்கும் விஷயமாய் நின்ற இதில்-ஹேதுவை தேவரீர் தாமே அருளி செய்ய வேணும்–இரண்டை சொன்னது வாக்குக்கும் உப லஷணம்/நீ புகுந்து/ நீ கட்டுரையே/கட்டுரைக்கில் தாமரை -கட்டுரை-முழு சொல்-சொல்ல வேணும்/புரிதல்-செய்தல்/நுவல்தல்-சொல்லுதல்/செம்மை-செவ்வை-இத்தால் அநந்ய பிரயோசனத்தை/ செம்மை நூல் புலவர்க்கும்-தொக்கி உம்மை தொகை மறைந்து இருக்கும்

இன்று என்னை பொருள் ஆக்கி –அன்று புறம் போக வைத்தது என்//புண்ணிய நோன்பு-வர்ண ஆஸ்ரமநியதமான  கர்ம யோகம்/நோற்ற நோன்பு இலேன் -பிரயத்தனம்  பண்ணிய நோன்பு-ந தர்ம நிஸ்டோமி- நிஷ்ட்டையே இல்லை ஆளவந்தார் //பகவத்வாசகமாய் -தத் ஆர்ராதனமாக  கர்மம் //எது தது  பிரியம் அது புண்யம் மத் பக்த பக்தேஷு-அடியார்களுக்கு பண்ணிய கைங்கர்யம் இல்லை/மூன்றும் இல்லை//சூஷ்மம்- குஹ்ய தரம்-துர் லபம் -அனதிகாரிகளுக்கு உபதேசிக்காமல்- கேட்க்க வில்லை கேட்க்க பிரத்யனமும் பண்ண வில்லை/அவை நுண் அரும் கேள்வியா/பலருக்கும் இது துர் லபம்/வித்யுத் மட்டும் தெரிந்தவர்களுக்கு -தேவரீர் 18 தரம் சார தமமாக யாசித்தது   போல பெற்றிலேன்/-ஆச்சர்ய அபிமானம் /ந ச ஆத்மா வேதி- நுண் அறிவும் இலேன்/செம்மை புலவர்கள்-சரம பர்வம்- அரி  அரன் அயன் என்ற குழப்பம் இன்றி-தோஷம் ஒன்றும் இன்றி-அநந்ய பிரயோஜனர் – செம்மைநூல்  புலவர்கள்//இன்று – இத்தனை நாளும் காணா கண் இட்டு இருந்து -நடுவே வந்து உய்யக் கொண்ட நாதன்–புகுந்து-தானே வந்தார்-பிரேவிசித்து கண்ணுள்ளும் நெஞ்சுள்ளும் வந்த காரணம்-நித்ரையாலும் பிரமாதத்தாலும் கலங்கிய இடங்கள் இவை/ஸ்வாமி கண் வட்டத்தில் இருந்தும் அநு கூலராகி இல்லாமல் இருந்தேன் முன்பு-வாக்குக்கும் உபலஷணம்–1-9-5 ஒக்கலை வைத்து முலை  பால் உண்ணு என்று தந்திட ஆதாரத்தோடு கொடுத்தாள்-வாங்கி-ஆதாரத்தோடு வாங்கி கொண்டான்

சேய் போல -செக்கம் செக என்று -கோபத்தோடு–அவள் பால் உயிர் செக உண்டான்–நக்க பிரானும் அயனும் இந்த்ரனும் முதலாக ஓக்கவும் போற்றிய ஈசன் மாயன்-யார் கண்ணுக்கும் தென் படாத –என் நெஞ்சில் உளானே-என் தேகத்தில் ஏக தேசம் உள்ளானே-காவி நன் மேனி – ஆவியும் ஆக்கியும் தானே அளிப்போடு அழிப்பவன்  தானே-கமல கண்ணன் என் கண்ணில்  உளானே –காண்பன்-அவன் கண்களாலே அமலங்களாக விளிக்கும்-ஐம் புலனும் அவன் மூர்த்தி –என் நெற்றி உளானே -அங்கு/கீழ் இருந்து ஏறி போகிறான் நினைத்ததை பார்க்கிறோம் அதனால் நெஞ்சு முதலில் .-.இங்கு நீயே புகுந்ததால் கண்ணை சொல்லி நெஞ்சை சொல்கிறார்/ சுவையன் திருவின் மணாளன் என் உடை சூழல் உளானே–

————————————————————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ திருமலை நல்லான் சக்கரவர்த்தி ஸ்ரீ ராம கிருஷ்ண ஐயங்கார் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பிள்ளை லோகம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ திருவரங்கத் தமுதனார் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: