அமுத விருந்து -இராமானுஜ நூற்றந்தாதி வியாக்யானம்–83-சீர் கொண்டு பேரறம் செய்து நல்வீடு செறிதும் -இத்யாதி ..

பெரிய ஜீயர் அருளிய உரை .
எண்பத்து மூன்றாம் பாட்டு -அவதாரிகை –
பொருவற்ற கேள்வியனாக்கி -நின்றேன் -என்ன-
உம்முடைய ச்ருதத்துக்கு வ்யாவ்ருத்தி எது -எல்லார்க்கும் ஒவ்வாதோ சரணாகதி -என்ன -நான் பிரபத்தி பண்ணி பரமபதம் பெறுவார் கோடியில் அன்று –
தேவரீர் திருவடிகள் ஆகிற மோஷத்தை -தேவரீர் ஔதார்யத்தாலெ பெருமவன் –
என்கிறார் —
சீர் கொண்டு பேரறம் செய்து நல்வீடு செறிதும் என்னும்
பார்கொண்ட மேன்மையர் கூட்டனல்லேன் உன் பத யுகமாம்
ஏர் கொண்ட வீட்டை எளிதினில் எய்துவன் உன்னுடைய
கார் கொண்ட வண்மை இராமானுச ! இது கண்டு கொள்ளே – – 83- –
வியாக்யானம் –
சமதமதாதிகள் -ஆகிஞ்சன்ய அநந்ய கதித்வங்கள் ருசி விச்வாசங்கள் -ஆகிய
ஸ்வபாவ விசேஷங்களை வுடையராய் –
பரம தர்மம் ஆகிற ப்ரபத்தியை பண்ணி –
ஆத்மா அனுபவம் மாத்ரமான கைவல்யம் போல் அன்றிக்கே –
பரம புருஷார்த்த லஷண மோஷத்தை ப்ராப்பிப்போம் என்னும்
பூமி எங்கும் வ்யாப்தமான பிரபாவத்தை உடைய பகவத் பிரபன்னருடைய
திரளுக்கு உட்பட்டவன் அல்லேன் –
தேவரீருடைய திருவடிகள் இரண்டும் ஆகிற
சர்வ விலஷணமான மோஷத்தை –
அநாயாசேன ப்ராபிப்பேன் -அதுக்கு ஹேது –
சர்வ விஷயமாக சர்வ காலத்திலும் உபகரிக்கையாலே –
மேகத்தை ஜெயித்து இருக்கும் தேவரீருடைய ஔ தார்யம் .
இது நான் சொல்ல வேணுமோ ?
அனுஷ்டனத்தால் கண்டு கொள்ள மாட்டீரோ ?
நல் வீடு பெறுதும்-என்றும் பாடம் சொல்லுவார்கள் –
பார் கொண்ட மேன்மை -விசேஷஜ்ஞ்ஞாரோடு அவிசேஷஜ்ஞ்ஞாரோடு வாசி யற பூமியில்-உள்ளார் எல்லாராலும் கைக் கொள்ளப் பட்ட உத்கர்ஷம் என்னவுமாம் .
ஏர் கொண்ட வீட்டில் -என்ற பாடமான போது  –
தேவரீர் திருவடிகள் இரண்டுமாகிற விலஷண மோஷத்திலே-அநாயாசேன சேர்வன் -என்றபடி –
ஏர் -அழகு
கொள்கை -உடைத்தாகை
திருவடிகளை மோஷமாக சொல்லிகிறது -ஆனந்தாவஹத்வத்தாலே –
முக்திர் மோஷோ மகா நந்த -என்னக் கடவது இறே –
பெருமாளை பற்றி -பிரயோஜனாந்தரங்கள் – கை வலயம்- இல்லாமல் அவனையே பற்றுவது பிரதம பர்வ நிஷ்டை
ஆச்சார்யன் பற்றி அவனை அடையாமல் ஆச்சார்யர்
திருவடிகளில் -சரம பர்வ நிலை
நல் வீடு –பிரதம பர்வம் —சீர் கொண்ட பேர் அறம் செய்ய வேண்டும் -ஆனால் இங்கே
ஏரார் இடை -ஏர் கொண்ட வீடு -சரம பர்வ -எளிதினில் எய்துவேன் -உம் வண்மை பிரத்யக்ஷம் -கண்ணாடியில் கண்டு கொள்ளும்
இருப்பிடம் –வைகுந்தம் -அனைவரும் உம் திரு உள்ளம் -உம்மை உம்மால் பெற்றால் -வேறே என்ன-வேண்டும் –
நிர்ப்பயம் நிர்ப்பரம்–இங்கே தானே -சபரி பாத மூலம் -அடைவேன் -உன் பாதம் பெற்று கொடுத்த என் ஆச்சார்யர் திருவடிகள் -மதங்கரை அடைந்தாள்
இவரே இங்கேயே எளிதில் கொடுக்க -வேறே வேண்டுமோ-மேன்மையர் கூட்டனல்லேன்-வடுக நம்பி -ஒப்பாக்கலாமோ என்னில் நல்லவர் -நானோ நீசன் -நிறை ஒன்றும் இலேன் –பெறக் கடவன் -பெற்றேன் என்று சொல்ல வில்லை –
————————————————————————–
பிள்ளை லோகம் ஜீயர் அருளிய உரை
அவதாரிகை -கீழ்ப் பாட்டில் இவர் தம்முடைய ஹர்ஷத்துக்கு போக்கு வீடாக –பொருவற்ற கேள்வியனாக்கி நின்றான் –
என்று சொன்னவாறே -அத்தைக் கேட்டருளி –உபமான ரஹீதமான ஸ்ருதத்தை உடையனாம்படி பண்ணி யருளினார்
என்று நீர் நம்மை ச்லாகித்தீர் -உம்மை ஒருவரையோ நாம் அப்படி பண்ணினது –ஒரு நாடாக அப்படி பண்ணி பரம பத்தில்
கொண்டு போகைக்கு பக்த கங்கனராய் அன்றோ நாம் அவதரித்தது -(இன்றும் கங்கணம் திருக்கையிலே சேவிக்கிறோம் -முக்தியே சிலரது சொத்து என இருக்கையில் -அனைவருக்கும் அருளி -தரணி தவம் பெற்றதே உம்மால் -)-ஆகையாலே உமக்கும் உம்மை ஒழிந்தாருக்கும்
 தன்னிலே வ்யாவ்ருத்தி ஏது என்று –எம்பெருமானாருக்கு திரு உள்ளமாக –இவர் அவர் திரு முக மண்டலத்தைப்-பார்த்து நான் என்னை ஒழிந்தார் எல்லாரையும் போலே பகவத் சரணாகதியைப் பண்ணி பரம பதத்தை பிராப்பிப்போம்
என்று இருந்தேன் அல்லேன் காணும் –தேவரீர் திருவடிகளாகிற மோஷத்தை தேவரீர் ஔதார்யத்தாலே கிருபை-பண்ணப் பெறக் கடவேன் -என்று நேரே விண்ணப்பம் செய்கிறார்
வியாக்யானம் -சீர் கொண்டு -சாந்தோதாந்த -இத்யாதிகள் சொல்லப்படுகிற சம தம தாதிகள் என்றும் –
களைவாய் துன்பம் களையாது ஒழிவாய் களை கண் மற்று இலேன் -என்றும் -என் நான் செய்கேன் யாரே களை கண்-என்னை என் செய்கின்றாய் -என்றும் சொல்லப்படுகிற ஆகிஞ்சன்ய அநந்ய கதித்வங்கள் என்ன –
பிரியோஹி ஜ்ஞானி நோத்யர்த்தமஹம் -என்றும் ரஷிஷ்ய தீதி விஸ்வாச -என்றும் சொல்லப்படுகிற
ருசி விச்வாசங்கள் என்ன -இது தொடக்கமான அதிகாரி விசேஷ ஸ்வ பாவங்களை உடையவராய் –
கொள்கை -உடைத்தாகை -பேர் அறம் செய்து -நியாச மேஷாம் தபஸா மதி ரிக்த மாஹூ -என்றும் –
சர்வ குஹ்ய தமம் பூத -என்றும் சொல்லுகிறபடியே பரம குஹ்ய தமமாய் -பரம தர்மமாய் -ஸ்வ ரூப-அனுரூபமான ப்ரபத்தியை பண்ணி -அதாகிறது -ந்யச்யத்வத் பாத பத்மேவாத நிஜபரம் நிர்ப்பரோ நிரபயோச்மி-என்கிறபடியே ஆத்மா ஆத்மீயங்கள் உடைய ரஷண பரத்தை-அவன் பக்கலிலே பொகட்டு-ஸ்த நந்த  பிரஜையோபாதி நிர்ப்பரராய் இருக்கை –(பரந்யாசம் -சொல்ல வில்லை -அதற்காக த்ருஷ்டாந்தம் -பால் குடிக்கும் குழந்தை -சொல்லிவிட்டு பேசாமல் கிடக்குமா -பேசாமல் கிடக்குமா -அதே போலே நாமும் -)-பலத்துக்கு-ஆத்ம ஞானமும் அப்ரதிஷேதமும்  வேண்டுவது -என்று பிள்ளையும் (பிள்ளை லோகாச்சார்யார் )-(விலக்காமை -சர்வ முக்தி பிரசங்கம் வாராமைக்கு )அருளிச் செய்தார் இறே-பேர் -பெருமை/அறம் -தர்மம் –நல் வீடு செறிதும் என்னும் -வீடு -மோஷம் -ப்ராப்ய ஸ்தானம் -அதாவது -ஸ்வாத் மா நு பூதிரிதி யாகில
முக்திருக்தா -என்கிறபடியே கைவல்யமும் மோஷம் யாகையாலே -தத் வ்யாவ்ர்த்யர்த்தமாக –நல்வீடு -என்று அத்தை
விசேஷிக்கிறார் -வீட்டுக்கு நன்மையாவது -ஸ்வ ஆத்ம மாத்திர அனுபவமான கைவல்யம்போலே அல்பமாயும்
ஸ்வார்த்தமாயும் இருக்கை யன்றிக்கே -நலம் அந்தமில்லதோர்   நாடு – என்கிறபடியே அபரிமித ஆனந்த ரூபமாய் –
தனக்கே யாக எனைக் கொள்ளும் ஈதே -என்கிறபடியே பகவத் ஏக போகமாய் இருக்கை -செறிதும் என்னும் -இப்படிப் பட்ட
பரம புருஷார்த்த லஷணமான மோஷத்தை ப்ராபிப்போம் என்னும் —நல் வீடு பெறுதும் -என்றும் பாடம் சொல்வார்கள் – –
ஆகிலும் அர்த்த பேதம் இல்லை -யோகிநாம் மிர்தம் ஸ்தானம் -என்றும் யத்வை பஸ்யந்தி சூரய -என்று ஸ்வ ஆத்ம
அனுபவரூப கைவல்ய மோஷத்தையும் -பகவத் ப்ராப்தி ரூபா பரம புருஷார்த்த லஷண மோஷத்தையும் -ஸ்தான
பரம -சப்தங்களாலே பசித்து கீதாசார்யனும் அருளிச் செய்தான் இறே –பார் கொண்ட மேன்மையர் -பூமி எங்கும் ஒக்க-வ்யாப்தமான பிரபாவத்தை உடையவர் -என்னுதல் – விசேஷஞ்ஞாரோடு அவிvஷஞ்ஞாரோடு வாசி அற பூமியில் உள்ள

எல்லாராலும் கைக் கொள்ளப்பட்ட உத்கர்ஷத்தை உடையவர் என்னுதல் –கொள்கை -வ்யாபிக்கையும் ச்வீகரிக்கையும் – கூட்டன் அல்லேன் -இப்படி பட்ட பகவத் பிரபன்னருடைய   கோஷ்டியிலே உள்பட்டவரில் ஒருவனாய்-இருக்கிறவன் அல்லேன் -ஆகில் உம்முடைய படி எங்கனே என்ன சொல்லுகிறார் –உன் பத யுமாம் ஏர் கொண்ட வீட்டை-தேவரீர் திருவடிகள் இரண்டும் ஆகிற விலஷண மோஷத்தை  -குருரேவ பராயணம் -குருரேவ பராகதி –பாத மூலம் கமிஷ்யாமி யாநகம் பர்யசாரிஷம் -நித்யம் யதீய சரணவ்  சரணம் மதீயம் -என்றும்-சொல்லுகிறபடியே -சர்வ பிரகார லஷணமான மோஷத்தை –ஏர் -அழகு -எளிதினில் எய்துவன் -வருத்தம் அற ப்ராபிப்பேன் -உன்பத யுகமாம் ஏர் கொண்ட வீட்டில் -என்ற பாடமானபோது-தேவரீர் திருவடிகள் இரண்டும் ஆகிற விலஷண மோஷத்தில் என்றபடி -இவர் இப் பெறாப்பேறு பெற்ற-பின்பு -பகவல் லாபத்தையும் ஒரு பொருளாக நினைக்க மாட்டார் காணும் -திருவடிகளை-மோஷமாக சொன்னது ஆனந்த அவஹத்வத்தாலே -இப்படி சொன்னால் உமக்கு இந்த ப்ராப்யம் எத்தாலே-அத்தை சொல்லி காணீர் என்ன -உன்னுடைய கார் கொண்ட வண்மை –அதுவும் அவனது இன்னருளே -என்றபடி-தேவரீர் ஔதார்யமே அதுக்கு சாதனம் என்கிறார் –கார் கொண்டவண்மை – -நீரே உம்மை அருள வேணும் –
விசேஷணத்தாலே மேகத்தில் நின்றும்-கிருபைக்கு உண்டான வ்யாவ்ர்த்தியை சொல்லுகிறார் – மேகமானது நாலு மாசம் வர்ஷிக்க கடவதாய் -அப்போதும் அபேஷித்த இடங்களில் வர்ஷியாதே -சமுத்ரத்திலும் பர்வதத்திலும் அரண்ய பிரதேசத்திலும்-வர்ஷிக்கும் -இவருடைய  ஒவ்தார்யம்அப்படி இன்றிக்கே — கொள்ள குறைவற்று இலங்கி கொழுந்து-விட்டு ஓங்கி இருப்பதாகையாலே -சர்வ காலத்திலும் -சர்வர்க்கும் -சர்வ பலங்களையும் -கொடுத்துக்-கொண்டு இருந்து –மகா வ்ர்ஷம் போல் இருக்கிற மகா மேகத்தை பராஜிதமாக்கி -என்னை ஸ்வா தீனமாக-எழுதிக் கொண்டது -என்றபடி -இப்படிப் பட்ட தேவரீர் உடைய பரம கிருபா பூர்வகமாக இந்த ஒவ்தார்யம்-ஒன்றுமே அந்த பலத்துக்கு பிராபகம் என்றபடி —இராமானுச -எம்பெருமானாரே –இது கண்டு கொள்ளே -இது-தான் சொல்ல வேணுமோ –கை இலங்கு நெல்லிக் கனி போல் இருக்கிற இவ் அர்த்தத்தை தேவரீர் கண்டு கொள்ள-மாட்டீரோ -அடியேன் சொல்ல கேட்டருள வேணும் என்னும் ஒரு நிர்பந்தம் உண்டோ –

ஸூ லபம் ஸ்வ குரும் த்யக்த்வா துர்லபம் உபாசதே பத்தம் த்யக்த்வா தனம் மூடோ குப்தமன்வேஷ  தேஷி தவ்-என்னக் கடவது இறே –
————————————————————————–
அமுது விருந்து
அவதாரிகை –
பொருவற்ற கேள்வி -என்று உமது கேள்வி அறிவை சிறப்பிப்பான் என் –
ஏனையோரும் கேள்வி அறிவு பெற்றிலரோ என்ன –
ஏனையோர் கேள்வி அறிவு பிரதம பர்வத்தை பற்றியதாதலின் -பகவானிடம் பிரபத்தி பண்ணி
பரம பதத்தை அடைவராய்-நின்றனர் அவர் –
நானோ சரம பர்வத்தின் எல்லை நிலையான ஆசார்யராகிய தேவரீரைப் பற்றிய கேள்வி
அறிவு உடையவனாக ஆக்கப்பட்டமையின் –
அவர் கூட்டத்தில் சேராது -தேவரீர் திருவடிகளையே பரம பதமாய் கொண்டு –
அதனை தேவரீர் வள்ளன்மையால் பெறுமவனாய் உள்ளேன் –
இது என் கேள்வி யறிவினுடைய பொருவற்றமை -என்கிறார்
பத உரை –
இராமானுசா -எம்பெருமானாரே –
சீர் கொண்டு -சமம் தமம்முதலிய நன்மைகள் உடையவர்களாய் கொண்டு
பேர் அறம் -பெரிய தர்மமாகிற ப்ரபத்தியை
செய்து -பண்ணிக் கொண்டு
நல் வீடு -நல்ல மோஷத்தை
செறிது என்னும் -சேருவோம் என்னும்
பார் கொண்ட -பூமியை தனக்குள் கொண்ட
மேன்மையர் -பிரபாவம் வாய்ந்த பகவத் பிரபன்னர்களுடைய
கூட்டன் அல்லேன் -கூட்டத்தில் சேர்ந்தவன் அல்லேன்
உன் பத யுகமாம் -தேவரீருடைய திருவடி இணையாகிற
ஏர் கொண்ட -அழகு – வீறுடைமை-வாய்ந்த
வீட்டை -மோஷத்தை
எளிதினில் -சுலபமாக
எய்துவன் -அடைவேன்
அதுக்கு ஹேது
உன்னுடைய -தேவரீருடைய
கார் கொண்ட -மேகத்தை வென்ற
வண்மை -வள்ளல் தன்மையாம்
இது -இவ் விஷயத்தை
கண்டு கொள் -தேவரீர் கண்டு கொள்ள வேணும் –
நான் சொல்ல வேணுமோ -என்றுகருத்து .
வியாக்யானம் –
சீர்கொண்டு –கூட்டன் அல்லேன்
நல் வீடு செறிதலுக்காக செய்யும் பேரறம் என்பது இங்கு  பிரபத்தியை -என்று உணர்க .
பக்தி யோகமும் நல் வீடு செறிதலுக்கு கைக் கொள்ளப் படுவதாயினும் -அதனை
பேரறம் ஆகாது என்று விலக்குக
ந்யாசம்-எனப்படும் பிரபத்தியே -தனக்கு மேல் இல்லாத அதிரிக்தமான தபசாக ஓதப்படுதலின்
பிரபத்யே பேரறம் ஆகும்  -என்க ..மேலும் எம்பெருமானார் கோஷ்டியில் பக்தி மார்க்கத்தைக்
கைக் கொண்டு நல் வீடு செறிதும் என்று இருப்பார் எவருமே இலர் ஆதலின் -அவர்கள் கூட்டத்தில்
சேர்ந்தவன் அல்லேன் -என்று தம்மை அமுதனார் சொல்லிக் கொள்வது பொருந்தாது .
எம்பெருமானார் தாமும் பிரபத்தி செய்து -மற்றவர்களையும் அதனை கைக் கொள்ளுமாறு
செய்தலின் அந்த பிரபத்தியினாலே நல் வீடு செறிதும் என்று இருப்பார் பலர் உண்டு .
அந்தக் கோஷ்டியில் தான் சேர்ந்தவன் அல்லேன் என்பது நன்கு பொருந்துகிறது .
பேரறமாகிய பிரபத்தி -மாமேகம் சரணம் வ்ரஜ –என்  ஒருவனையே உபாயமாகப் பற்று -என்றபடி –
கண்ணனையே உபாயமாய் வரிப்பதாக அமைந்து இருத்தலின் -தான் உபாயமாக மாட்டாது –
ஆதலின் அதனைச் செய்வதற்கு வேறு எதனையும் அங்கமாகக் கொள்ள வேண்டிய அவசியமே இல்லை .
ஆயின் சீர் கொண்டு பேரறம் செய்து -என்று அமுதனார் கூறுவதன் கருத்து யாதோ -எனின் –
பிரபத்தி செய்வோருக்கு சில நல்லியல்புகள் தாமே அமைந்து இருக்கும் .அச் சீரிய இயல்புகளை
உடையவர் களாய்-பேரறம் செய்கிறார்கள் -என்கிறார் அமுதனார் என்று கொள்க .
அவ்வியல்புகளாவன-
-சமம் தமம் முதலியனவும் –
-அகிஞ்சந்ய -வேறு வழி இல்லாமை -அநந்ய கதித்வம் -வேறு புகல் இல்லாமை -களும் –ருசி-பேற்றினில் வேட்கை -விஸ்வாசம் -பேரு தப்பாது -என்ற துணிபு போன்றவைகளும் –
சமம்-மனத்தை அடக்குதல் தமம் -வெளி இந்திரியங்களை அடக்குதல் –மாறிக் கொள்வதும் உண்டு .
இவ் இயல்புகள் பிரபத்தி செய்வதற்கு உறுப்பாக வந்தவைகள் அல்ல -பிரபத்தி செய்வோரிடம்
நேரிடும் இயல்புகள் என்றுணர்க –
இனி –சீர் கொண்டு -என்பதற்கு மற்ற உபாயங்களை கை கொண்டோரினும் சீர்மை உடையவராய்
கொண்டு -என்று பொருள் உரைத்தலுமாம் .
நார்ஹந்தி சரணஸ் தஸ்ய கலாம் கோடி தமீமபி -பிரபத்தி செய்தவனுடைய சீர்மையில்
கோடியில் ஒரு பங்கு கூடப் பெற மற்ற உபாயங்களை கைக் கொண்டவர்கள் தகுதி அற்றவர்கள் –
என்பது காண்க –-பார் கொண்ட மேன்மையர் –என்னும் இடத்தில் -உலகு எங்கும் பரவின பிரபாவம்
பேசப்படுகிறது .இங்கே உபாயாந்தரங்களை கைக் கொண்டவர்களினும் பிரபத்தி செய்வோருடைய
சீர்மை செப்பப் படுகிறது .
பிரபத்தி செய்த பிறகு -பேற்றுக்கு செய்ய வேண்டியது யாதொன்றும் இல்லாமையினால்
நல் வீடு பெறப் போகின்றோம் என்று -அதனை எதிர் நோக்கி நிற்கின்றனர் –பேரறம் செய்தோர்
அவர்கள் எதிர்பார்ப்பது -நல்ல வீட்டை –
புல்லிய வீட்டை அன்று .
புல்லிய வீடு-கைவல்யம் எனப்படும் மோஷம் ஆகும் .
சிறிய மின்மினி பூச்சி போலே மிளிரும் அணுவான தன் ஆத்மா ஸ்வரூபத்தை
தேக சம்பந்தம் அறவே நீங்கின ஜீவாத்மா தானே அனுபவித்து -அவ்வளவோடு
பிரம்ம அனுபவத்தை இழந்து நிற்றல் கைவல்யம்  எனப்படும் .
பிரம்ம அனுபவத்தையும் அதன் விளைவான கைங்கர்யத்தையும் கோரி பிரபத்தி செய்பவர்கள்
ஆதலின் –நல் வீடு செறிதும் -என்று இருக்கிறார்கள் .நல் வீடு -என்று கைவல்யத்தை விலக்குவதனால்
கைவல்யத்துக்கும் மோஷம் வீடு -என்னும் வழக்கு உண்டு என்று தெரிகிறது –
ஸ்வ ஆத்மா அநுபூதி ரீதி யாகில முக்தி ருக்தா -தன் ஆத்மாவைத் தானே அனுபவித்தல்
என்னும் யாதொரு முக்தி கூறப் பட்டதோ -என்று ஆழ்வான் கைவல்யத்தை முதி என்னும் சொல்லால்
வழங்குதல் காண்க

-நல் வீடு பெறுதும் -என்றும் பாடம் உண்டு

பார் கொண்ட மேன்மையர் கூட்டன் அல்லன் –
பாரினை யடங்கக் கொண்ட மேன்மை-பூமி எங்கும் பரவின மேன்மை -என்றபடி –
இனி பாரில் உள்ள மேலோர் கீழோர் அனைவரும் கைக் கொண்ட மேன்மை என்னலுமாம் –
இத்தகைய பேரறம் செய்வோர் மேன்மை பாரடங்க பரவி இருப்பினும் அன்றி –
பாரில் உள்ளோர் அனைவரும் கைக் கொண்டு இருப்பினும் –
அம் மேன்மையில் மயங்கி -நான் அவர்கள் கூடத்தில் சேர்ந்து விட வில்லை -என்று தமது
உறுதிப்பாட்டினை காண்பிக்கிறார் .பேரறம் செய்து நல் வீட்டினை எதிர் பார்க்கின்றனர் அவர்கள் .
நானோ யாதொன்றும் செய்யாது -அந் நல் வீட்டினும் வீறுடைய பரம விலஷணமான வீட்டினை
எளிதில் அடைபவனாய் உள்ளேன் .நான் அவர்கள் கூட்டத்தில் எங்கனம் சேருவேன் ?-என்கிறார் மேல் ..
உன் பத யுகமாம் ஏர் கொண்ட வீட்டை எளிதினில் எய்துவன்
தேவரீருடைய திருவடிகள் இரண்டுமே கீழ்ச் சொன்ன நல் வீட்டிலும் விலஷணமான மோஷமாக அடியேனுக்கு
அமைந்து உள்ளன -முக்திர் மோஷோ மகா நந்த -என்னும் நிகண்டுவின் படி பேரின்பமே மோஷம் ஆதலால்
தாஸ்ய மகா ரசத்தை தருதல் பற்றி -பேரின்பம் தரும் வைகுண்டத்தை மோஷம் என்பது போலே
தமக்கு பேரின்பம் விளைவிக்கும் திருவடிகளை மோசமாகவே கூறினார் .
ஏர் –அழகு இங்கே வீறுடைமை-
ஏர் கொண்ட வீட்டில் என்பதும் ஓர் பாடம் -அப்பொழுது தேவரீர் திருவடிகள் இரண்டுமாகிற
வீறுடைய வீட்டில் எளிதில் சேர்வேன் -என்று பொருள் ஆகிறது .
ஆச்சார்ய அபிமானத்தில் ஒதுங்கினவர்-பகவான் இடம் பிரபத்தி பண்ணினவர்கள் போலே
பகவானது தாளிணைக் கீழே வாழ்ச்சியை ஒரு பேறாக மதிக்காது -ஆசார்யர் பொன்னடியை
மேவி நிற்பதையே தாம் பெரும் பேறாக மதிப்பவர் ஆதலின் எம்பெருமானார் பத யுகத்தை
ஏர் கொண்ட வீடு -என்கிறார் .
சபரி எந்த ஆசார்யருக்கு நான் பணிவிடை புரிந்தேனோ அவன் திருவடி வாரத்துக்கு தான்
போவதாக மோஷம் அடையும் போது சக்கரவர்த்தி திருமகனை நோக்கிக் கூறியதை
இங்கு நினைவு கூர்க-இம்மையிலும் மறுமையிலும் ஆசார்யன் திருவடிகளே சரணம்
–உபாயமும் உபயமும் –என்றார் ஆள வந்தாரும்
திரு மழிசைப் பிரான் -பகவானை  ஏத்துமவர்களை விட ஆச்சார்ய அபிமான நிஷ்ட்டர் சீரியர் என்பதனை –
மாறாய தானவனை -என்னும் பாசுரத்தில் -நான் முகன் திருவந்தாதி -18 – அருளிச் செய்தார் .
வேறாக ஏத்தி இருப்பார் பெரியாழ்வார் போல்வார் -சாத்தி இருப்பார் ஆண்டாள் போல்வார் -என்பது
அவ்விடத்தில் வியாக்யானம் .
பழுதாக ஓன்று அறிந்தேன் -நான் முகன் திருவந்தாதி -89 – என்னும் பாசுரத்தில் ஆசார்யனைப் பற்றினவன்
விண் திறந்து வீற்று இருப்பார் மிக்கு -90-என்று வீறு கொண்ட பேற்றினை பெறுதல் அந்த
திரு மழிசைப் பிரானாலேயே அருளிச் செய்யப் பட்டு இருப்பதும் இங்கு அறியத் தக்கது .
ஆசார்யனை தானே பற்றுகிறவனுக்கும்
ஆசார்யனாலே நம்முடையவன் என்று அபிமானப் படுகிறவனுக்கும்
பேற்றிலே எத்தகைய வேறு பாடும் இல்லை என்று உணர்க .
யாதொரு முயற்சி இன்றி ஏர் கொண்ட வீட்டை எளிதினில் எய்துவதற்கு ஹேது என் -என்ன
விடை இறுக்கிறார்
உன்னுடைய கார் கொண்ட வண்மை
தேவரீர் வள்ளல் தனத்தினால் வழங்க -நான் அதனை அடைய எளிதாய் முடிந்தது என்கிறார் .
எம்பெருமானாருடைய வண்மை கார் கொண்டது -அதாவது மேகத்தை வென்றது –
சிலருக்கு சில காலத்திலே மழை பொழிவது கார்
எல்லாருக்கும் எல்லாகாலத்திலும் பயன் படுவது வண்மை
ஆதலின் காரை வென்றது வண்மை
இது கண்டு கொள்
தேவரீர் வழங்க நான் பெற்றமை -வழங்கின தேவரீருக்கு தெரியாதோ –
ஏற்ற என்   வாயாலே சொல்லிக் கேட்க வேணுமா என்கிறார் .
நான் கேள்வியினால் பிரபத்தி செய்து பகவானை அடைவார்கள் கூட்டத்தில் சேர்ந்திலேன்-
பொருவற்ற கேள்வியினால் ஆசார்யனுடைய அபிமானத்திற்கு பாத்ரமாகி எம்பெருமானார்-திருவடிகளையே பெரும் பேறாக பெறுமவன் ஆனேன் –என்பது கருத்து .
————————————————————————–
அடியேன் கேள்வி ஞானத்தினால் ஜளிபித்தது

கேட்டீர் பொருவற்ற கேள்வியன் என்று எப்படி சொல்லலாம்../பங்குனி உத்தரம் தேவரீர் அனுஷ்டித்த கோஷ்டியில்-நம் பெருமாள் திருவடி பற்றி  பிர பத்தி பண்ணி மோஷம் பெறாமல்-தேவரீர்  திருவடிகள் ஆகிற மோஷத்தை-தேவரீர் ஒவ்தார்யத்தாலே பெருமவன்  நான் என்கிறார் //இவ் வார்த்தை  கொண்டு—இரு கரையர் -என்று  ஆண்டான் ஆழ்வான் இருவரையும் பரிகசிப்பார் -வடுக நம்பி/

/அறம் -என்பது கர்ம பக்தி/பேர் அறம்- பிர பத்தி/சீர்-சம தம ஆதிகள் -ஆகிஞ்சன்ய அநந்ய கதித்வங்கள் ருசி விச்வாசங்கள் -ஆகியவை சீர் கொண்டு- சம தம/களைவாய் துன்பம் களையாது ஒழியாய் களை கண் மற்று இலேன்/.. என் நான் செய்கின்றேன்   யாரே களை கண்என்னை என் செய்கின்றாய்/-ஆகிஞ்சன்யம் அநந்ய கதித்வம் /-பேற்றுக்கு துவரிக்கையும் பேறு தப்பாது என்று துணிந்து இருக்கையும்

–ஸ்வபாவ விசேஷம் /நல் வீடு- கைவல்யம் போல் அன்றிக்கே பரம புருஷார்த்த லஷண மோஷம்-அதிகாரி விசேஷ ச்வாபம்–எதுவும் தம் இடம் இல்லை என்கிறார்//சர்வ குக்ய தமம் -பிர பத்தி -நிஷ் பரம் நிஷ் பயம்-ரஷணபரத்தை-ஆத்மா ஆத்மீயங்களை என்னையும் என் உடைமையையும் – பிரஜை போல – -பால் குடிக்கும் குழந்தை போல இருக்கை-எப் பொழுது குடிக்கணும் தெரியாது நீயே ரஷி என்று சொல்லி விட்டு-

அனுபவ ஜனித ப்ரீதி கார்ய கைங்கர்யம் – //அவர்கள்-பகவத் பிரபன்னர்கள்-அனுஷ்டித்து பெற்றார்கள்-அடியேன் சர்வ விலஷண்மான மோஷத்தை-ஏர் கொண்ட வீடு-வகுத்த இடம்- பெற்றேன் உமது ஒவ்தார்யத்தாலே/-அனாயாசனமாக -இதற்க்கு ஹேது-சர்வ விஷயமாக சர்வ காலத்திலும் உபகரிக்கையாலே

மேகத்தை ஜெயித்து இருக்கும் தேவரீர் உடைய ஒவ்தார்யம்–இதை நான் சொல்ல வேண்டுமோ –அனுஷ்டானத்தால் கண்டு கொள்ள மாட்டீரோ ..நல் வீடு பெறுதும்-பாட தேதம்//கூட்டன் அல்லன்-எதை கழிக்கிறார்–மாம் -தேவதாந்த்ரங்கள் கழித்து  விட்டது //ஏகம்-தர்மாந்தரங்கள்-?– கர்ம ஞானபக்தி -இல்லை சர்வ தரமான் பரித் யஜ்ய சொல்லி விட்டான்/நீ பற்றினாய்  என்ற எண்ணம் விடனும் என்கிறான் இதில்/பார் கொண்ட மேன்மையர் கூட்டம்- பிர பத்தி-உபதேசித்து அனுஷ்டித்து காட்டியது இது தானே

-அதனால்- பக்தி யோக நிஷ்டர்களை தள்ள வில்லை/திருத்த பட்டவர் கோஷ்டியில் இவர் தனிமை என்கிறார்/பிரபத்தி  கோஷ்ட்டி தான் இதில் சொல்கிறார்/

/ பத யுகம் -இரட்டை திருவடிகள் //மேகத்தை வென்ற-கார் கொண்ட ஒவ்தார்யம்/சர்வ காலத்திலும் சர்வருக்கும் சர்வ இடத்திலும் கிருபை  பொழிவதால் மேகத்தை விட ஸ்வாமிக்கு வாசி

/பார் கொண்ட மேன்மை– அனைவரும் பிர பத்தி மார்க்கம்/.ஏர் கொண்ட வீட்டில்- சேர்வன் –  ஏர் கொண்ட வீட்டை – அடைவன்-இரண்டும் பாடம்/ஏர் கொண்ட வீட்டை- அழகை கொண்ட மோட்ஷம்-

திரு வடி–முகத்திற் மோஷம் -அபார ஆனந்தம்  கொடுக்கும் இடம் சாஸ்திரம்–அதனால் இவையே மோட்ஷம் என்கிறார்-முந்தின பாசுரத்தில் அமுதனார்-என்ன புண்ணியனோ-நிகர் இல்லை-அகங்கரிகிறார் இல்லை அவர் பெருமை கூற வந்தாரே-ச்லாகித்தார்  /உம்மை மட்டுமா திருத்தினேன்-மாறு உளதோ இம் மண்ணின் மிசையே–ஜகம் எல்லாம் சரண் அடைந்து அரங்கனை சேர்க்க-பக்த கங்கணம் கொண்டே அவதரித்தேன்-சரா சரங்களை வைகுந்தததுக்கு ஏத்த -நீர் உமக்கு மட்டும் என்கிறீரே

-முக்தியோ சிலரது சொத்தாக இல்லையே-என்று கேட்ட சுவாமி இடம்-நேர் முகமாக திரு முகத்தை பார்த்து–தாழ்ந்தவன்  நான் தானே -சரம பர்வம்- பெற கடவேன்-என்று வண்மையால்-கிருபையை எடுத்து வாரி வழங்கும் வண்மை –

பலத்துக்கு ஆத்ம ஞானமும் அப்ரேதிஷேதமும்-விலக்காமை – வேணும் என்பர் பெரிய வாச்சான் பிள்ளை–நல் வீடு-பிராப்ய ஸ்தானம்-வீட்டுக்கு நன்மை ஆவது-கைவல்யம் போல அல்பம் ச்வார்தம் இல்லை நலம் அந்தம் இல்லாதோர் நாடு-அபரிமித  ஆனந்த ரூபமாய்-பகவத் ஏக போக ரூபமாய் இருக்கும்-தனக்கே ஆக எனை கொள்ளும் ஈதே-அசித் பிறர்க்கு என்றே இருக்கும்-சித் தனக்கும் அவனுக்கும்-ஈஸ்வரன் தனக்கே ஆக இருப்பன்//நல் வீடு பெறிதும் பாடம்//ஸ்தான பரம சப்தம்-யோகிகளுக்கு இரண்டையும் கீதை   யில் அருளினார் ../பூமியில் உள்ள எல்லோரும் கொள்ளும் படி பிர பத்தி மேன்மை படைத்தது/குரு ரேவா பராயணம் சபரி வார்த்தை குருவே அடைய தக்க கதி

/இங்கும் அங்கும் ஆச்சர்ய திருவடிகளே -எல்லா படிகளாலும் விலஷணம்/வீட்டை வீட்டில் -இரண்டும் பாடம்-பெறாப் பேறு  பெற்ற பின் பகவான் லாப  மோஷம் கூட மதிக்க மாட்டார்/இதுதான் நலம் அந்தமில்லா நாடு ஆனந்தம் கொடுப்பதால் /

அதுவும் அவனது இன் அருளே /வண்மை யால் அடைந்தேன்..மேகம் நாலு மாதம் தான்  வர்ஷிக்கும் -மால்யவானில் சுக்ரீவன் இருந்தனே-வேண்டிய இடத்தில் இன்றி காடு கடல் மலை/கொள்ள குறை வற்று இலங்கி கொழுந்து விட்டு எங்கும்

யாவருக்கும் எப் பொழுதும் கொடுத்து கொண்டு இருக்கும்/மேகம் விட உயர்வு ஸ்வாமிக்கு /இத்தால் என்னை எழுதி கொண்டார்/மாறாய  தானவனை  -வேறாக ஏத்தி  இருப்பாரை -பெரி ஆழ்வாரை -பரியனாகி வந்த அவுணன் -என்று பாடி-ஆண்டாளுக்கு ஏற்றம்-பாட்டு முழுவதிலும் பாகவத சேஷத்வம் காட்டுகிறார்– நம்மை நம் பையல் என்று ஒதுங்குவது மூன்றாம் நிலை-பெருமாளை பற்றும் பொழுது  பர கத ச்வீகாரம் ஏற்றம் ஈஸ்வரன்  திரு உள்ளத்தில் மகிழ்வானாம்

/ஆச்சர்ய அபிமானம்--ஆசார்யாராய் நாமே பற்றுதல்  இரண்டினாலும் வேறு பாடு இல்லை என்று காட்டுகிறார்/கை இலங்கு நெல்லி கனி போல இருக்கும் இருப்பை பார்த்தே சுவாமி தெரிந்து கொள்ளலாம்..பொருவற்ற கேள்வியன்-கேள்வியால் பிரபத்தி பண்ணி பரம புருஷார்த்த மோஷம் பெற்றேன் அல்லேன்/உன் ஒவ்தார்யத்தால் உன் அபிமானத்தில் ஒதுங்கி உன் திருவடி அடைந்தேன் –என்கிறார்/உணர்வினில் நிறுத்தினேன் அதுவும் அவனின் இன் அருளே -போலே-

——————————————————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள்  திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ திருமலை நல்லான் சக்கரவர்த்தி ஸ்ரீ ராம கிருஷ்ண ஐயங்கார் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பிள்ளை லோகம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ திருவரங்கத் தமுதனார் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: