அமுத விருந்து -இராமானுஜ நூற்றந்தாதி வியாக்யானம்–70-என்னையும் பார்த்து என்னியல்வையும் பார்த்து-இத்யாதி ..

பெரிய ஜீயர் அருளிய உரை
எழுபதாம் பாட்டு -அவதாரிகை –
எம்பெருமானார் செய்து அருளின உபகாரத்தை அனுசந்தித்து வித்தரானார் கீழ் .
அநந்தரம்-
செய்த அம்சத்தில் காட்டிலும் செய்ய வேண்டும் அம்சம் அதிசயித்து இருக்கிற படியை
அனுசந்தித்து -அவருடைய திரு முகத்தைப் பார்த்து
ஸ்வ அபேஷிதத்தை விண்ணப்பம் செய்கிறார் .
என்னையும் பார்த்து என்னியல்வையும் பார்த்து எண்ணில் பல் குணத்த
உன்னையும் பார்க்கில் அருள் செய்வதே நலம் அன்றி என்பால்
பின்னையும் பார்க்கில் நலமுளதே யுன் பெரும் கருணை
தன்னை என்பார்ப்பர் இராமானுசா வுன்னைச் சார்ந்தவரே – 70 –
வியாக்யானம் –

அநாதி காலம் சம்சாரத்திலே சப்தாதி விஷயங்களிலே பழகி –

ராமாநுஜார்ய விஷயீ  க்ருத மப்ய ஹோமாம் பூய பிரதர்ஷா யதிவை ஷயிகோ விமோஹா-
ஸ்ரீ வைகுண்ட ஸ்தவம் -88 – என்கிறபடியே -தேவரீர் அங்கீகரித்து அருளின பின்பும்
துர்வாசன ப்ராபல்யத்தாலே -விபரீத ருசி பூயிஷ்டனாய் இருக்கிற என்னையும் பார்த்து அருளி –
அந்த ருஸ்ய அனுகுணமாக விஷயாந்தரங்களிலே மண்டித் திரிகிற -என்னுடைய துர்விருத்தத்தையும் –
பார்த்து அருளி –
தோஷமே பச்சையாக அங்கீகரிக்கைக்கு ஈடாய் இருந்துள்ள –
அசங்கயேயமான அநேக குணங்களை உடைய தேவரீர் தம்மையும் பார்த்து அருளில் –
இதுக்கு முன்பு செய்தவோபாதி மேலுண்டான அம்சத்துக்கும் நிர்ஹேதுகமாக கிருபை பண்ணி-அருளுகையே நல்லது .
இது ஒழிய மீளவும் ஆராயும் அளவில் என் பக்கல் ஒரு நன்மை உண்டோ –
நன்மையே உண்டாய் கார்யம் செய்ய வேணும் என்னில் தேவரீர் திருவடிகளை
ஆஸ்ரயித்து இருப்பார்  தேவரீருடைய நிரவதிக கிருபை தன்னை என்னாகக் காண்பார்கள் ?-குறையக் காணார்களோ-என்று கருத்து .
குறையக் காண்கை யாவது  -இதுவும் இத்தனையோ என்று நினைக்கை
இயல்வு -வ்ருத்தம்
என்பால் என்றது -என்னிடத்தே என்றபடி –
பெரும் கருணை –மோக்ஷம் பர்யந்தம் -குற்றங்களை பார்க்காமல் -/ காருணீகன் -பரம காருணீகன் -/ எண்ணில்- எண்ண முடியாத பல் கல்யாண குணங்கள் நிறைந்த உன்னையே பார்த்து / சேர்க்கும் பொழுது உள்ள குற்றங்களையும் சேர்ந்த பின்பு பிராமாதிகமான வரும் குற்றங்களையும் பொறுத்து அருளி –பின்னையும் பார்க்கில் -சம்சாரத்தில் இருப்பதால் அறியாதனத்தால் வரலாமே அதற்கும் வருந்த வேண்டுமே -/ ராமனை பாதுகை விட்டதே -பக்தன் -ஆஸ்ரித பரதந்த்ரன் -/பாதுகை -தாசாரதி -இப்பொழுது பார்த்து -மன்னித்து ஏற்றுக் கொண்டார் கூட வருவாரே -அற்புதமான அர்த்தம் -/எண்ணில்லாத –சாம்யம் நமக்கும் ஸ்வாமிக்கும் -தீமைகள் இங்கும் கல்யாண குணங்கள் அங்கு /
குற்றம் செய்தவர்களில் சாம்ராஜ்யம் நான் -குற்றம் பொறுப்பதிலே நீர் அரசர்
ஈன்ற தந்தை கீழே சொல்லி -வளர்த்த தந்தை இதில் -சொல்கிறார் -ஞான ஜென்மம் கொடுத்து மேலும் அபிவிருத்தி -ருசி வாசனையையும் போக்க வேண்டுமே -சம்சாரத்தில் இருப்பதால் -கருணை பலம் இவற்றை விட பெரியது அன்றோ –
————————————————————————–

பிள்ளை லோகம் ஜீயர் அருளிய உரை –

அவதாரிகை -கீழ் பாட்டிலே எம்பெருமானார் தமக்கு பண்ணி யருளின உபகாரத்தை அனுசந்தித்து ஹ்ர்ஷ்டராய் -இதிலே –
என்னையும் என்னுடைய துர்வ்ரத்தத்தையும்-தேவரீருடைய அப்ரதிமப்ரபாவத்தையும் -ஆராய்ந்து பார்த்தால் -என்னை
விஷயீ கரித்து கைக் கொள்ளுகையே நல்லது – இது ஒழிய நான் தீரக் கழியச் செய்த அபராதங்களைப் பத்தும் பத்துமாக
கணக்கிட்டு மீளவும் ஆராயும் அளவில் என்னிடத்தில் நன்மை என்று பேரிடலாவது ஒரு தீமையும் கூ டக் கிடையாமையாலே-என்னைக் கைவிட வேண்டி வருகையாலே –சர்வோத்தரான தேவரீருடைய நிர்ஹேதுக  கிர்பையை -தேவரீர் திருவடிகளை
ஆஸ்ரயித்தவர்கள் என் சொல்வார்களோ என்று நேர் கொடு நேர் விண்ணப்பம் செய்கிறார் –
வியாக்யானம்என்னையும் பார்த்து -சர்வஞ்ஞாரான தேவரீர் இவ்வளவும் என்னை நிர்ஹேதுகமாக பரிக்ரகித்து
பஹூ  பிரகாரமாக சிஷித்து    உபதேசித்து -சத் பதத்திலே நடப்பித்து -உபகரித்தாலும் அவற்றை எல்லாம் –
அகிஞ்சித் கரமாம்படி -பண்ணக் கடவதாய் -அநாதி கர்ம ப்ரவர்த்தானந்த அக்ர்த்ய கரணாதி பாப வாசனா தூஷிதன்
ஆகையாலே விபரீத ருசி பூயிஷ்டனாய் இருக்கிற என்னையும் பார்த்து -என் இயல்வையும் பார்த்து -ராமாநுஜார்ய
விஷயீ க்ர்தம ப்யஹோமாம் பூயம் ப்ரதர்ஷயதி வை ஷ யிகோ விமோஹா-என்கிறபடி -தேவரீர்
அங்கீகரித்து அருளின பின்பும்-துர்வாசனாவசத்தாலே அந்தருச்ய அனுகுணமாக       துர்விஷயங்களிலே

மண்டித் திரிகிற என்னுடைய வர்த்தியையும் பார்த்து –இயல்வு -பிரவ்ருத்தி எண்ணில் பல்  குணத்த உன்னையும் பார்க்கில் –அசங்கயேயங்களாய் -அநேகங்களாய் -கல்யாண தமங்களாய்-

தோஷங்களையே பச்சையாக அங்கீகரிக்கைக்கு  உடலான சௌசீல்ய வாத்சல்யாதி குணங்களை உடையராய் –
சேஷோவா சைன்ய நாதோவா ஸ்ரீ பதிர்  வேத்தி   சாத்விகை விதர்க்யாய மகாப்ராக்ஜை   என்னும்படியான
பிரபாவத்தை உடைய தேவரீர் தம்மையும்  நன்றாக பார்த்தால் -மதி ஷயான் நிவர்த்தந்தே நகோவிந்த குண ஷயாத்  –
என்கிறபடியே –பகவத் குணங்களுக்கு தொகை உண்டாகிலும் இவருடைய குணங்களுக்கு தொகை இல்லை-என்று காணும் அமுதனார் திரு உள்ளத்தில் ஓடுகிறது -அருள் செய்வதே நலம் -பரம காருணி கோ நபவத்பர பரம சொச்யதமோ
நஹிமத்பர -இதி விசித்ய த்ய ஹ்ர்தாமயி கிங்கரே யதுசிதம் ரகுவீர ததா குரு -என்கிறபடியே
தேவரீர் பரம காருணிகர் -அடியேன் அத்யந்த பாபிஷ்டன் -அஹம் அஸ்ய  அபராத சக்ரவர்த்தி கருணெத் வஞ்ச குனேஷூ-சார்வ பவ்மி-விதுஷி ஸ்தித மீத்ர்செச்வயம்  மாம் வர்ஷா சைலேச்வர பாதசாத் குருத்வம் -என்றும்      த்வயாபிலப்தம் பகவன் நிதா நீ மநுத்தமம் பாத்ரமிதம் தயாயா – என்கிறபடி வாத்சல்யாதி குணங்களுக்கு எல்லாம்
உத்தீபகமான தேவரீர் உடைய கிருபா குணத்துக்கு பூர்ண விஷயமான  அடியேனை -வாத்சல்ய நிதியான தேவரீர்
உபேஷிக்கலாமோ-தேவரீருக்கு அலாப்ய லாபம் அன்றோ அடியேனை அங்கீகரிக்கை–என்னைப் போன்ற பாபிஷ்டனை
ரஷிக்கை தேவரீர் உடைய கல்யாண குணங்களுக்கு ஒரு பரபாகம் பெறுகை அன்றோ – ஆக இதுக்கு முன்பு
செய்தவோபாதி மேலுண்டான அம்சத்துக்கும் நிர்ஹேதுகமாக கிருபை பண்ணி யருளுகையே ஸ்ரேஷ்டம் –
நாலூரான் விஷயமாக ஆழ்வான் பணித்த வார்த்தை -தேவரீருடைய விஷயீ கார தார்ட்யம் அன்றோ-என்று அபிப்ராயமாய் -இப்படி சொல்லுகிறார் காணும் இவர் –இராமானுசா –எம்பெருமானாரே -அன்றி -இது ஒழிய
வேறு ஒன்றை ஆராயும் அளவில் -என் பால் -இப்படிப் பட்ட அடியேன் விஷயமாக –பின்னையும் பார்க்கில் –

இது ஒழிய திரும்பியும் ஆராய்ந்து பார்க்கும் அளவில் –நலமுளதே-ஒரு நன்மை உண்டோ

நன்மை கொண்டு ஒரு கார்யம் செய்ய வேண்டுவது என் என்னில் -உன்னைச் சார்ந்தவரே -தேவரீர் உடைய
திருவடிகளை ஆஸ்ரயித்து விஸ்வசித்து இருக்கும் ஞானாதிகர்  எல்லாரும்- உன் பெரும் கருணை தன்னை என் பார்ப்பர் –
மகா பிரபாவரான தேவரீருடைய நிரதிசய கிருபை தன்னை என்னாகக் கண்டு இருப்பர் -இதுவேயோ  என்று
குறையக் காணார்களோ என்றபடி –அதிகாரம் உண்டேல் அரங்கர்  இரங்காரோ-அதிகாரம் இல்லாதார்க்கு அன்றோ-எதிராசா நீ இரங்க வேண்டுவதுநீயும் அதிகாரிகளுக்கே இரங்கின் என் செய்வோம் யாம் -என்று இவ் வர்த்தத்தை
 ஜீயரும் அருளிச் செய்தார் இறே —
————————————————————————–
அமுது விருந்து –
அவதாரிகை
எம்பெருமானார் செய்து அருளின உதவியினும் இனிச் செய்து அருள வேண்டிய
உதவி மிகுதியாய் இருத்தலை நினைந்து-மேலும் விடாது -அருளல்வேண்டும் ..-என்று
தம் கோரிக்கையை திரு முகத்தைப் பார்த்து
விண்ணப்பிக்கிறார் .
பத உரை –
என்னையும்– தேவரீர் எடுத்த பின்னரும் பண்டைய பழக்கமே தலை தூக்கும் தன்மை வாய்ந்த என்னையும்
பார்த்து -ஆராய்ந்து
என் இயல்வையும் -பண்டைய பழக்கத்திற்கு ஏற்ப உலகியல் இன்பங்களிலே மண்டித் திரியும்
எனது கெட்ட நடவடிக்கையையும்
பார்த்து -ஆராய்ந்து
எண் இல் -எண்ணிக்கை அற்ற
பல்-பலவகைப்பட்ட
குணத்த -குணங்கள் வாய்ந்த
உன்னையும் -தேவரீரையும்
பார்க்கில் -ஆராய்ந்து பார்த்தால்
அருள் செய்வதே -முன்பு அருள் செய்தது போலே மேல் செய்ய வேண்டியவைகளையும்
எனது வேண்டுகோள் இன்றி அருள் செய்வதே
நலம் -நல்லது
அன்றி -அவ்வாறு இல்லாமல்
பின்னையும் -மறுபடியும்
பார்க்கில்-ஆராய்ந்து பார்த்திடில்
என் பால்-என்னிடம்
நலம்-ஒரு நன்மை
உளதே -இருக்கிறதா
இராமானுச -எம்பெருமானாரே
நலம் உண்டேல்கருணை புரிவேன் என்று தேவரீர் திரு உள்ளம் கொள்ளில்
உன்னைச் சார்ந்தவர் -தேவரீரை ஆஸ்ரயித்தவர்கள்
உன் பெரும்கருணை தன்னை -தேவரீர் உடைய பெருமை வாய்ந்த கருணையைப் பற்றி
என் பார்ப்பார் -என்ன வென்று பார்ப்பார்கள் –
குறைவாக நினைக்க மாட்டார்களா -என்றபடி
வியாக்யானம்
என்னையும் —நலம் –
எண்ணில் பல் குணத்த உன்னையும் என்பதற்கு ஏற்ப
 -எண்ணில் பல் குற்றத்த என்னையும் என்றும்
என் இயல்வையும் என்பதற்கு ஏற்ப உன் இயல்வையும் என்றும் சொற்களை வருவித்து பொருள் கொள்க.
எண்ணில் பல் குற்றங்கள் ஆவன –
எம்பெருமானார் -வந்து -எடுத்த பின்னரும் -அநாதி காலமாய் தொடரும் வல்வினையால் வந்த வாசனா பலத்தால் –
சப்தாதி போக விஷயத்தில் தலை தூக்கி வளரும் ருசிகளாம்.
பண்டைய பழக்கத்தாலே உண்டாகும் ருசிகள் எண் கடந்தன .-பல் திறத்தன
இத்தகைய எண்ணில் பல் குற்றத்த என்னையும் பார்த்து -என்றபடி –
தேவ -த்வதீய சரண ப்ரணய ப்ரவீண ராமாநுஜார்ய விஷயீ க்ருத பப்ய ஹோமாம் பூய
பிரதர்ஷயதி வைஷயிகோ விமோஹா மத் கரமண கதரதத்ர சமானசாரம் -ஸ்ரீ வைகுண்ட ஸ்தவம் -90 –   என்று
தேவனே -தேவரீருடைய திருவடிகளில் பக்திசெலுத்துவதில் நிபுணரான எம்பெருமானாராலே
ஏற்கப் பட்டு இருப்பினும் -என்னை சப்தாதி விஷயங்களைப் பற்றிய மயக்கம் மிகவும்
அடர்த்து ஆட் கொள்கிறது ..இவ் உலகில் எண் கர்மத்துக்கு நிகரான வலிமை வாய்ந்தது எது தான் ஆகும் –
என்று தமாசார்யான ஆழ்வான் நைச்ய அனுசந்தானம் செய்ததை தாமும் பின்பற்றி -அமுதனார்-இங்கனம் அருளிச் செய்கிறார் ..
விஷயீ கரித்த பின்னும்   பழைய படியே விஷய ப்ரவண னான என்னையும் பார்த்து –
என்றது ஆயிற்று .
என் இயல்வையும் பார்த்து –
இயல்வு-செய்கை -நடவடிக்கை என்றபடி
ருசிக்கு ஏற்ப சப்தாதி விஷயங்களிலே மண்டிக் கண்டவர் திரியும் -எனது நடவடிக்கையும்
பார்த்து என்றது ஆயிற்று .
எண்ணில் பல் குணத்த உன்னையும் பார்த்து –
செய்த குற்றம் நற்றமாக கொள்கைக்கு உறுப்பான எண் கடந்த பல் திறத்த
குணங்கள் வாய்ந்த தேவரீரையும் பார்த்து
உன் இயல்வையும் பார்த்து
கீழ்க் கூறிய குணங்களுக்கு ஏற்ப -விஷயாந்தரங்களிலே மண்டித் திரிவாரையும் விட்டுக் கொடாமல்
காமாதி தோஷங்களை நீக்கித்
திருவடிகளில் பிணைக்கும்
தேவரீரது விஷயீ கரித்தல் ஆகிய செயலையும் பார்த்து -என்றது ஆயிற்று .
சார்ந்தவர் குற்றம் நற்றமாக தோன்றுதற்கு ஈடான குணங்கள் எம்பெருமானார் இடம் உள்ளன .
அமுதனார் இடம் உள்ள குற்றங்கள் பிரக்ருதிப்ராக்ருதப் பொருள்கள் இடம் உள்ள தோஷத்தை
போக்யமாகப் பார்ப்பதற்கு உடலானவை .எம்பெருமானார் குணங்கள் அன்டினவரையும் உய்விப்பன
அமுதனாருடைய குற்றங்கள் அவருக்கே நாசத்தை விளைவிப்பன
எண்ணிறந்து பலவாய் இருக்கும் தன்மை -குணங்களுக்கும் குற்றங்களுக்கும்  பொதுவானது –
பிரகிருதி தோஷத்தை குணமாகப் பார்த்து எனக்கே நாசத்தை தேடிக் கொண்ட என்னை -விஷயீ கரித்த என்னிடம் -உள்ள தோஷத்தை குணமாகக் கொண்டு உய்விப்பதற்கு தக்கனவாய்
இருத்தலின் தாமாகவே வந்து எடுத்து அருளினது போலே -மேலும் அருள் செய்வதே நல்லது -என்கிறார் .
அருளினால் தான் தேவரீர் குணங்கள் விளக்கம் உறும் என்று கருத்து
என்னையும் எண் இயல்வையும் பார்த்து -என்னாது
தனித் தனியே பார்த்து -என்றது -ஒவ் ஒன்றே அருள் செய்வதற்கு போதுமானது -என்று
தோற்றற்கு-என்க .
இயல்வையும் என்ன அமைந்து இருக்க -என் இயல்வையும் -என்றது
தன் நடவடிக்கையின் கொடுமையைக் காட்டற்கு -என்க-
அன்றி என்பால் பின்னையும் பார்க்கில் நலம் உளதே –
அருள் செய்வதே நலம் என்றார் கீழே .
செய்யாவிடின் வரும் கேடு கூறப்படுகிறது மேலே .
பெரும் பாவியாகிய என்னை என்பால் நலம் பாராது தாமே வந்து பெரும் கருணையினால்
முன்பு எடுத்து அருளினீர் .பின்பு இப்  பொழுது நலம் ஆராய்ந்து அருளப் புகின் இல்லாத நலம்
புதிதாய் முளைத்து விடுமா -என்று வினவுகிறார் -அமுதனார் .
உன்னைச் சார்ந்தவர் பெரும் கருணை தன்னை என் பார்ப்பார் –
அரங்கன் தராதையும் தந்து சம்சாரப் படு குழியில் இருந்து பெரும் பாவியான என்னை
எடுத்தலின் எம்பெருமானாறது கருணை பெரும் கருணை யாயிற்று .
என்பால் நலம் கண்டு அருளப்புகின் பெரும் கருணைக்கு அது பெரும் குறை யாகும் அன்றோ –
ஆகவே தேவரீரைச் சார்ந்தவர்கள் தேவரீர் கருணையை பெருமை வாய்ந்ததாக
மதிப்பார்களோ ?
குறைவுடையதாக அன்றோ அவர்கள் மதிப்பர் -என்கிறார் .
முன் பாசுரத்தில் ஞானப் பிறப்பிற்கு ஹேதுவான தந்தையைக் கூறப் பட்டாத் எம்பெருமானார் .
இந்தப் பாசுரத்தில் அவர் -பெற்றவனை வளர்க்கும் வளர்ப்புத் தகப்பனாராகக் கருதப்படுகிறார் .
————————————————————————–

அடியேன் கேள்வி ஞானத்தினால் ஜல்பித்தது

பெற்ற தந்தை  செய்து அருளியதை முன்  பாசுரத்தில் சொல்லி-வளர்த்த தந்தை செய்து அருளியதை -அருள வேண்டியதை  பற்றி இதில் அருளுகிறார்../ ஈன்ற முதல் தாய் வளர்த்த  இத தாய் போல //  ஞானம் பிறவி கொடுத்த – வளர்த்த தந்தை ஸ்வாமி ஒருவர்  மட்டுமே/பண்ணி முடித்த உபகாரம் சொல்லி கிடைக்க வேண்டியவற்றை இதில் அருளுகிறார்/என்னையும்-அநாதி காலம் உழன்று இருக்கும் -கர்ம வாசனை -இயல்பு-அனுஷ்டானம்/நேர் எதிர் தட் டாய்  இருக்கும் உன்னை பார்த்து -அருள் செய்வதே நலம்//அன்றி- பின்னையும்  பார்க்கில்-என் இடம் ஏதாவது நன்மை என்னும் பேர் இடலாம் தீமை இருக்கிறதா என்று பார்த்தால்-ஆராய புக்கால்-ஒன்றும் இல்லை//உன்னை சார்ந்தவர்- ஆழ்வான் ஆண்டான் போல்வோர்

—உன் பெரும் கருணை தன்னை என் பார்ப்பார் ?–எடுத்த குழந்தையை கை விடாமல் -குற்றம் பார்த்து கை விடாமல்-/அறிவு  ஒன்றும் இல்லா ஆய் குலம் நாம் -நீயோ  குறை ஒன்றும் இல்லா கோவிந்தா/பார்த்தால் கை விட தோன்றும் ..பார்த்து – நீசன் என்று இரங்கி கொடு.. இரண்டு அர்த்தங்கள் ..நீராய் நிலனாய்–சிவனாய்-ஜகத் ஆகாரம்-பெற்ற அம்சம் சொல்லி- கொடுக்க வேண்டியதை-கூரார் ஆழி வெண் சங்கு ஏந்தி வாராய்–விக்ரக விசிஷ்டனாய் காட்டி அருள்..அது போல அமுதனாரும்-ஸ்வாமி திரு முகம் பார்த்து கேட்கிறார்../வாசனை இன்னும் /சம்சாரத்தில் இருப்பதால் கருணை காட்டி இதை போக்க வேண்டும் என்கிறார்.-.தேவரீர் அங்கீகரித்து அருளின பின்பும்-துர்வாசன ப்ராபல்யத்தாலே விபரீத ருசி பூயிஷ்டனாய் இருக்கிற என்னையும் ,பார்த்து அருளி-,அந்த  ருசி   அனு குணமாக  ,விஷயாந்தரங்களிலே மண்டி திரிகிற என் உடைய துர் விருத்தத்தையும் பார்த்து அருளி ,-தோஷமே பச்சையாக அங்கீ கரிக்கைக்கு ஈடாய் இருந்துள்ள-அசந்கேயமான அநேக குணங்களை உடைய தேவரீர் தம்மையும் பார்த்து அருளில்-,இதுக்கு முன்பு செய்தவோபாதி மேல் உண்டான அம்சத்துக்கும் நிர்ஹேதுகமாக கிருபை பண்ணி அருளுகையே நல்லது-..இது ஒழிய மீளவும் ஆராயும் அளவில் என் பக்கல் ஒரு நன்மை உண்டோ ?-நன்மை உண்டாயே கார்யம் செய்ய வேணும் என்னில்-,தேவரீர் திருவடிகளை ஆச்ரயித்து இருப்பார் தேவரீர் உடைய நிரவதிக கிருபை தன்னை எண்ணாக காண்பார்கள் ?-குறைய காணோர்களோ என்ற கருத்து.-பழகிய கர்ம யோகத்தை விடாதே பழகியதால் வாசனை பலம்

/ தேக ஆத்மா புத்தி – வாசனை இன்றி  மூன்று வித த்யாகம் வேணும்-அடிப்படை அஞ்ஞானம் தொலையனும். வாசனை நீக்கினால் தான்  மோஷம்..-வாசனை -வியாபித்து இருக்கும் -மறைந்து இருக்கும்..-/ரிபு சம்வாதம் – 1000 வருஷம் பின்பு வர /நிறைய சாப்பிட்ட பின்பு-பசி ஆத்மாவுக்கு இல்லை-சரீரம்-தேக ஆத்மா அபிமானம் தொலைய வில்லை.-1000 வருஷம் கழித்து வர -வூர்வலம்.ராஜா கதை /ஆணை அம்பாரி //மேல் கீழ் என்ன நீரா நானா /புரிந்து கொண்டார்-/வாசனை போகாது / இதனால்-ருசி பிறந்து/அனுபவம் -தெரிவில்லா அளவில்லா சிற்று இன்பம்/எண்ணில்-அசங்க்யேயமான-பல்- கூட்டங்களாக கூட எண்ண முடியாத குணங்கள்//என்னையும் என் இயல்பு /உன்னையும் உன் இயல்பு பல் குணம் பல் குற்றம்/காமம் குரோதம் முடிக்கும் உன் இயல்பு/அங்கும் மூன்று இங்கும் மூன்று //உன்னை சார்ந்தவர்கள்  குற்றம் சொல்வார் –இதுவும் -இப் படி பட்ட பெரும் கருணையும்-இத்தனை தானா -என்பர் /என் கர்ம -வாசனை சொரூபமே வாசனை /இயல்பு-ருசி ஸ்வாபம்-அனுஷ்டானத்தில் கொத்தை ..இரண்டு பார்த்து-ஒன்றை பார்த்தாலே போதும் இரண்டையும் பார்த்து

-அப்ரேமேயம்-அஷய கீர்த்தி- உம்மை தொகை எட்டு குணங்களிலும் தாரை வைத்தால் போல..என்னையும் பார்த்து மறுபடியும் என் இயல்பு-அனுஷ்டானம் -இல்லாத என்னை-அதனால் மீண்டும் என்-உன் அனுக்ரகதுக்கு பின்னும் இப்படி இருக்கிறேனே-ஆத்ம குணம் இன்றி -சம தரிசனம் பார்க்காமல்-/அசங்க்யேய -அநேகம்-கல்யாண தமங்களாய் -கல்யாண /கல்யாண தரம்-பெருமாள் இடம்/சுவாமிக்கு கல்யாண தமம்-சேஷோவா-சைன்ய நாதாவோ -ஸ்ரீ பதி வேத்யி- அவனுக்கு தான் தெரியும்–மங்கள ஸ்லோகம்-ஸ்வாமி பெருமை/எதிராஜா மங்களம்–மதி சாய -ந கோவிந்த குணம்-புத்தியால் குணம் பேசி முடிக்க முடியாது/குற்றம் தோஷத்தை போக்யமாய் கொள்ளும்-பிரகிருதி இல் உள்ள பல குற்றங்களை நான் போக்யமாக கொண்டேன்/என் தோஷத்தை போக்யமாய் ஸ்வாமி  கொள்ளும்/ என் குற்றம் என்னை கெடுக்கும்-உன் குணம் உம்மையும் வாழ வைத்து அடியார்களை வாழ வைக்கும்/-என்னை பார்த்தால் உபய விபூதி இல்லை

உன் குணம் பார்த்து உபய விபூதி கொடுத்தான்-இரண்டையும் எண்ணி முடிக்க முடியாது/தாழ்ச்சியில் எனக்கு நிகர் நான் தான்/வாழ்ச்சியில் உம்மை விட மேல் பட்டவர் இல்லை/பரம காருண்யர்-நான் நீசர்களில் நீசன் அபராத சக்கரவர்த்தி /வாட்சல்யாதி குணங்களை விளக்கு போல கிருபை காட்டும்– மழை ஏரியில் பெய்தால் நன்மை அதனால் பாத்திர பூதன் நான் தான்/ஆழ்வான் ஆண்டான் போல்வார் காட்ட முடியாது…அலாப்ய  லாபம்-கிடைத்தற்கு அரியவன் நான்-கல்யாண குணங்களுக்கு பெருமை பர பாகம் அடியேனை கை கொண்டால்/நாலூரான் விஷயமாக ஆழ்வான் அருளிய வார்த்தை உமது திடமான அங்கீகார பலத்தால் தானே/உம்மை சார்ந்தவர்கள்- மகா விசுவாசம் குறையும் படி என்னை  கை விடாதீர்/பெரும் கருணை-உம் உடையது -அதற்கு கெட்ட பெயர் வாங்கி கொடுக்காதீர்-கருணை  உள்ள பெருமாள்-தன் சரண் தந்திலன்/ராமன் காருண்யனா ஆஸ்ரித பாரதந்த்ரனா-பாதுகை பார்த்து-காடு நோக்கி போனதும் பிரிந்து பரதன் பின் போனதாம்/ ரெங்க நாத மணி பாதுகை அங்கு/இங்கு -இங்கு ராமானுஜ பாதுகை முதலியாண்டான் -பரிசாய் ஸ்வாமிக்கு -ராமன் போல தோற்காமல் பெயரை தக்க வைத்து கொள் என்கிறார்..இதுவேயோ -அதிகாரம் உண்டேல் அரங்கர்  இரங்க மாட்டாரா / இல்லை என்றால் தான் நீ  இரங்க  வேண்டும்–

————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள்  திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ திருமலை நல்லான் சக்கரவர்த்தி ஸ்ரீ ராம கிருஷ்ண ஐயங்கார் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பிள்ளை லோகம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ திருவரங்கத் தமுதனார் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: