அமுத விருந்து -இராமானுஜ நூற்றந்தாதி வியாக்யானம்–101-மயக்கு மிருவினை வல்லியிற் பூண்டு-இத்யாதி ..

பெரிய ஜீயர் அருளிய உரை
நூற்றோராம் பாட்டு -அவதாரிகை –
இப்படி எம்பெருமானாருடைய போக்யதையிலே நெஞ்சு வைத்தவாறே
முன்பு இவ் விஷயத்தில் தாம் பண்ணின பாவனத்வ அனுசந்தானம்
அவத்யமாய்த் தோற்றுகையாலே-நான் தேவரீருடைய பாவனத்வத்தை
பேசினதானவிது தேவரீர் போக்யதையை அனுசந்தித்து இருக்குமவர்களுக்கு
அவத்யம் என்று சத்துக்கள் சொல்லுவார்கள்-என்கிறார் .
மயக்கு மிருவினை வில்லியிற் பூண்டு  மதி மயங்கித்
துயக்கும்  பிறவியில் தோன்றிய வென்னைத் துயரகற்றி
உயக்கொண்டு நல்கு மிராமானுச என்ற துன்னை வுன்னி
நயக்கு மவர்க்கி திழுக்கென்பர் நல்லவ ரென்று  நைந்தே – – 101- – –
வியாக்யானம்-

அறிவு கேட்டை விளைக்குமதாய் -புண்ய பாப ரூபத்தாலே இருவகைப் பட்டு இருந்துள்ள கர்மமாகிற பாசத்தாலே -கட்டுண்டு அறிவு கலங்கி -மனை திரிவை விளைப்பதான -ஜன்மத்திலே-வந்து ஜனித்த என்னை -கர்ம பலமான துக்கங்களைப் போக்கி (கர்மங்களை போக்கி என்று சொன்னால் இங்கே இருக்க முடியாதே -அதனால் துக்கங்களை போக்கி என்று காட்டி அருளுகிறார் )-உஜ்ஜீவிக்கும்படி கைக் கொண்டு -என்னளவிலே ச்நேஹத்தைப் பண்ணி -அருளினவரே -என்று தேவரீர் உடைய பாவனத்தை பேசினாதான இது -தேவரீரை அனுசந்தித்து சிதிலராய்  சர்வ காலமும் விருப்பத்தை பண்ணுமவர்களுக்கு –தண்மை என்று சொல்வார்கள் -சத்துக்களானவர்கள் .

நல்லவர் என்று தேவரீருக்கு ச்நேஹிகளானவர்கள்-என்னவுமாம் .(சொல்லும் சத்துக்கள் ஆழ்வான் ஆண்டான் -நைந்து இருப்பவர்கள் பலரும் உண்டே )
இரு வினைவல்லியைப் பூண்டு  -என்று பாடம் ஆயிற்றாகில் –
இருவகைப் பட்ட கர்மம் ஆகிற படத்தை கழுத்துப் புக்க வாயோடு போலே
கழற்ற ஒண்ணாதபடி ஸ்வார்ஜனத்தால் ஏறிட்டு கொண்டேன் -என்று பொருளாக கடவது .(வாயோடு –வாயில் ஒட்டிக் கொண்ட  -பானை பகுதி என்றவாறு)
மயக்குகை -மதி மயங்க பண்ணுகை
துயக்குகையாவது -மனம் திரிவைப் பண்ணுகை
துயக்கு -மனம் திரிவு
நயக்குகை -விரும்புகை
மயக்கும் இரு வினை -என்று தொடங்கி-உயக்கொண்டு நல்குமிராமானுஷ -என்கிறதிது-உன்னை  உன்னி நைந்து என்றும் நயக்குமவர்கு இழுக்கு என்பர் நல்லவர் -என்று அந்வயம் –
அதவா
உயக் கொண்டு நல்கும் இராமானுசன் என்றதிது-உன்னை அனுசந்தித்து விரும்பும்
ஸ்வபாவராய் இருப்பார்க்கு தண்மை என்று சொல்லா நிற்ப்பர்கள் சத்துக்கள்
.இதில் அசஹதையாலே சர்வகாலமும் சிதிலராய்க் கொண்டு -என்னவுமாம் ..
கருமுகை மாலையை சும்மாடு ஆக்கி அன்றோ அருளிச் செய்தென் -தப்பைச் செய் தேன் என்கிறார்
வில்லியில் பூண்டு -பாசத்தில்
உய்ய ஒரே வழி உடையவர் திருவடி பாவானத்வம் தானே சொல்லும் –
இது கூரத் ஆழ்வான் போல்வாருக்கும் இழுக்காக முடியுமே-
சரம நிலையில் இது சரம நிலை-போக்யத்துக்கே ஸ்வாமி திருவடி பற்றுவது-இந்த நிலை வருவதற்கு 101 பாசுரம் வேண்டி இருக்கிறது../நைந்து -அனுபவத்தால் நைந்து என்றும் பாவானத்வம் சொன்னதால் நைந்தும் என்றுமாம் /பாவானத்வம் அனுபவம்  தாண்டி போக்யத்வம் அனுபவிக்கும் நிலை வந்த பின் அது அவத்யமாகவே தான் இருக்கும் /உன்னை நினைந்து நைந்து –திருக்குணங்கள் விட திரு மேனி என்றே காட்டு / என்று நைந்து -என்றும் -எழுத்துக்கு கணக்கால் குறைத்து /சர்வ காலமும் போக்யமாக அனுபவித்து முடிக்காமல் இருக்கும் நல்லோர் /
————————————————————————–
பிள்ளை லோகம் ஜீயர் அருளிய உரை –
அவதாரிகை -கீழ்ப் பாட்டிலே எம்பெருமானாருடைய போக்யதையிலே –அருவினையேன் வன் நெஞ்சு –
என்னும்படியான தம்முடைய திரு உள்ளமானது -ஈடு பட படியைச் சொல்லி -இப்பாட்டுக்கு கீழ் பல-இடங்களிலும் –தீதில் இராமானுசன் -என்றும் -தூயவன் -என்றும் –எங்கள் இராமானுசன் -என்றும்-
தாம் அனுபவித்த பாவநத்வத்தை ஸ்மரித்து -இந்த போக்யதைக்கும் -அந்த பாவனத்வத்துக்கும் –
நெடு வாசி உண்டாகையாலும் -இப்படி இருந்துள்ள இவ்விஷயத்துக்கு அது அவத்யமாய்தலைக் கட்டுவதாலையாலும் அப்போது அத்தை தப்பைச் சொன்னோம் -அத்தாலே அவர்க்கு என் பக்கல்-ப்ரீதி மட்டமாய் போகிறதோ என்று திரு உள்ளம் புண்பட்டு -இதிலே -பந்தாயா விஷயா சங்கி -என்னும்படியான
மனசை உடையனான -தீர கழிய செய்த துஷ் கர்மத்தாலே -ஜன்ம பரம்பரைகளில் தட்டி திரியா நிற்கிற என்னை
அந்த துஷ் கர்ம பலமான ஜன்ம பரம்பரையாகிற துக்கத்தைப் போக்கி உஜ்ஜீவிக்கும் படி கைக் கொண்டு
கிருபை பண்ணியருளின எம்பெருமானாரே என்று -தேவரீர் உடைய பாவநத்வத்தை கீழ் பல இடங்களிலும்
நான் சொன்ன இது  –தேவரீரை அனுசந்தித்து நீர்ப் பண்டம் போலே சிதிலமாய் போமவர்களுக்கு
அவத்யமாய் என்று ஞானாதிகரானவர்கள் சர்வ காலமும் சொல்லுவார்கள் என்று எம்பெருமானாரைப்
பார்த்து விண்ணப்பம் செய்கிறார் –
வியாக்யானம்மயக்கும் இருவினை வல்லியில் பூண்டு -தத்வ ஹித புருஷார்த்த -தத் யாதாதம்ய ஞான
விரோதிகளாய் -வைஷயிக வ்யாமோகத்தை உண்டாக்க கடவதாய் -பொன் விலங்கு போலவும்
இரும்பு விலங்கு போலவும் ப்ராப்தி பிரதிபந்தங்களாய் கொண்டு -புண்ய பாப ரூபத்தாலே இருவகைப்
பட்டு இருக்கிற கர்மமாகிற பாசத்தாலே கட்டுண்டு –கழுத்திலே புக்க வாயோடு போலே கழிக்க
ஒண்ணாதபடி காணும் ஆத்மாவை (-பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருமாலை  வியாக்கியான ஸ்ரீ ஸூ க்திகளை அப்படியே இங்கே எடுத்துக் காட்டி -வாயோடு –வாயில் ஒட்டிக் கொண்ட  -பானை பகுதி என்றவாறு-)இக்கர்மா  ஆனது ஆவரித்து கொண்டு இருக்கும் படி –மயக்குகை  யாவது
மதி மயங்கப் பண்ணுகை –இரு வினை வல்லியைப்  பூண்டு -என்கிற பாடமான போது -இரு வகைப்
பட்ட கர்மமாகிறபாசத்தை ச்வார்ஜநத்தாலே ஏறிட்டு கொண்டு என்று பொருளாக கடவது -மதி மயங்கி துயக்கும் பிறவியில் தோன்றிய என்னை -அஞ்ஞானே நாவ்ர்தம் ஜ்ஞானம் தேன முஹ்யந்தி ஜந்தவ –
என்கிறபடியே  -அத்தாலே மதி எல்லாம் உள் கலங்கி -மனம் திரிவாகிற சம்சயத்தை பிறப்பிக்குமதான ஜன்ம
 பரம்பரைகளிலே தோள் மாறிப் பிறந்து சர்வ லோக சாஷிகமாக சம்சரித்து போந்த என்னை
துயக்கு -மனம் திரிந்து -அதாவது சம்சயம் —மயங்குகை -கலங்குகை –
துயர் அகற்றி உய்யக் கொண்டு நல்கும் -கர்ப்ப ஜன்மாத்யவஸ்தா ஸூ துக்கமத்யந்த துச்சகம் -என்கிறபடியே
கேட்ட போதே நடுங்கும்படியான -கர்ப்ப ஜென்மாதி துக்கத்தை வாசனையோடு ஒட்டி -ஆத்மா நாத்மா
விவேகத்தையும் -த்யாஜ்ய உபாதேய விவேகத்தையும் -ஸ்வ பர சம்பந்த விவேகத்தையும் -அடைவே
உண்டாக்கி -உஜ்ஜீவிக்கும்படி கைக் கொண்டு என்னளவிலே அநிதரசாதாரனமான ச்நேஹத்தை பண்ணி யருளின
இராமானுசா என்றது -எம்பெருமானாரே என்று பரம பாவந ராக   நான் சொன்ன இது – உன்னை உன்னி நயக்குமவர்க்கு –

 குரு ரேவ பர ப்ரம்மா குருரேவ பரம் தனம் -குருரேவ பர காம -குருரேவ பராயணம் –

த்யாயேஜ் ஜபேன் நமேத் பக்த்யா பஜே   தப்யர்ச்ச யேத்முதா–உபாயோபேய  பாவேன தமேவ
சரணம் வ்ரஜேத் –யஸ்ய தேவோ பராபக்திர் யதா தேவோ ததா குரவ்-என்கிறபடியே கரண த்ரயத்தாலும்-தேவரீர் பக்கல் த்ரட அத்யாவச்யத்தை பெற்று  தேவரீரை அனுசந்தித்து அதி ப்ரீதராய் இருக்குமவர்களுக்கு –
நயக்குகை -விரும்புகை –
இது இழுக்கு –நால் தோள் அமுதே -ஆரா அமுதே -என்னுமா போலே -இராமானுசன் எனக்கு ஆராமுதே –
அடியேற்கு இன்று தித்திக்கும் –என்னும்படியான நிரவதிக அதிசய ரசத்தை யாவதத்மா பாவியாக அனுபவித்து
பிரீதனாய் இருக்க வேண்டி இருக்க -அப்படி செய்யாதே சம்சார நிவர்த்தகத்வ மாத்ர உபகாரத்தை சொன்ன இது
அவத்யம் என்று -நல்லவர் என்றும் நைந்தே -வாசா யதீந்திர மனசா வபுஷாச யுஷ்மத் பாதார விந்த யுகளம்  –

பஜதாம் குருணாம்–கூராதிநாத குருகேச முகாத்யுபும்சாம் -என்கிறபடியே தேவருடைய போக்யதையை-சர்வ காலமும் அனுபவித்துக் கொண்டு போந்து நீர்ப்பண்டம் போலே சிதிலராய் இருந்த ஆழ்வான் பிள்ளான் முதலான முதலிகள் – என்பர்  -சொல்லுவார்கள் -அன்றிக்கே –உன்னை உன்னி நைந்து என்றும் நயக்குமவர்க்கு-இது இழுக்கு என்பர் நல்லவர் -என்று அன்வயிக்க்கவுமாம் -அப்போது தேவரீரை அனுசந்தித்து சிதிலராய்-சர்வ காலமும் விருப்பத்தை பண்ணுமவர்களுக்கு தண்மை என்றும்    சொல்லுவார்கள் சத்துக்களானவர்கள் -என்றபடி -நல்லவர் என்றது -தேவரீருக்கு ஸ்நேகி யானவர் என்றுமாம் -தேவரீர் உடைய போக்யதையை அனுசந்தித்து-மாதா பிதா யுவதயஸ் தனயா விபூதிஸ் சர்வம்யதே வநியமே நமதன்வயானாம் -என்றும் -அத்ர பரத்ரா சாபி நித்யம் யதீய-சரணவ்  சரணம் மதீயம் -என்றும் -ராமானுஜச்ய சரணவ் சரணம் ப்ரபத்யே -என்றும் -சொல்லுகிற படியே-தேவரீரை சர்வ  பந்துவாக அனுசந்தித்து இருக்குமவர்களுக்கு –கநிஷ்டன் ஜ்யேஷ்டா  அனுவர்த்தனம்-பண்ணாது ஒழிந்தால் அவனுக்கு அது குற்றமாய் தலைக் கட்டுமா போலே -அவர்களைப் பின் சென்று கொண்டு-இருக்குமவர்களுக்கு-

————————————————————————–
அமுது விருந்து
அவதாரிகை
இங்கனம் எம்பெருமானார் உடைய போக்யதையிலே நெஞ்சு படிந்ததும் -முன்பு தாம்
அவர் திறத்து பண்ணின -பாவனர் -தூய்மை படுத்துமவர் -என்னும் பாவனை குற்றமாகப் பட –
எம்பெருமானாரை நோக்கி தேவரீரது போக்யதையிலே ஈடுபட்டு இருப்பவர்களுக்கு
நான் -பாவனர் -என்னும்பாவனையுடன் பேசினது  குற்றமாக தோன்றும் என்று –
நல்லவர்கள் சொல்லுவார்கள் என்கிறார் .
பத உரை –
மயக்கும் -அறிவு கேட்டினை உண்டு பண்ணும்
இரு வினை -புண்யம் பாபம் என்னும் இருவகைப் பட்ட கர்மங்கள் ஆகிற
வல்லியின் -பாசத்தாலே
பூண்டு -கட்டப்பட்டு
மதி மயங்கி -அறிவு கலங்கி
துயக்கும் -மனத் திரிவை உண்டு பண்ணும்
பிறவியில் -பிறப்பிலே
தோன்றிய என்னை -பிறந்த என்னை
துயர் -துன்பங்களை அகற்றி -போக்கி
உயக் கொண்டு -உய்யும்படி ஏற்றுக் கொண்டு
நல்கும் -விருப்பத்துடன் இருக்கும்
இராமானுச என்றது இது -எம்பெருமானாரே என்று சொன்னதான இது
நைந்து -தேவரீர் இடம் ஏற்பட்ட ஈடுபாட்டினால் நைவுற்று
என்றும் -எப்பொழுதும்
நயக்குமவர்க்கு -விருப்பம் உடையவர்களாய் இருப்பவர்களுக்கு
இழுக்கு என்பர் -குற்றமாம் என்று சொல்லுவார்கள்
நல்லவர்-நல்லவர்கள் –
வியாக்யானம் –
மயக்கும் இருவினை வல்லியில் பூண்டு
வல்லியின் -வல்லியினால்
பூண்டு -செயப்பாட்டு வினை எச்சம்
வல்லியைப் பூண்டு என்றும் பாடம் உண்டு -அப்பொழுது தானாகவே கர்ம பாசத்தை தன்பால்
ஏறிட்டு கொண்டு என்று பொருள் ஆகிறது .தானே தனக்கு நன்மையைத் தேடிக் கொள்பவன் போலே
தானே தன்னை கர்ம பாசத்தால் கட்டிக் கொண்டு -அதனைக் கழற்ற வழி தெரியாது தீமையை
ஏறிட்டு கொண்டபடி –
உண்டு கழிக்க விரும்பினவன் -உண்ணும் பொது கழுத்தில் புகுந்த வாயோடு கீழ் இழியவோ
அன்றி மேல் வரவோ மாட்டாமையால் -அதனை கழற்ற ஒண்ணாது -கஷ்டத்தை
தானே ஏறிட்டு கொள்வது போன்றது இது என்பர் ஆசார்யர்கள் .
பெண்டிரால் சுகங்கள் உய்ப்பான் பெரியதோர் இடும்பை பூண்டு -திரு மாலை — -5 –
என்னும் இடத்து பெரியவாச்சான் பிள்ளை –பூண்டு என்றது -கழுத்தில் புக்க வாயோடு போலே
தன்னால் கழற்ற ஒண்ணாது இருக்கை –  என்று வியாக்யானம் செய்து இருப்பது காண்க .
அதனை அடி ஒற்றி மண வாள மா முனிகள் இங்கே -இருவகைப்பட்ட கர்மமாகிற
பாசத்தை கழுத்துக்கு புக்க வாயோடு போலே கழற்ற ஒண்ணாதபடி ஸ்வார்ஜநத்தால்-
தான் தேடிக் கொள்வதால் -ஏறிட்டுக் கொண்டேன் என்று பொருளாக கடவது -என்று உரைத்தார் ..
மயக்கும் இருவினை -சப்தாதி விஷயமான சிற்றின்பங்களை பேரின்பங்களாக காட்டி
மயங்கச் செய்வன-புண்ய பாப ரூபமான கர்மங்கள் -என்றபடி .
மதி மயங்கி -மயக்கும் வினைகளால் கட்டுண்ட படியால் மதி மயங்கிற்று -என்க.
மதி மயக்கம் -புத்தி கலக்கம்
தயக்கம் பிறவி -மனம் திரிவுறும்படி செய்யும் பிறப்பு .
மனம் திரிவுறுதலாவது – ஒன்றிலே மனம் துணிந்து -நிலை நில்லாமை -அதாவது ஐயப்பாடு
துயரகற்றி -கர்ம பலன்களாக வரும் துன்பங்களைப் போக்கி
உயக் கொண்டு நல்கும் இராமானுச என்றது இது
உயஉய்ய -உஜ்ஜீவிக்கும்படியாக
கொண்டு -கைக் கொண்டு
தன்னைச் சேர்ந்தவனாக ஏற்றுக் கொண்டு -என்றபடி
நல்குதல்-அன்பு புரிதல்
கொண்டதற்கு வேறு எதுவுமே ஹேது அன்று -அன்புடைமையே ஹேது .-என்றது ஆயிற்று .
கர்ம சம்பந்த்தினாலாய துயரை அகற்றிக் கொண்டது என்பது –
பொல்லா ஒழுக்கினாலாகிய அழுக்கை நீக்கித் தன்னுடையவனாக  ஆக்கிக் கொண்டமையை -கூறினபடி –
இதனால் எம்பெருமானாருடைய பாவனத்வத்தை -தூய்மை படுத்தும் இயல்பை -சொன்னதாயிற்று .
தூயவன் தீதில் இராமானுசன் மாயும் என்னாவியை வந்து எடுத்தான் – 42- என்றும்
புன்மையினேன் இடைத்  தான் புகுந்து தீர்த்தான் இருவினை -52 – என்றும்
பலகால் எம்பெருமானாருடைய பாவனத்வத்தை இவர் தானே அனுசந்தித்தையும் நினைவு கூர்ந்து
அவை அனைத்தையும் சேரப் பிடித்து –என்றது இது -என்கிறார் .
உன்னி உன்னி நயக்குமவர்க்கு –என்றும் நைந்து
உன்னு உன்னி நைந்து என்றும் நயக்குமவர்க்கு -என்று இயையும்.
உன்னுதல்-நினைத்தால்
உன்னை -நீண்ட பொன் மேனியும்
பற்பம் எனத் திகழ் பைம்கழலும்
பல்லவம் ஏய் விரலும்
பைந்துவராடை பதிந்த மருங்கு அழகும்
முப்புரி நூலோடு மேவிய மொய்யகலமும்
முன் கையில் ஏந்திய முக்கோல் தன் அழகும்
துளசி மணி மாலையும் -தாமரை மணி மாலையும் -இழக்கும் கழுத்து அழகும் –
முன்னவர் தந்திடு மொழிகள் நிறைந்த முறுவல் நிலா அழகும்
கற்பகம் ஏய்ந்து கருணை பொழிந்திடும் கண் முகங்களின் அழகும்
காரிசுதன் கழல் சூடிய முடி யழகும்-
வாயந்துள்ள தேவரீரை -எப்பொழுதும் இதயத்தில் உள்ளதாம்படி யான போக்யதை
 நிறைந்த தேவரீரை-என்றபடி .
உன்னி நைந்து –
நினைந்து நைந்து -திருவாய்மொழி -1-5 2- – – என்றபடி நெஞ்சு நினைந்து உடலம் நெக்குண்டு போனபடி
என்றும் நயக்குமவர்க்கு
போக்யதையின் மிகுதியால் அப்பொழுதைக்கு அப்பொழுது இனித்து இருத்தலின்
நயக்குமவர் எப்பொழுதும் நயக்கின்ற்றனர் -என்க .
நயக்குமவர்க்கு   இழுக்கு –
போக்யதையில் ஈடுபட்டவர்களுக்கு பாவனத்வத்தை பற்றிப் பேசுவது
இழுக்காகாகத் தோற்றும் -என்றபடி
எடுத்த எடுப்பில் தோன்றுவது போக்யதை
தூய்மை எய்திய பின்னர்த் தெரிந்து கொள்வது பாவனத்வம்
போக்யதை காரணம் இன்றி அனுசந்திக்கப் படுவது
பாவனத்வம் -தூய்மைப் படுத்தும் காரணத்தை  முன்னிட்டு அனுசந்திக்கப் படுவது
சாணிச் சாறு தூய்மைப் படுத்துவது -ஆதலின் அது தூயது
ஆயின் அதனிடம் போக்யதை இல்லை –
அமுதம் இனியது போக்யதை வாய்ந்தது
ஆயின் அதனிடம் பாவனத்வம் இல்லை
எம்பெருமானார் இடமோ பாவனத்வம் -போக்யத்வம் -இரண்டுமே உள்ளன
ஆயினும் இவற்றுள் அமுதம் போலே இனியர் என்றே அனுபவிப்பது நன்று-
சாணிச்சாறு போலே பாவனர் என்று அனுபவிப்பது ஏதமே என்பது -நயக்குமவர்கள் கருத்தாகும்
நம் ஆழ்வார் -இனிய எம்பெருமானை -கைவல்ய நிஷ்டர்கள் போக்யதை முன்னிட்டு பாராமே
அறவனை ஆழிப்படை அந்தணனை -திரு வாய் மொழி 1-7 1- -என்று தூய்மை படுதுபவனாக
பார்ப்பதை குறை கூறியது  – போன்றது இஃது என்க –
என்பர் நல்லவர் –
நல்லவர் -சத்துக்கள் -அன்புடையோர் -என்னலுமாம்
இனி
என்றும்  நசிந்து என்பர் நல்லவர் -என்று இயைந்து உரைத்தலுமாம் –
அப்பொழுது உயக் கொண்டு நல்கும் இராமானுச -என்ற இதனை சஹிக்க மாட்டாமையாலே-எல்லாக் காலத்திலும் நைந்து கொண்டே உன்னை நயக்குமவர்க்கு இழுக்கு என்பர்-நல்லவர் -என்றபடி
————————————————————————–

அடியேன் கேள்வி ஞானத்தினால் ஜல்பித்தது-

ஸ்வாமி உடைய போக்யதையில் நெஞ்சு வைத்தவாறே, முன்பு இவ் விஷயத்தில் தாம் பண்ணின பாவனத்வ அனுசந்தானம் அவத்யமாய் தோற்றுகையாலே,ஸ்வாமி உடைய பாவனத்வதை பேசினதானவிது ஸ்வாமி போக்யதையை அனுசந்த்திது இருக்கும் அவர்களுக்கு-அவத்யம் என்று சத்துக்கள் சொல்லுவார்கள்

/ அண்ணிக்கும் அமுதூரும் என் நாவுக்கு என்று போக்யத்வம்- சொல்லி-மேவினேன் அவன் பொன் அடி மெய்மையே –பாவனத்வம்/நிர்ஹேதுகமாக போக்யத்வம் கொடுத்து பரகதமாக ஆச்சார்யர் நம்மை கொள்ளுவதால்42/32/தூயவன் தீதில் வந்து எடுத்து அளித்த ராமானுசன் என்று முன் எல்லாம் சொன்னார்/இது சொன்னது தப்பு என்று ஆழ்வான்  ஆண்டான்  எம்பார் போல்வார் சொல்லி கொடுத்தார்/அமுதம் சொல்லி  அடுத்து சாணம்  போல் பாவனத்வம் -வேலை செய்தது என்று இறக்கி சொல்ல கூடாது

உன் தன்னை சிறு பேர் அழைத்தனவும் சீறி அருளாதே என்கிறாள் ஆண்டாள்/அர்ஜுனனும் மயா பிரமித்தா -சகா சொல்லி-பிதாச லோக த்ரய -புரிந்து கொண்டேன் என்றான்/விருந்தாய் இருப்பவரை மருந்து என்று சொல்லி கூப்பிடலாமா ?

ஒழிவில் காலம் எல்லாம் உடனே மன்னி- இழந்த காலத்துக்கும் சேர்த்து கேட்டாரே ஆழ்வார்/மறக்கும் படியாக கைங்கர்யம்/ முன்பு மருந்தாய் இருந்த தன்மை மறந்து விருந்தை அனுபவிக்கனும்..இது இழுக்கு-எது- மயக்கும் இரு வினை வல்லியில் -பாச கயிறு-பூண்டு மதி மயங்கி துயக்கும் பிறவியில் தோன்றிய என்னை-துயர் அகற்றி உய கொண்டு நல்கும் ராமானுச !-என்று இவர் கூப்பிட்டது-வாயார பாவனத்வம் பேசினது- 32/42/பாசுரங்களில்-இது அவத்யம்-உன்னை வுன்னி நினைத்து அனுபவிக்கும்-நைந்து நயக்கும் அவர்க்கு இழுக்கு என்பர் நல்லவர்-ஆழ்வான்ஆண்டான் போல்வார்/நல்லவர்களே நைந்து சொல்கிறார் என்று கொள்ளலாம்

சரீரம் ரட்ஷனத்துக்கும் ஸ்வாமி இடம் போவார்-நாள் செல்ல செல்ல ஆத்மாவுக்கு போக்கியம் என்று உணர வைப்பார் ஸ்வாமி/அறிவு கேட்டை விளக்குமதாய் புண்ய பாப ரூபத்தாலே இருவகை பட்டு-பெரியதோர்  இடும்பை பூண்டு-தொண்டர் அடி பொடி-கழுத்தோடு இருக்கும் வாயோடு பூண்டு–வல்லியில் பூண்டு- வல்லியினாலே பூண்டு-செய பாட்டு வினை எச்சம்-பாச கயிறால்-துயக்கும் பிறவி-மனம் திரிவை விளைப்பதான ஜன்மத்திலே-வந்து உதித்த என்னை-கர்ம பலமான துக்கங்களை போக்கி-கர்மம் போக்கி-இல்லை-பாடி கொண்டு இருக்கிறாரே-உஜ்ஜீவிக்கும் படி கை கொண்டார்-நல்கும்-என் அளவில் சிநேகம் பண்ணி அருளினார்-என்று-

தேவரீரின் பாவனத்வம் பேசினதான இது-தேவரீரை அனுசந்தித்து சிதிலராய் சர்வ காலமும் –போய்கதையே  அனுபவித்து முடிக்காமல் இருப்பார்கள்-விருப்பத்தை பண்ணுமவர்களுக்கு தண்மை-இழுக்கு- என்று  சொல்லுவார்கள் சத்துக்கள் ஆனவர்கள்–சிநேகம் படைத்தவர்கள் -ஆழ்வார் ஆண்டான் போல்வார்கள்-//பட்டர் தம்மை திட்டியவருக்கு சம்பாவனை கொடுத்தாரே- தன்னை பற்றி தாம் பேச நேரம் இன்றி இவர் காரியம் பண்ணினதால்–நைந்து நைந்து உள் கலங்கி உருகி-ஆழ்வார் /

/வல்லியை பூண்டு-பாட  பேதம்-பாசத்தை கழுத்து புக்க வாயோடு போல கழற்ற ஒண்ணாத படி-யானை பானை உள் குடிக்க போக -தானே வெளியில் வர உடைக்க -அது பூண்டு கொண்டதாம்/சென்று இரண்டு கூறாக முதலையை ஆக்கி யானையை ரட்ஷித்தானே-இருவினை கழற்ற நமக்கு  தெரியாது-அவன் இடம் விட்டால் முதலை கீறி ரட்ஷிதது  போல ரட்ஷிப்பான்/தீதில் சீர்-42- நம் குற்றம் போக்கும்- அவன் கண்களால் அமலங்களாக விளிக்கும்

– சஷுசா சொவ்ம்யேன  பூதத்மா ரகு   நந்தன -சபரி வார்த்தை- போக்யத்வம் பாவனத்வம் ராமன் என்றாள்-/32-எளிவரும் இயல்வினன்- தப்பை செய்தேன் தப்பை சொன்னேன்-ஸ்வபாவமே  சௌலப்யம்–நெஞ்சு -நம் பக்கல் சிநேகம் குறைந்து-அபராத ஷாமானம் -பண்ணி கொள்கிறார் இதில்/என்றும்-நல்லோர் உபதேசிப்பார்கள்/என்றும் நைந்து என்றும் கொள்ளலாம் //ஸ்வாமி நேராக விளித்து இதை அருளுகிறார்/மயக்கும்- தத்வ ஹித புருஷார்த்த -யாதாத்மிக ஞானம் அறியாத மயக்கம்/பொன் இரும்பு விலங்குகள்/பிராப்திக்கு பிரதி பந்தகம் இரண்டும்/தேவ ஆத்மா விவேக -அஞ்ஞானம் -ஆத்மா ஞானத்தை மூடி ஆவலிம்பித்து இருப்பது  போல/மதி எல்லாம் உள் கலங்கி-சர்வ லோக சாஷியாக ஜன்மம் பல எடுத்து

-கர்ப ஜன்ம துக்கம்-திருமாலை அவதாரிகை பெரிய வாச்சான் பிள்ளை விபரித்து அருளி இருக்கிறார்//வாசனை உடன் ஒட்டி/தேக ஆத்மா விவேக ஞானம் கொடுத்து விட வேண்டிய பற்ற வேண்டிய ஞானமும்,ஜீவ-பரமாத்மா ஞானமும் அடைவே கொடுத்து உஜ்ஜீவிக்க அருளி,-அபார சிநேகம் கொண்டு -/உன்னை உன்னி நயக்கும் அவர்-

-குருவே பர பிரமம் பர தனம் பர காமம் பர பிராப்யம்-உபாய உபேய பாவன–கரண த்ரயத்தாலும் -அனுசந்தித்து-நயக்குதல்- விரும்புதல்-இன்று தித்திக்கும் ஆரா அமுதே- சொல்லி இருக்கிறேன்-நால் தோள் அமுதே –  எனது உயிரே   -சரணாகதி ஆரா அமுதே நின் பால் அன்பையே சொல்லி சரண் அடைந்தால் போல//நீர் பண்டமாய் நைந்து நல்லவர்கள் சொல்கிறார்கள்–அனுபவிப்பவர்கள் பலர் பார்த்து -மாதா பிதா யுவதய தானாக விபூதி சர்வம்-வகுளாபிராமம்-இங்கும் அங்கும் ஆச்சார்யர் கைங்கர்யமே -சர்வ வித பந்துவாக -அத்யவசித்து  இருப்பவர்கள்

-ஜேஷடர் செய்த வழி கனிஷ்டர் போகணும்- பின் சென்று-நான் செய்யும் தப்பு அவர்கள் தலையில் விழும்-கரு முக மாலையை சூடி மகிழாமல் சும்மாடு வைப்பாரை போலே/அவத்யம் ஆகும் ஆழ்வான் போல்வாருக்கு –இனி பாவனத்வம் பேசாமல் போக்யத்வமே என்று இருப்பேன்-என்கிறார்–சரம நிலையில் இது சரம நிலை-போக்யத்துக்கே ஸ்வாமி திருவடி பற்றுவது-இந்த நிலை வருவதற்கு 101 பாசுரம் வேண்டி இருக்கிறது-

————————

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள்   திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ திருமலை நல்லான் சக்கரவர்த்தி ஸ்ரீ ராம கிருஷ்ண ஐயங்கார் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பிள்ளை லோகம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ திருவரங்கத் தமுதனார் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: