Sri Valimiki Raamaayanam -Baala Kaandam -Sargams -25/26/27/28..

iti uk{}ta,m vacanam shrutvaa raaghavasya amita ojasaa |
harSayan shlakshNayaa vacaa sa lakshmaNam arindamam || 1-25-3
vishvaamitro.abraviit vaakyam shR^iNu yena balotkaTaa |
vara daana kR^itam viiryam dhaarayati abalaa balam || 1-25-4

3. iti uktvaa= thus, one who is spoken � Vishvamitra; amita ojasaa raaghavasya= one with illimitable, dynamism, of Raghava; vacanam shrutvaa= sentence, on hearing; Vishvamitra; harSayan= cheering them up; abraviit vaakyam= said, sentence; arindamam sa lakshmaNam= to enemy-subduer [Rama,] along with, Lakshmana; shlakshNayaa vacaa= with pleasant, words; a+balaa= female; yena bala utkaTaa= by which, [as to how] by strength, outstanding; shruNu= you listen; vara daana kR^itam viiryam= boon, bestowal, made – obtained; balam dhaaryati= strength, she assumes.

On hearing the sentence of Raghava with illimitable dynamism, Vishvamitra said this sentence to the enemy subduer Rama along with Lakshmana, cheering them up with his pleasant words, “Listen by which a female became outstanding by jeer strength… she assumes strength by the bestowal of a boon. [1-25-3, 4]

dadau naaga sahasrasya balam ca asyaaH pitaamahaH |
na tu eva putram yakSaaya dadau ca asau mahaayashaaH || 1-25-7

7. pitaamahaH= Forefather Brahma; asyaaH= to her; naaga sahasrasya balam cha= elephants, thousand, strength, also; dadau= gave; mahaa yashaaH= highly, remarkable Brahma; asau yakshaaya putram tu= to that, yaksha, son, but; na eva dadau ca= not, that way, given, also; [as male child will be more hazardous.]

“Forefather Brahma also gave the strength of a thousand elephants to her, but he that highly remarkable Brahma did not give a son to that yaksha, anticipating male to be more hazardous. [1-25-7]

taam tu baalaam vivardhantiim ruupa yauvana shaaliniim |
ja.mbha putraaya sundaaya dadau bhaaryaam yashasviniim || 1-25-8

8. baalam vi vardhantiim= girl, well, growing up; ruupa yauvana shaliniim= beauty, youth, one having them; yashashviniim= bright one; taam= her; jambha putraaya= to Jambha’s, son; sundaaya= to Sunda; bhaaryaam dadau= as wife, [her father Suketu] gave.

“When that bright girl is growing up into a youthful beauty her father Suketu gave her to Jambha’s son Sunda as wife. [1-25-8]

kasyacit tu atha kaalasya yakSii putram vyajaayata |
maariicam naama durdharSam yaH shaapaat raakSaso.abhavat ||1-25-9

9. atha kasyachit kaalasya= then, some, after time; yakshii= that yakshii, Tataka; maariicam naama putram= Mareecha, named, son; dur dharSam= indomitable one; vyajaayata= delivered; yaH shaapaat raakshasaH abhavat= who, by curse, demon, he became.

“Then after sometime that yakshii Tataka delivered an indomitable son named Mareecha, who by curse became a demon. [1-25-9]

bhakshaartham jaata sa.mrambhaa garjantI saa abhyadhaavata |
aapatantIm tu taam dR^iSTwaa agastyo bhagavaan R^iSiH || 1-25-11
raakSasatvam bhajasva iti maariicam vyaajahaara saH |

11, 12a. saa garjantiii= she, roaring; jaata samrambhaa= caused, hastiness � with brewing desperation; bhaksha artham abhya dhaatava= [as though] to eat away, aiming to, towards [sage,] she rushed; bhagavaan R^iSiH agastyaH= godly, saint, Agastya; aa patantiim= coming and falling upon �rushing to attack; taam dR^iSTtvaa= her, on seeing; raakshsatvam bhajasva= demon-hood, you attain; iti saH mariicham vyajahaara= thus, he, to Mareecha, said cursed.

“With desperation brewing in her she roaringly rushed towards the sage as though to eat him away, and on seeing her rushing along with her son Mareecha towards him, the godly saint Agastya firstly cursed Mareecha saying, ‘you will attain demon-hood.’ [1-25-11, 12a]

agastyaH parama amarSaH taaTakaam api shaptavaan || 1-25-12
puruSaadii mahaayakSii viruupaa vikR^ita aananaa |
idam ruupam vihaayaashu daaruNam ruupam astu te || 1-25-13

12b, 13. parama amarSaH agastya= highly, infuriated, Agastya; taaTakaam api shaptavaan= Tataka, even, cursed; aashu idam ruupam vihaaya= forthwith, this, form, divested of; vi ruupaa= with distorted form; vikR^ita aananaa= with contorted, faced; puruSa adii= man, one who eats; mahaa yakshii= oh, great yakshii; te daaruNam ruupam astu= to you, monstrous, form, shall be.

“Highly infuriated sage Agastya even cursed Tataka saying, ‘forthwith divested of this form of a beautiful female, oh, great yakshii, you shall become a man eater with your form distorted, face contorted, and shape monstrous.’ [1-25-12b, 13]

shruuyate hi puraa shakro virocana sutaam nR^ipa |
pR^ithiviim hantum icChantiim mantharaam abhyasuudayat || 1-25-20

20. nR^i pa= oh, people, protector; puraa pR^ithiviim hantum icChantiim= once, Earth, to annihilate, she who wished; virochana sutaam mantharaam= Virochana’s, daughter, Manthara [namesake of this epic’s Manthara]; shakraH abhyasuudayat= Indra, eliminated; shruuyate hi= thus heard, isn’t it.

“Oh, Rama, the protector of people, we have heard that Indra once eliminated Manthara, the daughter of Virochana, when she wished to annihilate earth, haven’t we. [1-25-20]

viSNunaa ca puraa raama bhR^igu patnii pativrataa |
anindram lokam icChantii kaavyamaataa niSuuditaa || 1-25-21

21. Rama; puraa= once; lokam= world; an+indram= without, Indra; icChantii= she who wished; pativrataa bR^rigu patnii= husband-devote, sage Bhrigu’s, wife; kaavya maataa api= sage Shukra’s, mother, even; viSNuna nishuuditaa= by Vishnu, she is wiped out.

“And Rama, once Vishnu wiped out even the wife of sage Bhrigu and sage Shukracarya’s mother when she wished the world to become one without a governing factor, namely Indra. [1-25-21]

etaiH ca anyaiH ca bahubhii raajaputraiH mahaatmabhiH |
adharma sahitaa naaryo hataaH puruSasattamaiH |
tasmaad enaam ghR^iNaam tyak{}tvaa jahi mat shaasanaan nR^ipa || 1-25-22

22. raja putraiH= oh, prince; etaiH mahaatmabhiH= by these, great souls; anyaiH cha= by others, also; puruSa sattamaiH= by personalities, celebrated ones; bahubhii a+dharma sahitaa naaryaH= many of the, un, righteousness, who have, females; hataaH= were eliminated; tasmaat= therefore; nR^i pa= oh, people protector; mat shaasanaat= by my, decree; ghR^iNaam tyaktvaa= compassion, leaving off; enaam jahi= her, you eliminate.

“Oh, prince, these great souls and many other celebrated personalities have eliminated females who deported themselves with unrighteousness, and hence, oh, Rama, the protector of people, by my decree you leave off compassion and eliminate her.” Thus said sage Vishvamitra to Rama regarding Tataka’s elimination. [1-25-22]

pitur vacana nirdeshaat pitur vacana gauravaat |
vacanam kaushikasya iti kartavyam avisha~Nkayaa || 1-26-2

2. pituH vachana nirdeshaat= [by my] father’s, words, of order; pituH vachana gauravaat= [my] father’s, words, honouring; kaushikasya vachanam iti= sage’s son [Vishvamitra,] word, thus as [deeming this as my mentor’s word]; a+vi+shankaya= without, further, doubt – definitely; kartavyam= [Tataka’s elimination is to ] be implemented.

“Upon my father’s order, upon my honour to my father’s word, and looking upon this as the word of sage Kushi’s son, my mentor, this task is definitely to be implemented. [1-26-2]

anushiSTo asmi ayodhyaayaam guru madhye mahaatmanaa |
pitraa dasharathena aham na avaj~neyam ca tad vacaH || 1-26-3

3. ayodhyaayaam= in Ayodhya; guru madhye= teachers [elders,] among; mahaatmanaa pitraa dasharathena= by great soul, by father, Dasharatha; anushiSTaH asmi= directed, I am; tat vachaH na avaj~neyam ca= that, word, cannot, to be disregarded, too.

“What my great souled father Dasharatha directed me to do among elders in Ayodhya, that word too cannot be disregarded. [1-26-3]

so.aham piturvacaH shrutvaa shaasanaad brahma vaadinaH |
kariSyaami na sa.ndehaH taaTakaa vadham uttamam || 1-26-4

4. saH aham pituH vachaH shrutvaa= such as I am, father’s, words, having heard � as a follower; brahma vaadinaH= Brahma, scholar � such as you are; shaashanaat = by your instruction; uttamam taaTaka vadham kariSyaami= best [primary duty,] Tataka’s, elimination, I wish to undertake; na sandehaH= without, doubt.

“Such as I am, I will undertake the primary duty of eliminating Tataka, according as the follower of father’s words, and according to the instruction of a Brahma scholar, such as your are, without a doubt. [1-26-4]

evam uk{}tvaa dhanurmadhye badhvaa muSTim arindamaH |
jyaa ghoSam akarot tiivram dishaH shabdena naadayan || 1-26-6

6. arindam= enemy-destroyer, Rama; evam uktvaa= thus, on saying; dhanuH madhye muSTim badhvaa= at bow’s, middle [on handgrip,] clenching, his fist; shabdena dishaH naadayan= by sound, directions, make them to blast; tiivram jyaa ghoSam akarot= thunderous, bowstring’s, sound, made.

Saying thus, Rama, the enemy-destroyer, clenched his left fist on the handgrip in the middle of the bow, and with the right he made a thunderous sound of the bowstring making all the directions to blast. [1-26-6]

na hi enaam utsahe hantum strii svabhaavena rakSitaam |
viiryam ca asyaa gatim ca eva hanyataam iti me matiH || 1-26-12

12. strii svabhaavena rakshitaam= female, by virtue of � feminineness, [she is] protected; enaam hantum na utsahate hi= her, to eliminate, not, I attempt, really; asya viiryam gatim cha api= her, impudence, mobility, also, even; hanyataam iti me matiH= be terminated, thus is, my, intention.

“As it is her feminineness is protecting her, and I too I do not really attempt to kill her, but I intend to terminate her impudence and mobility. [1-26-12]

tataH cChinna bhujaam shraantaam abhyaashe parigarjatiim |
saumitriH akarot krodhaat hR^ita karNaagra naasikaam || 1-26-18

18. chinna bhujaam shraantaam= severed, arms, fatigued one; abhyaashe parigarjatiim= nearby, extremely roaring; tataH= then; saumitriH krodhaat= Soumitri, provoked; hR^ita karNa agra naasikaam= to loose ears, tip of nose; akarot= made [cut off.]

With her arms severed and fatigued she started to roar extremely at the nearby, and then provoked Lakshmana made her to loose her ears and the tip of nose by cutting them off. [1-26-18]

vadhyataam taavat eva eSaa puraa sa.ndhyaa prava.rtate || 1-26-22
raxaa.msi sa.ndhyaa kaale tu du.rdharSaaNi bhavanti hi |

22b, 23a. sandhyaa puraa pravartate= sunset, in short time, sets in; taavat eva= before that, alone; eSaa vadhyataam= she, be destroyed; sandhyaa kaale= at sunset, time; rakshaamsi dur dharshaaNi bhavanti vai= demons, unassailable, they become, indeed.

“Sun is going to set in a short time, and only before that time she shall be destroyed, for demons at dusk and afterwards become unassailable, indeed.” So said sage Viswamitra to Rama. [1-26-22b, 23a]

taam aapatantiim vegena vikraantaam ashaniim iva || 1-26-25
shareNa urasi vivyaadha saa papaata mamaara ca |

25b, 26a. vi kraantaam= one who is invading; ashaniim iva thunderbolt, like; vegena= speedily; aa patantiim= she who is coming and falling � swooping down; taam shareNa urasi vi yaadha= her, with arrow, on chest, struck; saa pa paata= she, readily, fell; ma maara cha= completely, dropped dead, too.

And Rama struck an arrow in her chest who is invading and speedily swooping down like a thunderbolt, and thus she is readily felled down and totally dropped dead, too. [1-26-25b, 26a]

uvaaca parama priitaH sahasraakSaH purandaraH || 1-26-27
suraaH ca sarve sa.mhR^iSTaa vishvaamitram atha abruvan |

27b, 28a. sahasra akshaH=thousand-eyed one � Indra; puran daraH= enemy�s citadel-destroyer � Indra; parama priitaH atha uvaacha= highly, satisfied, then, spoke; sarve suraaH samhR^iSTaa cha= all, gods, gladdened, also [spoke]; abruvan vishwamitram= spoke, to Vishvamitra [this way.]

The thousand eyed and the destroyer of enemy�s citadels Indra then spoke with high satisfaction, and even all of the gods are gladdened and said to Vishvamitra this way. [1-26-27b, 28a]

paatrabhuutaH ca te brahman tava anugamane rataH || 1-26-30
kartavyam sumahat karma suraaNaam raaja suununaa |

30b, 31a. brahman= oh, Brahman; tava anu gamane rataH= your, in tow, going � following, steadfast � Rama [follower of your assignments]; te paatra bhuutaH= to you, befitting one � worthy receiver; raaja suununaa= by king�s, son; suraaNaam su mahat karma= for gods, very, great, deed; kartavyam= is to be done.

“Rama is steadfast in following your assignments and thus he is the worthy receiver of those missiles, and this prince has to accomplish a very great deed of gods.� So said gods to Vishvamitra. [1-26-30b, 31a]

muk{}ta shaapam vanam tat cha tasmin eva tat aahani |
ramaNiiyam vibabhraaja yathaa chaitra ratham vanam || 1-26-35

35b, c. tasmin tat aahani eva= on that very, day, only; tat vanam cha= that, forest, too; mukta shaapam= released, from curse; yathaa chaitra ratham vanam= as with, [heavenly] Chaitra Ratha, garden; ramaNiiyam vi babhraaja= pleasantly, shone forth

On that very day alone that forest of Tataka too is released from the curse, and it shone forth like the luxurious heavenly garden of Kubera, namely Chiatra Ratha. [1-26-35b, c]

deva asura gaNaan vaa api sa gandharva uragaan bhuvi |
yaiH amitraan prasahya aajau vashiikR^itya jayiSyasi || 1-27-3
taani divyaani bhadram te dadaami astraaNi sarvashaH |

3, 4a. yaiH= by which – weapons; deva asura gaNaan vaa api = gods, demons, scores of, or, even; gandharva uragaan = gandharva-s, urugaa-s; bhuvi= [or that are] on earth – earhling; a + mitraan= un, friendly ones – enemies; aajau = in war; prasahya vashiikR^itya= by dominating, humbled down; jayiSyasi= conquers; taani divyaani= those, the divine [weaponry]; astraaNni sarvashaH= missiles, all of them; dadaami= I am going to give; bhadram te= safety, be with you.

“I am going to accord all of those divine missiles by which scores of gods, demons, or even from gandharva-s, uragaa-s and the like, or even earthlings are dominated, humbled down and conquered in war. Let safety be with you. [1-27-3, 4a]

daNDa cakram mahat divyam tava daasyaami raaghava || 1-27-4
dharma cakram tato viira kaala cakram tathaiva ca |
viSNu cakram tathaa ati ugram aindram cakram tathaiva ca || 1-27-5
vajram astram narashreSTha shaivam shuulavaram tathaa |
astram brahmashiraH ca eva aiSiikam api raaghava || 1-27-6
dadaami te mahaabaaho braahmam astram anuttamam |

4b, 5, 6, 7a. raaghava= oh, Raghava; mahat divyam= highly, divine one; daNDa cakram= Danda disc [Punisher disc]; tava daasyaami= to you, I will give; nara shreSTha= best of men; mahaa baahuH= oh, highly dexterous one; viira= oh, brave one; tataH= next; dharma cakram= Dharma disc [Virtue-disc]; tathaiva ca= likewise, also; kaala cakram= kaala cakram= Kala [Time disc]; tathaa= thus; viSNu cakram= Vishnu disc; tathaiva ca= like that, further; aindram cakram= Indra’s, disc; vajram astram= Thunderbolt, missile; tathaa= further; shaivam= pertaining to Shiva; shuula varam = trident, the best; astram brahma shiraH= missile, called Brahma-crest; aiSiikam api = aiSiika, Grass-Blade-missile, even; ati ugram= highly formidable missile; an+uttamam= un, excelled one; braahmam astram eva= Brahma, missile, that way; te dadaami = to you, I am going to give.

“Raghava, I am going to give the highly divine Danda disc [Punisher disc]; next, oh, best one among men, Dharma disc [Virtue-disc,] and like that kaala disc [Time-disc]; then oh, brave one, Vishnu disc; similarly oh, dextrous Rama, Indra disc and Thunderbolt missile; the best trident pertaining to Shiva; the missile called Brahma-shira [Brahma-crest]; the missile called the Aishiika missile [Grass-Blade missile,] and that way oh, Raghava, I am going to give the unexcelled and highly formidable missile called Brahma missile. [1-27-4b, 5, 6, 7a]

dharma paasham aham raama kaala paasham tathaiva ca || 1-27-8
vaaruNam paasham astram ca dadaami aham anuttamam |

8b, 9a. raama= Rama; aham= I; dharma paasham= dharma, noose [Virtue-noose]; tathaiva ca= like that, also; kaala paasham= Kala, the noose [Time-noose]; vaaruNam paasham= Rain god’s, noose; anuttamam astram ca= unequalled, missile, also [of Rain-god]; dadaami = I will give.

“Oh, Rama, like that I will be giving three nooses called Dharma paasha and kaala-paasha and Varuna paasha, [Virtue noose and Time noose, Rain god’s noose] as well as an unequalled missile called Varuna astra, Rain-god’s missile. [1-27-8b, 9a]

ashanii dve prayacChaami shuSka aardre raghunandana || 1-27-9
dadaami ca astram painaakam astram naaraayaNam tathaa |

9b, 10a. raghunandana= Raghu’s scion; shuSka= Shushka, [Drier]; aardre= Aardra, [Drencher]; dve= two of them; ashanii= bolts; painaakam astram= Pinaaka, missile; pra yacChaami= well, I give; tathaa= likewise; naaraayaNam astram ca dadaami = Narayana, missile, also, I will give.

“Oh, Raghu’s scion, I will also give two projectile bolts, one called shushka, [The Drier] and the other aardra, [The Drencher,] and even the missiles of Pinaaka and that of Narayana, [the missiles of god Shiva and Narayana,] I will give. [1-27-9b, 10a]

gaandharvam astram dayitam mohanam naama naamataH || 1-27-14
prasvaapanam prashamanam dadmi saumyam ca raaghava |

14b, 15a. raaghava= Raghava; gaandharvam astram = Gandharva’s, missiles; naamataH= by name; mohanam naama = mohana, named as; dayitam= liked very much by Gandharva-s; prasvaapana= Prasvapana [Inducer of Sleep]; saumyam prashamanam ca = gentle, Prashamana, [Pacifier,] also.

“Thus, the missile which is very much liked by Gandharva-s, namely Mohana, [The Stupefier,] the missile called Prasvapana [The Inducer of Sleep,] and the gentle Prashamana, [The Pacifier of enemy’s anger.] [1-27-14b, 15a]

varSaNam shoSaNam caiva sa.mtaapana vilaapane || 1-27-15
maadanam caiva durdharSam kandarpa dayitam tathaa |
gaandharvam astram dayitam maanavam naama naamataH || 1-27-16
paishaacam astram dayitam mohanam naama naamataH |
pratiicCha narashaarduula raajaputra mahaayashaH || 1-27-17

15b, 16, 17. mahaa yashaH= oh, highly fortunate one; nara shaarduula= manly-tiger; raja putra= prince; varSaNam= Varshana [Rainer,] missile; shoSaNam= shoshana [Drainer,] missile; santaapana vilaapane= santaapana [Humidifier,] vilaapana [Weep-inducer.]; gaandharvam astram dayitam = gandharva, missile, fond one; naamataH maanavam naama = by name Manava [Humane,] named; tathaa= likewise; durdharsham= unassailable one; kandarpa dayitam maadanam= Manmadha’s, dear missile, an intoxicator; naamataH mohanam naama = by name Mohana [Rager,] named missile; dayitam = a dear missile [of pishaaca-s say, monsters; = paishaacam astram= pertaining to pishaaca-s, say monster’s, missile; pratiicCha= take them.

“Oh, highly fortunate Rama, takes these missiles namely, varshaNa, [the Rainer,] shoshana [the Drainer,] santaapana [the Humidifier,] vilaapana [the Weep-inducer,] and oh, prince, an unassailable intoxicator and a dear missile of Manmatha, namely Mohana [The Intoxicator,] and another the fond missile of gandharva-s namely maanava by its name, [The Humane missile,] and oh, tigerly man, a missile dear one to pishaaca-s, monsters, namely paishaca [The Monster missile.] [1-27-15, 16, 17]

tato raama prasanna aatmaa taiH iti uk{}to mahaabalaiH || 1-27-26
pratigR^ihya ca kaakutsthaH samaalabhya ca paaNinaa |
manasaa me bhaviSyadhvam iti taani abhyacodayat || 1-27-27

26b, 27. tataH= then; prasanna aatmaa raamaH= with a pleased, soul, Rama; prati gR^iihya= having received them; sam aalabhya ca paaNinaa = well, patted, also, with palm; kaakutsthaH= Kakutstha Rama; taiH mahaa balaiH= to those, mightily, forceful ones; iti uktaH= this way, said; manasaa me bhaviSyadhvam= in cognisance, of mine, be manifested; iti taan abhya codayat= thus, them, verily, motivated – sent them off.

On receiving them with a pleased heart, then Rama patted them with his palm, and that Rama of Kakutstha-s also spoke this way to those mightily forceful missiles in ethereal bodies saying, “you may manifest yourselves in my cognisance whenever I need you,” and he motivated them to take leave and to come back at his beck and call. [1-27-26b, 27]

gR^ihiita astro asmi bhagavan duraadharSaH suraiH api |
astraaNaam tu aham icChaami sa.mhaaram munipu.mgava || 1-28-2

2. bhagavan= oh god; gR^ihiita astraH asmi= taken, missiles, I have; suraiH api duraadharSaH [asmi]= to gods, even, unassailable, I have become; munipungava= oh, sage, the eminent; aham tu= I, but; astraaNaam samhaaram icChaami= for the missiles, annulment, I wish [to know.]

“Oh, godly sage, I have taken the missiles and became unassailable even for gods, but oh, eminent sage, I wish to know the annulment of missiles too.” So said Rama to the sage. [1-28-2]

baaDham iti eva kaakutstha prahR^iSTena a.ntaraatmanaa |
divya bhaasvara dehaaH ca muurtimantaH sukhapradaaH || 1-28-11
kechid a.ngaara sadR^ishaaH kechid dhuuma upamaaH tathaa |
chandra arka sadR^ishaaH kechit prahva a.njali puTaaH tathaa || 1-28-12
raamam praa.njalayo bhuutvaa abruvan madhura bhaaSiNaH |
ime sma narashaarduula shaadhi kim karavaama te || 1-28-13

11, 12, 13. kaakutstha= Kakustha Rama; prahR^iSTtena= gladdened; antar aatmanaa= in inner soul; baaDham iti eva= ‘thus only’, saying thus; received those missiles; divya bhaasvara dehaaH ca= divine, radiant, bodied, also; muurtimantaH= appealing ones; sukhapradaaH= bliss-endowers; kechit angaara sadR^ishaaH= some, fire-like; kechit dhuuma upamaH= some, smoke-like, thus; tathaa= like that; chandra arka sadR^ishaaH= moon, sun similar to; kechit=some; prahva anjali puTaaH= concave, palms, holding-out – adjoined hollow palms in reverence – as in begging; tathaa= then; praanjalayaH bhuutvaa= adjoined palms, on becoming; madhura bhaashiNaH= melodically, speaking; raamam abruvan= to Rama, said; nara shaarduula= oh, manly tiger; ime sma= here, we are; shaadhi= order us; te kim karavaama= what, for you, can we do.

Gladdening in his heart of hearts Rama of Kakutstha received the annulment missiles saying, “Agreed! Sire!” Those missiles are with radiantly divine bodies, appealing and endowing bliss. Some are fire-like, some smoke-like, and some moon-like and some sun-like, and such as they are, some of them holding out their hollowed palms, and some with palms adjoined melodiously spoke to Rama saying, “here we are, oh, manly-tiger, what can we do for you.” [1-28-11, 12, 13]

sa.mpraaptaaH yatra te paapaaH brahmaghnaaH duSTa caariNaH | 1-28-20
tava yaj~nasya vighnaaya duraatmano mahaamuneH |
bhagavan tasya ko deshaH saa yatra tava yaaj~nikii || 1-28-21
rakshitavyaa kriyaa brahman mayaa vadhyaaH ca raakshasaaH |
etat sarvam munishreSTaH shrotum icChaami aham prabho || 1-28-22

20b, 21, 22. mahaamuneH= oh, great saint; bhagavan= oh, venerable one; brahman= oh, Brahman; yatra= where; brahma ghnaaH= Brahman, murderers; duSTta caariNaH= evildoers; dur aatmanaH= evil-minded ones; te paapaaH= those, sinners; tava yaj~nasya vighnaaya= your, ritual, for hindrance; sam praaptaaH= they have come – are coming; tava yaaj~nakii kriyaa= your, pertaining to ritual, ceremonies; saa yatra= those [ritual works,] where; mayaa rakshitavyaa= by me, to be safeguarded; raakshasaaH ca vadhyaaH= demons, also, to be eliminated; tasya deshaH kaH= that, place, is what; munishreSTaH= oh, sage, the eminent; prabho= oh lord; aham etat sarvam= I, all, this; shrotum icChaami= to listen, wish to.

“Oh, great saint, where are those murderers of Brahmans? Oh, venerable one, at which place those evil minded sinners and evildoers will be coming to hinder your ritual? And where, oh, Brahman, I have to safeguard your ritual ceremonies, and demons too are to be eliminated? Oh, eminent sage, what is that place? I would like to hear all of it.” Rama asked Vishvamitra in that way. [1-28-20b, 21, 22]

Sri Sita Rama Jeyam.

Aalvaar Emberumaanaar Jeeyar Thiruvadikale Saranam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: